Skip to content

Flint på St Alban's Kirke EarthCache

Hidden : 06/07/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sankt Alban´s Kirke


English and german translation below!

dansk

andere SeiteEn historie om St. Albans Church:

St. Alban er den eneste anglikanske (episkopalske) kirke i Danmark og blev indviet i 1887. Den blev bygget på blot to år fra 1885 til 1887. Prinsesse Alexandra, datter af kong Christian d. IX af Danmark, lagde grundstenen til Skt. Albans Kirke den 19. september 1885. Den blev indviet to år senere den 17. september 1887. Siden den tid har den hørt til ærkebispedømmet Canterbury og til det verdensomspændende anglikanske fællesskab.

Den ydre facade:

Denne Earth Cache henviser til den meget interessante ydre facade på kirken. Skt. Albans kirke er et smukt eksempel på victoriansk ’tidlig engelsk’ gotisk arkitektur.
Udseendet synes at være meget britisk, men de fleste af byggematerialerne er danske. Bygningen blev bygget med kalksten fra Faxe og ydervæggene er beklædt med flintesten fra Stevns. Begge sten kommer fra Sydsjælland. Spiret består af svensk granit fra Öland. Taget blev flisebelagt med Broseley tagsten fra Shropshire i England. Kirken blev bygget på pæle på grund af jordens struktur. Gulvet i krypten ligger under det lokale grundvandsniveau, og det holdes tørt af en automatisk pumpe.
Quelle: Informationsblatt der Kirche Sankt Alban´
Quelle: Informationsblatt der Kirche Sankt Alban´s.


Cachen:

Nok om historien og det ydre design.
Nu vil jeg gerne fortælle noget om flintesten, der er på den ydre facade


Ildsten

Feuerstein
Ildsten eller flintesten eller (Silex = italiensk, fransk) er - ifølge geologisk alder og herkomst - en silicid med samme kemiske formel som opal (SiO2 • n H2O). Ildsten består ikke kun af opal, men også moganit og kalcedon. Der er desuden sporstoffer, som tilføjer en bestemt farve. Et tyndt lag på ydersiden af klumperne har sædvanligvis an anden farve, typisk hvid og ru i tekstur.
Dannelse:

Den nøjagtige tilstand for dannelse af flint er ikke afklaret helt. Det kan være ildsten er et resultat af kemiske forandringer i komprimerede klippeformationer i løbet af processen diagenese. En hypotese er, at et gelatinøst materiale udfyldte hulrum i sedimentet, såsom huller boret af krebsdyr eller bløddyr, og at de blev forkislet. Denne hypotese forklarer sikkert de komplekse former for fundne flintestykker. Kilden til det opløste silica i de porøse medier kan være spikler fra siliciumholdige svampe. Ildsten består af siliciumdioxid, der ligner Jaspis, et krypto-krystallinsk kvarts (kornstørrelse mindre end 1 mikrometer). Ildstenen diagenese videre fra opal-a, opal-ct til ildsten.

Submikroskopisk påvirkninger af luft og vand giver ildstenen en lys farve, hvid flint, mens kul farver den sort. Krystallografi opdager desuden forskellige siliciumdioxider - såsom kvarts, jaspis, opal og agat.

Dehydrogenering af kiselsyren går fra indvendig til udvendig. Derfor vil flinten vise en kugleformet struktur.

Den tørre lyse overflade, er ofte let genkendelig (skorpe eller cortex). Dette er den diagenetiske indledende fase til en ildsten (SiO2 x nH2O) som opal-ct. Denne fase er let at skære i. Transformationen fra opal-ct til ildsten varer millioner af år. De ydre sten lag kan lagre vand, som vil fremme nedbrydning af overfladen.

Ildsten har en amorf isotropisk struktur, der viser, at en foretrukken orientering mangler. Hvis der bliver lagt et øgende tryk på en ildsten, vil den kinetiske energi i stenen udvide sig koaksialt konisk fra anslagspunktet. Med stor slagenergi vil stenen knække på grund af slagbølgerne. Det resulterende bristepunkt vil nogle gange ligne en skal, som man kan se med glasskår.

