Skip to Content

This cache has been archived.

NonaNorwegianAdiutor: Hei

Jeg har oppdaget at denne geocachen ikke er i henhold til våre retningslinjer og/eller norsk lovverk. På grunn av dette, må jeg dessverre arkivere denne cacheoppføringen. Vær snill å sjekke stedet og ta med deg cachen eller eventuelle rester av den så snart som mulig for å unngå forsøpling.

Med vennlig hilsen
Nona Norwegian
Geocaching Cache Reviewer for Norge, Svalbard og Jan Mayen

More
<

Bro Bro Brille (X-Mjøs#13 2016)

A cache by Kjeball Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/13/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Elverum brumiljø


Mens vi venter på at Elverums politikere og Statens vegvensen skal fortsette å være uenige om framtidas vegnett og antall bruer i Elverum, kan vi beundre de broene vi har - enn så lenge. Det har lenge vært tre alternativer på bordet:

  • Alternativ 0+ Ingen nye veger - noen kryss endres.
  • Alternativ 1  Avfreding av Glåmbrua og ny firefelts bru litt høyere over elva.
  • Alternativ 2  Ny bru over Glomma ved Glomdalsmuseet.
23.11.16 var det flertall for alternativ 0+ i kommunestyret, et alternativ som per i dag ikke ligger på bordet. Statens vegvegvesen vil ha Alternativ 1 eller 2. Nå går saken til mekling hos Fylkesmannen. Om de ikke blir enige der kan det bli avgjort av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet uavhengig av kommunens vedtak.
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
Art: Bruanlegg
Opprinnelig funksjon:
Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
Vernestatus:
Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Datering:
1900-tallet, fjerde kvartal
1800-tallet, tredje kvartal
1900-tallet, andre kvartal
Registrerte funn:
Platebru
Fagverksbru
Hengverksbru
Hengebru
Fylke: Hedmark
Kommune: Elverum
Synlig over bakken: Ja
Under vann: Nei
Lokalitets ID: 110563
Dette er objekt nr 81 og 82 a og b i Statens vegvesens landsverneplan. Miljøet viser tre generasjoner bruer som krysser Glomma i sentrum av Elverum. Gammelbrua ligger lengst mot sør og har åtte spenn med varierende spennvidde, og i relasjon til spennvidden varierer også høyden på fagverksveggene. Samlet gir spennene en brulengde på ca 263 meter. Tverr- og langbærerne er av stål, mens brudekke og slitelag er i tre. Både landkarene og de syv pillarene er murt opp av tilhugd stein og mørtel. Nybrua lengst mot nord er ei hengebru med totallengde på 186 meter fordelt på tre spenn. Spennvidden, som tilsvarer tårnavstanden, er 160 meter. Føringsbredden er fem meter med to motgående kjørefelt og tillatt bredde på kjøretøy er maksimum to meter. Brudekket består av betong hvilende på stålbjelker. Mellom bruene som inngår i Elverum vegmiljø ligger den forskriftsfredete Glåmbrua med ID 110563. Denne brua har objektnr. 82 i Statens vegvesens Nasjonale verneplan. SVV NVP = Statens vegvesens landverneplan: "Vegvalg - Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner".
Elverum bru
Brunr 04-1585- 82a SVV NVP
Glåmbrua
Brunr 04-1198 - 82b SVV NVP
Gamle Glåmbrua
81 SVV NVP
Art: Hengebru
Datering: 1900-tallet, andre kvartal - åpnet 1936.
Kategori: Teknisk/industrielt minne
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse:
Blir også kalt Nybrua og Elverum bro. Den betegnes som en myk type hengebru. Lengden er 186 meter fordelt på tre spenn. Spennvidden, som tilsvarer tårnavstanden, er 160 meter. Avstanden fra kablenes forankringsklosser til kabeltårnene er 50 meter. Mellom forankringsklossene og tårnene er de seks kablene strukket i tre parvise rekker over hverandre. Mellom kabeltårnene ligger alle kablene parallelt (horisontalt) og tett inntil hverandre. 45 par hengestenger bærer brubanen. Bruas totale bredde er 9,4 meter. Føringsbredden er 5,0 meter med to motgående kjørefelt og tillatt bredde på kjøretøy er maks 2,0 meter. Største tillatte belastning er 10 tonn. Brudekket i kjørebanen består av betong hvilende på stålbjelker. Mellom landkarene og pilarene er stålbjelkene orientert i bruas lengderetning, mens bjelkene som befinner seg på partiet mellom pilarene ligger på tvers. Slitelaget består av oljegrus. For fortauenes vedkommende synes brudekket å være laget av tre, mens det opphøyde elementet (slitelaget) består av et trebord og 0,3 meter bred jernplate lagt inn mot kjørebanen. Landkarene er murt opp av store tilhogde steinblokker og ligger et stykke oppe i skråningen ned mot elva. Lageravsatsen er 0,7 meter dyp og avstanden opp til betongdekket er ca 1,0 meter. På lageravsatsen er det støpt tre betongheller som bjelkene hvilker på. Pilarene er, liksom landkarene, laget av tilhogd stein i tørrmur. På østsida står pilaren delvis oppe på land. Pilarene er 9,5 meter brede og 2,5 meter tykke. Kabeltårnene er plassert oppå pilarene. Rekkverket er av stål og 1,15 meter høyt. Mellom stolpene løper tre horisontaltgående "bånd".
Art: Platebru
Datering: 1900-tallet, fjerde kvartal - åpnet 1979.
Kategori: Teknisk/industrielt minne
Vernestatus: Forskiftsfredet
Beskrivelse: Platebru. Lengden er 180 meter med største spenn på 50 meter. En platebru består av et dekke som hviler på pillarer. Den skiller seg konstruksjonsmessig fra en bjelkebro ved at ei plate bærer last i alle retninger. Dette gjør at laster fordeles over et større areal. Når ei plate deformeres gir det kraftomlagring som gir større kapasitet i plata. Platen støttes opp av pillarer. Kreftene presses nedover mot støttepunktene. Når platen belastes, presses øvre del sammen, mens bunn strekkes. På plasstøpte betongdekker vil tykkelsen på platen normalt være dimensjonert til å være omtrent en tyvendedel av avstanden mellom pillarene.

