Skip to content

<

Adamova kletba

A cache by Patka a Viverka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/29/2014
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Adamova kletba: Budoucnost bez mužů


            DNA lidské bytosti je systém propojení 46 chromozómů, který dává vzájemné zákonité vazby a směr vývoje organizmu z hlediska vzhledu a dědičnosti. 23 chromozómů je darováno matkou, 23 je darováno otcem. Z 23 otcovských chromozómů je jen jeden Y chromozóm tvořený sadou nukleoidů nesoucích z dávných dob neměnnou informaci děděnou z praotců na syny a jejich syny. Tedy v tzv. otcovské linii...

            V evropské populaci vědci na základě výzkumů rozlišuji dvě velké skupiny otcovských linii nebo také klanů, které jsou označovány jako R1a a R1b. Stáří první z nich je odhadováno na 10 až 15 tisíc let a stáří druhé přibližně na 18 tisíc let. Tehdejší nositelé obou klanů náleželi k lovcům mamutů a jiných stepních zvířat. Kromě těchto dvou nejpočetnějších skupin však zde lze rozlišit i další.

            Veškeré současné mužské linie, podobně jako linie mateřské, mají podle genetických dat jednoho společného předka, kterého vědci nazvali Y chromozomální Adam a pochází také z Afriky. Jeho stáří je ale výrazně nižší než u mitochondriální Evy, odhaduje se na 50–60 tisíc let. Tento do očí bijící nepoměr odborníci vysvětlují tak, že ženy měly již v prehistorii jiný styl života než muži. Obvykle se zdržovaly na jednom místě, nepodstupovaly tak vysoká rizika, neumíraly v boji. Mateřské linie tedy měly větší šanci udržet se, přežít v dané lokalitě. Na tajemství původu mateřské linie se podíváte v rámci luštění keše GC4RJEW - Sedm dcer Eviných. Při odlovu si nezapomeňte poznamenat třímístné číslo ABC (odtud terén 4).

          Není tajemstvím, že muži jsou v podstatě geneticky modifikovanými ženami. Jsou však v současnosti potřební vůbec k něčemu, kromě rozmnožování lidské rasy, ptá se Bryan Sykes, autor knihy Adam's Curse: A Future Without Men (Adamova kletba: Budoucnost bez mužů).

            Vývoj obou pohlaví lze podle autora skutečně považovat vlastně za dlouhodobý experiment genetické modifikace organismu. V důsledku tohoto genetického experimentu vznikly u mužů a u žen rozdílné genetické zájmy, které jsou často v konfliktu s genetickými zájmy druhého pohlaví. A v současnosti nedopadá genetický experiment pro muže příliš dobře. Většinu násilných a agresivních činů, od čistě individuálních až po globální, páchají muži. Tato spojitost je silná a nepopiratelná. Ženy jen málokdy páchají násilné zločiny, stávají se tyrany anebo vedou války.

            V důsledku tohoto genetického experimentu vznikli dva navzájem nesmiřitelní genetičtí bojovníci. Na ženské straně je mitochondriální DNA, která se dědí jen po matčině linii. Na mužské straně je chromozom Y, který vždy přechází z otce na syna. Mitochondriální DNA je však vzorem zjednodušené genetické efektivnosti, ale chromozom Y je genetická katastrofa, je poškozen mutacemi a rychle upadá, nakonec zřejmě zcela zmizí. Na tomto chromozomu je umístěn jediný genetický vypínač (SRY), který, když je v pozici "zapnuto" zabraňuje lidským embryím, aby z nich vznikly dívky, a proměňuje je v chlapce. Na tomto odumírajícím chromozomu je také několik dalších genů, které muži potřebují, aby byli schopni vyprodukovat plně funkční spermie.

            Původně byl chromozom Y naprosto kvalitní chromozom, asi jako je dnes chromozom X. Avšak problémy vznikly, když převzal úkol vytváření samců. Došlo k tomu pravděpodobně asi před sto miliony lety u raných předchůdců savců. Jakmile začal určovat vznik samců, ztratil pomalu kontakt s ostatními chromozomy, byl vyloučen z interakce mezi nimi, která normálně umožňuje výměnu genů, a tak už nebyl schopen opravovat chyby, které vznikaly v důsledku mutací. Postupem doby došlo k likvidaci tisíců jeho užitečných genů, až jich v současnosti zůstává už jen 27, a i ty jsou pod neustálou hrozbou.

