Skip to content

<

Barbie Bones - D_Leslie_A #56

A cache by D_Leslie_A Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

GRANITSØYLENE PÅ TORGALLMENINGEN

”Til minne om Barbie bones”

 


 

 

Hva er Granitt

 

Granitt er en magmatisk bergart med korn som er store nok til å være synlig for det blotte øye. Den dannes fra langsom krystallisering av magma under jordens overflate. Granitt dannes kun i kontinentskorpen og ikke i havbunnskorpen, bergarten er således et tegn på at funnstedet var fast land da granitten ble dannet. Granitt består hovedsakelig av kvarts og feltspat med mindre mengder av glimmer, amfibolitt og andre mineraler. De forskjellige mineralsammensetningene avgjør om granitten blir rød, rosa, grå eller hvit farge med mørke mineralkorn som går gjennom hele steinen, og som er synlig over det hele.

 

De store mineral krystallene i granitt er bevis for at det kjøltes sakte fra smeltet stein materiale. Den langsom avkjøling har forekommet under jordoverflaten, og har krevde en lengre tid for å oppstå. Hvis granitten i dag er eksponert på overflaten er den eneste måten dette kan ha skjedd at den er blitt hevet, og de overliggende sedimentære bergarter har erodert.

 

 

Granitt er den mest kjente vulkanske steinen. Mange kjenner igjen granitt, fordi det er den mest vanlige bergarten som finnes på jordens overflate, og fordi granitt er brukt til å lage mange objekter som vi møter i dagliglivet. Dette inkluderer ting som benkeplater, gulvfliser, brostein, kantstein, trappetrinn, bygge finér og gravstøtter, som noen eksempler. Granitt brukes overalt rundt oss, spesielt hvis du bor i en by.

 

Xenolitt

I granitt hender det at en finner det som kalles en xenolitt. En xenolitt er et stein fragment som blir innesluttet i en større stein under dens utvikling og herdings prosess. I geologien, er begrepet xenolitt nesten utelukkende brukt til å beskrive inneslutninger i magmatisk bergart under magmaets plattform og utbrudd. Xenolitter kan bli oppslukt langs marginene av et magmakammer , revet løs fra veggene i et utbrudd lava rør eller eksplosiv vulkansk vent struktur eller plukket opp langs bunnen av en flytende lava på jordoverflaten . En xenokrystall er en enkel fremmed krystall inkludert i en magmatisk kropp.

(Eksempler av xenolitt i større stein)

.

Granitt Basis

 

Tre ting som kjennetegner granitt.


1. Granitt lages av store mineralkorn (som er hvor navnet kom fra) som passer godt sammen.

 

2. Granitt består alltid av mineralene kvarts og feltspat, med eller uten et bredt utvalg av andre mineraler (aksessoriske mineraler). Kvarts og feltspat generelt gir granitt en lys farge, som strekker seg fra lyserød til hvit. Den lyse bakgrunnsfargen opptrer i fulle og tette intervaller rundt det mørkere mineralet. Og ut fra dette kan du da se hvorfor den klassiske granitten blir kalt: "salt og pepper" utseende. Det vanligste mineralet er det du kan se som det svart og skinnende i steinen.

 

 

3. Nesten alle granitt er vulkansk (som har størknet fra magma) og plutonic (det gjorde det i et stort, dypt begravd kropp eller pluton). Den tilfeldige spredningen av korn i granitt er dens mangel på stoffer, og er et bevis på sin plutoniske opprinnelse. Stein med samme sammensetning som granitt kan dannes gjennom lange og intense metamorf fase av sedimentære bergarter. Men den slags stein har et sterkt stoff og kalles vanligvis granittisk gneis.

 

Porøsitet, permeabilitet og korn.

 

Porøsitet og permeabilitet er relatert egenskap for en hvilken som helst stein eller løse sedimenter.

  • Porøsitet består av bittesmå “tomrom” I fjell som kan holde på vann, luft eller væske.

  • Permeabilitet er en egenskap som gjør det mulig for vann, luft og væske å strømme gjennom fjell.

 

Porøsitet

 

Porøsitet på en bergart er en beregning på dens evne til å holde på en væske. Matematisk er porøsitet det åpne rommet i en stein delt på totalt bergartsvolumet (fast + mellomrom eller hull). Porøsitet er vanligvis uttrykt som en prosentandel av den totale bergart som blir tatt opp av porerommet.

 

 

Granitter er blandinger av mineraler, og er sammensatt av synlige flerfargede mineralkorn. Korn av en farge er vanligvis omkranset med korn av andre farger, f.eks grå kvarts er ”stengt” for rosa orthoclase (feltspat), hvit plagioklas (feltspat) og mørk glimmer i ekte granitt.