Vesleofsen, flom i Glomma våren 1995 truet med å ødelegge Glåmbrua, som er den laveste av bruene. Det ble da lastet flere tonn betong på brua for å stabilsere den, og dersom flommen hadde gått 10 cm høyere var man klar til å sprenge brua for å hindre en flodbølge.

Riksantikvaren og Statens vegvesen ble i 2016 enige om å avfrede brua av sikkerhetsmessige hensyn, da den ved flom vil utgjøre en fare for eventuell ny bru nedenfor. Forskriftsendring er i 2016 ute på høring.
Art: Fagverksbru/Hengverksbru
Datering: 1800-tallet, tredje kvartal - åpnet 1862.
Kategori: Teknisk/Industrielt minne
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Gammelbrua er en fagverksbru med overliggende paralellfagverk av stål. Brua har åtte spenn med varierende spennvidde, og i relasjon til spennvidden varierer også høyden på fagverksveggene. Samlet gir spennene en brulengde på ca 263 meter. Brubanen er 3,8 meter bred. Mens tverr- og langbærerne er av stål, er brudekket laget av minst to lag trebjelker. Slitelaget består av treplanker. Slitelaget synes å ha vært kreosotbehandlet, men kreosoten er nå slitt bort. Både landkarene og de sju pillarene er murt opp av tilhogd stein og mørtel. Landkarenes frontmur skråner noe ut til sidene fra toppen og ned. Oppstrøms har pilarene isbrytere med skarpe egger. Nedstrøms gjør nedre del av pilarene en knekk og skråner utover i nedstrøms retning. Nedstrøms og oppå pilarene er det plassert noen halvkuleformede steinblokker med sokkel - en slags ornamental utsmykning. Oppstrøms er det bygd ut små balkonger over pilarerene. Rekkerverket synes opprinnelig å ha vært veldig åpent - kun bestående av horisontaltliggende stålrør. Det nederste røret er nå fjernet og rommet fra brubanen og opp til gjenstående rør er dekket med hønsenetting. Lys finnes i form av lyktestolper i "gammeldags" stil. Fagverket er malt sølvgrått og påført noe tagging.

Dette er en multicache. På oppgitte koordinater finner du en gjenstand som viser vegen til selve cacheboksen.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.