Skip to Content

<

Exkrement Transformers

A cache by ptakopysk1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/05/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Totální tradička
Nemohu si pomoci, ale zaměření v tomto místě odpovídá satelitním snímkům, nikoli mapám, které v tomto místě posunují koryto potoku o cca 2 m severněji.
Proto POZOR !! keška je každopádně na severním, tedy pravém, břehu potoka.

Čistírna odpadních vod v Kolovratech je pobočnou čistírnou v soustavě čištění odpadních vod hl. m. Prahy. Odpadní voda je pomocí kanalizačního systému odváděna na čistírny odpadních vod. V Praze je vybudován jednotný kanalizační systém, v okrajových částech většinou oddílný kanalizační systém. Jednotný systém sbírá a odvádí směs odpadních vod z domácností, průmyslu i dešťových srážek společně, oddílný shromažďuje a odvádí dešťové vody ve zvláštní kanalizační síti.

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu: cca 1,25 mil. obyvatel hl. města Prahy
Délka stokové sítě: 3 660 km
Délka kanalizačních přípojek: 962 km
Počet kanalizačních přípojek: 118 630 ks
Počet havárií na kanalizaci a přípojkách: 3 736 (z toho 2 753 ucpávek)
Počet čerpacích stanic: 314
Počet čistíren odpadních vod: Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči + 20 pobočných čistíren

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)
ÚČOV byla uvedena do provozu v roce 1966. Ve své době patřila k největším v Evropě, avšak brzy přestávala plnil zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody. Z tohoto důvodu byly nejdříve v 80. a pak znovu v 90. letech minulého století na ÚČOV provedeny významné rekonstrukce a dostavby některých nových objektů. Jednalo se především o zvýšení kapacity biologického stupně čištění včetně zavedení procesu nitrifikace odpadní vody. V kalovém hospodářství byly instalovány odstředivky na strojní odvodňování kalu. Pro výrobu tepla a elektrické energie z bioplynu byly instalovány nové kogenerační jednotky. Také byl postupně vybudován rozsáhlý automatický a monitorovací systém řízení technologických procesů čištění vody, zpracování kalů i výroby energií. I v současné době na ÚČOV průběžně dochází k výměně a modernizaci fyzicky nebo morálně zastaralého zařízení, které zajišťují udržení požadované kvality procesu čištění odpadních vod.
Současná ÚČOV je mechanicko-chemicko-biologická čistírna. Průměrný přítok odpadní vody v posledních letech činí necelé 4 m3/s odpadní vody. Čistírna biologicky odstraňuje uhlíkové znečištění a částečně nitrifikuje amoniakální dusík. Fosfor se z vody odstraňuje srážením železitými solemi.
Technologická čistící linka sestává z lapačů štěrku, jemných česlí, podélného provzdušňovaného lapáku písku, primárních usazovacích nádrží, aktivačních nádrží s jedmnobublinnými aerátory, dosazovacích nádrží a regenerační nádrže vratného kalu.
Přebytečný biologický kal je po zahuštění na odstředivkách smísen s primárním kalem a čerpán do dvoustupňových vyhnívacíh nádrží, kde je udržována teplota 55 oC. Vyhnilý kal je pak odvodňován na odvodňovacích odstředivkách. Bioplyn vznikající při vyhnívání kalu je využíván k výrobě tepla a elektrické energie.

Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV):
• ČOV Březiněves
• ČOV Horní počernice - Čertousy
• ČOV Dolní Chabry
• ČOV Holyně
• ČOV Kbely
• ČOV Koloděje
• ČOV Kolovraty
• ČOV Klánovice
• ČOV Královice
• ČOV Lochkov
• ČOV Miškovice
• ČOV Nebušice
• ČOV Nedvězí
• ČOV Sobín
• ČOV Svépravice
• ČOV Uhříněves - Dubeč
• ČOV Újezd nad Lesy
• ČOV Újezd u Průhonic
• ČOV Vinoř
• ČOV Zbraslav