 

Jo større kornstørrelse, jo lavere er dens styrke, og desto større er dens sprøheten, fordi mineral spalting kan manifestere seg bedre i større korn. En homogen struktur er en av funksjonene til den magmatiske bergarten. Magmatiske steiner har et lignende utseende (struktur, mønster) selv over et stort område.

 

Karakteristiske trekk ved metamorfe bergarter er et mønster med band, streker, eller bølger. Hver del av en skive har vanligvis et forskjellig utseende.

 

Granitt inneholder feldspar av 6 Mohs hardhet av ulike farger: hvit, rosa, rød, gul, brun, grønn og grå. Feltspat korn er vanligvis ikke gjennomsiktig og er kløyvige. Mange granitter, spesielt av lysere farger, inneholder kvarts av 7 Mohs hardhet med grå (noen ganger blå aktig, brunlig) farge og korn er glassaktig gjennomsiktig uten ”å være” kløvig.

 

Du har også mørkere mineraler som hornblende, pyroksen og biotitt med svart, mørk grønn eller mørke brune farger. Disse mineraler har større egenvekt og en lavere hardhet enn feltspat og kvarts. Noen granitt inneholder granat fra en nesten rund form og brun til mørk rød farge.

 

Jo mer kvarts, jo lysere i fargen blir granitten, jo større er porøsiteten (på grunn av kvarts volum reduksjon i løpet av krystalliseringen ), og gjør styrken mindre, og jo lavere er motstanden mot brann for eksempel.

 

Jo mørkere granitt, jo mørkere er mineralene, og desto tyngre er granitten. Jo mørkere granitt, desto mindre kvarts, og således lavere hardhet.

 

Granittsteinbruddene i Hordaland.

- De sunnhordlandske granitter –

 

 

Oversiktskart som viser de geologiske hovedtrekk, og de fleste områder som har levert stein til Bergen.

 

Et stort granittområde sør for Bergen ligger innenfor det som har den geologiske betegnelsen ”Sunnhordalandsuiten”, det er navn på et bergartskompleks som ble dannet ved størkning av smeltemasser for om lag 430 millioner år siden under den såkalte kaledonske fjellkjededannelse. Feltet strekker seg fra Fanafjellet-Lysefjordområdet i nord, og omfatter mesteparten av Austevoll, Reksteren, Tysnes og de nordligste deler av Stord og Bømlo. Det eldste granittbruddet vi kjenner til i dette området er øyen Fonno i Fitjar, hvor et hollandsk firma etter sigende brøt ut stein til diker i slutten av 1850-årene.

 

Går vi dyper inn i områdets granitt utvalg og hvor materialer ble tatt ut for å bygge opp Bergen by, kan vi se på bruddene: Bømlo granitten og Reksteren i Tysnes.

Bømlo granitten er det sørligste av de sunnhordalandske granittfeltene. Granitten som her ble tatt ut har en god kløv som gjør den egnet til splitting og hugging. Den riktige geologiske betegnelsen for denne bergarten er Rolvsnes granodioritt ca 430mill år gammel. Fargen varierer fra grå/hvit - beig til svak lys - rosa, den er middels- til grovkornet og stort sett jevn kornet. Bømlo granitten inneholder lite inneslutninger, såkalte xenolitter, av sidebergarter. Er en heldig og finner et eller flere eksempler av dette vil det vanligvis være av massiv mørk gabbro. Stedvis kan en også finner megakrystaller av kalifeltspat.

Granitten fra Reksteren er i nær slekt til Austevollgranitten, og vi finner den på den nordligste delen av Tysnes. Den riktige geologiske betegnelsen for denne bergarten er Håkre monzogranitt. Den er som sin nære slektning stort sett til dels mørk grå, og dyp rød granitt med biotitt. Den har godt kløv, og er av typen grovkronet monzogranitt og lokalt med amfibol.

Granitten fra bruddene ble hugget til kaistein, bygningstein, trappestein, gravstein, kantstein til fortau og ikke minst brostein. Steinen ble så fraktet med skøyter til Bergen.

 


 

NOR :

 

Med denne earthcachen ønsker jeg å vise hva naturen har å by på, når en gir naturen “litt“ tid, med forståelse, forklaring og info.

 

Logging av cachen.

 

For å kunne logge cachen må du ha vært innom koordinatene, og svart på spørsmålene som er knyttet til earthcachen.

Når svarene er samlet inn, sendes dem til CO for verifisering.

