Skip to Content

<

SDP - Novo leto

A cache by Zabar.ljubljanski Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/01/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad je posvečen slovenskemu državnemu prazniku - novemu letu, ki ga praznujemo 1. januarja.

This cache is dedicated to Slovene national holiday - New Year which is on 1 January.


Novo leto je čas, v katerem se začne novo koledarsko leto in štetje koledarskega leta se poveča za 1. Mnoge kulture proslavljajo ta dogodek na določen način. Novo leto po gregorijanskem koledarju, ki je danes večinoma v uporabi, je 1. januarja (novoletni dan), kot je bilo tudi v starem rimskem koledarju (vsaj po približno 713 p.n.š.) in v julijanskem koledarju, ki ga je nasledil. Vrstni red mesecev je bil po Plitarhu in Macrobiusu od januarja do decembra že v starem rimskem koledarju v času vladavine kralja Numa Pompilij približno 700 p.n.š. in je bil enak od takrat.

V srednjem veku so v Zahodni Evropi, medtem ko je bil še vedno v uporabi julijanski koledar, oblasti premikale novoletni dan na različne dneve, med njimi: 1. marec, 25. marec, velika noč, 1. september, in 25. december. Po teh spremembah novoletnega dne se je običajno vrnil v uporabo 1. januar pred ali med različnimi lokalnimi posvojitvami gregorijanskega koledarja, ki se začne leta 1582.  (vir: Wikipedia)

O lokaciji zaklada:

Zaklad je skrit na novoletnem drevesu. Zelene rastline so prav v času zimskega solsticija že pred prihodom krščanstva imele za ljudi poseben pomen, saj so svoje domove okraševali z zimzelenimi vejami v upanju, da bodo odvrnile razne čarovnice, zle duhove in bolezni. Vse do danes se je omenjena ideja ohranila in realizirala v podobi novoletne jelke oz. božičnega drevesca. Tudi v Rimskem cesarstvu so 22. marca vsako leto v tempelj, posvečen Mitri, prinesli bor in ga okrasili z rožami in rezbarijami.

Novoletna jelka naj bi v obliki, ki jo poznamo danes, izvirala iz 16. stoletja iz Nemčije, kjer so kristjani drevesca, okrašena z jabolki, orehi in piškotki, prinašali v svoje domove. Splošno uveljavljeno prepričanje je tudi, da naj bi Martin Luter, protestantski reformator, drevescem prvi dodal prižgane sveče, ki so jih kasneje nadomestile električne lučke. (vir: www.rtvslo.si)

O seriji:

Celotna serija zakladov, imenovana SDP (slovenski državni praznik) je posvečena slovenskim državnim praznikom, ki so določeni z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Državni prazniki so:

 • 1. januar, novo leto
 • 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 27. april, dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj, praznik dela
 • 8. junij, dan Primoža Trubarja
 • 25. junij, dan državnosti (GC5XT3F)
 • 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (GC616Y0)
 • 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini (GC62T9C)
 • 25. oktober – dan suverenosti (GC659VR)
 • 1. november, dan spomina na mrtve (GC65ZMJ)
 • 23. november, dan Rudolfa Maistra (GC6709X)
 • 26. december, dan samostojnosti in enotnosti (GC68BTE)

New Year is the time at which a new alendar year begins and the calendar's year count increments by one. Many cultures celebrate the event in some manner. The New Year of the Gregorian calendar, today mostly in use, falls on 1 January (New Year's Day), as was the case both in the old Roman calendar (at least after about 713 BCE) and in the Julian calendar that succeeded it. The order of months was January to December in the Old Roman calendar during the reign of King Numa Pompilius in about 700 BCE, according to Plutarch and Macrobius, and has been in continuous use since that time.

During the Middle Ages in western Europe, while the Julian calendar was still in use, authorities moved New Year's Day variously, depending upon locale, to one of several other days, among them: 1 March, 25 March, Easter, 1 September, and 25 December. These New Year's Day changes generally reverted to using January 1 before or during the various local adoptions of the Gregorian calendar, beginning in 1582. (source: Wikipedia)

About cache location:

Cache is hidden on New Year's tree. Green plants had also at the time of the winter solstice before the arrival of Christianity a special meaning for people as they decorated their homes with evergreen boughs in the hope that it will discourage various witches, evil spirits and disease. To this day the idea maintained and realized in the form of a New Year's or Christmas tree. Even in the Roman Empire on 22 March each year people brought pine to the temple dedicated to Mithras and decorated with flowers and carvings.

Christmas tree should be in a form that we know it today, originated in the 16th century from Germany, where Christians tree, decorated with apples, nuts and cookies brought in their homes. Generally accepted belief is that to Martin Luther, the Protestant reformer, first added lighted tree candles, which were later replaced by electric lights. (source: www.rtvslo.si)

About series:

Whole series of cache, named SDP (slovenski državni praznik = slovene national holiday) is dedicated to Slovene national holidays which are determined by the Public Holidays and Work-off Days in the Republic of Slovenia Act. Slovene national holiday are:

 • 1 January, New Year
 • 8 February, Prešeren's Day, Slovene Cultural Holiday
 • 27 April, Day of Uprising Against Occupation
 • 1 and 2 May, Labour Day
 • 8 June, Day of Primož Trubar
 • 25 June, National Day (GC5XT3F)
 • 17 August, Unification of Prekmurje Slovenes with mother nation (GC616Y0)
 • 15 September, Day of Restoration of the Littoral Region to the Motherland (GC62T9C)
 • 25 oktober – Day of Sovereignity (GC659VR)
 • 1 November, Day of Memory to Deceased (GC65ZMJ)
 • 23 November, Day of Rudolf Maister (GC6709X)
 • 26 December, Independence and Unity Day (GC68BTE)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

79 Logged Visits

Found it 68     Didn't find it 4     Write note 1     Needs Archived 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.