Skip to Content

<

Irbe lighthouse

A cache by Silenieks Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/08/2014
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV: Irbes bāka

ENG: Irbe lighthouse

Irbes bāka

Irbes bāka izvietota uz Mihailovska sēkļa Baltijas jūras Irbes šaurumā. Bāka atrodas aptuveni pa vidu starp Sirves ragu Sāremā salā un Ovīšragu Latvijā.  Irbes šauruma nosaukums cēlies no putna nosaukuma IRBE (laukirbe, mežirbi, baltirbe) . 

latviski: laukirbe
angliski: grey partridge
vāciski: Rebhuhn
zviedru: rapphöna
igauņu: nurmkana
lietuviešu: kurapka
krievu: серая куропатка
 

Irbes šaurums ir ticis saukts arī kā "Svorbe" vai "Sirvemeri" - no igauņu nosaukuma Sirves pussala(Sirves rags).

1963.gadā pirmo reizi, lai pasargātos no Mihailovska sēkļa tika uzstādīts Somijā būvēts sarkans divmastu kuģis - peldošā bāka. Kuģa garums bija 43,4 metri, platums 9,5 m un iegrime 3,5 m. Ekipāža 19 cilvēku. Uz priekšējā masta atradās baltas gaismas bāka. Bāka bija aprīkota ar nautofonu un radiobāku MPM-54, kas strādāja vienlaicīgi ar skaņu(nabaga ekipāža). 

1979.gadā sākās stacionāras bākas celtniecība. Ņemot vērā ledus ietekmi, bākas aprēķini tika veikti, lai noturētu 2 tūkstošus tonnu ledus masas spiedienu. Bākas cokolu nācās veidot no monolīta betona, lai nodrošinātu pārliecinošu drošību. Bākas monolītā betona torni ar svaru 2000 tonnas gatavoja Tallinā un 400 kilometrus veda pa jūru. Bākas betona daļā ir septiņi stāvi ar pārsegumiem. Visi bākas nontāžas darbi tika veikti uz vietas jūrā, 44 km attālumā no tuvākās ostas. Tā kā šāda veida darbi jūrā bieži tika apdraudēti un apturēti, tad bākas projekta autors nomainīja pilnīgi citu  būvniecības tehnoloģiju - tika atvests gigantisks metāla pontons. Laikā no 1980-1983. gadam tika atvests  ap 2,3 tūkstoši kubikmetru akmeņu un šķembu, lai izveidotu jūrā uzbērumu zem bākas. Uzbēruma diametrs ap 100m, augstums ap 3m un uzbēruma virsma atradās 9,5m dziļumā. 1983.gadā tika nolaista ūdenī gigantiskā betona pamats, kas ir regulāra deviņstūra formā ar sienu biezumu 50 cm. Pamata vidus tika piepildīts ar šķembām un smiltīm. Pamata apkārtmērs 26,4 metri. 1984.gada jūnijā pabeidza gigantiskā pamata būvēšanu kā rezultātā tā svars palielinājās no 2000 tonnām līdz 4300 tonnām un pamata garums pieauga no 4-8,5 metriem. Kopīgā betona masa, kura tika izlietota būvējot bāku atrodoties uz peldošiem pontoniem, sastādīja 1000 kubikmetrus. 1984 gada jūlijā no Tallinas ostas tika atvesta bākas torņa daļa, kura svēra 4300 tonnas. Divu velkoņu, kuri vilka bākas torni jauda sastādīja 6400 zirgspēku (izziņai -  ledlauzim Varma ir 17000 zs un šī brīža Rīgas ostas velkoņiem Stella un Santa 5000 zs), troses diametrs 65 mm un garuma 650 metru. Vilkšanas ātrums 3-4 mezgli. Laiks, kurš pagāja ceļā no Tallinas līdz bākas būvniecības vietai pagāja 9 dienas un 5 stundas. Vilkšanas laikā uznāca pat 5 ballu stirpa vētra(16 m/s), kura radīja ap 3,5m augstus viļņus, taču vilkšana noritēja bez starpgadījumiem. Apkārt bākai izvietoja 110 gabalus 30 tonnu smagus betona viļņlaužus. Nākamā, 1985. gada vasarā ar peldošā celtņa, kura celtspēja bija 300 tonnas palīdzību, no dažādiem dzelzsbetona elementiem, augstumā no 12,5 līdz 39 m tika uzcelti dažādi elementi ar kopīgo svaru 105 tonnas. Pēc tam bāka tika apšūta ar čuguna cauruļveida klājumu. Bākā ir 14 stāvi, kuros izvietotas tehniskās un dienesta telpas. Apakšējos stāvos atradās degvielas tvertnes un sūkņi. Pirmajā stāvā virs ūdens atradās trīs izotopu energoiekārtas, kuras nodrošināja ar elektrību visas bākas navigācijas iekārtas. Bākas augšdaļā tika izvietoti divi gaismekļi no kuriem viens bija rezerves. Pašā bākas augšdaļā atradās darba telpas, kurās varēja dzīvot bākas uzraugs un virs tām klājums ar dzeramā ūdens rezervuāriem, mūsdienās arī ar saules baterijām. Virs šī klājuma uz metāla karkasa izvietots helikopteru nolaišanās laukums 12,4m diametrā.