Du kan logge cachen straks du har sendt svarene på email. CO vil kontakte deg om det er spørsmål til svarene.

 

Logger uten svar mottatt på email eller uten svar på eventuelle oppfølgerspørsmål fra CO vil bli slettet uten varsel eller videre oppfølging.

 

Vennligst ikke legg svarene på oppgavene eller bilder som besvarer oppgavene i loggen.

 


 

Oppgaver

 

1. Svar på spørsmålene under ved å besøke Koordinatene.

 

 

A. Se nøye på søylene! Ut fra cache beskrivelsen over, hva steinbrudd ser granitten ut til å komme fra? Forklar hvorfor!

 

B. - Hvordan er kornfordelingen, av de tre elementene som vi finner i steinen? Se på flere av de rektangulære krystallene i steinen. Mål lengden, gjennomsnittlig størrelse og så fortelle om steinen er grov, medium, eller finkornet, ved hjelp av følgende skala: - grove krystaller mer enn 5 mm i lengde, - Mellom krystaller mellom 1-5 mm i lengde - Fine krystall mindre enn 1 mm i lengde.

 

C. - I søylen ved gz, kan du observere noen xenolitter? Se på bildet i teksten og sammenlign det du ser opp mot hva du evt finner i søylen. - Hvordan skiller xenolitten seg ut fra resten av granitten?

.

2. Ta et bilde av deg, dere eller av din GPS og legg ved I loggen. Uten å avsløre noen av svarene!

 


 

 

 

What is Granite

 

Granite is a igneous rock with grains large enough to be visible with the unaided eye.  It forms from the slow crystallization of magma below Earth’s surface. Granite is only formed in the continent's crust and not in the oceanic crust, the rock is a true sign on that the discovery site was firm land when the granite was formed. Granite is composed mainly of quartz and feldspar with minor amounts of mica, amphiboles and other minerals.  This mineral composition usually gives granite a red, pink, gray or white color with dark mineral grains visible throughout the rock.

 

The large mineral crystals in granite are evidence that it cooled slowly from molten rock material. That slow cooling had to have occurred beneath Earth’s surface and required a long period of time to occur. If they are today exposed at the surface the only way that could happen is if the granite rocks were uplifted and the overlying sedimentary rocks were eroded.

 

 

Granite is the best-known igneous rock. Many people recognize the granite because it is the most common igneous rock found at Earth’s surface and because granite is used to make many objects that we encounter in daily life. These include things like counter tops, floor tiles, paving stone, curbing, stair treads, building veneer and cemetery monuments for example. Granite is used all around us, especially if you live in a city.

 

Xenolith

In granite you might find what we call a xenolith. A xenolith is a rock fragment which becomes enveloped in a larger rock during the latter's development and hardening. In geology, the term xenolith is almost exclusively used to describe inclusions in igneous rock during magma emplacement and eruption. Xenoliths may be engulfed along the margins of a magma chamber, torn loose from the walls of an erupting lava conduit or explosive diatreme or picked up along the base of a flowing lava on Earth's surface. A xenocryst is an individual foreign crystal included within an igneous body.

(Examples of xenolith in larger stone)

.

Granite Basics

 

Three things distinguish granite.

 

1. Granite is made of large mineral grains (which is where its name came from) that fit tightly together.

 

2. Granite always consists of the minerals quartz and feldspar, with or without a wide variety of other minerals (accessory minerals). The quartz and feldspar generally give granite a light color, ranging from pinkish to white. That light background color is punctuated by the darker accessory minerals. Thus classic granite has a "salt-and-pepper" look. The most common accessory minerals are the once you can see as the black and shiny once.

 

 

3. Almost all granite is igneous (it solidified from a magma) and plutonic (it did so in a large, deeply buried body or pluton). The random arrangement of grains in granite is its lack of fabric, and is an evidence of its plutonic origin. Rock with the same composition as granite can form through long and intense metamorphism of sedimentary rocks. But that kind of rock has a strong fabric and is usually called granite gneiss.

 

Porosity, Permeability and grains.

 

Porosity and permeability are related properties of any rock or loose sediment.

  • Porosity consists of the tiny spaces in the rock that can hold, water, air or fluids.

  • Permeability is a characteristic that allows, water, air and fluids to flow through the rock.

 

Porosity

 

Porosity of a rock is a measure of its ability to hold a fluid. Mathematically, porosity is the open space in a rock divided by the total rock volume (solid + space or holes).  Porosity is normally expressed as a percentage of the total rock which is taken up by pore space.

 

 

Granites are mixtures of minerals and are composed of visible multicolored mineral grains. Grain of one color is typically encircled with grains of other colors, e.g. gray quartz is closed to pink orthoclase, white plagioclase and dark mica in true granite.

