Skip to Content

<

Slivsø #04

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/30/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache blev frigivet i forbindelse med eventet Der er noget i luften, ... (GC5PY2M).
De første 15 cache-beskrivelser bringer tilbageblik til avisartikler fra tiden omkring afvandingen.
Beskrivelsen i nr. 16 er Slivsø-sangen - skrevet til og fremført ved - indvielsen af den nuværende Slivsø.

Dannevirke 15.05.1954

Naturhistorisk Udflugt til Slivsø i Morgen


Maaske faar man Lejlighed til af se Brushanerne danse i Omraadet ved den særprægede Tunneldal-Lagunesø


I Morgen mødes Medlemmer af Naturhistorisk Forening for Sønderjylland i Hoptrup til en hel Dags Ekskursion til Slivsø, hvor man vil studere Forholdene, mens der endnu er oprindelig Natur. Naturhistorisk Forening for Sønderjylland har Lokalafdedelinger i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev. Lærer Kai Andersen, Louiseskolen, er Formand for den lokale Afdeling i Haderslev.
Slivsø har i de sidste Aar ofte været omtalt i "Dannevirke". De ca. 40 Lodsejere ønsker den 150 ha store Sø med 200 ha omkringliggende Eng afvandet. Naturvenner og Videnskabsmænd ønsker Slivsø bevaret af Hensyn til det skønne Landskab, der er geologisk interessant. Endvidere er der en rig Fugleverden knyttet til Søen og Dansk Jagtforening har fremhævet Søens Betydning som Yngleplads for en Række Fuglearter.
Fra naturhistorisk Side har man især henvist til Professor Axel Schou, som i det store Værk "Atlas over Danmark" har valgt Slivsø som den i enhver Henseende mest typiske og smukkest udformede Tunneldal-Lagunesø i Danmark. Hoptrup Tunneldal med Slivsø og Dalstrøget over Vejbøl til Vedsted er udgravet af en Smeltevandsflod i Istiden. Efter Isens Bortsmeltning fra Danmark har Omraadet med Slivsø været en Havbugt, der efterhaanden er blevet afskaaret Lille Bælt med en Tunge af opskyllet Sand. Vi har en lignende Lagunesø i den 200 ha store Bankel Sø og nordfor Odder og ved Limfjorden er der ogsaa Lagunesøer, men ingen er saa typiske som Slivsø-Lagunen. Den er da ogsaa at finde paa Danmarkskortet i Mellemskolens Atlas.
Sin Erklæring til Fredningsnævnet vedrørende Slivsø slutter Professor Axel Schou med disse Ord: "Kun naar der er Tale om særlig typiske Landskabsformer, som det vil være af Betydning for Undervisning og folkeligt Oplysningsarbejde samt ud fra landskabsæstetiske Grunde at bevare, forekommer det mig berettiget at tænke paa Fredning. Disse Betingelser for en Fredning forekommer mig at være til Stede i heromhandlede Tilfælde."
Paa Grund af de økonomiske Interesser er Slivsøens Dage imidlertid talte, og et Millionprojekt vil forvandle Landskabet til frugtbare Marker: men endnu Yngler Svaner, Graagæs, Gravænder, Bekkasiner og andre Vadefugle ved Slivsø, og maaske faar Ekskursionsdeltagerne Lejlighed til at se Brushanerne danse paa deres Danseplads i Djernæs Made. I hvert Fald vil man møde de smaa Vibeunger, der netop er udrugede i disse Dage.
Det er Overlærer R. P. Sørensen, Padborg, der vil forklare Slivsøens geologiske Forhold, og det er Farver O. Behrends, Sønderborg, der vil fortælle om Søens Fugle.


Historien kort:

Ved slutningen af sidste istid for hen ved 14.000 år siden lå det nuværende Slivsøområde som en dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark sælge alle de landbrugsprodukter, som vi kunne frembringe. Nu kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland. Derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand og omskabe søbunden til frugtbar agerjord.

Afvandingsprojektet tog form gennem 1950'erne. Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer. Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra til Diernæs Bugt.

Landvindingslag Slivsø blev stiftet i slutningen af 1950'erne og har indtil 2003 varetaget afvandingen af søområdet.


The area's history

At the end of the last Ice Age about 14,000 years ago the current Slivsø-area was a deep fjord into the country. In the fjord silt and plants was deposited - materials from Hoptrup Å. Gradually the area more and more shallow. The Ocean at Diernæs Bay built up - over time - a barrier beach that closed the sea water out, and the fjord became a freshwater lake.

After the 2nd World War Denmark could sell all the agricultural products, which we could produce. Now it was an advantage to reclaim new agricultural land. Therefore, the idea was set to draining Slivsø and transform the lake bottom into fertile land. The drainage project took shape during the 1950s.

There was dug canals and built pumping stations. The seawater was pumped into Hoptrup Å and ran away to Diernæs Bay.

A local association "Landvindingslag Slivsø" was founded at the end of 1950s and until 2003 it handled drainage of the lake area.Additional Hints (Decrypt)

[DK] Øwrauøwqr
[GB] Rlr yriry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

291 Logged Visits

Found it 278     Didn't find it 7     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.