Skip to content

Ricni terasy pod Chlumem EarthCache

Hidden : 03/14/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Říční terasy jsou více či méně výrazné stupně na svazích říčních údolí, vytvořené erozí a akumulací vodního toku.

V podstatě jde o zbytek někdejšího dna údolí, které bylo v další fázi proříznuto (erodováno) vodním tokem. Terasy mají tvar stupně, tvořeného jednak rovným povrchem (tzv. terasová plošina), jednak srázným svahem (terasový svah), na jejich styku je terasová hrana.

Nezřídka se vyskytuje několik teras (terasových stupňů) nad sebou. Většina říčních teras je akumulačního původu, kde je vyvinuta ještě báze terasy, na které spočívají říční usazeniny, zejména štěrk a písek. Vzácnější jsou terasy erozní, tj. skalní, nepokryté sedimenty, rozlišují se ještě terasy vložené, ve kterých eroze toku proběhla pouze v říčních naplaveninách a nedosáhla skalního podkladu. Příčin vzniku říčních teras jsou zejména tektonické pohyby, směřující ke zdvihu příslušné části území, změny klimatu (zejména střídání dob ledových a meziledových) a změny hlavní erozní báze.

Obr. 1 - skalní terasa, 2 - terasa vzniklá zaříznutím toku do říčních uloženin, 3 - tři terasové stupně vzniklé postupným zařezáváním toku (nejstarší terasa leží nejvýše, nejmladší nejníže), 4 - při dlouhodobém ukládání říčních nánosů (např. v klesajících oblastech) leží mladší terasa nad starší.
 

Reliéf Plzeňské kotliny, jejíž téměř celý severovýchodní výběžek město zaujímá, je plošinný a jen málo zvlněný, členěný vějířovitě rozvětvenou sítí údolí Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Berounky s jejich menšími přítoky. Výraznější niva je podél Mže, ostatní údolí jsou úzká, v odolnějších horninách zahloubená se zaklesnutými meandry (Úhlava u Hradiště, Úslava u Božkova a Lobez, Berounka u Bukovce), ostrohy a příkrými svahy. Sousední pahorkatiny zasahují na území města polohami o 50 - 100 m vyššími s členitějším reliéfem.

Nejvýraznější hranicí geomorfologických jednotek je zlomový svah na levém břehu Mže od Radčic k Pecihrádku za Bílou Horou, který odděluje Plzeňskou kotlinu od Kaznějovské pahorkatiny. Specifickým tvarem je hluboce zaříznuté údolí Berounky v úseku pod soutokem s Úslavou. Charakteristické jsou zaoblené metabazaltové - spilitové homole Chlum (416 m), Homolka (373 m), Háje (436 m), Dubová hora (406 m), Val (435 m).

Kaňonovité údolí Berounky je zaříznuté v tvrdých spilitech, drobách a břidlicích až do hloubky cca 35 m. Na sousedních plošinách jsou uloženy třetihorní štěrkopísky, na strmých svazích vystupují skalky starohorního podkladu. Typické je maloplošné střídání více půdních typů (tzv. soupůdí). Vyskytují se tu prameny dosud čisté, zdravotně nezávadné vody. 

K zodpovězení otázek budete potřebovat navštívit několik míst a projít si i část dvou naučných stezek (viz. waypointy)

  1. Kolik terasových stupňů je pod vrcholem "Chlum"? (informační tabule)
  2. Jak nazýváme typ eroze v zákrutách řeky? (informační tabule)
  3. Ze kterého období pochází nejstarší říční terasa? (informační tabule)
  4. Na wayipointu WB (WAY2) se podívejte směrem, kterým řeka přitéká od Doubravky. Uvidíte na pravém břehu skálu (vaše levá strana). Určete azimut skály. (měřte na waypointu)?
  5. Na informační tabuly č. 5 u Malochovy skalky je zakreslena geologická mapa. Co je na ní vyznačeno růžovou a fialovou barvou? (informační tabule)

 

ODESLAT ODPOVĚDI


Po odeslání odpovědí můžete ihned logovat.
Pokud jsou odpovědi dobře, pravděpodobně se vůbec neozvu.
Tím, že mi nejprve zašlete odpovědi a čekáte s logem až na moji reakci, zdržujete nejen sebe, ale i mě.
Kde najdete odpovědi je vždy uvedeno v závorce za otázkou. Odpovědi z jiných zdrojů neberu.

A teď ke změně otázek: Původní odpověd´pro rozdíl výšky jste mohli najít v digitální mapě (pokud nemáte barometr v navigaci). Odečítání z vrstevnic na papírové mapě opravdu nedá správnou odpověď.


Na waypointu pro měření azimutu si někteří mohou dobrovolně pomocí lakmusových papírků změřit pH vody v řece.

Lesu zdar

_________________________________________________________________________________________________________________________

zdroje: ozp.plzen.eu , wikipedia

Počasí Plzeň - Slunečno.cz

Additional Hints (No hints available.)