Skip to content

THE END - A8 OST Traditional Geocache

Hidden : 07/29/2016
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


UWAGA!!! Zimowanie nietoperzy UWAGA!!!

ACHTUNG!!! FLEDERMAUSSCHUTZ BEACHTEN!!!

WATCH OUT!!! PROTECTION TIME OF BATS!!!

 

 

 

Artilleriewerk 8

 

POLSKI:

Jednostka artylerii 8, zwany także "Nipter Schleife", częścią grupy roboczej "Yorck" i składa się z prac A8 Zachodniej i Wschodniej A8, które zostały podłączone do pustego układu przekładniowego. To jest zbiornik pracuje w fazie A. Obie prace nie zostały ukończone i są umieszczone najdalej na wschód, w całej instalacji walki twierdza walki. Przedmiotem obu prac był na pewno walka z jednostek pancernych z wyprzedzeniem. Oprócz normalnych obrony, tak jak w B-works (karabiny maszynowe, pistolety maszynowe, miotacze ognia granatników) byś zbudowano tu karabiny przeciwpancerne. może jedynie spekulować na temat planowanego uzbrojenia. Stefan Lalka sugerują, że 5-cm Pak w wieżach (71P09) lub jako kazamatach zbiornika (56PP08) i 10,5 cm pistoletów powinny dotrzeć do instalacji. Podczas gdy Robert Jurga i Anna Kedryna twierdził, że instalacja z 4 wieżami do 10,5 cm armaty (32P08) lub do 15 cm haubic (33P08) na roślinie miało (!).

Podziemne obiekty mają co najmniej wykończone w powłoce. Są one przede wszystkim dzieli się na dwie części. Pierwsza część rozpoczyna się bezpośrednio za odgałęzieniem do PzW 721 i 722. Składa się z dania głównego i długa 300 m, biegnąca równolegle do drugiego biegu. Z tego zasadniczo przejść z 9 dużych komór magazynu. Oba kursy są dodatkowo połączone przez dwa Querspangen, w wyniku czego trzy sekcje. Potem następuje rzeczywistej części głównej, która zawiera prace A8 Zachodniej i Wschodniej A8. Najpierw trzeba przejść miejscu robót strzałowych, który jest tymczasowo zabezpieczone. Prawdopodobnie został wysadzony przez stronę niemiecką, aby zapobiec przedostawaniu się do pustego systemu kanałów. Tutaj, bocznie istniejące wejście zostało zniszczone do jamy. Zostało wyposażone w drewniane podłogi i jest dziwnie jedno piętro nad poziomem danie główne. Równoległy łączy salę amunicja z dwóch komór dalej. Komory zostały uszczelnione drzwi pancerne 434P01, tylny jest nadal całkowicie obecny. Now auftuende duża pusta profil przejściowy przylega do klatki schodowej z A8 Zachodzie. Ta zatoka z befindlicher obok betonowej klatki schodowej prowadzi ponad 20 m wysokości. Raz na górze, stoisz w pokoju, który został zbudowany w 1944 roku i bezpiecznego dostępu tymczasowo. Powrót dół wydrążonego kanału jest lekko odsunięty od klatki schodowej jako plac do powierzchni 40x40 m. Idź prosto w główny korytarz prowadzi do dwóch równoległych bloków koszarowych, przekraczania wydrążony przejście. Tutaj masz drzwi gazoszczelnego 65P09 wykonywane przy wejściu typu przesuwnego i wewnątrz jako normalne drzwi działania. Na piętrze jest ciągła, a więc przekroczył danie główne. Wtedy to się przez 90 stopni kolei na wschodzie A8, który jest po przekątnej do A8 Zachodzie. Klatki schodowej, a także z bocznym betonowych schodów, tym razem nie jest tak wysoki, około 12-15 m. Powyżej jest to niezgodne to zamknięte z ogromnym sufitu. Powyżej tego wału jest najwyraźniej nic więcej, ponieważ ausschweigen istniejące źródła temat. Uzębieniu idzie prosto około 20 m, a kończy przy prostopadłym schodzącym w dół zatoki z betonową pokrywą. Mniej więcej w połowie tego ostatniego kawałka uzębieniu to nie jest już zakończona baraki zablokować bez sufitu podwieszanego. budowane są tylko partycje z piwnicy. Łatwo dodana do obudów klatek schodowych od A8 Wschodzie prowadzi dużą wydrążony profil przejścia około 35 m daleko na zachodzie. W końcu wraca na prawą stronę i znowu 35 m na klatce schodowej A8 Zachodzie. W tej dziedzinie, prawdopodobnie dla wyposażenia technicznego do zainstalowania.

Naziemny nie ma wiele do obejrzenia z jednostki artylerii 8, jedynego wielkiego dołu A8 Zachodzie z ogromnym betonowym fundamencie. W centrum kompleksu jest tymczasowa obudowa zbudowana przestrzeń chronić klatkę schodową. Nie chodzi tu o cegły, ale cegły podawane tylko w zewnętrznej obudowie. Od A8 Wschód jest w tej dziedzinie wydaje się umysłu. Prawdopodobnie należy nadziemnej zakończone ze względu na miejsce tylko do pracy.

