Skip to content

<

Het geheim van ridder Hoen

A cache by X-t(r)eam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/09/2014
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ridder Hoen
Op bovenstaande locatie bevindt zich de woning van ridder Hoen,
daar is verder niks te vinden voor deze cache.


UPDATE 02-08-2015: De puzzel is aangepast en verwijst nu direct naar de cache.
The puzzle is updated and points to the cache directly.

Herman II van Hoensbroeck
Herman II van Hoensbroeck, inmiddels in de volksmond ridder Hoen genoemd, was een zoon van Nicolaas I Hoen uit het Huis Hoensbroeck en Catharina Chapelle en leefde van 1340 tot 1404.
Hij was ridder, 1e heer van Hoensbroeck, Spaubeek en Visschersweert van 1388 tot zijn dood in 1404 en in opvolging van zijn vader werd hij schout van Maastricht in de Hof van Lenculen van 1388 tot 1397.
De familie van Herman noemde zich van 1388 Hoen van den Broeck, later Van Hoensbroeck en werd een van de aanzienlijkste adellijke families in Limburg. Herman Hoen bouwde vervolgens het Gebrookhoes, dat nu Kasteel Hoensbroek heet, en was er de eerste bewoner van.
Familiewapen Van Hoensbroeck
Familiewapen Van Hoensbroeck

Het geheim van ridder Hoen

Ridder Hoen en zijn mannen
Ridder Hoen en zijn mannen
Een aantal verhalen van ridder Hoen zijn door geschiedschrijvers vastgelegd en bewaard gebleven, andere zijn van generatie op generatie door de inwoners van Hoensbroek doorverteld. Maar er is een verhaal dat altijd heel goed geheim is gebleven, het is alleen bekend binnen een hele klein kring mensen. Het verhaal had, als het aan ridder Hoen zelf had gelegen, zelfs nooit aan het licht mogen komen.
Zoals gezegd was ridder Hoen de 1e heer van Hoensbroek. Hij regeerde over zijn omgeving en was dan ook nauw betrokken bij de rechtspraak. Dit betekent echter zeker niet dat ridder Hoen zelf van onbesproken gedrag was.

Liefst 7 eeuwen staat de ronde toren van kasteel Hoensbroek trots in het heuvellandschap. In die tijd onderging het kasteel vele veranderingen, verviel, stortte deels in en werd weer opgebouwd. Wat bleef was de middeleeuwse ronde toren met zijn donkerdreigende vensters en nauwe schietspleten. Op de stenen muren had vuur geen vat en ook slopers waagden zich niet aan de drie meter dikke muren.
Vanaf die zware toren konden de wachters de wegen naar het slot goed overzien. Dat was wel nodig ook, want ridder Hoen zou zich in de omliggende steden en stadjes niet populair hebben gemaakt. Ook de bisschop van Luik had al een aantal keren laten weten dat de Heer van Hoensbroek een zware straf zou kunnen verwachten, als hij niet zou stoppen met zijn nachtelijke rooftochten.
De mannen van ridder Hoen lieten zich daardoor echter niet afschrikken. Langs alle wegen waren ze te vinden, verborgen in het dichte, hoge kreupelhout. Gereed om met hun scherpe spiesen en hun strijdkolven in de hand te voorschijn te springen. Geduldig wachtend op het voorbijkomen van kooplui met hun wagens, volgeladen met koopwaar.
Ridder Hoen met de buit
Ridder Hoen met de buit

Ridder Hoen te paard
Ridder Hoen te paard
Op een dag besloot ridder Hoen zelf mee te gaan. Hij verstopte zich met een aantal mannen achter het struikgewas, dat groeide op de hellingen van de holle weg. Lang hoefden ze deze keer niet te wachten. In de verte hoorden ze al het geratel van de wielen van een wagen. Op het moment dat de wagen de rovers voorbij reed, sprongen deze luid krijsend op de wagen af. Wat ridder Hoen echter niet wist, was dat de kooplieden dit keer goed voorbereid waren, aangezien ze door iedereen gewaarschuwd waren voor de mannen van ridder Hoen. Ze waren niet met z'n tweeën, maar hadden sterke mannen uit het naburige dorp in hun wagen verstopt. Dit kwam ridder Hoen en zijn mannen duur te staan. Ze werden overweldigd door de kracht van de mannen en, toen het stof was gaan liggen, lag onze ridder, met zijn mannen, op de grond.
De kooplieden konden hun geluk niet op, al helemaal toen ze besefte dat ridder Hoen er zelf bij was, eindelijk konden ze wraak nemen en dat deden ze dan ook. Ze zette ridder Hoen op zijn kop en hij werd door alle dorpelingen, die inmiddels waren toegesneld, bespot. Vervolgens namen ze hem al zijn bezittingen af en stuurden hem zonder kleren terug naar het Gebrookhoes. Een ergere afgang was niet mogelijk.