Spredning / Udvidelse:

KnollenDu finder ildsten i mange grænser mellem Jura og Kridt. Sten med en størrelse på mere eller mindre end 30 cm i diameter kan ligge i kridtaflejringer. Der er også fliser med en tykkelse på op til 20 cm. Gennem senere overførselsprocesser kan man finde dem fjernet fra den oprindelige stratigrafiske oprindelsespunkt. Dette er grunden til, at ildsten er en del af istidssedimenter i moræner og i smeltevandsaflejringer.
Quelle: WikipediaSpørgsmål:

1. Beskriv egenskaberne på flintestenene på forsiden af kirken (overflade, farve).

2.  Efter at have afklaret farven: Hvilket materiale er ansvarlig for den farve?

3. Hvilke materialer skal du bruge til en neandertalerlighter?

4. På den sydlige side af kirken, hvor hegnet flugter med kirkens venstre side, vil du finde et lille felt med flintesten. (Se spoiler billede!)
En af dem er en næsten perfekt kvadrat.
Beregn arealet af denne sten i kvadratcentimeter.
Spoiler

5. Valgfrit: Tag et billede af dig selv, din GPS eller dig selv og din GPS nær ved kirken.

Send venligst dit svar til sanktalban@gmail.com eller direkte til min profil.
Du kan logge cachen med det samme. Skulle noget ikke være korrekt, vil jeg kontakte dig hurtigst muligt, så vi kan rette fejlen sammen.
Hav det nu sjovt!


english

andere SeiteA Story about St. Alban´s Church:

St. Alban is the only Anglican Church in Denmark and was consecrated in 1887. It was built in only two years from 1885 to 1887. The daughter of King Christian IX of Denmark, Princess Alexandra, laid the foundation stone of St. Alban´s Church on 19 September 1885. It was consecrated two years later on 17 September 1887. Since that time it belongs to the archdiocese of Canterbury und to the worldwide Anglican community.

The outer facade:

This Earth Cache will refer to the very interesting outer facade of this church. St. Alban is a good example built in early Gothic architecture of the Victorian era.
The appearance seems to be very British but most of the building material is Danish. The structure was built with limestone from Faxe and the exterior walls are faced with split fire stones. Both stones come from South Zealand. The top of the tower consist of Swedish granite from Öland. The roof was tiled with Broseley bricks of Shropshire. The church was built on piles because of the composition of the ground. The ground of the crypt lies below the local groundwater level and it will be kept dry with a pump.
Quelle: Informationsblatt der Kirche Sankt Alban´s.


The Cache:

Enough with history and the outer design.
Now, I would like to tell something about the fire stones which are on the external facade.


Fire stone
Feuerstein
Fire stone or hornstone (flint) or (Silex = Italian, French) – according to geological age and origin – is a silicide with the same chemical formula as opal (SiO2 • n H2O). Fire stone consists not only of opal also of moganite and chalcedony. There are furthermore trace elements which add a specific color. A thin layer on the outside of the nodules is usually different in colour, typically white and rough in texture. From a petrological point of view, "flint" refers specifically to the form of chert which occurs in chalk or marly limestone. Similarly, "common chert" (sometimes referred to simply as "chert") occurs in limestone.

Origin:

The exact mode of formation of flint is not completely clarified. May be the fire stones are a result of chemical changes in compressed rock formations during the process of diagenesis. One hypothesis is that a gelatinous material filled cavities in the sediment, such as holes bored by crustaceans or mollusks and that they became silicified. This hypothesis certainly explains the complex shapes of found flint nodules. The source of dissolved silica in the porous media could be the spicules of silicious sponges. Fire stone consist of chalcedony similar to jasper a crypto-crystalline quartz (grain size less than 1 micrometer). The fire stone diagenesis proceed from opal-a, opal-ct to fire stone.

Submicroscopic influences of air and water give the fire stone a bright colour, white flint, carbon stain it black. Crystallographic detect besides chalcedony different SiO2-modifications such as quartz, jasper, opal and agate.

The dehydrogenation of the silicic acid turns from interior to exterior. There the flinty bulb shows a bulbous structure.

The dry bright facing is often clearly recognizable (crust or cortex). This is the diagenetic preliminary stage to a firestone (SiO2 x nH2O) like opal-ct. This stage is easy to cut. The transformation from opal-ct to firestone lasts millions of years. The outer rock layers can store water which will promote the decomposition of the surface.

