Skip to content

<

Strateny amper/Lost amper

A cache by Škorpióni Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/11/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pozývame vás na nenáročný letterbox, ktorý vám ukáže časť cyklistickej trasy medzi Dunajom a Čunovom


Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna prekrásna krajina. Malá nádherné kopčeky, lúky aj rieky. A pri jednej riečke bola postavená malá vodná elektráreň. V nej usilovní škriatkovia vyrábali elektrický prúd pre všetky dedinky v okolí. Aby sa dostala všetkým obyvateľom, musel ju tam niekto dopraviť. A tak sa škriatkovia rozhodli zavolať na pomoc kamarátov poslíčkov, ktorí budú prúd do dediniek voziť. Do balíčkov ukladali ampér k ampéru a pobalili všetko čo v noci vyrobili. Ráno prišli poslíčkovia, plne naložené vozíčky si zapojili za svoje bicykle a vydali sa na cestu. Deň, čo deň vozili do dedín prúd, a tak všetky domčeky mohli svietiť. Jedného dňa najmladší poslíček Janko zaspal a prišiel do elektrárne neskoro. Aby bol s ampérmi čo najskôr v dedinke, šliapol do pedálov a uháňal najrýchlejšie ako vedel. Do cesty mu ale skočila malá veverička. Nechcel jej ublížiť a tak zišiel z cesty a vozíčkom narazil na veľký kameň. Otočil sa a zdalo sa mu že všetko je v poriadku, tak sa vrátil na cestu a pokračoval. V dedinke ale zistil že na jednom balíčku je diera. Prepočítal ampér po ampéri, no jeden mu chýbal. Zosmutnel a snažil sa spomenúť, kde by mohol ampér byť. Spomenul si na veveričku aj na kameň pri ceste a rozhodol sa že stratený ampér pôjde hľadať. Prehľadal všetko. Cestu, trávu okolo, aj konáre stromom podvíhal, ale po ampéri ani stopy. Smutný sa vrátil do elektrárne aby škriatkom povedal čo sa stalo. Škriatkovia však vedeli čo treba robiť. Povedali poslíčkovi že vedia, kto môže pomôcť. Porozprávali mu o geocachingu a poslíček sa zaradoval. Rozhodol sa preto požiadať o pomoc. Na malý lístok napísal prosbu, a poslal ju (kešerom). Na lístku stálo: Dobrí ľudia, pomôžte! Škriatkovia mi zverili ampére, aby som ich priviezol ľudom do dedinky. Cestou som však jeden stratil a bez neho bude v poslednom domčeku tma. Iba vy ho môžete nájsť a vrátiť škriatkom, aby ho poslali tam, kde ho potrebujú. Vraj ste jediní, ktorí to dokážu... Verím že mi pomôžete. Vďaka, Poslíček Janko.

Keď sme obdžali správu, rozhodli sme sa, že sa pokúsime stratený ampér nájsť. Vyštartovali sme od vodnej elektrárne. Po asi 1600 metroch sme našli miesto, kde poslíček zišiel z cesty. Bolo vidno stopy po bicykli mimo cyklistickej trasy. Zrazu sa pri nás pristavil pán a spýtal sa, čo hľadáme. Rozpovedali sme mu teda, čo sa stalo a s nádejou sme čakali, že nám pomôže. „To máte šťastie, že ste stretli práve mňa. Predvčerom som tadiaľto prechádzal a videl som, ako niečo vypadlo z košíka jedného cyklistu. Kričal som za ním, no nepočul ma. Chcel som zdvihnúť, čo stratil,ale koplo ma to, bol to malý ampér a skočil na starý betónový stĺp vedľa cyklotrasy, na ktorom už dávno žiadne elektrické vedenie nie je. Potom skočil ponad cestu na iný betónový stĺp bez elektrického vedenia a odtiaľ na neďalekú trafostanicu. Nachvíľu sa zastavil a obzeral sa. Mal som pocit, že je zmätený a snaží sa nájsť cestu k iným ampérom. Zrazu zoskočil na cyklochodník a poskakoval po ňom 70 metrov na juh. Zastavil sa a východne od seba vo vzdialenosti 50 metrov zbadal stĺp a skočil k nemu, no nemal som odvahu sa tam pozrieť, tak som sa pobral preč.“ My sme sa tam chceli ísť pozrieť tiež, no povinnosti nás donútili okamžite odísť. Prosíme vás teda o pomoc.

