Skip to content

CAVALL BERNAT EarthCache

Hidden : 09/14/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


A les coordenades trobem aquesta emblemàtica roca anomenada  CAVALL BERNAT que presideix la platja Llarga de Platja d’Aro i que s’ha convertit en un veritable símbol del municipi. Es tracta d’un “Monòlit fusiforme, o penyal vertical, de forma agullonada  i de grans proporcions" com defineix els CAVALLS BERNATS el Diccionari de Geologia de l’Institut d’Estudis Catalans.

En las coordenadas encontramos esta emblemática roca llamada CAVALL BERNAT que preside la playa Llarga de Platja d’Aro y que se ha convertido en un verdadero símbolo del municipio. Se trata de un "Monolito fusiforme, o peñasco vertical, en forma de aguja y de grandes proporciones" como define los CAVALLS BERNATS el Diccionari de Geologia de l’Institut d’Estudis Catalans.

To the coordinates we find this emblematic rock called CAVALL BERNAT which presides over the Long Beach of Platja D'Aro and that has become a true symbol of the town. This is a "Monolith fusiform, or vertical rock, spindle-shaded and of great proportions” as CAVALLS BERNATS are defined in the geology dictionary published by the  Institut d'Estudis Catalans.

La particular morfologia dels CAVALLS BERNATS, el seu aïllament respecte a altres elements o la esvelta i prima silueta amb la qual se’ns poden presentar, són els trets característics que els fan diferents a la resta d’elements que els envolten, motiu pel qual solen sempre cridar l’atenció de les persones i exerceixen un cert magnetisme que atreu l’interès i desperta la curiositat de molta gent. En les muntanyes catalanes trobem moltes roques agullonades o penyals verticals anomenats CAVALLS o CARALLS  BERNATS, encara que la formació d'aquestes roques és d'origen divers.

La particular morfología de los CAVALLS BERNATS, su aislamiento respecto a otros elementos o la esbelta y delgada silueta con la que se nos pueden presentar, son los rasgos característicos que los hacen diferentes al resto de elementos que los rodean, por lo que suelen siempre llamar la atención de las personas y ejercen un cierto magnetismo que atrae el interés y despierta la curiosidad de mucha gente. En las montañas catalanas encontramos muchas rocas en forma de agujas o peñascos verticales llamados CAVALLS o CARALLS BERNATS, aunque la formación de estas rocas es de origen diverso.

The particular morphology of the CAVALLS BERNATS, their isolation with respect to other elements or the slender and slim silhouette, are the characteristic features which make them different from the rest of the elements that surround them, which is why they tend to always draw the attention of everyone and exert a certain magnetism that attracts the interest and arouses the curiosity of many people.In the mountains of Catalonia we find many such rocks as vertical crags called CAVALLS or CARALLS BERNATS, although their geological origin is diverse.

Uns són el resultat de l'erosió diferencial damunt conglomerats : Els CAVALLS BERNATS de Montserrat i del parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Altres son d’origen càrstic : El CARALL BERNAT de les illes Medes i altres d’origen volcànic : El CARALLOT dels Columbrets amb les restes de la xemeneia central d'un antic volcà.

Unos son el resultado de la erosión diferencial sobre conglomerados: Los CAVALL BERNAT de Montserrat y el del parque de Sant Llorenç del Munt y l'Obac. Otros son de origen kárstico: El CARALL BERNAT de las islas Medes y otros de origen volcánico: el CARALLOT dels Columbrets con los restos de la chimenea central de un antiguo volcán.

Some are the result of differential erosion on conglomerates: those CAVALLS BERNATS, of Montserrat and the Park of Sant Llorenç del Munt and serra de l’Obac. The others are of karstic origin: The CARALL BERNAT of the Medes islands and others, of volcanic origin, are these: The CARALLOT of Columbrets with the remains of the central chimney of an old volcano.

El CAVALL BERNAT de Platja d’Aro es el resultat del modelat de roques granítiques per l’erosió del mar i del vent. Es tracta de una prominència rocosa irregular de granodiorita, localitzada sobre roques resistents, afectada per un enreixat espès de diàclasi de tendència vertical. Els plans de diaclasat permeten que es disgregués paulatinament en blocs, evolucionant cap a aquesta forma de monòlit.

