Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

krogulec: Faktycznie został tylko logbook. Zabrałem go - odłożę wraz z pojemnikiem.

More
<

Ofiarom budowy lotniska

A cache by krogulec Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zakładając tego kesza chciałbym zwrócić Wam uwagę na niewielki pomnik, odsłonięty w 1998 r., wzniesiony dla upamiętnienia ofiar budowy lotniska w oblężonym Wrocławiu w 1945 roku.


Historia, którą upamiętnia ten pomnik jest historią tragedii tysięcy ludzi i tragedii miasta. Niemieccy obrońcy oblężonej Festung Breslau potrzebowali lotniska do przyjmowania zaopatrzenia i ewakuacji rannych. Wszystkie istniejące lotniska były z różnych powodów nie do użytku, postanowiono więc znależć nową lokalizację. Wybór padł na teren dzisiejszej Osi Grunwaldzkiej. Dowództwo twierdzy wydało więc rozkaz wyburzenia wszystkich budynków znajdujących się między mostami Grunwaldzkim i Szczytnickim. Wszystko, co stało w obrębie prostokąta o szerokości 200 i długości 1350 metrów – przeznaczone zostało do zrównania z ziemią. Dodatkowo – obniżono wysokość szeregu okolicznych budynków oraz zdjęto hełmy z szeregu kościołów (m.in. katedry), by nie przeszkadzały samolotom. Do wyburzeń przystąpiono jednak w momencie najgorszym z możliwych – 23 lutego 1945, gdy miasto na przemian padało ofiarą bombardowań, haubic i wyrzutni rakietowych „Katiusza”. Setki ginących w czasie bombardowań na hitlerowcach nie robiły jednak wrażenia. Robotnikami byli więźniowie obozów, jeńcy wojenni oraz wywiezieni na przymusowe roboty Polacy, Czesi, Rosjanie. Część prac wykonywali także niemieccy mieszkańcy Wrocławia, zmobilizowani do robót przez dowództwo twierdzy. Prace polegały na wysadzaniu budynków dynamitem lub wypalaniu ich miotaczami ognia a następnie rozkuwaniu stojących jeszcze ścian oraz wywozie olbrzymich mas gruzu. Tym sposobem całkowicie przestała istnieć zabudowa kilku ulic z setkami kamienic, gmachami użyteczności publicznej i czteroma świątyniami, wraz z jednym z największych kościołów miasta – zborem Lutra, słynącym z najwyższej, blisko stumetrowej wieży.

Jednym z głównych celów bombardowań sowieckiego lotnictwa była właśnie Oś Grunwaldzka, na której przy pracach rozbiórkowych a następnie budowlanych nieprzerwanie uwijały się tysiące robotników. Ze wspomnień tych, którzy to piekło przeżyli, wyłania się obraz pełen dantejskich scen. Ostrzał artyleryjski był przerywany był jakby tylko po to, żeby spadające pociski z haubic zastąpić mogły samoloty, których piloci jakby nie dostrzegali różnicy między więźniami a oprawcami. W czasie nalotów i ostrzału na placu pozostawali jednak tylko ci pierwsi. Niemcy nie pozwalali przerywać pracy nawet w czasie najcięższych bombardowań. Uciekający często dostawali się pod podwójny ostrzał – niemieckich strażników i sowieckich samolotów. Ze wspomnień „Ludzi ze znakiem P” wynika, że najstraszliwsze były właśnie ostatnie tygodnie. Masy robotników pracowały na wielkim odsłoniętym terenie. Nic nie stanowiło osłony przed bombami i pociskami. Śmiertelnie żniwo zbierały nawet odległe eksplozje, gdyż w pozbawionej zabudowy przestrzeni odłamki nie napotykały żadnej przeszkody.

Budowa lotniska Festung Breslau została ukończona na przełomie kwietnia i maja 1945, ale ile samolotów zdołało z niego skorzystać? Otóż bardzo powszechny jest mit, że był tylko jeden użytkownik ! Mianowicie 6 maja miał wystartować niewielki samolot Fieseler – Storch 156, którym uciekł z miasta gaulaiter NSDAP Karl Hanke - kat Wrocławia i ostatni Reischfurer SS. W rzeczywistości Hanke wystartował prawdopodobnie spod Hali Stulecia, natomiast na lotnisku odbyło się kilka lądowań i startów samolotów typu Junkers Ju-52 oraz kilka lądowań szybowców transportowych. I to wszystko...

Szacuje się, że przy budowie lotniska zginęło od 13 do 15 tysięcy osób.

Kesz zawiera logbook i ołówek. W miejscu ukrycia również są trzy certyfikaty dla najszybszych i trzy certyfikaty pocieszenia.

Maskowanie wykorzystuje naturalne elementy. Bardzo proszę o delikatność i uważne maskowanie po odłożeniu kesza - zwłaszcza póki są certyfikaty.


w opisie wykorzystałem fragmenty tekstu p. Artura Adamskiego


English:

History, which commemorates the monument is the story of the tragedy of thousands of people and the tragedy of the city. The German defenders of the besieged Festung Breslau airport to receive needed supplies and evacuate the wounded. All existing airports were for various reasons not to use, so Germans decided to find a new location.

The choice fell on the area of today's Axis of Grunwald. Command fortress ordered the demolition of all buildings located between the bridges Grunwald and Szczytnicki. Everything happened within a rectangle with a width of 200 and a length of 1,350 meters - has been designed to align with the earth. Additionally - lowered the number of surrounding buildings and removed the helmets from a number of churches (including the cathedral ). Demolition began, however, when the worst possible - Feb. 23, 1945, when the city was raining alternately bombing victim, howitzers and rocket launchers " Katyusha ". Hundreds were dying during the bombing. Workers were camp prisoners, prisoners of war and deported to forced labor, Poles, Czechs, Russians. Some of the work performed by German residents of Wrocław, mobilized to work by the command of the fortress. The work consisted in blowing up buildings with dynamite or firing their flamethrowers and then demoilition still standing walls and export huge masses of debris. In this way, completely ceased to exist building a few streets with hundreds of houses, buildings of public utility and four temples, along with one of the largest churches in the city - the congregation of Luther, famous for its highest close to a hundred-meter tower.

One of the main objectives of the bombing of the Soviet aviation was just Grunwaldzka axis on which the demolition work and construction continuously bustled thousands of workers. Germany did not allow to stop working even during the heaviest bombing. Runaway often getting under the double firing - German guards and Soviet aircraft. Masses of laborers worked on a large exposed area. Nothing was to guard against bombs and missiles . Deadly harvest gathering even distant explosions, as devoid of building space debris do not face any obstacles.

Construction of the airport Festung Breslau was completed in late April and May 1945, but how many planes were able to use it ? Well, a very common myth is that there was only one user ! Namely, May 6 he start small plane Fieseler - Storch 156, which fled the city gaulaiter NSDAP Karl Hanke - last Reischfurer SS. In fact, Hanke took probably from Centennial Hall, and at the airport there have been several landings and takeoffs of aircraft type Junkers Ju -52 and several landings transport gliders. And that was all ...

It is estimated that in the construction of airport killed 13 to 15 thousand people.

The cache contains a logbook and pencil. In place of hiding are also three certificates for the fastest.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

555 Logged Visits

Found it 511     Didn't find it 21     Write note 7     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 6     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 12 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.