Skip to content

Zubri na Travinach Traditional Cache

Hidden : 07/12/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá keš, která vás přivede k oboře do níž byli na konci roku 2015 vypuštěni zubři. Ač zubři v dávné historii do české přírody patřili, byli později bohužel na našem území zcela vyhubeni.

Pokud zvažujete procházku kolem celé obory, čeká vás okruh dlouhý cca 9 km (do dubna 2021 to bylo jen cca 5 km, pak došlo k velkému rozšíření obory).


!! NEKRMIT !!
KRMENÍ VÁŽNĚ OHROŽUJE ŽIVOTY ZVÍŘAT
A TAKÉ BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ

 

Historie výskytu zubrů na českém území

Zubři patří v České republice k původním živočišným druhům. Na území současného Středočeského kraje se přitom dochovaly jedny z posledních archeologických dokladů o jejich výskytu. Nálezy z Libice nad Cidlinou na Nymbursku je dokládají ještě v 10. století. Na území dnešní České republiky žili zřejmě až do 14. století. V šestnáctém století se pak arcikníže Ferdinanda Tyrolský pokusil zubry vrátit do lesů na Brandýsku a později i na Křivoklátsku.

Zubři byli na počátku dvacátého století člověkem téměř vyhubeni. Přežil jen v několika chovech v zajetí. Díky mezinárodnímu úsilí se ale zubry naštěstí podařilo zachránit. V současné době žije na světě zhruba 4 500 zubrů. Podobný osud málem čekal i divoké koně. Dařilo se jim však v drsném horském prostředí ve Velké Británii, na náhorní planině s mnoha mokřinami a vřesovišti.

Projekt návratu zubrů do české krajiny

Návrat zubrů do České republiky je nejstarším projektem společnosti Česká krajina, na kterém pra­cuje od svého zalo­žení v roce 2007. Přes­tože se zubrům začali věno­vat výrazně dříve než divo­kým koním a pra­tu­rům, do České repub­liky při­jeli v rámci milo­vické pří­rodní rezer­vace jako poslední ze tří klí­čo­vých druhů vel­kých kopyt­níků. Jejich dovoz byl legisla­tivně i orga­ni­začně nej­slo­ži­tější.

Jak ale na Travinách zachovat vzácnou lesostepní krajinu, která by přitáhla zájem turistů?
Celé území Travin je dobře přehledné, což znamená, že případní návštěvníci nebudou zubry a koně rušit v jejich činnosti.
Velcí kopytníci zároveň pomohou vyřešit problémy s ochranou přírody v těchto místech. Velkou potíží je zarůstání hlohem a několika dalšími druhy stromů, což vede k trvalému ochuzování bylinných společenstev. To lze spolehlivě zvrátit vynaložením minimálních nákladů právě pastvou těchto velkých kopytníků.

Čím je pastva tak přínosná? Podle odborníků jsou důvodem odlišná potrava a způsob pastvy. „Například zubr je velmi výkonný, pokud jde o odstraňování křovin a náletových dřevin. Rychle spásá i dvouděložné byliny.

Divoký kůň naopak spásá traviny a stařinu. To se podle nich velmi dobře ukázalo i v Milovicích. Během prvních čtyř týdnů na dvou hektarech zmizela takřka všechna stařina, kterou by domácí zvířata pohrdla.

Pratuři a divocí koně se nacházejí na druhé pastvině poblíž Milovic. Na místo vás dovede keš od majopes: Divoke kone (GC5M1ZW)

Život zubrů na Travinách

Skupina sedmi samic dorazila 6.12.2015 ze tří polských rezervací Pszczyna, Niepołomice a Kiermusy. Nejstaršímu zvířeti bylo v době příjezdu sedm let, nejmladšímu dva roky.

Zvířata nebyla skoro vůbec plachá. Přestože byla odchycena v polských rezervacích uprostřed lesů, a nikdy nežila v zajetí, po otevření beden před lidmi zubři neutíkali a několik minut stáli v blízkosti více než stovky diváků.

Po pří­jezdu stádo pobý­valo v dvou­hek­ta­rové akli­ma­ti­zační ohradě. Poté byli zubři vypuš­těni na hlavní pas­t­vinu.

Dne 26.5.2016 se v rezervaci Traviny u Benátek nad Jizerou narodilo první mládě zubra. Maminkou je největší a nejstarší zubří samice, která přišla do svého nového domova v prosinci loňského roku již březí.

