Skip to content

<

Pivovar Postriziny / Nymburk Brewery

A cache by kozohroch Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/05/2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Jednoduchá tradiční keš, součást GeoPuzzle
[EN] Easy traditional cache, part of the GeoPuzzle


Pivovar od trati
ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons

[CZ] Stručná historie nymburského pivovarnictví

V královském městě Nymburce (místně častěji používaný tvar, než "Nymburku") se pivo vařilo už ve středověku: Český král Jan Lucemburský, který vděčil měšťanům za poskytnutí ochrany pro svou tehdy ještě budoucí manželku Elišku Přemyslovnu (1310), znovu udělil městu mílové právo (1327), na základě nějž asi v jedenáctikilometrovém okruhu kolem hradeb nikdo nesměl nymburským sládkům ve výrobě a prodeji piva konkurovat. Samotné právo (pivo)várečné, mělo město pravděpodobně už dříve. Pivo vařili měšťané přímo ve svých domech (vzpomíná se, že ve městě bylo 14 "pivovarů"), kterým suroviny dodávaly na čtyři desítky místních sladoven. Tehdejší "pivo" mívalo spoustu podob, barev, konzistencí a jistě také myriádu chutí. Některé druhy středověkého piva se dokonce ohřívaly a jedly lžící z talíře, podobně jako třeba polévka kyselo. (O filtraci a pasterizaci, kterou dnes většina piva prochází, si mohli sládci nechat jedině zdát.) Sladovníci se ve městě sdružovali i do samostatného cechu (1426). Starobylou tradici nymburského sladovnictví dokládá nejen moderní sladovna v těsné blízkosti současného pivovaru na Zálabí, nýbrž i archeologické pozůstatky renesanční sladovny ze 16. století, zpřístupněné v přízemí budovy Městského úřadu v ulici U Staré sladovny (viz referenční bod). Nymburk patříval mezi českými městy podle objemu uvařeného piva (a výše daní z něho do královské pokladny) k nejvýznamnějším. V 17. a 18. století se měšťané sdružili a provozovali dohromady společný měšťanský pivovar.
V roce 1895 byl na Zálabí založen moderní pivovar s roční produkcí 20 000-25 000 hl. Jeho dnešní proslulost je způsobena zejména faktem, že v jeho zdech vyrůstal od svých asi 5 let celé dětství a mládí dnes světově proslulý spisovatel Bohumil Hrabal (1914-1997). Jeho otčím František Hrabal (předloha literární postavy Francina) byl totiž správcem nymburského pivovaru až do roku 1948. Pivovar spisovatel proslavil ve své vzpomínkové novele Postřižiny (1976), z jejíž předlohy vycházel režisér Jiří Menzel při natáčení stejnojmenného celovečerního filmu (1980) s Jiřím Schmitzrem a Magdou Vašáryovou v hlavních rolích. (Film byl natočen ne v Nymburce, nýbrž v městě Počátky a v pivovaru Dalešice.) Ve Vlastivědném muzeu Nymburk byla zřízena stálá expozice (1999) o životě a díle B. Hrabala (viz ref. bod).
Pivovar byl v komunistickém období znárodněn, nyní je v soukromém vlastnictví. Byl zmodernizován a prošel nedávno i celkovou stavební rekonstrukcí. Jeho výrobní kapacita je 200 000 hl piva ročně (např. v roce 2012 výstav dosáhl 138 000 hl.), patří mezi středně velké české pivovary a je členem Svazu malých nezávislých pivovarů.


Pivovar z Pivovarní ulice
ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

[EN] History of Beer Brewing in Nymburk in Overview

Beer has been brewed in the royal town of Nymburk since the Medieval Period: Czech King John the Blind of Luxembourg, who was grateful to Nymburk's burghers for protection of his (expectant) wife Elizabeth of Bohemia in Nymburk city walls (1310), granted the "One Mile Monopoly Privilege" for Nymburk again (1327). Therefore anybody in ca. 11-kilometer-large range around the town was not allowed to be a competitor to brewers of Nymburk in beer brewing and selling. The town had the "Beer Brewing Privilege" itself probably before. Originally, beer was brewed directly in burgher's houses (documents remember 14 "breweries" in the town) and approximately 40 local malthouses supplied them with all ingredients. That time, "beer" had many forms, colors, consistencies as well as a myriad of tastes. Some kinds of medieval beer were used to be warmed a bit and were eaten with spoon from plate just like soups for example. (Brewers could only dream about filtration or pasteurization that most of beer production nowadays has to go through.) Maltsters in the town were joined together to an independent guild (1426). The antique tradition of malting industry in Nymburk support not only the modern malthouse close to the brewery at Zalabi Suburb, but also the archaeological ruins of the Renaissance Malthouse from 16th century, which is opened to public in ground floor of the Town Hall building in U Stare sladovny Street (see Ref. Point). Nymburk counted among the most important Czech towns according to brewed beer volume (and the tax amount from beer submitted to royal cash office). In 17th and 18th century burghers joined together and ran a collective burgher brewery.
In 1895 at Zalabi Suburb, there was founded modern brewery with annual production of 20 000-25 000 hl of beer. Its current fame is due to the fact that in its wall there grew since his ca. 5 years for the whole childhood and youth nowadays the world famous writer Bohumil Hrabal (1914-1997). His stepfather Frantisek Hrabal (model for literary character of Francin) indeed was the administrator of Nymburk Brewery till 1948. The writer has made the brewery famous in his commemorative novel Postriziny (Cutting It Short, 1976), the feature movie of the same name based on this novel filmed director Jiri Menzel (1980) with main characters acted by Jiri Schmitzer and Magda Vasaryova. (The movie was not filmed in Nymburk, but in town of Pocatky and in Dalesice Brewery.) In the National History Museum of Nymburk there was made a permanent exposition (1999) about the life and work of B. Hrabal (see Ref. Point).
The brewery was put under state control during the Communist Period, today it is private again. It has been modernized and recently even passed the building reconstruction. Its annual capacity of production is now 200 000 hl of beer (e.g. in 2012 the volume of beer produced was 138 000 hl.), it counts among middle large Czech breweries and it is a member of the Czech Small and Independent Breweries Union.

