Skip to content

Fakulta pedagogicka Mystery Cache

Hidden : 08/12/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na úvodních souřadnicích na adrese Veleslavínova 42 se nachází vstup do budovy, v níž sídlí děkanát Fakulty pedagogické. Keš zde můžete hledat a možná ji naleznete, možná ne.

Trocha historie
Fakulta pedagogická (oficiální zkratka FPE) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Zřízena byla jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to vládním nařízením ze dne 14. září 1948. Důvodem byla nutnost nahradit v západních Čechách zrušené učitelské ústavy.

Výuku předmětů, která započala po slavnostním otevření 14. listopadu téhož roku v budově bývalého ženského učitelského ústavu na Stalinově (dnešní Americké) třídě, zpočátku zajišťovali především profesoři středních škol z Plzně a blízkého okolí a také univerzitní profesoři z Prahy. Následující školní rok už byl v říjnu 1949 zahájen v nově přidělené budově bývalého dívčího gymnázia ve Veleslavínově ulici.

V té době fakulta sestávala z třinácti ústavů, kterými byly:

 • ústav pro matematiku a geometrii,
 • ústav pro hudební výchovu,
 • ústav pro slovanskou filologii,
 • ústav biologický,
 • ústav geologický a mineralogický,
 • ústav pro výtvarnou výchovu,
 • ústav pro dějepis,
 • ústav pro zeměpis,
 • ústav pro občanskou nauku a politickou výchovu,
 • ústav pro pedagogiku,
 • ústav školní praxe a speciálních metodik,
 • ústav pro předškolní výchovu,
 • ústav domácích nauk.

První katedry, jak je známe v dnešní podobě, začaly vznikat na základě rozhodnutí Ministerstva školství ve školním roce 1950/1951. Šlo především o katedru přírodních věd (katedra vyučovala chemii, přírodopis, matematiku a fyzika), katedru filologie (český jazyk, ruský jazyk), katedru výchovy (výtvarná výchova, hudební výchova), katedru dějepisu – zeměpisu a katedru pedagogiky, vedle nich postupem času vznikaly katedry další, přičemž osnova studia byla totožná s osnovou pražské Pedagogické fakulty.

Z důvodu nedostatku kvalifikovaných učitelů v západních Čechách v té době bylo též zavedeno dálkové studium a pro usnadnění styku s dálkovými studenty byla zřízena střediska dálkového studia v Karlových Varech a v Chebu.

V průběhu 50. let došlo k několika zásadním změnám. Nejprve byla v důsledku školské reformy v roce 1953 Pedagogická fakulta přeměněna na dvouletou Vyšší pedagogickou školu, čímž jako vysokoškolská instituce v podstatě přestala existovat. Přitom byla výuka studijních oborů upravena do formy dvouaprobací dějepis – zeměpis, ruský jazyk – dějepis, biologie – zeměpis, matematika – zeměpis, hudební výchova – matematika, tělesná výchova – český jazyk, tělesná výchova – slovenský jazyk, tělesná výchova – ruský jazyk a tělesná výchova – matematika. Tento model se brzy ukázal jako nevyhovující a proto byl v roce 1958 podán návrh na transformaci na Vysokou školu pedagogickou. V dalším roce však byly na základě vládního nařízení zrušeny jak vyšší pedagogciké školy, tak i Vysoká škola pedagogická a místo nich nově vznikly pedagogické instituty spravované na úrovni krajů. V následujících rocích tak vedle sebe v západních Čechách existovaly dva pedagogické instituty - jeden v Plzni a jeden v Karlových Varech.

K obnově pedagogických fakult jako samostatných celků nebo v rámci univerzit došlo až v roce 1964. V Plzni tak vznikla samostatná Pedagogická fakulta se statutem vysoké školy, která v tomto stavu existovala až do roku 1991.

V roce 1965 byly pro Pedagogickou fakultu kvůli rostoucímu počtu jejích studentů uvolněny prostory na Klatovské třídě (tehdejší Třída 1. máje) a dále byly budovány koleje v ulicích Heyrovského, Máchově a Baarově.

Ke konci 60. let se začalo uvažovat o eventuálním spojení Pedagogické fakulty s Vysokou školou strojní a elektrotechnickou (ta existovala již od roku 1949 a byla původně pobočkou ČVUT), což by následně vedlo k založení univerzity. Proces byl ale hned na začátku zastaven nastupujícími politickými změnami probíhajícími po srpnu 1968.