Fire stone owns an amorphous iso-tropical structure that shows that an preferable orientation is missing. If increasing pressure will be forced on a fire stone then the kinetic energy of the rock will expand coaxial conic from the point of impact. With much punch energy the rock will split because of the strike waves. The resulting breaking point sometimes looks like a shell as seen with broken glass.

Spreading / Extension:

KnollenYou find fire stones in many Jurassic-Cretaceous boundaries. Bulbs with a size of more or less than 30 cm diameter lie nestled in chalk deposits. There are also tiles with a thickness up to 20cm. Through later transfer processes you can find them removed from the original stratigraphic context of origin. This is the reason why fire stones are part of ice-age sediments of basic and terminal moraine and within melt water deposits.
Quelle: WikipediaQuestions:

1. Describe the property of the fire stones on the front of the church (surface, colour)

2. After you had clarify the colour: Which material is responsible for the colour?

3. Which materials do you need for a neanderthal lighter?

4. You will find on the southern side flush against, where the fence with the church closed, left a little field with fire stones. (Look spoiler picture!)
One of them is an almost perfect square.
Calculate the surface of this stone in square centimeter.
Spoiler

5. Optional: Take a picture of yourself, your GPS or yourself and your GPS near by the church.

Please send your answer to sanktalban@gmail.com or direct to my profile.
You can log immediately. Should something not correct I will contact you promptly then we can remove the mistake together.

Now have Fun!


deutsch

andere SeiteGeschichte der Sankt Alban´s Kirche:

St. Alban ist die einzige Anglikanische Kirche in Dänemark und wurde 1887 eingeweiht.
Errichtet wurde sie in nur zwei Jahren Bauzeit zwischen 1885 und 1887.
Prinzessin Alexandra die Tochter von König Christian IX von Dänemark legte am 19. September 1885 den Grundstein fast genau zwei Jahre später am 17 September 1887 wohnte sie der Einweihung bei.
Seither wird sie vom Erzbischof von Canterbury geführt und gehört so zur weltweit ausgeübten anglikanischen Gemeinschaft.Die Außenfasade:


Sehr interessant ist auch das Äußere der Kirche, worauf sich dieser Earth Cache beziehen wird.
St. Alban ist ein schönes Beispiel "früh-englischer" Gotik-Architektur der viktorianischen Zeit.
Auch wenn das Äußere der Kirche sehr Englisch erscheint, sind die meisten beim Bau verwendeten Materialen doch aus Dänemark.
Das Bauwerk besteht aus Kalkstein von Faxe und die äußeren Mauern sind mit gespalteten Feuersteinen verblendet.
Beide Steinsorten sammen aus dem südlichen Zeeland. Die Turmspitze besteht aus schwedischem Granit von Öland.
Das Dach wurde mit Broseley Ziegeln von Shropshiere gedeckt. Wegen der Bodenbeschaffenheit wurde die Kirche auf Pfählen errichtet. Der Boden der Krypta liegt unter dem örtlichen Grundwasserspiegel und wir durch einen automatische Pumpe trocken gehalten.
Quelle: Informationsblatt der Kirche Sankt Alban´s.


Der Cache:

Soweit zur Geschichte und der äußeren Gestaltung.
Wir wollen uns nun unserem Thema, dem Feuerstein mit welchem die Außenfassade verblendet wurde, zuwenden.


Feuerstein
Feuerstein
Feuerstein, auch Hornstein, Flint (englisch) oder Silex (lateinisch, französisch) – je nach geologischem Alter und Herkunft – ist ein Silizit mit der gleichen chemischen Formel wie Opal
SiO2 · n H2O. Feuerstein besteht neben Opal aus Mogánit, Chalzedon (Achat), hinzu kommen Spurenelemente, die ihm zum Teil besondere Farben verleihen. Die Übergänge zwischen den Siliziten sind fließend, so findet man da, wo der Feuerstein anstehend vorkommt, weißgerindete Exemplare mit einer Rinde aus Opal und optisch gut erkennbaren Gängen aus Chalzedon (Achat).

Von Feuerstein spricht man, wenn dieser Silizit aus der Kreideformation (Unter- wie Oberkreide) stammt; wenn der Silizit aus den Kreideformationen des Jura oder Trias stammt, spricht man vom Hornstein. Ein heute ebenfalls etablierter Oberbegriff für Kieselgesteine des Feuer- und Hornsteintyps ist der englische Begriff Chert.