El CAVALL BERNAT de Platja d'Aro es el resultado del modelado de rocas graníticas por la erosión del mar y del viento. Se trata de una prominencia rocosa irregular de granodiorita, localizada sobre rocas resistentes, afectada por un enrejado espeso de diaclasas de tendencia vertical. Los planes de diaclasado permitieron que se disgregara paulatinamente en bloques, evolucionando hacia esta forma de monolito.  

The CAVALL BERNAT of Platja d’Aro is the result of granite rocks modelled by the erosion of the sea and the wind. It is a rocky prominence of irregular granodiorite, located on hard resistant rocks, affected by a dense lattice of diaclase of vertical tendency. Diaclastic plans allowed the gradual breaking up in blocks, evolving towards this form of monolith.

Els CAVALLS BERNATS, al ser roques individualitzades en forma de agulla o monòlit, fa que en els Països Catalans el seu nom es relacioni probablement amb un antic culte fàl•lic precristià. Sembla que CAVALL es un eufemisme per CARALL, un mot comú en català, castellà (CARAJO) i gallec (CARALLO), com a denominació del membre viril. També es diu que BERNAT no és una personificació, és a dir no és cap nom de persona, sinó la pronúncia alterada de Carall Baranat, derivat de barana , que vol dir "voltat d'una rotllana de penya-segat". Altres interpretacions que corren per arreu, com ara  carall armatcarall trempat o carall venerat,  formen part només de la cultura popular.

Los CAVALLS BERNATS, al ser rocas individualizadas en forma de aguja o monolito, hace que su nombre se relacione probablemente con un antiguo culto fálico precristiano. Parece que CAVALL es un eufemismo de CARALL, una palabra común en catalán, castellano (CARAJO) y gallego (CARALLO), como denominación del miembro viril. También se dice que BERNAT no es una personificación, es decir no es ningún nombre de persona, sino la pronunciación alterada de Carall Baranat, derivado de barana (barandilla), que podría decir "rodeado de un círculo de acantilados". Otras interpretaciones que corren por todas partes, como carall armat (carajo armado), carall trempat (carajo erecto) o carall venerat (carajo venerado), forman parte sólo de la cultura popular.

CAVALLS BERNATS, being individual rocks in the form of a needle or monolith, result in the Catalan countries its name is probably related to an ancient pre-Christian phallus cult (Cavall being an euphemistic variant of carall, i.e. phallus)

Per registrar aquest earthcatxé haureu de respondre, via mail privat (macdigisc(arroba)gmail.com),  les següents qüestions:

Para registrar este earthcaché deberéis responder, vía mail privado (macdigisc (arroba) gmail.com), las siguientes cuestiones:

To register this earthcaché you must respond, via private mail (macdigisc (at) gmail.com), the following issues:

Q1  : Quin tipus de roca és el  CAVALL BERNAT de Platja d'Aro? :

          A – Ígnia plutònica   B – Sedimentaria erosionada  C – Metamòrfica

         

Q :  ¿Qué tipo de roca es el CAVALL BERNAT de Platja d'Aro? : 

          A - Ígnea plutónica  B - Sedimentaria erosionada   C - Metamórfica

 

Q1  : What type of rock is the CAVALL BERNAT of Platja d'Aro ?     

          A – Igneous plutonic   B – Eroded sedimentary   C – Metamorphic

 

Q2 : La millor manera per arribar fins al CAVALL BERNAT és per la platja o a través del camí de ronda de Platja d`Aro a Sant Antoni de Calonge. En aquest camí, passat un petit túnel hi ha unes escales que baixen a la platja directament a la nostra roca. Abans del túnel hi ha una fita amb lletres i números. Quins són ??? ?.

Q2 : La mejor manera para llegar hasta el CAVALL BERNAT es por la playa o a través del camino de ronda de Platja d'Aro a Sant Antoni de Calonge. En este camino, pasado un pequeño túnel hay unas escaleras que bajan a la playa directamente a nuestra roca. Antes del túnel hay un mojón con letras y números. ¿Cuáles son ??? ?.  

