Skip to content

<

Jettegrytene i Ertemarka

A cache by Vatvedt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/04/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jettegrytene i Ertemarka

Norsk

Navnet "Jettegryte" kommer av "Jette" som betyr troll eller kjempe. En jettegryte er et glatt og rundt hull/grop i fjell. Dette oppstår ved at en breelv har satt stein og grus i rotasjon under isen. Dybden kan variere fra 10cm til flere meter. Nord-Europas dypeste og bredeste jettegryte finner du i Helvete i Oppland.

Fjellet på stedet ved koordinatene er preget av mye granitt. Det er jo også mye granitt ellers rundt om i Halden. Den er som oftest middels kornet, hovedsakelig gråhvit og med noen korn i svart og grått. Den kan også være rødlig. Mest kjent er nok Iddefjordsgranitten, som også er brukt i bl.a. Monolitten i Vigelandsparken. Granitten i Østfold er valgt som fylkesstein/fylkesbergart. Det er ofte attraktivt å bade i jettegryter da vannet blir oppvarmet på fjellet for så å samles i grytene.

På 1700-tallet var folk åpne for muligheten om at jettegryter kunne skyldes geologiske fenomener, men da sogneprest Johan Nicolai Wilse omtalte dem i 1779, hellet han mer til den tanken at de var menneskeskapte siden de fantes på steder der det ikke var vann.

I Sverige forbandt man dem med Olav den hellige og kalte dem ofte "St. Oles gryter", og de var kjent for å kunne helbrede sykdom om man kastet penger nedi, forteller Wilse.

Ingeniøroffiser E.H. Hoff forteller i sin beskrivelse av Halden at distriktet er rikt på jettegryter. Spesielt den ved gården Nærsrød forbauser ham, for den er ca. 340 fot over havoverflaten. Da ser heller ikke han annen mulig forklaring enn at den må være menneskeskapt: «De ellers dovne og ørkesløse Munke vare dog visstnok flittige, og flittige med Vittighed, saa snart samme kunde forøge deres Fordele, hvorpaa haves altfor mange Exempler.»

GletscherGarten i Sveits er kjent for sine enorme jettegryter. Der er det 32 stk, og den største er 8m bred og 9m dyp. Jettegryter er også vanlige i Sverige, Finland, Tyskland og Moss Island i U.S.A.

For å logge denne cachen, vennligst send meg svar på følgende:
1. Gå til den minste jettegryten. Der vil du se noen tydelige markinger på "veggen" av gryten. Hvilken vei roterer disse markingene? Ned og til høyre eller venstre?

2. Hvor store/brede er disse markeringene, og beskriv med dine egne ord hva du tror laget disse markeringene når resten av "veggen" er relativt glatt?

3. Valgfritt: Ta et bilde av deg selv ved en jettegryte på stedet, men vennligst ikke røp noen av svarene på spørsmålene.

Du trenger ikke vente med å logge når svarene på spørsmålene er sendt. Jeg svarer ikke på meldingen med mindre det er stilt spesifikke spørsmål om cachen, eller svarene er feil.

Vennligst ikke avslør svarene på spørsmålene med ord eller bilder når du logger. Tusen takk! :)
Engelsk

Giant's kettle is also known as giant's cauldron or pothole. A giant's kettle is a smooth, round hole or cavity in the surrounding rocks. This is done by eddying currents of water bearing stones, gravel and other detrial matter. The depth can vary from 10cm and up to several meters. Northern Europes deepest and widest pothole is in Helvete (Hell) in Oppland, Norway.

The rock on the place of the coordinates are mostly granite. There are a lot of granite in and around Halden. The granite in Østfold is chosen as the stone to represent the county. It is mostly medium-grained, grey-white and a few grains of black and gray. It can also be reddish. Most known are the Iddefjordsgranite, which is used in the Monolith in the Vigelands Park in Oslo. Giant's kettle is an attractive place to take a bath. The water is heated on the rock, and gathered in the holes.

In the 1700s, people were open to the possibility that geological phenomena could be the reason for the creation of the kettles, but when Vicar Johan Nicolai Wilse discussed them in 1779, he leaned towards that they were man-made, since they were created where there were no water.

In Sweden they were associated with St. Olaf, and were often called "St. Oles cauldron's", and they were known to cure disease if you threw money in the hole, Wilse tells.

Engineer Officer E.H. Hoff tells in his description of Halden that the district is rich in Giant's kettles. Especially the one by Nærsrød farm puzzles him, since it's about 340 feet above sea level. He also thought that the only explanation is that it must be man-made.

GletscherGarten in Switzerland is famous for its giant's kettles, having 32 in number, the largest being 8m (26 ft) wide and 9m (30 ft) deep. They are also common in Sweden, Germany, Finland and Moss Island in the United States.

To log this cache, please send me the answers to the following:
1. Walk over to the smallest kettle. There you will see some markings on the inside of the kettle. What way are those markings rotating? Down and to the left or right?

2. How large/wide are the markings and describe with your own words, what do you think made the markings, since the rest of the "wall" is relatively smooth?

3. Optional: Take a picture of yourself next to a Giant's kettle, but please don't spoil the answers to the questions.

You do not need to wait to log the cache after you've sent me the answers to the quiestions. I will not respond to the message unless there are specific questions regarding this cache, or the answers are wrong.

Please do not reveal any of the answers to the questions in your log. Either by pictures or words. Thank you! :)

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.