Skip to content

Kremence Oselnej skaly EarthCache

Hidden : 04/02/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kremence Oselnej skaly


Jedným z najvýznamnejších prírodných fenoménov pohoria Tribeč sú tzv. kremencové hôrky. Kremencové hôrky sú budované kyslými, kremencovými horninami. Tie obsahujú minimálne množstvo vápnika a iných živín. Pôda je plytká a vysychavá, s nedostatkom humusu, skaly často vyčnievajú nad úroveň pôdy alebo vytvárajú priam skalné útvary ako môžete vidieť v okolí úvodných súradníc.

Kremence Oselnej skaly patria k lúžňanskému súvrstviu križňanského príkrovu. Súvrstvie je tvorené kremitými pieskovcami, arkózami a najmä sivými a ružovými lavicovitými kremencami s hojnými žilkami mliečnobieleho kremeňa. Horniny vznikli v spodnom triase, najstaršom období druhohôr, asi pred 225 miliónmi rokov. V tomto období preniklo na naše územie plytké more a na jeho pobreží sa usadzovali plážové kremenné piesky prinášané divočiacimi riekami. Tieto kremenné piesky boli neskôr stmelené kremitým tmelom a vznikli z nich kremence na ktorých možno vidieť fosílne čeriny.

Život v druhohornom mori bol veľmi pestrý. Z bezstavovcov boli hojné najmä ramenonožce, lastúrniky, ulitníky, koraly, ľaliovky, kôrovce a hlavonožce zastúpené najmä amonitmi a belemnitmi. Odumreté vápnité schránky a kostry týchto živočíchov boli základom pre vznik vápencov, ktoré nachádzame v širšom okolí Oselnej skaly.

Cez profil mi pošlite odpovede na tieto otázky:
1. Akú približnú hrúbku má súvrstie Oselnej skaly?
2. Čo sú to fosílne čeriny?
3. Aká je vaša nameraná nadmorská výška na úvodnych súradniciach?
4. Odhadni výšku kremencovej hôrky od informačnej tabule

Po zmene pravidiel už povinná úloha:
5. Pripojte k logu fotku seba alebo niečoho svojho v okolí kremencov

Prajem príjemný lov.

Zdroj: Informačná tabuľa + internet

Táto keška je súčasťou série Drahožický okruh, ako číslo #17.


Additional Hints (No hints available.)