Skip to content

ÚEV Ostrovné lúčky EarthCache

Hidden : 07/29/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Územie Európskeho významu Ostrovné lúčky

(Site of Nature Conservation Interest Ostrovné lúčky)

Flag SK

Cunovske jazera

Cunovske jazera

ÚEV Ostrovné lúčky

Územie európskeho významu (ÚEV) Ostrovné lúčky zahŕňa zachované fragmenty pôvodne rozsiahlych lužných lesov popri toku Dunaja, lokalizované na jeho pravom brehu v blízkosti Rusoviec a Čunova. ÚEV Ostrovné lúčky v sebe zahŕňa aj dve maloplošné chránené územia. Sú nimi prírodné rezervácie Dunajské ostrovy a Ostrovné lúčky. Najcennejšie a druhovo najmenej pozmenené lužné lesy sa nachádzajú v rezervácii Dunajské ostrovy, ktorá je v rámci priestoru výnimočná najmä tým, že sa nachádza v záplavovom území medzihrádzového priestoru Dunaja. Práve prítomnosť záplavovej vody a jej dynamika je jednou zo základných podmienok zdravého vývoja lužného lesa.

Práve prítomnosť Dunaja záplavových vôd spôsobili (otázka č.2) vysoké náplavy štrku a piesku, tzv súvrstvia. Štrk a piesok pôsobia ako dokonalý vodný filter, preto je toto územie významnou zásobárňou čistej, pitnej vody. Vodárenský zdroj Rusovce – Ostrovné Lúčky – Mokraď (VZ ROL) je najväčší vodárenský zdroj v pôsobnosti BVS, a. s. a jeho kapacita predstavuje 2400 l/s. Tento vodárenský zdroj zásobuje Staré Mesto, Petržalku, Ružinov a Nové Mesto. Vsúčastnisti sa voda čerpá z (otázka č.3) studní.

Sila Dunaja, ktorá v minulosti intenzívne pretvárala toto územie, je tak viditeľná dodnes. Na miestach s najväčšou koncentráciou naplaveného štrku vznikli ťažbou v polovici minulého storočia jazerá známe svojou dokonalou čistotou vody. V ich okolí sa dodnes zachovali zvyšky stepných a lesostepných spoločenstiev s výskytom mnohých vzácnych druhov z čeľade orchideovitých, ako napríklad vstavač vojenský alebo pokrut jesenný.

Ďalej hodnota územia tkvie v jeho pestrosti. Na pomerne malom území sa tu striedajú biotopy mäkkého a tvrdého lužného lesa, stojatých vôd a ramien – v ostrom kontraste s veľmi vzácnymi suchomilnými trávnatými spoločenstvami. Takéto suché miesta sú lokalizované na miestach mohutných naplavenín štrku, siahajúcich vysoko nad hladinu podzemnej vody. Hoci prevažná časť územia je dnes lesnícky obhospodarovaná, v niektorých častiach sa ako poslední mohykáni zachovali obrovské jedince topoľov čiernych či bielych. Práve takéto obrovské staré stromy sú nevyhnutné aj pre hniezdenie nášho najväčšieho dravca – orliaka morského, ktorý je korunou ekosystému lužného lesa. Aj po zmene režimu záplav a kolísania podzemnej vody vplyvom výstavby vodného diela Gabčíkovo sa tu teda zachovali cenné vŕbovo-topoľové a dubovo-brestovo-jaseňových lužné lesy, ktoré sú domovom mnohých vzácnych druhov vtáctva, obojživelníkov či cicavcov. Typickým zástupcom, ktorého pobytové znaky v podobe ohryzov na stromoch sú neprehliadnuteľné, je bobor vodný.

Práve s vodou je spätá ďalšia výnimočnosť tohto územia, nachádza sa tu totiž jeden z dôležitých zdrojov pitnej podzemnej vody pre Bratislavu a západné Slovensko. Vo vodných rastlinných spoločenstvách je významný výskyt exoticky vyzerajúcej rastlinky – rezavky aloovitej a z obojživelníkov napríklad kunka červenobruchá alebo mlok dunajský.