Ponieważ artylerii wypracować projekty daleko na wschodzie, położone są w pobliżu zębów smoka i rowu ppanc przed nim. Ringstände które powinny wzmocnić linię obrony są również dostępne tutaj.

 

DEUTSCH:

Das Artilleriewerk 8, auch Nipter Schleife genannt, gehört zur Werkgruppe „Yorck“ und besteht aus den Werken A8 West und A8 Ost, welche an das Hohlgangssystem angeschlossen wurden. Hierbei handelt es sich um Panzerwerke in der Ausbaustufe A. Beide Werke wurden jedoch nicht fertig gestellt und sind die am weitesten nach Osten angeordneten Kampfanlagen im gesamten Festungskampffeld. Die Aufgabe der beiden Werke war mit Sicherheit die Bekämpfung von gepanzerten Einheiten im Vorfeld. Zusätzlich zu den normalen Verteidigungsmitteln, wie in den B-Werken (Maschinengewehre, Maschinengranatwerfer, Flammenwerfer), hätte man hier Panzerabwehrkanonen eingebaut. Über die geplante Bewaffnung darf nur spekuliert werden. Stefan Doll vermutet, dass 5-cm Pak in Drehtürmen (71P09) oder als Panzerkasematten (56PP08), bzw. 10,5-cm Kanonen zum Einbau gelangen sollten. Wohingegen Robert Jurga und Anna Kedryna die Ansicht vertreten, dass an den Einbau von 4 Drehtürmen für 10,5-cm Kanonen (32P08) oder für 15-cm Haubitzen (33P08) pro Werk (!) gedacht war.

Die unterirdischen Anlagen sind zumindest im Rohbau fertig gestellt worden. Sie gliedern sich hauptsächlich in zwei Teile. Der erste Teil beginnt direkt hinter dem Abzweig zum PzW 721 und 722. Er besteht aus dem Hauptgang und einem ca. 300 m langen, parallel dazu verlaufenden zweitem Gang. Von diesem gehen im Wesentlichen 9 große Magazinkammern ab. Beide Gänge sind zusätzlich durch zwei Querspangen verbunden, wodurch sich drei Teilbereiche ergeben. Dem schließt sich der eigentliche Hauptteil an, der die Werke A8 West und A8 Ost umfasst. Zuerst passiert man eine Sprengstelle, die notdürftig gesichert ist. Wahrscheinlich wurde sie von deutscher Seite gesprengt, um ein Eindringen ins Hohlgangsystem zu unterbinden. Hierbei wurde ein seitlich vorhandener Eingang zu einem Hohlraum zerstört. Dieser war mit einem Holzfußboden ausgestattet und liegt seltsamerweise eine Etage über dem Niveau des Hauptgangs. Dem schließt sich parallel ein Munitionsraum mit zwei Kammern an. Die Kammern wurden mit Panzertüren 434P01 verschlossen, wobei die hintere noch vollständig vorhanden ist. Das sich nun auftuende große Hohlgangprofil schließt sich an den Treppenschacht des A8 West an. Dieser Schacht mit an der Seite befindlicher Betontreppe führt über 20 m in die Höhe. Oben angelangt, steht man in einem Raum der im Jahr 1944 errichtet wurde und den Zugang provisorisch sicherte. Wieder unten verläuft der Hohlgangs leicht versetzt zum Treppenschacht etwa quadratisch um eine Fläche von 40x40 m. Geradeaus im Hauptgang gelangt man in zwei parallel verlaufende Kasernenblöcke, die den Hohlgang kreuzen. Hier hat man die Gasschutztüren 65P09 am Eingang als Schiebetüren ausgeführt und innerhalb ganz normal als Anschlagtüren. Die obere Etage ist durchgängig und überquert so den Hauptgang. Danach geht’s durch  eine 90 Grad Kurve zum A8 Ost, welches  diagonal zum A8 West liegt. Der Treppenschacht, auch mit seitlicher Betontreppe, ist diesmal nicht ganz so hoch, etwa um die 12-15 m. Oben ist er dagegen mit einer massiven Zwischendecke verschlossen. Oberhalb dieses Schachtes befindet sich anscheinend nichts mehr, da sich die vorhandenen Quellen darüber ausschweigen. Der Hohlgang geht noch etwa 20 m gerade aus und endet an einem senkrecht nach unten führenden Schacht mit einem Betondeckel. Ungefähr auf der Mitte dieses letzten Stücks Hohlgang befindet sich ein nicht mehr fertig gestellter Kasernenblock ohne Zwischendecke. Nur die Zwischenwände des Untergeschoss sind  errichtet wurden. Leicht versetzt zum Treppenschacht des A8 Ost führt ein großes Hohlgangprofil ca. 35 m weit nach Westen. Am Ende geht es wieder rechtsrum und noch einmal 35 m  bis zum Treppenschacht des A8 West. In diesem Bereich sollten wahrscheinlich die technischen Anlagen eingebaut werden.

