Skip to content

<

Kåseberga Klintkust - Earthcache

A cache by OlaHansson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/23/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LOGS WITHOUT ANSWERS WILL BE DELETED!
IF SOMEONE SEND IN ANSWERS FOR YOU, WRITE THAT IN THE LOG!

LOGGAR UTAN SVAR KOMMER ATT RADERAS!
OM NGN SÄNDER IN SVAR FÖR FLER, ANGE DET I DIN LOG!


SWE - Det finns ingen behållare på de angivna koordinaterna!
För att logga den måste du svara på frågorna nedan i ett mail till mig på Sve

ENG - There's no canister at the given coordinates!
To log it you will have to answer the questions below in a mail to me in Swe or english

Ger - Keinen Kanister an den angegebenen Koordinaten! Um sich einzuloggen, müssen Sie die unten stehenden Fragen in einer E-Mail an mich auf Schwedisch antworten

Klintkusten vid Kåseberga, tidigare kallad Ravs udde.Kåsebergaåsen är en Klintkust, det  är en kusttyp där högre terräng med tjock jordmån plötsligt bryts av havet.
(Observera att själva urberget inte blottläggs, då talar man istället om klippkust.)
I Sverige finns dramatiska klintkuster främst i Skåne, bl.a delar av kusten mellan Ystad och Simrishamn, samt ön Vens sydsida och vid kusten mellan Landskrona och Helsingborg.

Beroende på om marken innehåller krita, sand eller en blandning av dessa, antar klintkusten färger mellan helt vit (krita) och helt gul (sand).

Uppkomst:
Åsen byggdes upp för ca 15 000 år sedan, när den senaste inlandsisen sakta smälte av.
Under de årtusenden som har passerat sedan inlandsisen började släppa sitt grepp har havet ätit sig in och skapat de branta klinterna medan sanden förts österut av strömmarna.
Men klintkusten kan härstamma från ännu äldre perioder även om spåren har utplånats eller är otydliga.

På åsens sidor kan se sk fästigar.
Dessa terrassliknande bildningar ser ut som stigar, men är sättningar i ytlagret.
De uppkommer då backen blir brantare än sandens naturliga rasvinkel.
Eftersom betande kreatur gärna använder dessa ”stigar”, hör man ofta att det är djuren som har gjort dem men det är det alltså inte

Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Missa givetvis inte en landets märkligaste fornlämningar här – Ales stenar – som är Sveriges största skeppssättning.

OBS!!
Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer!
Fullständiga reservatsföreskrifter för allmänheten finner du på informationsskyltar i området.
-----------------
För att logga denna earthcachen maila svaren på dessa frågorna:
1, Gå till Stage 3, Strand
Här har erosionen spolat bort sanden o här kan man se mänder av rullsten i alla storlekar o sorter.
Men det finns även en enfärgad stensort som inte är klotrund som man kan se här på stranden, vilken?

2, Titta även uppåt mot åsens topp, här har ytlagret rasat ner man kan se in i sidan på åsen, vad ser du?
(Om det har eroderat mer sen mitt besök o man inte kan se under ytlagret så kan man även besöka stage 4,
här ligger stigen ngr dm under marknivå o man kan i sidorna se under ytlagret)

3, Mät höjd över havet vid Stage 1, informationstavlan.

4, Uppskatta lutningen på branten stage 2

Du behöver inte invänta med loggningen, är det ngt problem kontaktar jag dig/er
Men skicka gärna in svaren samtidigt som nätloggen, blir svårt annars att hålla koll på vem som svarat o inte.

Rullsten på stranden / Round stones at the beach

Sluttning mot havet / Slope to the ocean

Kåseberga ridge is an Klint Coast, it's a coast type where higher terrain with thick soil suddenly has been broken by the sea.
In Sweden there are dramatic cliffs coastlines especially in Scania (Skåne), among others parts of the coast between Ystad and Simrishamn, and the island of Ven's south side and on the coast between Landskrona and Helsingborg.
Depending on whether the soil contains chalk, sand or a mixture of these, suppose cliff coast between colors is white (chalk) and completely yellow (sand).

Origin: The ridge was built up to about 15 000 years ago, when the last ice slowly melted off.
Over the millennia that have passed since the ice began to loosen its grip sea has eaten into and created the steep cliffs are whereas sand carried eastward by currents.
But cliff coast may be derived from even earlier periods even if the tracks have been wiped out or are unclear.
On the ridge sides can see terrace-like formations that look like paths, but is subsidence in the surface layer.
They arise when the hill is steeper than the sand's natural angle of repose.
As grazing animals like to use these "paths", one often hears that there are animals that have made them but that it is therefore not.

The area is included in the EU's ecological network of protected areas, Natura 2000.
Do not miss one of the country's most remarkable monuments here - Ales stones - which is Sweden's largest megalithic monument.

OBS !! Within the reserve there are special rules and restrictions on the right of public access exists!
Full reserve requirements for the public can be found on information boards in the area.
-----------------
To log this earth cache mail the answers to these questions:
1, Go to Stage 3, Beach Here erosion washed away the sand o here you can see round boulders of all sizes o varieties.
But there is also a solid type of stone that is not spherical as you can see here on the beach, what?
2 Also, look upward toward the top of the ridge, this surface layer has fallen down you can see into the side of the ridge, what do you see?
(If it has eroded later my visit o one can not see under the surface layer, you can also visit Stage 4, the path here is a few cm below ground level o one can see into the surface layer)
3 Measure the height over the sea  level at Stage 1, the information board.
4 Estimate the angle of slope at Stage 2

You do not have to wait with the logging, if there is any problems I will contact you.
Please send answers the same day as you write the log, difficult for me to keep track of who has or hasen't sent in answers


Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.