Enkele maanden later werd een deel van de bezittingen van de ridder teruggevonden. Tussen de struiken, in dezelfde holle weg waar ze waren verrast door de kooplieden, vonden zijn mannen, die weer op rooftocht waren, zijn helmpluim, vlag en harnas. Dit brachten ze snel terug naar hun Heer. De andere delen van zijn uitrusting werden nooit teruggevonden en alleen sommige mensen uit het dorp beweerden dat ze wisten waar het verstopt was. Zij zweerden echter dat ze dit nooit zouden vertellen en dat niemand het ooit te weten zou komen. Of misschien toch? Het verhaal gaat dat ridder Hoen en zijn familie de beginlocatie van het spoor naar de rest van zijn bezittingen altijd dicht bij zich hebben gedragen op hun wapen. Of zij zelf in het complot zaten is nooit duidelijk geworden. Nooit heeft iemand het kunnen vinden en ridder Hoen ontkende uiteraard het hele verhaal. Gevonden uitrusting
Gevonden uitrusting


Over de geocache
• Zoek deze geocache alleen bij daglicht.
• Zoek deze geocache alleen met geschikt klimmateriaal.
• Het is NIET toegestaan iemand een boom in te hijsen. Dit is zeer schadelijk voor de boom en dat is niet de bedoeling! Respecteer de natuur.
• Het loggen van deze geocache is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Denk aan je eigen veiligheid! Het is niet noodzakelijk elke geocache te loggen.
• Foto's van de activiteiten worden zeer op prijs gesteld.

Climbing area

Bron:
Kasteel HoensbroekKnight Hoen
At the location above you will find the residence of knight Hoen, there is nothing to find concerning this cache.

Herman II van Hoensbroeck
Herman II van Hoensbroeck, today known as knight Hoen, was a son of Nicolaas I Hoen from the Huis Hoensbroeck (House Hoensbroeck) and Catharina Chapelle and lived from 1340 until 1404.
He was knight, first lord of Hoensbroeck, Spaubeek and Visschersweert from 1388 until his death in 1404 and, succeeding his father, he became sheriff of Maastricht in the Hof van Lencullen from 1388 until 1397.
The family of Herman called themselves from 1388 Hoen van den Broeck and later Van Hoensbroeck and became one of the most distinguished noble families of Limburg. Herman Hoen built the Gebrookhoes, nowadays known as Kasteel Hoensbroek (Castle Hoensbroek) and was the first resident.
Coat of arms of family Van Hoensbroeck
Coat of arms of family Van Hoensbroeck

The secret of knight Hoen

Knight Hoen and his men
Knight Hoen and his men
A number of stories of knight Hoen are recorded by historians and preserved, others are told by residents of Hoensbroek from generation to generation. But there is a stories that has been kept as a secret for a long time, it is only known by a small number of people. If it had been up to knight Hoen himself, this story would have always been a secret.
As said, knight Hoen was the first lord of Hoensbroek. He ruled over his territory and was closely involved in justice. This, however, does not mean knight Hoen was behaving accordingly.

Seven centuries long, the round tower of Castle Hoensbroek stands proudly in the hilly countryside. During this time the castle underwent a lot of changes, decayed, partly collapsed and was rebuild again. What always remained was the medieval round tower, with his dark windows and narrow loopholes. The walls could not be burned down by fire, not even destructors dared to try to knock down the three meter thick walls.
From this heavy tower the guards could keep a close look on the roads around the castle. This was necessary, since knight Hoen was not very popular in the surrounding cities and villages. Also the bishop of Luik said a couple of times that the Lord of Hoensbroek could expect a heavy punishment if he would not stop with his nightly raids.
The men of knight Hoen were not afraid. You could find them on every road, hidden in the dense and high brushwood. Always ready to jump out with their sharp pikes and daggers. Patiently waiting for the carriages of merchants, loaded with merchandise.
Knight Hoen with the loot
Knight Hoen with the loot

Knight Hoen on his horse
Knight Hoen on his horse
On one day knight Hoen decided to go by himself. He hid himself with some men behind some bushes, which were growing on the side of a sunken lane. This time they did not have to wait long. In the distance they could hear the sound of some carriage wheels. At the moment the carriage drove by, they jumped screaming out of the bushes towards the carriage. However, knight Hoen did not know that the merchants came well prepared this time, since they were warned by villagers for knight Hoen and his men. They did not come alone. They asked strong men from the village to come with them and hid them in their carriage. This proved to be too much for knight Hoen and his men. They were overpowered by the force of the men and, when the dust was settled, our knight and his men laid on the ground.
The merchants were very happy, certainly when they noticed knight Hoen himself was present. Finally they could take revenge and they did. They put knight Hoen on his head and he was mocked by all villagers, who had come running from their town when the news started spreading. They took all his possessions and sent him back to the Gebrookhoes without any clothes. A bigger embarrassment was not possible.

Some months later some of the possessions of the knight were found. Between the bushes, next to the same sunken lane where they were surprised by the merchants, his men found his helmet plume, banner and harness. They quickly brought it back to their lord. The other stuff of his gear was never found. Only some people from the village claim they know where it was hidden. They swore that they would not tell and that no one would ever know. Could they be wrong? The stories goes that knight Hoen and his family would have kept the start location of the trail to his belongings close with them, on their coat of arms. If they were involved in the conspiracy is never proven. Nobody ever found it and knight Hoen denied they whole story. Found possessions
Found possessions


About the geocache
• Search only for this geocache during daylight hours.
• Search only for this geocache with proper climbing equipment.
• It is NOT allowed to pull someone up in to the tree. This is very harmful to the tree and this is not intended! Respect nature.
• Logging this geocache is your own responsibility. Please mind your own safety! It is not necessary to log every geocache.
• Pictures of your activities are highly appreciated.

Climbing area

Reference:
Kasteel Hoensbroek

Additional Hints (No hints available.)