            Tento jediný chromozom Y je trvale uzamčen do zárodečných buněk mužů, kde se musejí buňky nesmírně rychle rozmnožovat, aby mohlo denně u každého muže vzniknout 150 milionů spermií. To jsou ideální podmínky pro vznik mutací. Sedm procent mužů je neplodných anebo málo plodných a asi ve čtvrtině případů je příčinou nová genetická mutace, která ochromuje funkci několika dalších zbývajících genů a která u chromozomu Y ještě nebyla přítomna u jejich otců. To je nesmírně vysoký počet – podle Sykese to znamená, že chromozom Y během času zmizí, zničí ho pokračující mutace. A až se to stane, muži přestanou existovat.

            Mužská plodnost poklesne v důsledku úpadku chromozomu Y na pouhé jedno procento dnešní úrovně za 5000 generací - tedy přibližně za 125 000 let. Pokud nedojde ke změnám toho, jak se lidi rozmnožují, přestanou existovat i ženy a homo sapiens v následujících 100 000 - 200 000 letech zmizí z této planety. Záchrannou strategií může být využít geny na jiných chromozomech, aby převzaly řízení vývoje samců. Pokoušelo se o to mnoho biologických druhů, ale až v roce 1995 nalezli vědci savce, kterému se to podařilo. Malý krtkovitý hraboš Ellobius lutescens, který žije na úpatí Kavkazu, nemá, jak se ukázalo, chromozom Y, ani nemá gen SRY na "zapínání" samčího vývoje. Podařilo se mu přesunout "zapínání" samčího vývoje na jiné chromozomy.

          Česká populace z otcovské strany patří svým původem téměř ze čtyřiceti procent do středoevropské a východoevropské populace zastoupené klanem R1a a jsme si podobní s populací polskou a ukrajinskou. Oblast výskytu klanu R1a můžete vidět na obrázku v pozadí.

            Druhé nejčetnější zastoupení v ČR je dvacetičtyřprocentní podíl západoevropských mužských znaků, tedy linie R1b. Třetím nejčastěji u nás zastoupeným klanem je klan I1b1, s největším ohniskem výskytu na severním pobřeží Jaderského moře, ale i v Bosně a Srbsku. Kromě těchto tří klanů u nás nalezneme také linie, které jsou typické spíše pro skandinávskou populaci, a které by se tu mohly vyskytovat například jako důsledek švédských výbojů v době třicetileté války.

            Určitá část z nás může být také potomky neolitických zemědělců. Tento typ otcovských linií se dnes ve větší míře vyskytuje na blízkém východě, ve Středomoří, v Řecku a Turecku. Takzvané středomořské typy najdeme i na britských ostrovech. Možným, ale jistě ne jediným vysvětlením mohou být například zdejší koloniální aktivity Římanů v prvních stoletích našeho letopočtu. Některé klany tak lze do jisté míry v závislosti na lokalizaci nálezu klást do souvislosti třeba s výboji starých civilizací. A například takový Alexandr Makedonský se svými vojáky došel opravdu daleko...

            Dělit evropskou populaci na germánskou, slovanskou, románskou nebo ugrofinskou již při dnešních poznatcích z oblasti genetiky  určitě nelze.

            Mužský klan R1a Sigurd (40 procent populace) vznikl v oblasti eurasijských stepí dnešní jihovýchodní Ukrajiny před 10–15 tisíci lety. Jeho příslušníci domestikovali koně, přijali nomádský způsob života a šířili se severní a východní Evropou. Dnes žijí nejčastěji v oblasti Pobaltí a Polska.

            Mužský klan R1b Oisín (Ossian) (25 procent populace) vznikl v oblasti Pyrenejského poloostrova přibližně před 10–18 tisíci lety. Jeho příslušníci po sobě zanechali například malby v jeskyni Altamira ve Španělsku nebo v jeskyni Lascaux ve Francii. Potomci později osídlili zejména jihozápadní a západní oblasti Evropy.

            Mužský klan I1 Woden (Odin) (19 procent populace) vznikl zčásti ve Skandinávii (I1a) a zčásti v oblasti Jaderského moře a Balkánu (I1b1).

            Popsání růstu populace vám může objasnit Kniha čísel syna Dobrákova. Nejlépe se dá populační růst demonstrovat na obecném příkladu rozmnožování například hlodavců za idealizovaných podmínek. Pokud zjistíte kolik párů hlodavců vznikne během jednoho roku z jednoho páru, když každý pár od svého třetího měsíce života přivede na svět jeden další pár každý měsíc a žádný hlodavec nezemře znáte nejen hodnotu DEF, ale máte i představu proč je lidí tolik.

