Skip to Content

<

Myslivna

A cache by tomaskoz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/07/2014
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Střelnice Myslivna

Historie
Tato mystery cache vás zavede ke střelnici Myslivna u Chebu. Ačkoliv pro náhodného návštěvníka není na střelnici nic zajímavého, velmi zajímavá je její historie. Střelnice zde existuje již od druhé poloviny devatenáctého století, kdy ji provozovali chebští ostrostřelci. Ještě po druhé světové válce byla střelnice majetkem státu a ve správě armády. Později ji začal využívat Svazarm, nynější AVZO. Pozemek střelnice byl později vyhlášen historickým majetkem města Chebu. Na střelnici bývaly zastřešené střelecké stavy a budovy s technickým zázemím. V osmdesátých letech je však StB nechala strhnout, aby nemohly poskytovat úkryt uprchlíkům, kteří by se chtěli dostat přes blízkou hranici do Německa, a také agentům, kteří by se chtěli naopak nepozorovaně dostat z Německa k nám. Od té doby je střelnice bez vybavení a bez budov a má podobu pouhého lesního průseku s dopadovým valem. Střelnice byla původně třísetmetrová. Na někdejším začátku střelnice jsou dodnes viditelné zarostlé zděné zákopy. Zajímavé je, že dopadový val nebyl vybudován hned na počátku existence střelnice, ale až později, pravděpodobně po stížnostech sedláků z blízké obce Horní Pelhřimov, kteří byli ohrožováni dopadající municí…

Současnost

Dnes se střelnice využívá pro střelecké soutěže a tréningy na vzdálenost do 100 m. Není oplocená a je veřejně přístupná, ale pozor, pokud se tam vydáte a setkáte se tam se střelci, respektujte pokyny správce střelnice, který vás může v krajním případě i vykázat. Pokud jste náhodou vlastníky nějaké střelné zbraně, odolejte pokušení a na střelnici si ji určitě neberte. K tomu, abyste tam mohli střílet, musí být přítomen správce střelnice a musíte splnit řadu podmínek. V opačném případě byste se dopustili přestupku proti zákonu. Naopak, pokud na střelnici přijdete v době, kdy se tam odehrává střelecká soutěž, můžete se zúčastnit – na soutěže je obvykle přístup i bez zbrojního průkazu a organizátoři budou jistě ochotni zapůjčit vám legálně zbraň a pod odborným dohledem vám umožní, abyste si vystřelili a třeba i vyhráli!

Popis

Keš není umístěna přímo na ploše střelnice ani na jiných místech, kde byste mohli být ohroženi nebo kam by byl omezený nebo zakázaný přístup. Protože okolní lesy jsou bohaté na houby a houbaře, zvláště v létě a na podzim nebude vaše přítomnost na místě nijak neobvyklá ani nápadná. A když už si nezastřílíte, třeba najdete nějakou pěknou houbu.

Na uvedených souřadnicích cache nehledejte, ale můžete zde zaparkovat své geovozidlo. Abyste zjistili finální souřadnice, budete muset nejprve vyřešit dvě úlohy z oblasti balistiky a jednu úlohu střeleckou. Dávali jste pozor při matematice a fyzice na základní škole? Pozor, nenechte se zmást spoustou zbytečných údajů, které jsou uvedeny v zadání úloh. Zdaleka ne všechny uvedené údaje budete potřebovat. Některé údaje jsou jen pro zmatení a pro pobavení. Vyberte si jen ty důležité. Úlohy nejsou složité, k jejich vyřešení opravdu postačí znalosti matematiky a fyziky na úrovni základní školy. Pokud budete mít přesto problém se vzorci, internet vám jistě pomůže…

Výpočet souřadnic

Z pistole ráže 9 mm Luger byla vypálena střela. Střela má olověné jádro a tombakový plášť, hmotnost střely je 8 g, průměr střely je 9,02 mm, délka střely je 15 mm a rychlost střely v okamžiku opuštění hlavně je 350 m/s.

Pistole, ze které byla střela vypálena, má délku hlavně 114 mm a vývrt hlavně má šest pravotočivých drážek, jejichž stoupání (tj. vzdálenost, po které se otočí o 360°) je 250 mm. Vnější průměr hlavně je 14,4 mm. Pistole má černou barvu.

Střelec vypálil tuto střelu ve vodorovném směru na papírový terč vzdálený 25 m. Povrch, na kterém střelec stojí, má nadmořskou výšku 421 m n. m. Střelec je vysoký 178 cm a má hmotnost 89,2 kg (včetně oblečení a bot). Střelec má na očích brýle o síle -0,75 dioptrie. Relativní vlhkost vzduchu je 62 %, teplota vzduchu ve výšce 1 m nad povrchem je 23 °C. Výška travního porostu v prostoru mezi střelcem a terčem nepřesahuje 83 mm. Kolmo ke směru střelby fouká z pravé strany stálý vítr o rychlosti 3,9 m/s. Na střelnici poletují motýli různých druhů s průměrnou četností 0,0041 motýla na metr čtvereční.

1. úloha

Jakou kinetickou energii má střela v okamžiku opuštění hlavně? Hodnotu uveďte v Joulech. (Zajímá nás pouze energie dopředného pohybu střely, nikoliv energie její rotace.)

E = ?

