Skip to content

<

Steneby - Spår av istiden

A cache by Rasi76 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/23/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:















Parking Area
N 58° 55.998
E 12° 12.417

Waypoint 1
N 58° 56.039
E 12° 12.261

Waypoint 2
N 58° 56.066
E 12° 12.280

Waypoint 3
N 58° 56.074
E 12° 12.296
























Naturreservatet Steneby ligger i väster, nedanför kyrkan i orten med samma namn och är ungefär 3 hektar stort. Längs en vandringsled kan man på säkra vägrar bekanta sig med området som sträcker sig längs en brant sluttning ända ner till Stenebyälven. Under promenaden kan man på många ställen upptäcka spår av arvet från istiden, därför att smältvattnet från glaciären har här gestaltat och format landskapet på sitt eget sätt. Därvid väcker framför allt de runda fördjupningarna i den av gnejs bestående berggrunden uppmärksamhet – det rör sig härvid om såkallade jättegrytor. Hur dessa uppstod här för ca. 10 till 12.000 år sedan, ska förklaras närmare i det följande.

Jättegrytor – spår av ett glaciärt förflutet


För att en jättegrytas karaktäristiska form ska kunna uppstå behövs smältande glaciärvatten som rinner fram genom glaciärsprickor och glaciärkvarnar till glaciärbädden. Här kan det virvlande och med stenar blandade vattnet dra nytta av svagheter i grunden ich tränga in i klyftor i berget (1). Det virvlande smältvattnet som innehåller lösa stenar av olika storlek angriper berget och börjar långsamt holka ur den (2). De kantiga stenfragmenten och de lösa stenarna förstorar under tidens lopp med hjälp av det virvlande vattnet fördjupningen i berget och liknar naturliga borrhuvuden (3). Ju längre strömmen av smältvatten fortsätter att virvla, desto djupare holkas de kittelformade fördjupningarna ur. Genom de konstant virvlande stenfragmenten slipas kittelns insida långsamt men säkert slät och jämn. Och också själva stenarna som man ofta hittar på botten av jättegrytan är för det mesta slätpolerade (4).

Bildandet av en jättegryta

„Ingegerds Kammare“ – En legend om jättegrytan


Sedan urminnes tider är fenomenet jättegrytor omspunnet av myter och sägner. Detta gäller också för den största jättegryta som man kan hitta här „Ingegerds kammare“. Enligt legenden förälskade sig Ingegerd, en prästdotter, i en adelsman. Paret träffades i hemlighet vid jättegrytorna i Steneby. Men när Ingegerd blev gravid övergavs hon av greven. I sin förtvivlan ströp hon det nyfödda barnet och kastade det i en spricka i grytan . Men samvetet lämnade henne ingen ro, hon vandrade ofta på natten längs grytorna i Steneby. Tills hon en månskensnatt, skrämd av sitt barns vålnad, förlorade fotfästet och föll ner i grytan och dog. Hur långt legenden stämmer överens med verkligheten kan man inte veta, men enligt gamla kyrkoböcker levde här år 1681 en prästdotter som hette Ingegerd Johannesdotter, hade ett utomäktenskapligt barn med en gift man och blev bara 20 år gammal.

Earthcache


Inom ramen för denna earthcache får man en inblick i ett område i Dalsland som starkt präglats av den smältande inlandsisen. I synnerhet de talrika jättegrytorna, som här finns att upptäcka, möjliggör slutsatser om det glaciära förflutna och om hur landskapet präglats av glaciären. Längs den officiella, ca. 1 km långa vandringsleden bekantar man sig med olika vägpunkter och kan svara på följande frågor med hjälp av iakttagelser på plats (och med hjälp av listningen).

