Skip to Content

<

Cerne jezero Earthcache

A cache by Hujda Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/27/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cerne jezero

Černé jezero vzniklo pohybem ledovce ve čtvrtohorním pleistocénu. Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů. Najdete je na svahu Jezerní hory (1.343 m) asi 4 kilometry severovýchodně od Železné Rudy  v nadmořské výšce 1.008 m. Nad hladinou se tyčí ledovcem vytvořená 330 m vysoká skalní stěna zvaná Jezerní, dosahující téměř k vrcholku Jezerní hory.

Jezero zaujímá plochu 18,4 ha (jinde se uvádí 18,93 ha), přičemž od hráze k Jezerní stěně byste naměřili zhruba 800 m. Kdybyste jezero chtěli obejít -- což není dnes dovoleno -- museli byste ujít tisíc osm set devět metrů. Jezero zadržuje úctyhodných 2,8 miliónu krychlových metrů vody. .Je značně hluboké -- jeho dno mnohde leží v hloubce až  až 40 m. Dno je kamenité a je pokryto až devět metrů silnou vrstvou kalu z pylu okolních stromů, ukládaného zde po statisíce let.

Hráz jezera je zpevněná - vody jezera pohánějí  první přečerpávací hydroelektrárnu v ČSR, vybudovanou roku 1929 Škodovými závody Plzeň pro ZČE (soustrojí 2,5 MVA, spád 240 m). Hladina jezera proto během dne o několik centimetrů kolísá.  Dnes již se voda z Úhlavy do jezera nečerpá, ale k pohonu elektrárny se využívá ve špičkách stále.

Černé jezero je součástí přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero o rozloze 175 ha -- ta byla vyhlášena již roku 1911.Podmínky pro zalogování:
Na informační tabuli „Černé jezero“ zjistěte několik údajů:
1) Jaké je geologické podloží Černého jezera
2) Jaký je rozdíl mezi maximální a průměrnou hloubkou
3) O kolik převyšuje vrchol Jezerní hory hladinu Černého jezera
4) Kterým směrem odtéká voda z jezera
5) Vyfoťte se kdekoliv u jezera (nepovinné)
Odpovědi mi zašlete přes profil na můj email, díky.
Nemusíte čekat na potvrzení, klidně logujte, jen v případě nesprávných odpovědí se ozvu.

Kudy k Cernemu jezeru:
Pešky po žluté ze Špičáckého sedla cca 3,5 km (na kole je to cyklotrasa c. 2055)
Nebo od lanovky na Špičáku kus po neznačené cestě a dal po červené - 2,4 kmCerne jezero

Black lake was formed by moving glaciers in the Quaternary Pleistocene. Its name came from a seemingly black water lake formed reflection of the surrounding dense forests. You can find them on the slope of the Lake mountain (1,343 m), about 4 kilometers northeast of iron ore at an altitude of 1.008 m. Above the surface rises glacier created 330 m high rock wall called the Lake, reaching almost to the top of the mountain Lake.
The lake covers an area of ​​18.4 hectares (mentioned elsewhere 18.93 hectares), and from the Lake dam wall would measure about 800 m. If you want to bypass the lake - which is now permitted - you would miss one thousand eight hundred and nine meters. The lake holds a respectable 2.8 million cubic meters of water. .It Is very deep - its bottom in some places lies at a depth of up to 40m. The bottom is rocky and is covered by up to nine meters thick layer of sludge from the pollen of the surrounding trees, deposited there over thousands of years.
Dam lake is paved - Water Lake Hydroelectric pumped storage power first in Czechoslovakia, built in 1929 Škoda Works Plzeň for ZCE (2.5 MVA generator, slope 240 m). The lake therefore during the day varies by a few centimeters. Today, the water is not pumped into the lake Úhlava, but the drive power is used during peak times.
Black Lake is part of the nature reserve Black and Devil's Lake with an area of ​​175 ha - that were announced for the year 1911.

Conditions for logging:
Information on board the "Černé jezero" to see some figures:
1) What is the geological bedrock of the Black lake
2) What is the difference between the maximum and average depth
3) How much higher is the peak level of the Jezerni hora than the Black lake water surface
4) In what direction the water flows from the lake
5) Take a picture anywhere on the lake (optional)
Answers send me via profile on my email, thanks.
You do not need to wait for confirmation calmly, write the log, just in case of incorrect answers in touch.

Which way to the Black Lake:
On foot along the yellow of the village Špičák about 3.5 km (a bike is a bike trail c. 2055)
Or from the lift to Špičáku piece of the unmarked road and gave the red - 2.4 km

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

832 Logged Visits

Found it 824     Write note 7     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 507 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.