2. úloha

Jak rychle se otáčí střela kolem své osy v okamžiku opuštění hlavně? Hodnotu uveďte v otáčkách za sekundu.

R = ?

3. úloha

Nyní si zahrajte na rozhodčí a podle pravidel hodnocení sportovní střelby spočítejte, kolik bodů získá střelec s desetiranným nástřelem do terče na obrázku na konci listingu.

B = ?

Finální souřadnice:

N 50° 04. (12*B-E-91) E 012° 20. (R/5 – 67)

Tato keš je domovem TB "AVZO Sports and nature".
https://coord.info/TB5J10F

History
This mystery cache will show you the shooting range near Cheb called “Myslivna” (“Gamekeeper’s lodge”). Although there is nothing interesting there for the casual visitor, the history of this place is very interesting itself. The shooting range has been here since the second half of the nineteenth century, when it was kept by the Cheb’s sharpshooters. After the Second World War it was still owned by the state and administered by the army. Later it was used by “Svazarm”, now “AVZO”. The estate, where the shooting range is placed, was later declared a historic property of the town of Cheb. There used to be roofed shooting stalls and technical facilities at the shooting range in the past. In the 1980’s , however, the State Police demolished them, so that they couldn’t provide shelter to refugees who would like to get across the close border into Germany, and also agents who would like to secretely get from Germany to Czechoslovakia. Since then, the shooting range has been without equipment and without buildings and is just a simple forest intersection with an impact bank. Shooting range used to be 300 meters long. There are still walled and overgrown trenches visible at the beginning of the former shooting range. Interestingly, the impact bank wasn’t built as soon as the shooting range started here, but later, probably after complaints of farmers from the nearby village called “Horní Pelhřimov”, who felt endangered by falling ammunnition ...

Nowadays
Nowadays, the shooting range is used for shooting competitions and trainings up to a distance of 100 m. There is no fence around and it is open to the public, but you should be careful if you go there and meet there shooters. You must respect the instructions by the commander of the shooting range, who can deport you outside the place in extreme case. If you happen to own a firearm, resist the temptation and do not take it to the shooting range. To be legally allowed to shoot there, the commander must be present at the shooting range and you must fulfill a number of other conditions. Otherwise you commit an offense against the law. On the other hand, if you come there at a time of a shooting competition, you can participate – the competitions usually allow participants without a gun licence and the organizers will certainly be willing to lend you a gun legally under the supervision and let you shoot and maybe even win!

Description
The cache is not located in the area of the shooting range or other places where you might be at risk or where entry is limited or banned. Since the surrounding forests are rich in mushrooms and mushroom pickers, especially in the summer and autumn your presence will not be unusual or striking. And if you don’t shoot, you may at least find a nice mushroom.

Do not look for the cache at the initial coordinates, but you can park your car there. To find the final coordinates, you first need to solve two tasks in ballistics and one in shooting sport. Were you attentive at the lessons of mathematics and physics at the basic school? Attention, don’t let yourself get confused by a lot of unnecessary data that are listed in the assignment of the tasks. You will not need all the values at all. Some data are there only for confusion and amusement. Choose only the important values. The tasks aren’t difficult – you really need just the knowledge of physics and mathematics from the basic school. In case you have a problem with the formulas, the Internet should certainly help you...

Calculation of the coordinates
The 9mm–Luger pistol fired a bullet. The bullet has a lead core and tombac jacket, weight of the bullet is 8 g, the diameter of the bullet is 9.02 mm, the length of the bullet is 15 mm and the velocity of the bullet when leaving the barrel is 350 m/s.

The length of the barrel of the gun from which the shot was fired is 114 mm and the barrel bore has six right–handed grooves with the 250mm pitch (the distance over which they rotate by 360°). The outer diameter of the barrel is 14.4 mm. The pistol is black.

The shooter fired the bullet horizontally at a paper target in the distance of 25 m. The altitude of the surface where the shooter stands is 421 m above sea level. The shooter is 178 cm tall and he weighs 89.2 kg (including clothing and shoes). He wears glasses with the strength of -0.75 diopters. The relative humidity is 62 %, the air temperature at a height of 1 m above the surface is 23°C. The height of grass in the area between the shooter and the target does not exceed 83 mm. A constant wind with the speed of 3.9 m/s is blowing perpendicular to the direction of fire. There are butterflies of various species flying in the area of the shooting range in an average count of 0.0041 of butterfly per square meter.

Task 1
What is the kinetic energy of the bullet when leaving the barrel? Count the value in Joules. (We are interested only in the energy of the forward motion of the bullet, not the energy of its rotation.)
E = ?

Task 2
How fast is the bullet turning around its axis at the moment of leaving the barrel? Specify the value in revolutions per second.
R = ?

Task 3
Now you can play a role of a referee and count how many points the shooter gets with this 10–round result in the target:
B = ?

Final coordinates:

N 50° 04. (12*B-E-91) E 012° 20. (R/5 – 67)

This cache is a home of the TB "AVZO Sports and nature".
https://coord.info/TB5J10F

The cache is regularly filled with shooting souvenirs for little geocachers.

GeoCheck.org

Additional Hints (Decrypt)

Cbq fiíparz oýiá arwirgší gzn.
Gur qnexrfg cynpr vf haqre gur pnaqyrfgvpx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.