ENGLISH

Once upon a time, There was a very beautiful country. Small magnificent hillocks, meadows and rivers. And in one small river was built a small water power station. Diligent goblins there produced electricity for all villages in the area. To be given to all residents had someone deliver it there. So goblins decided to call their friends porters to help them and they will stream into villages. They packed amp to amp produced during the night. In the morning came porters, fully loaded wheelchairs can engage in their bikes and went on a journey. Day after day they transported to the villages stream, and all the houses could lit. One day the youngest porter Janko overslept and arrived late to the power station. To be with amps as soon as possible in the village, he went as fast as he could. Little squirel jumped to the way. He did not want to hurt her so he went down the road and hit a wheelchair on a big rock. He turned and seemed to him that everything is fine and came back to wheelchair and went on a journey. But in the village he found that in one package is a hole.He recalculated ampere by amperes and one missed. He was saddened and trying to remember where the ampere could be. He remembered a squirrel and a rock in the road and decided to go look for the lost amp. He looked for everything and everywhere. Path, the grass around and the trees but no trace of Amper.Sad returned to power plant and told to goblins what happened. Goblins knew what to do. Said to the porter they know who can help. Told him about geocaching and the porter was happy. Therefore he decided to ask for help.On the small ticket he wrote a prayer and sent it (to the cachers). There were written: Good people, help! Goblins have entrusted me amps that I have brought people to the village. However during the way I lost one. Not having it means thate the last house will be darkness. Only you can find it and return to goblins, send it to where they need. You are the only one who can do it... I believe you can help me, thanks :), Porter Janko Thank you Porter Janko

When we received the message, we decided to try to find a lost amps. We started at hydro power station. After about 1600 meters we found a place where the porter rolled off the road. We saw signs of bike out of cycling route. Suddenly there was a man and asked asked us what we are looking for. We told him what happened and hoped he should help us. "You are very lucky that you just met me. The day before yesterday I walked here and I saw something fell out of the cart of one biker. I was screaming on him, but he did not hear me. I wanted to pick up what he lost, but it kicked me. It was a small amp and jumped on the old concrete column next to cycle trails, which have long since anyelectric power line is not. Then jumped over the road to another concrete column without of power lines and from there to the nearby transformer station. He stopped for a moment looking around. I had a feeling that is confused and trying to find a way to other amps. Suddenly jumped down on the bike path and jiggled 70 meters to the south. He stopped and on east from him at a distance of 50 meters he saw the pillar and jumped to him, but I did not have the courage to look there, so I went away." We also wanted to go there but because of duties we had to leave immediately. Please help.