Historie:
• V roce 1660 byly vybudovány klenuté stoky v příkopech původně určených k odvádění dešťové vody a výkalů. Tyto příkopy vedly z míst dnešního Můstku podél dnešní Národní třídy do Vltavy a z míst dnešní Prašné brány podél Revoluční třídy do Vltavy.
• V roce 1660 rovněž postavili jezuité velkou klenutou stoku k odvodnění Klementina. Stoka byla splachována vodou, tekoucí z kašny na nádvoří Klementina. Stalo se tak proto, že v Klementinu bydlelo a studovalo několik set lidí.
• Dvorský dekret z 8.10.1787 schválil plán výstavby kanálů a uložil Guberniu ihned započít se stavbou. Teprve poslední nejvyšší purkrabí hrabě Karel Chotek se energicky postaral o dokončení první veřejné kanalizace v Praze. V období 1816 - 1828 bylo postaveno 44 km stok.
• V roce 1876 byl založen komitét pro řešení kanalizační otázky.
• V roce 1884 byla vypsána soutěž na projekt nové pražské kanalizační soustavy.
• V říjnu 1889 se usnesla městská rada zadat nový projekt kanalizace Dr. J. Hobrechtovi z Berlína a Ing. Kaftanovi. Projekt nesl označení "Generelní projekt. Projekty byly dány téhož roku k přezkoumání Ing. Lindleyovi, který nedoporučil žádný z obou projektů a nabídl zpracování vlastního projektu. Ten pak odevzdal v r. 1893. 21.4.1894 městská rada schválila Lindleyův projekt a Sbor obecních starších učinil totéž 2.5.1894, c. k. místodržitelství nakonec projekt schválilo 19.11.1894.
• V r. 1898 byla na Malé Straně zahájena stavba malostranského sběrače a řada dalších kanalizačních staveb byla rovněž zahájena. V r. 1899 byly v městské radě schváleny plány na stavbu čistící stanice v Bubenči.
• V r. 1900 se budovala kmenová stoka A, tunel pod Letnou, staroměstská shybka. V roce 1901 byla zahájena výstavba čistící stanice. Vodoprávní kolaudace kanalizační čistírny se konala 1.6.1907 a 11.2.1908. Čistírna však byla v provozu již od 2.2.1905.
• Celková délka stokové sítě koncem roku 1910 činila 145 321 bm.
• V roce 1930 se v důsledku rozvoje Prahy začíná uvažovat o výstavbě nové čistírny, která by nahradila čistírnu v Bubenči. Se stavbou hlavního sběrače E z Troje do Libně bylo započato v roce 1934 s účelem odvést odpadní vody z Libně a Vysočan, vypouštěné dosud ze staré libeňské a vysočanské betonové kanalizace u Holešovického mostu, pod Prahu u ZOO.
• V roce 1947 je v provozu 729,8 km trvalých stok a 203,1 km stok provizorních a starých.
• V roce 1951 byla zřízena Pražská vodohospodářská služba ÚNV hl. m. Prahy - kanalizace a Pražská vodohospodářská služba - čistírny odpadních vod. I ostatní dva vodohospodářské podniky, tj. PVS - vodárny a PVS - vodní toky jsou řízeny ÚNV hl. m. Prahy.
• K 1.1.1954 jsou PVS - kanalizace a PVS - čistírny odpadních vod sloučeny a vzniká organizace Pražská kanalizace a čistírny odpadních vod. Vláda ČSR svým rozhodnutím č. 647 rozhodla o výstavbě nové ústřední kanalizační čistírny hl. m. Prahy na Trojském ostrově. V roce 1959 se stala Pražská kanalizace a čistírny odpadních vod investorem stavby Ústřední čistírny odpadních vod na Trojském ostrově jako právní nástupce původního investora. Generálním dodavatelem stavebních prací byly Vodní stavby, n.p., generálním dodavatelem strojně-technologického zařízení pak Královopolská strojírna Brno a generálním projektantem Hydroprojekt Brno. Stavba byla dokončena v roce 1967.
• K 1.1.1964 dochází ke sloučení PKČOV a Pražské správy vodních toků a vzniká podnik Pražská kanalizace a vodní toky.
• V roce 1972 byl zahájen soubor sedmi staveb kmenové stoky K v délce 11,2 km, DN od 200 do 360 cm z Modřan do ÚČOV, který byl dokončen v roce 1980.
• V letech 1976 - 1988 byl realizován soubor šesti staveb kmenové stoky F v celkové délce 5,8 km o jednotném profilu DN 3200 mm.
• Nejvyššího přírůstku délky sítě - 110 km, bylo dosaženo v roce 1985.
• V období 1974 - 1985 byla uskutečněna první intenzifikace ÚČOV, zahrnující mimo jiné napojení kmenové stoky K, výstavbu druhé šnekové čerpárny, měření přítoku, výstavbu nové česlovny, dmychárny, kotelny, dalších dvou dosazovacích nádrží, kalových zahušťovacích a manipulačních nádrží.
• V roce 1988 byl vypracován dosud poslední generel kanalizace hl. m. Prahy.
• Na podzim roku 1990 byla provedena oprava Staroměstské shybky kmenové stoky A pod Vltavou v dimenzi 2 x DN 1000 mm a délce 175 m.
• V roce 1994 byla zahájena již druhá intenzifikace ÚČOV, která byla dokončena v roce 1997.

Additional Hints (Decrypt)

Xerzíyrx ol yrmy uberz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.