 

The larger the grain size, the lower is the strength, and the greater is the brittleness, because mineral cleavage can manifest better in larger grains. A homogenous structure is one of the features of the magmatic rock. Magmatic rocks have a similar appearance (structure, pattern) even over a large area.

 

Characteristic features of metamorphic rocks is a pattern with bands, schlierens (streaks), or waves. Every part of a slab usually has a different appearance.

 

Granite contains feldspars of 6 Mohs Hardness of various colors: white, pink, red, yellow, brown, green and gray. Feldspar grains are typically not translucent and are cleavage. Many granites, especially of lighter colors, contain quartz of 7 Mohs Hardness with gray (sometimes bluish, brownish) color and the grains are glassy translucent “without being” cleavage.

 

You have also got darker minerals such as hornblende, pyroxene and biotite with black, dark green, or dark brown colors. These minerals have larger specific gravity and a lower hardness than feldspars and quartz. Some granite contains garnet of an almost round shape and brown to dark-red color.

 

The more the quartz, the lighter the granite in color, the larger is the porosity (because of quartz volume decrease during crystalization), and so the lower is the strength, and the lower is the resistance to fire for example.

 

The darker the granite, the more are the dark minerals, and the heavier is the granite. The darker the granite, the lesser is the quartz, and thus the lower is the hardness.

 

Granite quarry in Hordaland.

- The sunnhordland granites –

 

 

Map showing the main geological, and the most areas that have supplied stone to Bergen.

 

A large granite area south of Bergen that have the geological term "Sunnhordalandsuiten", it is the name of a rock complex that is formed by the solidification of the melt masses that took place about 430 million years ago during the so-called Caledonian mountain building. The field extends from Fanafjell-Lysefjord area in the north, and includes most of Austevoll, Reksteren, Tysnes and the northernmost parts of Stord and Bømlo. The oldest granite quarry of our knowledge in this area is the island Fonno in Fitjar, where a Dutch company reportedly erupted stone dykes in the late 1850s.

 

If we go deeper into the granite selection sites, and where the materials were taken out to build up the city of Bergen with, we can look at the quarries: Bømlo granite and Reksteren in Tysnes.

Bømlo granite is the southernmost of the Sunnhordalandsuiten granite fields. The granite that here were taken out have a good cleavage which makes it suitable for splitting and chopping. The correct geological term for this rock is Rolvsnes granodiorite about 430mill years old. Its color ranges from gray / white - beig to dim light - pink, it is medium- to coarse-grained and substantially evenly grained. The Bømlo granite hardly contains the inclusions, called xenoliths, foreign rocks. If this is found in the local granite, it will usually be a massive dark gabbro rock. Locally you can also find mega crystals of feldspar.

The granite from Reksteren is closely related to the Austevoll granite, and we will find it in the northernmost part of Tysnes. The correct geological term for this rock is Håkre monzogranite. It's like its close relative most partly dark gray, and a deep red granite with biotite. It has good cleavage, and is a coarse-grained monzogranite and locally with amphibole.

The granite from the quarries were chopped in to harborstone, building stone, staircase stone, tombstone, curb to sidewalk and not least cobblestones. The stone was then transported by ships to Bergen.

 


 

ENG :

 

The purpose of this Earthcache is to show what nature can give us, when we give nature “some“ time, with understanding, explanation and info.

 

To log this cache.

 

To get to log this cache you will have to visit the coordinates, and answered the questions given to the earthcache.

When answers are collected, sent them to CO for verification.

You can log immediately answers are sent CO. If there are any questions about your answers CO will contact you.

 

Logs without answers to CO or with pending questions from CO will be deleted without any further notice.

 

Please do not include pictures in your log that may answer the questions.

 


 

Questions

 

1. Answer the questions under by visiting the Coordinates.

 

 

A. Look closely at the pillars! By reading the cache description above, what quarry does the granite look like to come from? Explain why!

 

B. How is the grain distribution of the three elements that we find in the stone? Look at several of the rectangular crystals in the stone. Measure their length, average their size and then tell if the rock is coarse, medium, or fine grained, by using the following scale: - coarse crystals over 5mm in length, - medium crystals between 1-5 mm in length - fine crystal less than 1mm in length

 

C. – In the pillar at gz, can you observe any xenoliths? Have a look at the photo up in the cache text, and compare what you see up against what you find in the pillar. - How does the xenolith stand out from the rest of the granite?

.

2. Take a photo of you, the group or the GPS from the location without revealing any of the answers.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Iregvxnyre / Iregvpnyf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.