V následujících letech proběhlo několik změn v organizaci studia, vznikly nové katedry (katedra učitelství 1. stupně s odděleními pedagogiky a psychologie, biologie a hudební výchovy) a též byly provedeny některé stavební úpravy, kdy byly rozšířeny, rekonstruovány a přestavěny prostory na Klatovské třídě, děkanát spolu se studijním oddělením byl přestěhován do Sedláčkovy ulice. Dále bylo vybudováno výukové a rekreační středisko Rybník ve stejnojmenné obci v Českém lese, fakulta převzala do užívání plavecký bazén na Lochotíně.

Dne 28. září 1991 se Pedagogické fakulta stala součástí nově založené Západočeské univerzity v Plzni. Ta vznikla právě již dříve uvažovaným spojením fakulty s Vysokou školou strojní a elektrotechnickou. I jako součást ZČU si ale Pedagogická fakulta ponechala právní subjektivitu, nebyla tedy již samostatnou vysokou školou (toto postavení zaniklo včleněním do ZČU), avšak uchovala si své postavení fakulty. Kompletního začlenění do struktur ZČU se fakulta dočkala až 1. ledna 1999.

Současnost
V současné době má Fakulta pedagogická 13 kateder a dále pak jedno centrum a středisko pedagogické praxe. V budově ve Veleslavínově ulici je spolu s děkanátem a studijním oddělením fakulty možné nalézt katedru českého jazyka a literatury, katedru chemie, katedru historie a katedru ruského a francouzského jazyka, v budově na Chodském náměstí sídlí centrum biologie, geověd a envigogiky, katedra anglického jazyka, katedra německého jazyka, katedra pedagogiky, katedra psychologie a středisko pedagogické praxe a v budově na Klatovské třídě naleznete katedru matematiky, fyziky a technické výchovy, katedru výpočetní a didaktické techniky, katedru tělesné a sportovní výchovy, katedru hudební kultury a katedru výtvarné kultury.

Po naprostou většinu existence Západočeské univerzity byla Fakulta pedagogická její největší fakultou. V posledních létech na ní studují v průměru 3 tisícovky studentů, a to v mnoha studijních programech a oborech. Absolventi studia pak najdou uplatnění na všech stupních a typech škol od mateřských škol, přes 1. a 2. stupeň škol základních až po školy střední, někteří absolventi pak na své alma mater zůstávají jako učitelé.

Kromě zmíněných učitelských studijních oborů nabízí fakulta i doktorské studium v oborech Teorie vzdělávání ve fyzice, Teorie vzdělávání v bohemistice a informační a komunikační technologie ve vzdělávání a v neposlední řadě i široké spektrum kurzů celoživotního vzdělávání.

Zdroje:
Šedesát let vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni. 1. vyd. Editor Josef Kepka. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, 2008. 142 s. ISBN 978-80-7043-727-8.
Fakulta pedagogická - Západočeská univerzita [online]. Plzeň, 2016. Dostupné z: http://fpe.zcu.cz/

Ke keši
Nad vchodem do jedné z budov fakulty je možné najít letopočet 1926 odkazující k 20. létům minulého století, kdy byla tato budova vystavěna. Pokud toto místo správně určíte, nebude již pro vás objevení krabičky nacházející se kousek odtud velkým problémem. K jejímu otevření je potřeba tříciferný kód ABC, který odpovídá roku ABC8, kdy byla fakulta založena. Při odlovu však dávejte pozor a počínejte si opatrně, jste na rušném místě a zvláště ve všední dny v průběhu semestru se zde může vyskytovat větší množství lidí. Doporučený čas odlovu je tedy o víkendu a o svátcích.

Pro první tři nálezce je v keši připravena odměna v podobě sady FTF CWG

Additional Hints (Decrypt)

uyrqrw preabh fpueáaxh f xóqrz xbq NOP x bgrierav fpuenaxl bqcbivqn ebxh NOP8, xql olyn Snxhygn crqntbtvpxá mnybmran (cbmbe, wrqaá fr b ebx mnybžraí snxhygl, ar b ebx 1926, xql olyn ilfgniran ohqbin)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)