            Já sám, podle své pramatky Tary (viz keš GC4RJEW - Sedm dcer Eviných), moc do tohoto prostoru nezapadám, ale v otcovské linii jako příslušník klanu praotce Sigurda jsem rozhodně místní. Pokud znáte svou příslušnost k mužskému klanu, prosím o jeho uvedení v logu. Na výchozích souřadnicích keš  samozřejmě nenajdete. Tam můžete zanechat své geovozidlo, vybavit se tužkou a vyrazit k cíli na souřadnice:

                                   N 49°17.5*ABC-14', E 17°24.3*DEF-6'

Zdroje :

  • Bryan Sykes, Adam's Curse: A Future Without Men; Bantam Press 2003 (česky kniha nevyšla)
  • Internetová encyklopedie Wikipedia
  • Rodinné stránky s rodokmenem ownera na serveru WWW.MyHeritage.com s analýzou DNA od společnosti GENOMAC

Adam's Curse: A Future Without Men

 

            DNA of human beings is a system of linking of 46 chromosomes, which gives mutual lawful custody and direction evolution of the body in terms of appearance and heredity.

            23 chromosomes are donated from the mother, 23 are donated from the father. Of the 23 paternal chromosomes is only one Y chromosome consist of a set nucleoids carrying of yesteryear static information inherited from grandfathers to sons and their sons. Thus, in the paternal line ...

            In the European population on the basis of research scientists distinguish two large groups of paternal lineage or clans as well, which are referred to as R1a and R1b. The Age of first which is estimated at 10 -15 thousand years and the age of second clan is approximately 18 thousand years. The former holders of both clans belong to the hunters of mammoths and other animals of the steppe. In addition to these two most numerous groups can be distinguished more clans.

            Also, all current male line, like the maternal line, according to genetic data has a common ancestor, which scientists call the Y chromosomal Adam and also comes from Africa. His age is considerably lower than that of the mitochondrial Eve, estimated at 50-60 thousand years. This disproportion glaring experts explain so that the women had been in prehistory different lifestyle than men. Usually camped in one place, not to run as high risk and did not die in combat. Maternal lines thus have a greater chance of keeping to survive in the locality. The secret origin of the maternal line to look within deciphering cache GC4RJEW - The Seven  Daughters of Eve. When hunting, be sure to note the three-digit number ABC (thence terrain 4) .

            It is no secret that men are basically genetically modified women - the female being the fall-back developmental pathway for any foetus. However, they are currently needed at all to anything except reproduction of the human race, he asks Bryan Sykes, author of the book Adam's Curse: A Future Without Men.

            The evolution of the two sexes could indeed be regarded as a long-running GM experiment. Its legacy has been to endow men and women with different, and often conflicting, sets of genetic interests, and to ignite a powerful evolutionary struggle, which has accentuated the differences between the two sexes. In several respects, the experiment that gave us men is not going too well just now. Though it is a weary lament to lay most acts of violence and aggression, from the strictly local to the truly global, squarely at the feet of men, the association is strong, consistent and undeniable. Women very rarely commit violent crimes, become tyrants or start wars.

            The experiment has created two irreconcilable genetic combatants. On the female side is mitochondrial DNA, which can only be passed down the maternal line. On the male side is the Y-chromosome, which is always passed from father to son. But while mitochondrial DNA is a model of slimmed-down efficiency, the Y-chromosome is a shambles, battered by mutation and going downhill fast, before it eventually disappears altogether. On this chromosome resides the single genetic switch (SRY) which, when flicked to "on", prevents human embryos from developing into baby girls and turns them into boys instead. Also spread out on this dying chromosome are the handful of other genes that men need to make fully operational sperm.

            But why is this ultimate symbol of male machismo in such a mess? Originally the Y-chromosome was a perfectly respectable chromosome with a collection of genes doing all sorts of useful things - much like the X-chromosome today. But its fate was sealed when it took on the mantle of creating males. This probably happened in the early ancestors of mammals, perhaps 100m years ago when a mutation on the ancestor of the Y-chromosome suddenly, and quite by chance, enabled it to switch on the embryonic pathway to male development. Once this happened, the chromosome was doomed. It slowly lost contact with other chromosomes, thus missing out on the interaction that normally allows the shuffling of genes and so unable to properly heal the wounds inflicted by mutations. One by one, its thousands of useful genes were lost until now only 27 remain - and they are under constant threat.

            Of all our chromosomes, it is the only one that is permanently locked into the germ cells of men, where the frenzy of cell division and error-prone DNA copying required to keep up the daily output of 150m sperm creates the ideal conditions for mutation. And it shows. Seven per cent of men are infertile or sub-fertile and in roughly a quarter of cases the problem is traceable to new Y-chromosome mutations, not present in their fathers, which disable one or other of the few remaining genes. This is an astonishingly high figure, and there is no reason to think things will improve in the future - quite the reverse in fact. One by one, Y-chromosomes will disappear, eliminated by the relentless onslaught of irreparable mutation, until only one is left. When that chromosome finally succumbs, men will become extinct.