Město Benátky nad Jizerou chce navíc vybudováním naučné cyklostezky a pozorovatelny přiblížit toto téma široké veřejnosti a šetrnou turistikou citlivě zvýšit osvětu a propagaci celého území. Péči o zvířata bude zajišťovat Správa městských lesů Benátky nad Jizerou.

Dne 9.10.2016 došlo k smutnému nálezu dvou nastražených ok na stezce, kterou kopytníci vytvořili v hustém porostu. Oka nastražili pytláci. Pro Českou republiku jde přitom o smutné prvenství. Nikde v oblasti střední nebo západní Evropy totiž v posledních desetiletích nebyly pokusy o pytláctví zubrů nebo divokých koní zaznamenány. více v článku: O životy zubrů a divokých koní usilují pytláci. Ochránci objevili v rezervaci smrtící oka.

Traviny

Území bylo v letech 1904 až 1990 součástí vojenského výcvikového prostoru Mladá. Leží mezi dvěma lesními celky - na severu dubovým lesem na jihu lesem kolem Benátského vrchu, ve směru východ - západ zhruba mezi obcemi Lipník a městskou částí Kbel. Má tvar nepravidelného obdélníku rozměru cca 200 ha.

V centrální části je suchý (sezónně zvodnělý) úpad, směřující od východu k západu k jizerskému údolí. V jeho střední části na místě "U protržené hráze" je dodnes zbytek výpustního zařízení (požeráku), dokumentující, že zde kdysi byla vodní nádrž sycená srážkami. Zbylá větší část je rovina, dnes s povrchem členěným antropogenními tvary - "tankovými" úvozy, okopy, zákopy a krátery po granátech. V nich se po větších deštích a zvláště na jaře udržuje voda, která je biotopem velmi vzácných žábronožek a listonohů letních, příp. obojživelníků.

Geologickým podkladem jsou střednoturonské slínovce až slinité pískovce, překryté místy sprašovými pokryvy nebo štěrkopísky pleistocenní terasy Jizery. Půdní série je pestrá opět díky typu využití - od surového substrátu, přes primitivní půdy typu protorendzin po pravé, místy odvápněné hnědé rendziny na slínovcích a oligotrofní hnědozemě na štěrkopíscích.

Potenciální vegetací jsou zde převážně lipové doubravy, na jižních úklonech xerotermní doubravy, lokálně na písčitých půdách i subtermofilní acidofilní a borové doubravy.

Na převážné části území byly původně pole, částečně louky a sady. Poté zde vzniklo vojenské cvičiště. Ještě do roku 1968 zde probíhalo na značné části extenzivní hospodaření - pastva dobytka. Upuštěním od pravidelného hospodaření za sovětské okupace a užíváním území jako tankodromu zde vznikla svérázná ruderalizovaná lada. Kromě neustálého narušování povrchu pojezdu vojenské techniky a výbuchy granátů, s následkem destrukce půdy, zde často hořelo, spontánně nalétané keře byly záměrně likvidovány. Velká část prostoru byla zcela bez vegetačního pokryvu. Na druhé straně absencí hnojen a používání pesticidů vytvořily příznivé podmínky pro zachování na chemii citlivých organizmů.

Po ukončení vojenského výcviku v roce 1991, i přes negativní prognózy botanických specialistů začalo území rychle zarůstat a sukcesně se vyvíjet směrem k přírodovědecky zajímavým až unikátním společenstvům semixerotermních travinobylinných společenstev se sveřepem vzpřímeným a válečkou prapořitou, které tvoří dominanty loukám podobného porostu. Kromě toho je zde řada sukcesních přírodě blízkých ruderálních lad. Komplex těchto společenstev je druhově i barevně velmi pestrý.

Výsledkem zajímavého experimentu je transfer půdních bloků se silně ohroženým a chráněným hořečkem nahořklým pravým z nedaleké lokality Benátský vrch, kde byla schválena a dnes stojí řízená skládka, do centrální části Travin na identické biotopy. Kromě hořečku byly "přestěhovány" i hořce křížaté a silně ohrožená vrabečnice úpolní, archeofytní ruderální bylina, příbuzná lýkovci! Dnes je možno konstatovat, že pokus se zdařil - rostliny se ujaly.

Zdroje:

www.benatky.cz
Benátecký čtyřlístek
Zpravodaj Benátecka 1/2016

Videa:

Na Mladoboleslavsku žijí zubři
Zubr evropský - návrat krále českých lesů
První zubří tele na Travinách

Additional Hints (Decrypt)

qevir wfrz gh gnxr fgniny, alaí hž wra bqcbpvinz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)