Q2 : The best way to reach the CAVALL BERNAT is along the beach or through the Camí de Ronda from Platja D'Aro to Sant Antoni de Calonge. Past a small tunnel there are stairs that descend on the beach directly to our rock. Before the tunnel there is a milestone with letters and numbers. Which are they??? ?.

Q3  : El dia de la visita : Quants metres hi havia des de la roca (petita) a l’aigua ? 

Q3  : El día de la visita: ¿Cuántos metros había desde la roca (pequeña) hasta el agua?  

Q3  : The day of the visit: What was the distance (in metres) from the small rock to the water?

Moltes vegades aquesta roca, després de una forta llevantada, queda pràcticament tocant a l’aigua. Tinguem en compte que les platges es formen per l'acció de les ones i corrents marins que transporten materials a una determinada zona, però són formacions geomòrfiques dinàmiques i canviants, que estan en permanent canvi.

Muchas veces esta roca, tras una fuerte tormenta de levante, queda prácticamente tocando al agua. Tengamos en cuenta que las playas se forman por la acción de las olas y corrientes marinas que transportan materiales a una determinada zona, pero son formaciones geomórficas dinámicas y cambiantes, que están en permanente cambio.  

Many times this rock, after a strong Eastern winds, is almost touching the water. Keep in mind that the beaches are formed by the action of the waves and sea streams that train materials in a certain area, but are dynamic and evolving geomorphic formations, which are in constant change.

 

Q : Mesurament de l'altura del CAVALL BERNAT (x,x metres) explicitant el mètode utilitzat.

Q4 : Medición de la altura del CAVALL BERNAT (x,x metros) explicitando el método utilizado.

Q4 : Measurement of the height of CAVALL BERNAT (x.x metres) reasoning the method you used.

Podem utilitzar molts mètodes per a aquesta mesura. Un dels de "tota la vida" quan es volia estimar l'altura d'un arbre, roca, edifici, ets era el del mesurament de l'ombra projectada i comparant la longitud d'aquesta ombra amb la projectada per un objecte o persona d'altura coneguda, aprofitant les propietat de proporcionalitat dels triangles semblants.

Podemos utilizar muchos métodos para esta medida. Uno de los de "toda la vida" cuando se quería estimar la altura de un árbol, roca, edificio, etc era el de la medición de la sombra proyectada y comparando la longitud de esta sombra con la proyectada por un objeto o persona de altura conocida, aprovechando la propiedad de proporcionalidad de los triángulos semejantes.  

We can use many methods to get this measure. One of all times when one wanted to figure out the height of a rock, tree, building etc. was the measurement of its shadow projected and comparing the length of its shadow with the designed by an object or person of known height, taking advantage of the properties of similar triangles.

Un altre mètode, més actual, podria ser el fer una foto d'un objecte o persona d'altura coneguda en el peu de la roca i comptar les vegades que es repeteix fins a l'altura final.

Otro método, más actual, podría ser el hacer una foto de un objeto o persona de altura conocida en el pie de la roca y contar las veces que se repite hasta la altura final.  

Another method, more current, you might be doing a picture of an object or person of known height at the foot of the rock and then count the times that repeats itself up to the summit.

Hi ha molts més mètodes que espero expliqueu en els logs ... No oblideu portar una cinta mètrica, que us pot ajudar ....

Hay muchos más métodos que espero expliquéis en los logs... No olvidéis llevar una cinta métrica, os puede ayudar ....

There are many more methods that I hope you will explain in the logs... Don't forget to bring a measuring tape, which can be of some help ...

FONTS :

.- GEOLOGIA DEL MASSIS DE LES GAVARRES.

Vol 13. C.Roqué - Ll.Pallí. Institut d’Estudis sobre el Baix Empordà- 1994 

.- BLOG DE FERRAN ALEXANDRI :  

http://ferranalexandri.blogspot.com.es/2013/02/els-cavalls-bernats-dels-paisos-catalans.html

 

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)