            But when? I estimate that, at the current rate, male fertility caused by Y-chromosome decay will decline to 1% of its present level within 5,000 generations - roughly 125,000 years. Not exactly the day after tomorrow - but equally, not an unimaginably long time ahead. Unless something changes in the way we breed, women will vanish too and Homo sapiens will disappear in the next 1-200,000 years. But is extinction inevitable?

            Plenty of species a lot older than our own are still going, so how is it that they are not vulnerable to extinction by the same process of Y-chromosome decay? They will all eventually face the same challenge and I suspect that many species have already gone under for this very reason. Some, however, have found a way round their death sentence.

            One strategy is to recruit genes on other chromosomes to take over the job of male development. It is a race against time. Can a species get all the genes it needs off the Y-chromosome, or recreate them elsewhere, before the chromosome finally vanishes? Always the last gene to go will be SRY, the male master switch itself. We know it is capable of smuggling itself onto another chromosome - the evidence lies in the rare cases of males who have no Y-chromosome.

            Lots of species may have tried variations on this theme to avoid extinction, but it seemed that none succeeded until, in 1995, researchers found a mammal that had managed to escape this fate. When they looked at the chromosomes of a small burrowing rodent called the mole vole, Ellobius lutescens, which lives in the foothills of the Caucasus mountains, they discovered that the male voles didn't have a Y-chromosome. Neither, it transpired, did they have a master SRY gene either. This inconspicuous little rodent has managed to activate a gene relay one or two stages down the line from SRY. And only just in time. The mole vole Y-chromosome has now completely disappeared. The vole is now safe from Y-chromosome-driven extinction, the only mammal species known to have succeeded in getting itself out of danger.

            Czech population from the paternal side belongs to their origins nearly forty percent in the Central and Eastern European population represented by R1a clan and we look alike with a population of Polish and Ukrainian. The area of occurrence clan R1a can see in the picture in the background.

            The second largest representation in the Czech Republic is share of twenty-four percent share of the Western European male characteristics, it means line R1b. The third most represented in our clan is a clan I1b1, with the largest centre on the north coast of the Adriatic Sea, but also in Bosnia and Serbia. In addition to these three clans with us, there are also lines that are typical for Scandinavian population, and that there might occur for example as a result of the Swedish conquests in the Thirty Years' War.

            Some part of us may be descendants of Neolithic farmers. This type of paternal lines is now increasingly found in the Middle East, the Mediterranean, Greece and Turkey. The so-called Mediterranean types can also be found in the British Isles. Possible, but certainly not the only explanation may be, for example, the local colonial activities of the Romans in the first centuries AD. Some clans can extent depending on the location finding needs to be put into context with the conquest of ancient civilizations. An example of such Alexander the Great and his soldiers went really far ...

            Divide the European population to Germanic, Slavic, Romanesque or Finno-Ugric even at today's knowledge of genetics is certainly not possible.

            The male clan R1a Sigurd (40 percent of the population) originated in the Eurasian steppes of present-day southeastern Ukraine from 10 to 15 thousand years ago. Its members domesticated horses, have adopted the nomadic way of life and spread to the northern and eastern Europe. They live mostly in the Baltics and Poland nowadays.

            The male clan R1b Oisín (Ossian) (25 percent of the population) originated in the Iberian Peninsula approximately 10 to 18 thousand years ago. Its members left behind such as cave paintings in Altamira in Spain or Lascaux cave in France. The descendants later settled mainly southwest and western regions of Europe.

            The male clan I1 Woden (Odin) (19 percent of the population) was partly in Scandinavia (I1) and partly in the Adriatic and Balkans (I1b1).

            Describing of the population growth can explain the Liber Abaci son of Bonacci. You can best demonstrate population growth on a general example of breeding rabbits for idealized conditions. Find out how many pair rabbits will be developed in one year from a single pair, if every pair of its third month of life gives every month birth to the one other couple and no rabbit dies. Now you not only know the value of DEF, but you can also get an idea why so many people are.

            I am not a local, by my grandmother Tara (see cache GC4RJEW - The Seven  Daughters of Eve), but in the paternal line as a member of the clan's forefather Sigurd. If you know your affiliation to the male clan, please bring it in the log. Do not look the cache at the coordinate locations. There you can leave a geocar, take a pencil and go to the target coordinates:

                                     N 49°17.5*ABC-14', E 17°24.3*DEF-6'

Sources :

  • Bryan Sykes, Adam's Curse: A Future Without Men; Bantam Press 2003
  • Internet Encyclopedia WWW.wikipedia.org
  • Family website with pedigree owner of the server WWW.MyHeritage.com with the analysis of DNA from company GENOMAC

Additional Hints (Decrypt)

guernq 1 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)