Zdroje informací / Information sources:
  • Historie. Postřižinské pivo: Pivovar Nymburk [online]. Nymburk, 2015 [cit. 2016-01-07]. Dostupné z: http://postriziny.cz/o-pivovaru/historie/
  • Pivovar Nymburk. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2015-12-28 [cit. 2016-01-07]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/pivovar_nymburk

[CZ] Ke keši:
Hledáte preformu PET lahve s LB a tužkou.
Keš je náhradou za již archivovanou předchůdkyni Traditional cache Pivovar Nymburk, která byla ukryta RadarTeamem a Majkeldem nedaleko a fungovala v období červenec 2010 až prosinec 2013 (archivace), jako "živá archiválie" byla odlovena naposledy v březnu 2014.
Nástupkyni jsem umístil na klidnější místo, nicméně i zde je žádoucí se před odlovem rozhlédnout, vyčkat na mudloprázdno a dát pozor, jestli lovce někdo nesleduje třeba oknem odnaproti. Maskování je poměrně křehké, prosím otvírejte i manipulujte opatrně. Držme jí palce, ať tu vydrží co nejdéle.
Keš, prosím, důsledně vracejte zpět do správné výšky (tj. asi metr nad zem), aby byla odlovitelná i z invalidního vozíku, jak se píše v atributech a terénní náročnosti!
Keš je součástí GeoPuzzle České pivovary; po archivaci předchůdkyně nebyla pro získání dílku Postřižinské žádná alternativa.
České pivovary

Historie keše:
2016-01-05 Umístěna v terénu.
2016-01-08 14:35 Paha Ahma provedl betatest. Díky za cenné rady.
2016-01-14 Dokončen listing, keš odeslána k publikaci.
2016-01-15 9:43 Zásluhou Rico Reviewera byla keš publikována. FTF padlo během neuvěřitelných 10 minut!
2016-01-21 Zařazena do GeoPuzzle. Vděčíme za to hexteamu a Dobeschovi.
2016-02-10 Při ownerské údržbě nahrazena schránkou verze 2.0, jejímž základem je opět petka. Druhá generace má lepší a hlavně mechanicky odolnější mimikry.


[EN] The Cache:
You are looking for a PET bottle preform with LB and pencil only.
The cache substitutes its already archived predecessor Traditional cache Pivovar Nymburk that had been hidden by RadarTeam and Majkeld not far away and was in operation between July 2010 and December 2013 (archivation of the cache). As a "live archives" it was found in March 2014 for the last time.
I have placed its successor in quieter place, but even here it is necessary to look around, wait for mugglespace and be careful if anyone do not see you e.g. from a window across the street. The camouflage is very fragille, please open and operate carefully. May it be here for a long time.
The cache is part of the Czech Breweries GeoPuzzle; there was no alternative for gaining the tile Postrizinske after the predecessor has been archived.

History of the cache:
2016-01-05 First placed.
2016-01-08 14:35 Betatest passed off. Thanks to geocacher Paha Ahma for his valuable advices.
2016-01-14 Listing finished, cache proceeded to publication.
2016-01-15 9:43 Thanks to Rico Reviewer, the cache was published. FTF was taken in unbelievable 10 minutes!
2016-01-21 Integrated into GeoPuzzle. We have to thank to hexteam and Dobesch for it.
2016-02-10 Within Owners' maintenance replaced with box version 2.0, which base is PET preform, too. Second generation has better and especially more resistant mimicry.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] ir irgivpu qbyr; xeruxr, bcngear mnpunmrg; ienprwgr wrqra zrge anq mrz!!
[EN] va oenapurf haqrearngu; sentvyyr, znavchyngr pnershyyl; erghea gb bar zrgre nobir gur tebhaq!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.