Skip to content

Trosa Kommunhus Traditional Geocache

Hidden : 04/22/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen är placerad strax bakom det som idag är Trosa Kommunhus. Burken innehåller loggbok, penna och har plats för bytessaker.

The cache is placed just behind what is today is Trosa communehouse. The jar contains logbook, pencil and has room for change's thing´s

Trosa stad

Trosa är en av Sveriges äldsta städer, men staden har inte alltid legat där den ligger idag. Den äldre staden låg ungefär fem kilometer nordväst om dagens stad, kring Trosa lands kyrka. Staden flyttade till sitt nuvarande läge år 1610. Då var staden en viktig handelsplats sedan flera sekel tillbaka.

I trakten omkring Trosa finns ett stort antal fornlämningar, bl.a. flera runstenar. Mest känd är dock troligen den s.k. Tureholmsskatten, som hittades 1774. Skatten består av guldföremål med en sammanlagd vikt av ungefär tolv kilo, och härstammar från 400- eller 500-talet efter Kristus. Delar av skatten finns idag att beskåda på Historiska muséet i Stockholm.

Vid kommunreformen 1862 blev Trosa stad stadskommunen Trosa, och den omgivande Trosa socken blev Trosa landskommun. Trosa landskommun slogs samman med Vagnhärads landskommun 1926, till Trosa-Vagnhärads landskommun. Senare, 1952, tillkom Västerljungs landskommun, och namnet ändrades då till Vagnhärads landskommun.

Trosa stad blev 1971 Trosa kommun, bara för att tre år senare uppgå i Nyköpings kommun tillsammans med Vagnhärads kommun, som var en ombildning av den f.d. landskommunen. Till skillnad från de flesta andra orter som slukats upp av större kommuner bröt sig Trosa dock ur igen, och blev en egen kommun 1992. I denna kommun ingår Vagnhärad.

 

Trosa town

Thong is one of Sweden's oldest cities, but the city has not always been where it is today. The old town was about five kilometers northwest of the city today, around the thong country church. The city moved to its present location in 1610. When the city was an important trading center for many centuries back.

In the region around the thong is a large number of ancient sites, including several rune. Best known, however, is probably the so-called Tureholm tax, which was found in 1774. The tax consists of gold objects with a combined weight of approximately twelve kilograms, and is derived from 400 or 500 century after Christ. Part of the treasure is now on display at the History Museum in Stockholm.

At the municipal reform in 1862 became Trosa city municipality thong, thong and the surrounding parish became thong rural municipality. Thong rural municipality merged with Vagnhärads rural municipality in 1926, the thong-Vagnhärads rural municipality. Later, in 1952, added the North Ljung rural municipality, and the name was then changed to Vagnhärads rural municipality.

Trosa Trosa was in 1971, just three years later merged into the municipality of Nyköping with Vagnhärads municipality, which was a conversion of the former country municipality. Unlike most other resorts that had been swallowed up by larger municipalities broke thong However, off again, and became a separate municipality in 1992. This municipality included Vagnharad.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Haqre tehaqra cå uötre yåatfvqn. Haqre gur onfr bs gur evtug ybat fvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)