Die Entstehung:

Die Entstehung von Feuerstein ist nach wie vor nicht vollständig geklärt. Vermutlich sorgen kieselsäurehaltige Lösungen bei der Diagenese (Kompaktions- und Umwandlungsprozesse während der Gesteinsbildung) für eine Verdrängung von Karbonaten durch Kieselsäure. Relikte von Schalen und Skeletten von Kieselschwämmen und Diatomeen (Kieselalgen) in Feuerstein belegen den organischen Ursprung. Feuerstein besteht primär aus Chalcedon, ähnlich wie Jaspis ein kryptokristalliner (Korngröße kleiner 1 Mikrometer) Quarz. Die Feuerstein-Diagenese verläuft in der Regel über Opal-A (amorph), Opal-CT (wie Kreide leicht zu bearbeiten) zu Feuerstein.

Submikroskopische Einschlüsse von Luft und Wasser geben Feuerstein eine helle Farbe, (weißer Flint), Kohlenstoff färbt ihn schwarz. Kristallographisch lassen sich neben Chalcedon unterschiedliche SiO2-Modifikationen bzw. Varietäten nachweisen: Quarz, Jaspis, Opal, Achat.

Die Dehydrierung der Kieselsäure erfolgt von innen nach außen, wodurch die Feuersteinknollen oft eine zwiebelartige Struktur aufweisen. Deutlich erkennbar ist oft die poröse helle Außenschicht (die so genannte Rinde oder Cortex). Es handelt sich um die diagenetische Vorstufe zu Feuerstein, (SiO2 x nH2O), das sog. Opal-CT. Diese ist leicht zu bearbeiten. Die Umwandlung von Opal-CT zu Feuerstein erfordert Jahrmillionen. Die äußeren Schichten können im geringen Maße Wasser aufnehmen, wodurch eine Verwitterung der Oberfläche begünstigt wird.

Feuerstein besitzt eine amorphe isotrope Struktur, das heißt, eine Vorzugsorientierung fehlt. Wenn großer Druck langsam ansteigend oder schlagartig auf einen Punkt des Feuersteins ausgeübt wird, wird die kinetische Energie vom Gestein aufgenommen und breitet sich konzentrisch kegelförmig vom Schlagpunkt ausgehend aus. Bei ausreichend hoher Schlagenergie wird das Gestein durch die sich ausbreitenden Schlagwellen gespalten. Die hierbei entstehende Bruchfront hat meist eine muschelige Form, wie sie auch an zerbrochenem Glas beobachtet werden kann.

Verbreitung:

KnollenFeuersteinvorkommen finden sich in zahlreichen jura- und kreidezeitlichen Ablagerungen. Meist liegen die Knollen mit einer Größe von bis zu 30 cm Durchmesser eingebettet in Kreideablagerungen. Es kommen auch Platten mit Dicken bis zu 20 cm vor. Durch spätere Umlagerungsprozesse finden sie sich auch herausgelöst aus ihrem ursprünglichen stratigraphischen Entstehungszusammenhang. So sind Feuersteine in eiszeitlichen Sedimenten als Bestandteil von Grund- und Endmoränen sowie auch innerhalb von Schmelzwasserablagerungen sehr häufig.
Quelle: Wikipedia


Die Fragen:


1. Beschreibe die Beschaffenheit der Feuersteine an der Fasade der Kirche. (Oberfläche, Farbe)

2. Nachdem du die Farbe deviniert hast: Welcher Stoff ist für diese Farbe verantwortlich?

3. Aus welchen Materialien besteht ein steinzeitliches Feuerzeug?

4. Du findest an der südlichen Seite, direkt an der Stelle wo der Zaun mit der Kirche abschließt, links ein kleines Feld mit Feuersteinen. (Siehe Spoilerbild.)
Einer davon ist ein nahezu perfektes Quadrat.
Berechne die Fläche dieses Steines.
Spoiler

5. Optional: Macht ein Bild von euch, eurem GPS oder euch und eurem GPS an, in oder in der Nähe der Kirche.

Eure Antworten schickt ihr mir bitte an sanktalban@gmail.com oder direkt über mein Profil.

Ihr dürft sofort logen, sollte etwas nicht stimmen, werde ich mich Zeitnah mit euch in Verbindung setzen, damit wir gemeinsam den Fehler beseitigen können.

Jetzt aber viel Spaß!

Additional Hints (No hints available.)