Skip to Content

<

Slivsø #03

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/30/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache blev frigivet i forbindelse med eventet Der er noget i luften, ... (GC5PY2M).
De første 15 cache-beskrivelser bringer tilbageblik til avisartikler fra tiden omkring afvandingen.
Beskrivelsen i nr. 16 er Slivsø-sangen - skrevet til og fremført ved - indvielsen af den nuværende Slivsø.

Dannevirke 22.05.1953

Slivsøens Afvanding et Skridt nærmere


Fredningsnævnet vil ikke modsætte sig Afvandingen, der er projekteret til knap 1 Mill. Kr.


Fredningsnævnet for Haderslev Amtsraadskreds afsagde i Gaar Eftermiddag Kendelse i Slivsø-Sagen. Landbrugsministeriet havde ønsket Fredningsnævnets Udtalelse om en eventuel Fredning af Slivsø-Sagen. Landbrugsministeriet havde ønsket Fredningsnævnets Udtalelse om en eventuel Fredning af Slivsø og omliggende Omraader i Hoptrup og Sdr. Vilstrup Kommuner af Hensyn til et Andragende fremsat af Bestyrelsen for Slivsø om Gennemførelse af et Projekt til Udtørring og Kultivering af Slivsø.


AFVANDINGENS BETYDNING

Det er under Fredningsnævnets Behandling af Spørgsmaalet oplyst, at Statens Landvindings- udvalg finder Projektet velegnet til Udførelse, uagtet det vil koste ca. 950.000 Kr. Det siges samtidig, at en Begrænsning af Projektet til kun at omfatte Arealerne overfor Søen ikke vil være hensigtsmæssig. Det vandlidende Areal udgør inclusive Søen ca. 350 ha, Søens Areal er ca. 150 ha og et Areal paa ca. 320 ha vil faa Gavn af en Afvanding af Søen. Lodsejerne er gaaet meget stærkt ind for en Afvanding, idet denne ogsaa vil faa stor Betydning for de sumpede tilstødende Arealer. Hoptrup Sogneraad har enstemmigt tilsluttet sig Lodsejernes Ønske og har fremhævet, at en Afvanding baade har sundhedsmæssig landbrugsmæssig og beskæftigelsesmæssig Betydning. Vilstrup Sogneraad har stillet sig paa lignende Maade.


STORE VIDENSKABELIGE INTERESSER

Danmarks Naturfredningsforening har indgivet Andragende om Fredning og til Støtte herfor fremført Slivsøens store landskabelige og videnskabelige Betydning. Der knytter sig store ornitologiske og geologiske Interesser til Søen. Den danner en Tunneldal, der har international Betydning som Typeeksempel. En Afvanding af Søen, der er betegnet som en Tunneldal-Lagunsø, vil medføre, at de, store geologiske Værdier gaar tabt. Endelig har man særlig fremhævet Søens Betydning for Landkabets Skønhed.
Naturfredningsraadet har sluttet sig til denne Erklæring, og Dansk Jagtforening har fremhævet Slivsøens Betydning som Yngleplads for en Række Fiskearter, og udtaler videre, at Søens ornitologiske Betydning vanskelig kan overvurderes.
I sin Konklusion af Sagen udtaler Fredningsnævnet:
Efter det for Fredningsnæv­net saavel ved de fremlagte Erklæringer som ved de stedfundne Forhandlinger og den foretagne Besigtelse at Omraadet oplyste finder Nævnet det godtgjort, at der til det omhandlede Omraade er knyttet ganske særlige Interesser af naturvidenskabelig Art, baade i ornitologisk og i geologisk Henseende, ligesom Slivsø og dens tilstødende Arealer frembyder Værdier af betydelig landskabelig Skønhed, saaledes at stærke Grunde for saa vidt taler for Gennemførelse af en Fredning.
Da det imidlertid efter de for Nævnet tilvejebragte Oplysninger fra Sagkyndig Side maa antages, at den Deling af Omraadet ved en begrænset Afvanding og Sænkning af Vandstanden samt Bevaring af en Del af Søen, som Nævnet har haft under Overvejelse, ikke kan gennemføres som teknisk forsvarlig, og da der er knyttet betydelige Interesser af landbrugsmæssig Art til en Gennemførelse af den projekterede Afvanding, finder Fredningsnævnet det overvejende betænkeligt ved en Fredning at hindre Gennemførelse af en Tørlægning af Søen, hvorved yderligere bemærkes, at de betydelige landskabelige Værdier, som knytter sig til Omraadet, skønnes i ikke ringe Grad at kunne bevares uanset Gennemrørelse af en Afvanding af Søen.
Herefter finder Fredningsnævnet - henholdsvis for det Omraade, som ligger i Hoptrup Kommune, og det Omraade, der ligger i Viltrup Kommune ikke at burde træffe Bestemmelse om Fredning af nogen Del af Søen eller dens omliggende Omraader.
Den afsagte Kendelse lyder:
Den af Danmarks Naturfredningsforening fremsatte Begæring om Fredning af Slivsø og dennes omliggende Omraader kan ikke tages til Følge.


Historien kort:

Ved slutningen af sidste istid for hen ved 14.000 år siden lå det nuværende Slivsøområde som en dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark sælge alle de landbrugsprodukter, som vi kunne frembringe. Nu kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland. Derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand og omskabe søbunden til frugtbar agerjord.

Afvandingsprojektet tog form gennem 1950'erne. Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer. Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra til Diernæs Bugt.

Landvindingslag Slivsø blev stiftet i slutningen af 1950'erne og har indtil 2003 varetaget afvandingen af søområdet.


The area's history

At the end of the last Ice Age about 14,000 years ago the current Slivsø-area was a deep fjord into the country. In the fjord silt and plants was deposited - materials from Hoptrup Å. Gradually the area more and more shallow. The Ocean at Diernæs Bay built up - over time - a barrier beach that closed the sea water out, and the fjord became a freshwater lake.

After the 2nd World War Denmark could sell all the agricultural products, which we could produce. Now it was an advantage to reclaim new agricultural land. Therefore, the idea was set to draining Slivsø and transform the lake bottom into fertile land. The drainage project took shape during the 1950s.

There was dug canals and built pumping stations. The seawater was pumped into Hoptrup Å and ran away to Diernæs Bay.

A local association "Landvindingslag Slivsø" was founded at the end of 1950s and until 2003 it handled drainage of the lake area.Additional Hints (Decrypt)

[DK] Zntargvfx
[GB] Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

250 Logged Visits

Found it 212     Didn't find it 25     Write note 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.