Skip to Content

<

Erratic block Poruba / Porubský bludný balvan

A cache by Bedya Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/09/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


INFORMACE

Tento balvan je označován jako druhý největší v České republice a pyšní se absolutně nejdelší osou. Jeho hmotnost je 11 tun. Nachází se na Vřesinské ulici v ostravském městském obvodě Poruba. Kámen byl v roce 1928 přesunut na své nynější místo z koryta potoka v Porubě. Balvan tvoří žulová hornina s hrubozrnným porfyrickým granitem. Balvan má zabarvení, které vytvořily tmavé minerály. Porfyrická hornina má 1 až 2 centimetry velké části tvořené růžovými draselnými živcemi. Kromě toho najdeme ve struktuře balvanu plagioklas, šedý a nažloutlý drcený křemen, slídu v protáhlých seskupeních, magnetit, apatit, titanit a stopové prvky epidotu. Byl vyhlášen jako přírodní památka a zaujímá prostor 25 metrů čtverečních. K bludnému balvanu dojdeme vydáme-li se od porubské tramvajové smyčky podél silnice na Vřesinu a po pár metrech dojdeme k malému parčíku, který je kolem bludného balvanu vytvořen. Nedaleko míst kde se nachází bludný balvan prochází turistická značená trasa, po které se lesním porostem můžeš vydat k areálu jodových lázní v Klimkovicích.

HISTORIE KAMENE
Porubský bludný balvan, se na naše území dostal před 300 až 200 tisíci lety se skandinávským pevninským ledovcem. Do roku 1928 ležel v potůčku, v místě zvaném „v dolech“. Odtud se díky aktivitě tehdejšího učitele Josefa Hurníka balvan přestěhoval na porubskou náves, aby se z něj stal pomník k desetiletému výročí založení republiky. Přestože s jeho přesunem tehdy pomáhaly desítky lidí, někteří starousedlíci stěhování kamene nesli s nelibostí. Domnívali se, že jeho podivuhodný vzhled a uložení v říčním korytu obdařily kámen zvláštní mocí. Podle nich poskytoval ochranu krajině i lidem jako klíč
brány, zabraňující působení negativních sil. V roce 1968 se bludný balvan stěhoval podruhé, ze svého místa před tehdejším porubským národním výborem byl převezen na Vřesinskou ulici, kde se nachází dodnes.

historická fotografie balvanu nacházejícího se na svém původním místě
(zdroj: www.seniortip.cz)
OTÁZKY A ÚKOLY
Pro uznání tvého logu je zapotřebí odpovědět nebo splnit následující úkoly a ty pak zaslat přes MESSAGE CENTER nebo prostřednictvím mého profilu na můj profil/email. FOUND IT logy můžeš psát ihned po zaslání odpovědí.
V případě nejasností tě budu kontaktovat na profil/email.

1.(otázka) V jaké nadmořské výšce se bludný balvan nachází?
2.(otázka) Kdy byl vyhlášen přírodní památkou?
3.(otázka) Jaká je jeho celková výměra (prostoru PP) v m² ?
4.(otázka) Jaké zbarvení má balvan?
5.(úkol) V balvanu je ve velké míře obsažen krystal slídy. Uveď jeho procentuální pokrytí na povrchu a urči, zda-li se jedná o muskovit nebo biotit.
nepovinný úkol:
6. Udělej fotografii sebe, či svého přístroje u balvanu

***********************************************************************
ENGLISH SUMMARY
This rock is known as the second largest in the Czech Republic and boasts absolutely longest axis. Its weight is 11 tons. Located on Vřesinská street in Ostrava municipal district Poruba. Stone was in 1928 moved to its present location on the creek in Poruba. The rock consists of granite rock with coarse-grained granite porphyry. The rock is pink with black spots, which form a dark minerals. Porphyritic rock has a 1-2 cm largely made up of pink potassium feldspar. In addition, we find the structure of the rock plagioclase, gray and yellow crushed quartz, black biotite in elongated clusters, magnetite, apatite, titanite and trace elements epidote. As a natural boulder monument was declared in 1990 and covers an area of 25 square meters. The rock is located at an altitude of 227 meters. The vicious boulder we get if we chose from Poruba tram loop along the road to Vřesina and after a few meters we come to a small park, which is about the vicious boulder created. Nearby places where the boulder passes signposted tourist route along which the forest you can go to the spa complex of iodine in Klimkovice.
HISTORY OF STONE
Porubský boulder, on our territory got 300 to 200 thousand years ago the Scandinavian continental glacier. By 1928, lay in the creek, at a place called "mines". From there, thanks to the former teacher Joseph Hurník boulder moved to Porubský square, so he became a memorial on the tenth anniversary of the founding of the Republic. Even though his shift had helped dozens of people, some denizens of moving stone carried with displeasure. They thought that his wonderful appearance and fit in the bed of the river, endowed stone special powers. According to them, providing protection landscape and people as key
gates, preventing the influence of negative forces. In 1968, the boulder moved a second time, from his place in front of the former Poruba´s National Committee was taken to Vřesinská street where is located today.
QUESTIONS AND TASKS
To recognize your log is needed to answer or fulfill the following tasks and then send via my profile on my email. FOUND IT logs can write immediately after the replies.
In case of doubt, I will contact you by email.

1.(question) At what altitude the boulder located?
2.(question)When was stone declared a natural monument?
3.(question)What is the total area of stone in square meters?
4.(question) What is a colour of erratick block?
5.(task) The rock is largely contained crystal mica. Give the percentage coverage of the surface and determine whether they are muscovite or biotite.
optional task:
6. Make a photo of yourself, or your device at the boulderAdditional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.