Skip to content

De list van de Krekelberg Traditional Geocache

This cache has been archived.

Penelope: Je cache is door mij gearchiveerd omdat hij te lang inactief staat.

More
Hidden : 04/29/2015
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Men heeft aen deze bende op veele plaetzen de naem gegeven van Bokkeryers, dat was te zeggen dat zy snagts als zy uyt stelen gingen, op bokken reyden, deze bokken en zoude geene natuerlyke bokken geweest zyn, maer de duyvel in gestaltenise van eenen ofte meer bokken; dezen duyvel zoude hun door de locht op enen korten tyd gevoert hebben, alwaer ze geerne geweest hadden (…). Sleinada, 1799 1

Zoals bekend staan de Bokkenrijders prominent in het verleden van deze omgeving. Meerdere geocaches met dit thema zijn in de omtrek te vinden. Uit historische bronnen kan worden opgemaakt dat de eerste bende waarschijnlijk in 1730 ontstond in Wolfhagen, hier niet ver vandaan, onder leiding van Geerling Daniels. De Bokkenrijders hielden zich vooral bezig met nachtelijke overvallen op boerderijen en huizen van welgestelde burgers. Omdat ze vaak meerdere overvallen in één nacht pleegden en hun doelwitten vaak ver uit elkaar lagen, dachten veel mensen dat de leden van de bende op bokken door de lucht vlogen en zo dus makkelijk en snel grote afstanden konden overbruggen, zoals te lezen in het citaat van Sleinada uit 1799 hierboven.1

Eén verhaal is minder goed bewaard gebleven en staat bekend als 'De list van de Krekelberg'.
Het was een koude, donkere avond in november. Geerling Daniels had zijn mannen bij hem thuis verzameld en plannen gemaakt om enkele boerderijen in de omgeving te overvallen. Hij stelde voor om naar Hoeve Krekelberg te gaan. De hoeve was op dat moment in bezit van de familie Huyn van Amstenrade. Eén van de bekendste adellijke families uit de omgeving en Geerling wist dat er genoeg te halen was. Ook stelde hij nog enkele andere boerderijen voor, hij wist toen nog niet dat deze avond een andere wending zou krijgen.
Even na middernacht gingen ze op pad en met veel geweld en herrie vielen ze de grote hoeve binnen. De Bokkenrijders wisten wel hoe ze informatie los konden krijgen over de waardevolle spullen in de hoeve en hadden dan ook snel prijs. Echter ging hun overval deze nacht niet onopgemerkt.
Een toevallige voorbijganger zag de overval gebeuren en wist de schout en zijn mannen te alarmeren. Eén van de Bokkenrijders was op wacht blijven staan en sloeg alarm toen hij de schout zag komen. Al snel vertrokken ze uit de hoeve, maar ze werden op de hielen gezeten door de schout. Als een ultieme ontsnappingspoging doken ze het bos in op de Krekelberg. Hier bedacht Geerling Daniels snel zijn plan. De buit, die niet heel groot was, werd in een zak gestopt. Aan zijn mannen deelde hij lege zakken uit en gaf de opdracht die overal in het bos te verstoppen. Zelf verstopte hij de buit ook in het bos. Zo kon hij, in de hoop dat de schout niet wist waar hij kijken moest, de buit later op komen halen.
Het plan werd ten uitvoer gebracht en alles werd op de Krekelberg verstopt. De schout en zijn mannen hebben die nacht veel lege zakken gevonden, maar de buit is altijd voor ze verborgen gebleven. Net als de Bokkenrijders, die in de donkere nacht verdwenen waren.

Bokkenrijder

Bron:
1. Historiën

Over de geocache
• Zoek deze geocache alleen bij daglicht.
• Zoek deze geocache alleen met geschikt klimmateriaal.
• Het is NIET toegestaan iemand een boom in te hijsen. Dit is zeer schadelijk voor de boom en dat is niet de bedoeling! Respecteer de natuur.
• Het loggen van deze geocache is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Denk aan je eigen veiligheid! Het is niet noodzakelijk elke geocache te loggen.

Climbing area


As known the Bokkenrijders (goat riders) are prominently present in the history of these surroundings. There are quite some geocaches in this area with the same theme. From historical sources it can be noted that the first gang arose in 1730 in Wolfhagen, not far from here, and was led by Geerling Daniels. The Bokkenrijders were mainly occupied with nightly raids on farms and houses of wealthy citizens. Because they targeted multiple targets in one night far away from each other, a lot of people believed they travelled on goats flying through the air and therefore were able to quickly travel large distances.1

One story is not known very well, it is called 'The ruse of the Krekelberg'.
It was a cold and dark night in November. Geerling Daniels collected his men at his house and made plans to raid some farms in the surroundings. He proposed to go to the farm Hoeve Krekelberg. The farm was property of the family Huyn van Amstenrade at that time. One of the best known noble families of the area and Geerling knew there was a lot to find. He also proposed some other farms, he didn't know that this night would get an unexpected turn.
Just after midnight they went to the farm and with a lot of violence and noise they ran in. The Bokkenrijders had their way to get the information about the location of valuables and soon they found what they were looking for. But this night their raid was not unseen.
By coincidence someone traveling by saw the raid and alarmed the schout (local law enforcement official) and his men. One of the Bokkenrijders was on the lookout and alarmed his men at the moment he saw the schout coming. They quickly left the farm, closely followed by the schout. As a final attempt to escape they fled into the woods of the Krekelberg. Here Geerling Daniels came up with his plan. The loot, which was not that big, was put in a bag. He distributed empty bags to all his men and instructed them to hide the empty bags in the woods. Geerling hid the bag with the loot as well. By this way, hoping the schout didn't know where to look, he could collect the loot later.
The plan was executed and everything was hidden at the Krekelberg. The schout and his men found many empty bags that night, the loot has never been found. Just like the Bokkenrijders, they disappeared in the dark night.

Bokkenrijder

Reference:
1. Historiën

About the geocache
• Search only for this geocache during daylight hours.
• Search only for this geocache with proper climbing equipment.
• It is NOT allowed to pull someone up in to the tree. This is very harmful to the tree and this is not intended! Respect nature.
• Logging this geocache is your own responsibility. Please mind your own safety! It is not necessary to log every geocache.
Climbing area

Additional Hints (Decrypt)

Oynhj - Ebbq? Oyhr - Erq?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)