Irbes bāka pieder Latvijas valstij un ir Latvijas Jūas administrācijas bilancē. Ēku apsaimnieko, uztur kārtībā Rīgas Brīvostas pārvalde.

  Slēpnis: Slēpnis ir plastmasas ūdens caurules aptuveni 10 cm diametrā un  30 cm garumā. Slēpnī atrodas logbook, pildspalva un zīmulis. Slēpnis atrodas zem helokoptera laukuma, ērti redzams un bez piepūles. Ņemot vērā laika apstākļus - biežu vēju un viļņus, visērtākā nokļūšana ir ar helikopteru. Dodoties ar kuģi, jahtu, kuteri, ir jāņem vērā, ka vienīgā vieta, kur piestāt ir ap 2 metrus plata betona piestāne(izvirzījums) pie kuras nav iespējams droši pietauvoties, bet tikai piestāt. Betona konstrukcijas ir noglumējušas ar jūrasaugiem un noķēzīta ar jūras kraukļu mēsliem, tādēļ izkāpšana ir nedroša (Ieteiktu iepriekš apskatīt šo galeriju: (visit link) ). Ieteiktu paņemt līdzi darba cimdus un bahilas(tādas kā slimnīcā) uz apaviem, jo kāpnes un visas konstrukcijas ir ar putnu sūdiem, lai pēc tam kāpjot kuģī vai helikopterā viss nesmirdētu. Lai nokļūtu līdz ieejai bākā, betona cilindrā ir iestrādāti metāla kāpšļi pa kuriem jākāpj 13m augstumā. Bākas durvis ir aizlēgtas, tādēļ bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jūras Administrāciju un Rīgas Brīvostas pārvaldi iekšā nav iespējams iekļūt. Taču arī saskaņošanas gadījumā, iespēja nokļūt līdz bākai ir sarežģīta, jo vajadzīgi ļoti mierīgi laika apstākļi un sakritība, ka tehniskie cilvēki, kas apkalpo bāku ir gatavi uz turieni doties. Parasti tikai kādu dienu iepriekš ir skaidrs, ka patiešām varēs kuģot. Kuģis parasti attiet no Ventspils ostas. Ņemot vērā visu šo kmplicēto stāstu, es vislabāk tomēr ieteiktu lidot ar helikopteru, jo tad visērtāk var piekļūt slēpnim, jo, lai no bākas iekšpuses nokļūtu līdz augšējam klājam, ir jāatver milzīga metāla lūka, kuru normāli var izkustināt kādi 3 viri. Iesaku "Baltijas Helikopters", www.helicopters.lv . Piloti ir informēti par slēpni.

Lai atzīmētos slēpnī, pietiks ar fotogrāfiju, kurā redzama bāka un navigācijas iekārta ar koordinātēm. Īpaši tiks novērtēts tas slēpņotājs, kurš nofotogrāfēsies ar slēpni. Un ļoti gaidīti gari apraksti un bildes par to kā gāja.

 

ENG: Irbe Lighthouse 

Irbe Lighthouse is located on the Mikhailovsky aground in the Baltic Sea Irbe Strait. The lighthouse is located approximately midway between the horn SIRVES Saaremaa and Ovīšrags in Latvia. Irbe Strait, the name comes from the name of a bird IRBE (Grey Partridge, hazel grouse, willow). 

Latvian: Grey Partridge 
English: Grey Partridge 
German: Rebhuhn 
Swedish: rapphöna 
Estonian: nurmkana 
Lithuanian: kurapka 
Russian: серая куропатка 

Irbe Strait has been termed as "Svorbe" or "Sirvemeri" - the name of the Estonian SIRVIS Peninsula (SIRVIS horn). 

In 1963, for the first time to protect themselves from the Mikhailovsky grounding was installed in Finland built, red colored two mast vessel - a floating lighthouse. Ship length was 43.4 meters, width of 9.5 m and 3.5 m draft. Crew 19 people. On the front of the mast was a white light lighthouse. The lighthouse was equipped with beacons and nautofon MPM-54, who worked together with the sound. 