Source: http://www.broz.sk/index.php/ostrovne-lucky

Ak chcete logovat túto keš, je potrebné zodpovedat nasledujúce otázky a odpovede poslat cez e-mail bud mne cez profil, alebo cez tento link:

  • Kedy bola oblasť Ostrovné lúčky vyhlásená za prírodnú rezerváciu? (infotabuľa 2)
  • Aké vysoké sú v týchto miestach naplaveniny štrku, tzv. súvrstvia? (infotabuľa 1)
  • Koľko činných studní čerpá vodu, ktorou je zásobovaná časť Bratislavy?(infotabuľa 1)
  • Dobrovoľne: priložte fotku z návštevy tejto kešky

Keš kludne logujte, nemusíte čakat na potvrdenia správnych odpovedí.

Ak odpovede budú nesprávne, alebo neúplné, budem Vás kontaktovat emailom. Pokial ale Váš email nepríde do 3-och dní po logu, log bez upozornenia mažem.


Flag EN

Cunovo lake

Cunovo lake

AEI Ostrovné lúčky

Areas of European importance (AEI) Ostrovné lúčky is formed by preserved fragments of extensive floodplains forests along the river Danube, they are localized on the right side of the river, close to Rusovce and Čunovo. Two small protected areas are included in AEI Ostrovné lúčky. Those protected areas are also nature reserves and they are called “Dunajské ostrovy“ and “Ostrovné lúčky“. The most precious and no so altered floofplains forests are situated in the reserve Dunajské ostrovy. This reserve is special because it is situated in floodplains between the dikes of Danube. The presence of flood water and its dynamics is one of the basics conditions of the healthy development of floodplain forest.

The presence of Danube flood water caused (question n.2) the high alluvial deposits of gravel and sand, called layers. Gravel and sand are perfect water filters, this is the reason why this area is important reservoir of clean, potable water. Water resource Rusovce – Ostrovné Lúčky – Mokraď (VZ ROL) is the biggest water resource of BVS, a. s. and its capacity is 2400 l/s. This water source supplies Staré Mesto, Petržalka, Ružinov and Nové Mesto. Nowadays, the water is pumped from (question n.3) wells.

The strenght of Danube strongly changed this area in the past and it is visible until today. The lakes known because of their perfect clean water were created by minig of gravel in the places with the highest concentration of alluvial gravel in the half of the last century. There are still some rests of steppe and forest-steppe communities with the occurrence of many rare species of the family of orchids, such as military orchid or cont autumn in suroundings,

The value of this area is higher because of its diversity. There are habitats of soft and hard floodplains forests, stagnant waters and distributaries – they are in the stark contrast to the very rare xerophilous grassy communities. These dry places are located in the places of massive alluvial deposits of gravel, in the high above the level of underground water. The main part of thr forest in cultivated today, there are still some huge individuals of black or white poplar trees. These huge old trees are necessary for nesting of our biggest predator - white-tailed eagle, which is the top of floodplain forest ecosystem. The valuable willow-poplar and oak-elm-ash floodplain forests have preserved there, even after the change of regime of the floods and underfground water fluctuations after the construction of the water reservoir Gabčíkovo. These forests are homes for many precious species of birds, amphibians and mammals. The typical representative is the beaver, noticed by nibbled trees.

Another uniqueness of this area is connected with water, the important water resource for Bratislava and western Slovakia is located there. exotic-looking plants - rezavka aloovitá and amphibians, for example, fire-bellied toad and Danube salamander are the important parts of water plant communities.

Source: http://www.broz.sk/index.php/ostrovne-lucky

To claim this cache you need to email me (via the link to my profile at the top of the page or via this link) with the answers to the following questions:

  • When the area Ostrovné Lucky has been declared as a nature reserve? (look for first year at infoboard 2)
  • How high are the layers of gravel? (look at interval 'xx - yy m' at infoboard 1)
  • How many active wells draw supply water for part of Bratislava? (look for nuber '2x' at infoboard 1)
  • Voluntary: attach a photo from a visit to this cache

Feel free to log this cache. You may not wait for permission to log.

If your answers are not correct, incomplete, without picture etc., i will contact you by e-mail. But if your e-mail is not comming to me without 3 days, I will delete your log without notice.


Additional Hints (Decrypt)

FX: Bqcbirqr an vasbeznpalpu gnohyvnpu
RA: Nafjref ba vasbobneqf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)