Über der Erde ist vom Artilleriewerk 8 nicht viel zusehen, nur die große Baugrube des A8 West mit dem riesigen Betonfundament. In der Mitte der Anlage befindet sich der provisorisch errichtete Raum zum Schutz des Treppenschachtes. Dieser ist nicht etwa gemauert, sondern die Ziegel dienten nur als äußere Verschalung. Vom A8 Ost ist im Gelände nichts auszumachen. Wahrscheinlich sollte aus Platzgründen erst ein Werk oberirdisch fertig gestellt werden.

Dadurch, dass das Artilleriewerk weit nach Osten rausragt, befinden sich in der Nähe die Höckerlinie und der davor liegende Panzergraben. Ringstände  welche die Verteidigungslinie verstärken sollten sind auch hier vorhanden.

 

ENGLISH:

The artillery unit 8, also called "Nipter Schleife", part of the working group "Yorck" and consists of the works A8 West and A8 East, which were connected to the hollow gear system. This is to tank works in the stage A. Both works were not completed and are disposed furthest eastward fight installations throughout fortress battlefield. The object of the two works was certainly the fight against armored units in advance. In addition to the normal defenses, as in the B-works (machine guns, submachine grenade launchers, flamethrowers), you would have built here anti-tank guns. may only be speculated about the planned armament. Stefan Doll suggested that 5-cm Pak in turrets (71P09) or as a tank casemates (56PP08), and 10.5-cm guns should arrive for installation. Whereas Robert Jurga and Anna Kedryna argued that the installation of 4 turrets for 10.5-cm cannon (32P08) or for 15-cm howitzers (33P08) per plant was intended (!).

The underground facilities have at least finished in the shell. They are divided mainly into two parts. The first part begins directly behind the branch to PzW 721 and 722. It consists of a main course and a 300 m long, running parallel to second gear. From this essentially go from 9 large magazine chambers. Both courses are in addition connected by two clamps, resulting in three sections. This is followed by the actual main part, which includes the works A8 West and A8 East. First you pass a blasting site, which is secured provisionally. Probably it was blown up by the German side to prevent intrusion into the hollow duct system. Here, a laterally existing entrance was destroyed to a cavity. This was equipped with a wooden floor and is oddly one floor above the level of the main course. The parallel joins an ammunition room with two chambers on. The chambers were sealed with armored doors 434P01, the rear is still completely present. The large hollow transition profile adjoins the stairwell of the A8 West. This bay with concrete staircase leads over 20 m in height. Once at the top, you stand in a room which was built in 1944 and access secured provisionally. Back down the hollow canal is slightly offset from the stairwell as square to an area of ​​40x40 m. Go straight in the main hallway leads to two parallel barrack blocks, crossing the hollow passage. Here you have the gas-proof doors 65P09 executed at the entrance of the sliding type and within as a normal action doors. The upper floor is continuous and so crossed the main course. Then it's off by a 90 degree turn to the A8 east, which is diagonal to the A8 West. The stairwell, also with lateral concrete stairs, this time not quite as high, at about the 12-15 m. Above it is against it closed with a massive ceiling. Above this shaft is apparently nothing more existing sources about. The hollow gear goes around 20 m straight and ends at a perpendicular leading down the bay with a concrete lid. Approximately in the middle of this last piece hollow gear is a no longer of completed barracks block without false ceiling. Only the partitions of the basement are built. Easily added onto the stairway enclosure of A8 East leads a large hollow transition profile about 35 m far to the west. In the end it comes back right side out and again 35 m to the stairwell of the A8 West. In this area, probably for the technical equipment to be installed.

Above ground is not much to watch from the artillery unit 8, only the big pit of A8 West with the huge concrete foundation. In the center of the complex is the temporary housing built space to protect the stairwell. This is not about brick, but the bricks served only as an outer casing. From A8 East is in the field seem to mind. Probably should be aboveground completed for reasons of space only a work.

Because the artillery work out projects far to the east, are located near the dragon's teeth and the anti-tank ditch in front of it. Rings which should reinforce the defensive line are also available here.

 

translate by https://translate.google.de/

 

Additional Hints (Decrypt)

CBYFXV:
1. MANYRMP QEBTR J CBQMVRZVR
2. BFGNGAVZ XEBXVRZ, MN FGBAR
QRHGFPU:
1. SVAQR RVARA JRT VA QRA HAGRETEHAQ
2. YRGMGR FGHSR, UVAGRE FGRVARA
RATYVFU:
1. SVAQ N JNL VA GUR HAQRETEBHAQ
2. RAQ BS FGNVEJNL, ERNE FGBARF

CRGYVAT

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)