DEUTSCH

Das Märchen Es war einmal eine herrliche Landschaft. Sie hatte wunderschöne Hügelchen, Wiesen und Flüssen. Und bei einem Fluss war ein kleines Wasserkraftwerk. Im Wasserkraftwerk haben die fleißigen Zwerge einen elektrischen Strom für alle Länder in der Gegend hergestellt. Um dem Strom zur allen Bewohnern zu bringen, sollte ihn jemand dort heimfahren. So entschieden sich die Zwerge, dass sie die Botenfreunde rufen, und die Botenfreunde werden den Strom in die Länder mitbringen. In die Päckchen gaben sie das Ampere zum Ampere, und so packten sie ganz alles, was sie in der Nacht erzeugten. Morgen kamen die Boten und vollaufgeladene Wagen schallten sie mit ihren Fahrräder ein und machten sich auf den Weg. Tag für Tag brachten sie in die Länder den Strom mit, und dann könnten alle Häuschen leuchten. Eines Tages verschlief der jüngste Bote Hans und kam ins Kraftwerk zu spät. Um so frühestens er im Land mit den Ampere zu sein, raste er so schnell, wie es nur möglich ist. In den Weg sprang ihm aber ein kleines Eichhörnchen. Er wollte es nicht verletzen und deshalb geriet er aus dem Weg und mit dem Wagen stieß er in einem großen Stein. Er drehte sich um und sah, dass alles in der Ordnung ist, so kehrte er zurück in den Weg und führte fort. Im Land stellte er fest, dass ein Päckchen ein Loch hat. Er berechnete das Ampere nach dem Ampere und einzig fehlte ihm. Er würde traurig und wollte sich erinnern, wo konnte das Ampere nur sein. Er erinnerte sich an das Eichhörnchen und auch an den Stein beim Weg und entschied, dass er das verlierende Ampere suchen wird. Er suchte überall. Den Weg, die Wiese ringsherum, auch die Äste den Bäumen hob er, aber nach dem Ampere blieb es keine Spuren da. Traurig kehrte er ins Kraftwerk zurück, um den Zwergen zu sagen, was eigentlich passierte. Die Zwerge wussten was sollte man machen. Sie sagten den Boten, wer konnte hier halfen. Sie erzählten ihm über Geocaching und der Bote freute sich sehr. Er entschied sich, dass er um die Hilfe bittet. Auf kleinen Zettel schrieb er eine Bitte und schickte sie den Cachern. Auf dem Zettel stand es: Gute Leute, helfen sie mir bitte! Die Zwerge vertrauten mir die Ampere an, um sie den Leuten ins Land mitzubringen. Auf der Reise verlor ich ein, und ohne es wird es im letzten Häuschen dunkel. Nur ihr könntet es suchen und den Zwergen zurückzugeben. Sie werden es dorthin schicken, wo braucht man es. Ich habe gehört, das ihr seid die Einzige, die schaffen es... Ich glaube, dass ihr helft mir Danke, der Bote Hans.

Als wir die Nachricht erhielten, wir entschieden uns, dass wir das verlierende Ampere finden werden. Wir starteten aus dem Wasserkraftwerk. Nach etwa 1600 Meter fanden wir den Platz, wo der Bote aus dem Weg geriet. Es waren dort die Fahrradspuren außer der Radrennbahn zu sehen. Plötzlich stellte bei uns ein Mann und fragte, was wir suchen. Wir sagten ihm alles was passierte es, und in der Hoffnung warten wir, dass er half uns. „Das haben Sie Glück, dass Sie gerade mir getroffen haben. Vorgestern bin ich dort vorbeigekommen und habe gesehen, dass etwas aus dem Körbchen eines Radfahrers herausgefallen ist. Ich habe an ihm geschrien, aber er hat mich nicht gehört. Ich wollte aufheben das, was er verloren hat, aber es hat mich gekickt. Es war ein kleines Ampere, das auf die alte Betonsäule neben der Radrennbahn gesprungen ist, aber auf diese Betonsäule schon lange keine elektrische Leitung ist. Dann ist es über die Straße, zur einen anderen Betonsäule auch ohne elektrische Leitung gesprungen, und davon zum nächsten Transformatorenhäuschen. Für kurze Zeit ist es stehen geblieben und dreht sich um. Ich hatte ein Gefühl, dass es verwirrt ist und bemüht sich den Weg zu den anderen Ampere zu finden. Plötzlich ist es in die Radrennbahn abgesprungen und sprang dort 70 Meters nach Süden. Da blieb es stehen und ostlich von sich selbst in der Entfernung 50 Meters hat es eine Säule gesehen und ist zur diese Säule gesprungen. Ich hatte keinen Mut dorthin zu sehen und so bin ich lieber weg gegangen. Wir wollten dahin auch gehen, aber die Pflichten haben uns gedrängt, sofort weg gehen. Wir bitten Sie irgendwie um die Hilfe.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.