Skip to Content

<

Slivsø #05

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/30/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache blev frigivet i forbindelse med eventet Der er noget i luften, ... (GC5PY2M).
De første 15 cache-beskrivelser bringer tilbageblik til avisartikler fra tiden omkring afvandingen.
Beskrivelsen i nr. 16 er Slivsø-sangen - skrevet til og fremført ved - indvielsen af den nuværende Slivsø.

Dannevirke 24.05.1955

Uden at ane sin Skæbne blinker Slivsøen fortrolig til Trafikanterne paa Hoptrup-Sønderballevejen. Det smukke Landskab vil blive en Idyl fattigere ved Søens Forsvinden, men faar til Gengæld et betydeligt Areal Jord under Plov.

Slivsø - Idyllen i Hoptrup gaar Undergangen i Møde


Endnu er der Tid til af betragte det i flere Henseender enestaaende Stykke Natur, som maa vige for Ploven


En sønderjysk Idyl og samtidig noget i Danmark og for øvrigt i Nordeuropa enestaaende gaar sin Undergang i Møde. Det er Slivsøen i Hoptrup Sogn, hvis Afvanding nu er ved at blive en Realitet efter aarelange Overvejelser. Hedeselskabet har udbudt forskellige Arbejder i Forbindelse med Afvandingen i Licitation, og dermed maa Planerne om den store Afvanding siges at være kommet ind i Realiteternes Verden.
Der kan være nogen Grund til, inden et moderne Maskineri sætter sig i Gang ved Slivsøen, at kigge lidt nærmere paa den rene Naturidyl, som skal forsvinde for at give ny Jord til Danmarks Ager. Idyllen er uomtvistelig, hvad enhver Trafikant paa Hoptrup-Sønderballevejen kan forvisse sig om. At Søen paa sin Vis er enestaaende, kan sikkert, kun et Faatal vide Besked om. Det er den imidlertid ..


En Lagunesø


Slivsøen er en saakaldt Lagu­nesø, der er dannet paa den Maade, at der oprindelig var Tale om en Fjord og ikke en Sø, hvor nu Slivsøen ligger. I Tider­nes Løb er Fjordens Munding sandet til, og tilbage blev det, der i Dag er Slivsøen.
En saadan Sødannelse er enestående i Danmark og Nordeuropa, ved ingen andre Søer af antagelig Størrelse har man den gamle Fjordbund som Søens egentlige Bund. Denne Omstændighed har gennem Aarene gjort Slivsøen til et yndet Tilholdssted for videnskabelige Ekskursioner, ligesom den rigt varierede Fuglebestand har haft stærk Tiltrækningskraft paa ornitologisk Interesserede.


I Landsdelens kønneste Sogn


Den dødsdømte Slivsø er beliggende i Hoptrup Fjorddal, der strækker sig 8-9 Kilometer ind i Sognet. Denne Fjorddal, der skiller Sognet i en nordlig og sydlig Del, er dybt indskaaret med stejle Sider, fremspringende Bakker og Sidedale udgravet af Bækkeløb i det bølgede Bundmorænelandskab. Det rigt varierede Landskab langs Fjorddalen og i dens yderste Løb med Slivsøen i Bunden giver tilsammen et Landskab saa smukt, at Hoptrup Sogn med Rette betragtes som et af de smukkeste i Landsdelen. Naturskønheden vil naturligvis ikke gaa tabt, fordi Slivsøen lægges tør, men Sognet vil miste ikke saa lidt af sin varierede Skønhed, samtidig med, at det rige Fugleliv gaar tabt; ingen Videnskabsmænd vil mere føle sig fristet af Hoptrup for at studere gammel Fjordbund, ligesom det Lystfiskerparadis, Søen har betydet for mange, vil gaa tabt.Fra det lille Sluseværk ved Djernæs Strand, hvor Slivsøen munder ud i Lillebælt.


Afvandingens Fordele


Hvad vindes der ved Afvandingen af Slivsøen? Der indvindes et betydeligt Areal Jord, som kan inddrages under Dyrkning. Slivsøen dækker et Areal paa 1,5 Kvadratkilometer. Den er 3 Kilometer lang og fra 250 til 750 Meter bred. Foruden selve det af Vand dækkede Areal kommer saa de vidtstrakte Enge langs Søen, som kan gøres brugelig til Dyrkning sammen med Søens Areal.
Det skal ogsaa nævnes, at ved en Afvanding af Slivsøen slipper man for en Aarrække at opleve Søen som et stinkende Morads. Det er saadan, at Søen optager mange Kloakudløb i sig.
Med den Udvikling de sanitære, hygiejniske Installationer er inde i, maa man forudse, at der kun er Tale om et Aare­ maal, inden Søen vil være at betragte som et ikke videre at­raaværdigt, ildelugtende Slambassin. I Løbet af den sid­ste halve Snes Aar er Tilmud­ringen at Slivsøen gaaet sted­ se stærkere frem, og Dyrelivet i og ved Søen tager af i samme Grad som Vandet forurenes. Den videnskabelige Interesse, der knytter sig til Søen, vil og­saa aftage i samme Grad, som de naturlige Forhold ved Søen forsvinder
Arbejdet med Slivsøens Afvanding er meget stort og vil komme til at strække sig over en Aarrække. Den uskrevne Licitation omfatter Opgravning og Oplægning i Diger af ca. 45.000 Kubikmeter Fyld, Oplægning af 55.000 Kvadratmeter Græstørv, Bygning af Sluse, Rørunderløb m.v. Ministeriet har som en første Bevilling givet Tilsagn om knapt en Million Kroner til Arbejdets Udførelse.


tw.


Historien kort:

Ved slutningen af sidste istid for hen ved 14.000 år siden lå det nuværende Slivsøområde som en dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark sælge alle de landbrugsprodukter, som vi kunne frembringe. Nu kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland. Derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand og omskabe søbunden til frugtbar agerjord.

Afvandingsprojektet tog form gennem 1950'erne. Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer. Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra til Diernæs Bugt.

Landvindingslag Slivsø blev stiftet i slutningen af 1950'erne og har indtil 2003 varetaget afvandingen af søområdet.


The area's history

At the end of the last Ice Age about 14,000 years ago the current Slivsø-area was a deep fjord into the country. In the fjord silt and plants was deposited - materials from Hoptrup Å. Gradually the area more and more shallow. The Ocean at Diernæs Bay built up - over time - a barrier beach that closed the sea water out, and the fjord became a freshwater lake.

After the 2nd World War Denmark could sell all the agricultural products, which we could produce. Now it was an advantage to reclaim new agricultural land. Therefore, the idea was set to draining Slivsø and transform the lake bottom into fertile land. The drainage project took shape during the 1950s.

There was dug canals and built pumping stations. The seawater was pumped into Hoptrup Å and ran away to Diernæs Bay.

A local association "Landvindingslag Slivsø" was founded at the end of 1950s and until 2003 it handled drainage of the lake area.Additional Hints (Decrypt)

[DK] Fgra
[GB] Fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

321 Logged Visits

Found it 293     Didn't find it 20     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.