In 1979 began the construction of a fixed beacon. Taking into account the effects of ice, lighthouses calculations were made ​​to hold two thousand tons of ice mass pressure. Lighthouses plinth had to build the monolithic concrete to provide a compelling security. Lighthouses in-situ concrete tower with a weight of 2,000 tons prepared in Tallinn and 400 kilometers brought by sea. Lighthouses concrete part of the seven floors of the divisions. All lighthouses construction work was done on the spot at sea, 44 km away from the nearest port. Since this type of work at sea were often threatened and stopped, then replaced the lighthouse was designed by a completely different construction technology - was brought gigantic metal hulk. During the period from 1980 to 1983. the year was brought about 2.3 thousand cubic meters of rock and crushed stone to create a sea embankment below the lighthouse. Embankment around 100m in diameter, and height of around 3m embankment surface was 9,5m depth. In 1983 it was lowered to the water giant concrete foundation, which is a regular nine-corner form, a wall thickness of 50 cm. Basic middle was filled with rubble and sand. Basic circumference of 26.4 meters. In June 1984, construction was completed on the giant base as a result of its weight increased from 2000 tonnes to 4300 tonnes and the base length increased from 4 to 8.5 meters. Common concrete mass, which was used for constructing a lighthouse while on floating pontoons, amounted to 1000 cubic meters. In July 1984 from the Port of Tallinn was brought lighthouse tower of the weighing 4300 tons. Two tugs, who dragged the lighthouse tower of power amounted to 6,400 horsepower (Explore - icebreaker "Varma" has 17000 HP and now the Riga port tugs "Stella" and "Santa" 5000 HP), tow diameter 65 mm and length of 650 meters. Towing speed of 3-4 knots. Time, who passed on the way from Tallinn to the construction of the lighthouse took place 9 days and 5 hours. During towing fell to 5-point storm rick (16 m / s), which led to about 3,5 m high waves, but pulling proceeded without incident. Around the lighthouse placed 110 pieces of 30-ton concrete breakwaters. Next, in the summer of 1985 with a floating crane, which was lifting capacity of 300 tons of aid from a variety of reinforced concrete elements, at a height from 12.5 to 39 m were built by various elements of the common weight of 105 tons. After the lighthouse was sheathed with iron tubular coating. The lighthouse has 14 floors, where are located the technical and service facilities. In the lower floors were fuel tanks and pumps. On the first floor above the water was three isotope power plants, who provided electricity to all beacons for navigation equipment. Beacons were placed at the top of two burners one of which was the recruital. At the very top of the lighthouse was the labor room where could live the lighthouse attendant and at the layer on top was drinking water reservoirs, now there are additionally solar panels. Above the coat on a metal frame placed a helicopter landing area 12,4m diameter. 

Irbe Lighthouse owned by the Latvian state and is on balance of the Latvian Sea administration. Buildings managed, maintained by Freeport of Riga Authority. 

   Cache: Cache is a plastic water pipe about 10 cm in diameter and 30 cm in length. Hiding in the logbook, pen and pencil. Ambush beneath the helokoptera area, comfortably and without visible effort. Taking into account the weather conditions - frequent wind and waves, the most comfortable transport to the the cache is helicopter. Going by boat, sailboat, motorboat, it should be noted that the only place where you can get off, is the 2 meters wide concrete pier (projection) to which it is impossible to safely tow, but just stop and jump out. Concrete structures are slimy with seaplanes algues and cormorant feces, so getting there is insecure (I recommend a look at the gallery above: (visit link) To get to the entrance of the tank(inside of the lighthouse), in concrete cylinder are installed metal rungs by using them you should to climb a 13m high. Lighthouse door are locked, so without prior approval is not possible to enter inside. To get approval or permission You should contact Sea administration or Riga Freeport authority, but I war - it is close to impossible to manage it, because responsible persons should accompany You. If You have not Your own transport, then usually is used vessel from The port of Ventspils what is located 50km far away. So, it could cost huge money. If You try to arrange for the date when technical staff will go there, you can try, bet they never can promise it prior, because main problem are weather conditions. So they can promise only one day before depart(if they remember about You), so, it is close to impossible to arrange it. If You get in to the lighthouse, to get on the top, the check in to cache, You should open very havy trapdoor. Normally 3 strong man can manage to do it. So, taking into account all arguments I described, the best way is to go by helicopter and I can suggest You company "Baltijas helikopters": www.helicopters.lv pilots are informed about the cache.

To check in cache enough to photograph, showing the lighthouse and navigation system with coordinates. In particular, it will be evaluated geocacher who will make photo with the cache.

Additional Hints (Decrypt)

YI: Mrz uryvcbegn
RAT: Haqre uryvcbeg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.