Frågor & uppgifter:
 1. Promenaden längs vägpunkterna leder förbi ett stort antal olika jättegrytor. Vid närmare iakttagelse kan man emellertid urskilja två i princip helt olika former. Försök att beskriva båda formerna!
 2. Vid vägpunkt 1 kan man hitta ett exempel på en av dessa speciella former –“Ingegerds kammare”. Kasta ett öga på berget och grytans botten. Beskriv formen och försök förklara, hur den har utvecklats!
 3. Vid vägpunkt 2 kan man upptäcka flera små grytor. Hur många virvlar måste en gång ha varit aktiva på ett så litet utrymme? Och i vilket förhållande står de till varandra? I vilken riktning kan man föreställa sig att smältvattnet runnit på detta ställe?
 4. Jättegrytor kan ge en entydig hänvisning om i vilken riktning en glaciärs smältvatten runnit. Vid vägpunkt 3 kan man i berget upptäcka ett entydigt spår som visar i vilken riktning (väderstreck) vattnet på den tiden runnit? Finns det i dalen en skillnad om man jämför med i vilken riktning lilla Stenebyälven runnit?
 5. Jättegrytorna i Steneby uppstod för mera än 10.000 år sedan. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att starta en liknande process, som skulle möjliggöra att nya grytor uppstår?
 6. Ta en bild av dig, ditt team och/eller en personlig artikel (till exempel din GPS) framför "Ingegerds Kammare" och bifoga den i din logg!
Vänligen skicka svaren i ett e-postmeddelande via min profil (*click*) eller via Message-centret till mig. Naturligtvis är också självtagna foton välkomna i loggen! Efter(!) att svaren sänts kan det loggas in direkt på earthcachen. Vid felaktiga svar tar jag kontakt! Loggar utan foto och/eller svar raderas utan varning.


Ytterligare informationer:
 • De officiella stigarna måste inte lämnas för earthcachen!
 • Vid regn kann det lätt bli halt! Vänligen se till att använda lämpligt skodon!
 • För egen säkerhet vänligen gå stigen bara i dagsljus!




The nature reserve Steneby is located in the west, below the church of the village of the same name and is about 3 hectares. Along a hiking trail, you can explore the area, which stretches along a steep slope, down to the river "Stenebyälven", along a paved path. During the walk, you can discover traces of the ice age heritage in many places, as the melting water of the glacier has shaped the landscape here in its own way. Especially the round “holes” in the forthcoming Gneiss rock are very conspicuous - these forms are called “giant's kettles”. How these were created here about 10 to 12,000 years ago, should be explained in the following section.

Giant's kettle - traces of a glacial past


In order to create the characteristic shape of a giant’s kettle (also known as a giant's cauldrons or potholes), melting glacier water is needed, which flows down through glacier clefts and glacier mills to the bed of the glacier at the bedrock. Here, the swirling water can penetrate into weakened zones in the bedrock, just like fissures or cracks (1). The swirl of melt-water, which is loaded with rocks of different sizes, attacks the rock and begins to slowly hollow it out (2). Over the course of time the angular rock fragments expand the hollow in the rock with the help of the whirling water – similar to a “natural” drill head (3). The longer the stream of meltwater maintains the swirl, the deeper the kettle-shaped pits are hollowed out. During this process, the inside of the boiler is slowly smoothed by the rock fragments, which are constantly whirling around. And even the stones themselves, which are often found at the bottom of a giant’s kettle, are usually rounded and smoothly polished (4).

Formation of a giant's kettle

„Ingegerds Kammare“ – A kettle legend


During history the phenomenon of kettles was often a reason for myths and legends. This also applies to the largest kettle you can find in Steneby - the "Ingegerds Kammare", which means "Ingegerd's Chamber". According to the local legend, Ingegerd, the daughter of a priest, fell in love with a nobleman. The couple met secretly at the kettles of Steneby. When Ingegerd became pregnant, the count left her. Out of despair, she strangled the newborn and threw it into a crack of a kettle. But the conscience did not allow her to rest, so she often wandered along the kettles of Steneby at night. Up to the night when she suddenly was frightened by the spirit of her child, lost her hold, and fell into the same kettle, and died. This is what the local myth say. But according to the old church records, there was a priests daughter named Ingegerd Johannesdotter in 1681, who had an illegitimate child with a married man and she got only 20 years old.

Earthcache


This Earthcache gives you an insight into an area of Dalsland, which was strongly influenced by the melting inland ice during the last ice age. Especially the numerous potholes, which can be discovered here, allow conclusions about the glacial past and the forming of the landscape through the glacier. Along the official trail, which is about 1 km long, you can visit the waypoints and find the answers to the following questions by observations on the spot and the help of the listing.

Questions & Tasks:
 1. You can see a huge number of kettles during your walk. But there are two different kinds which have a differently appearance. Try to describe those two kinds of formations of giant’s kettles!
 2. At waypoint 1 you find an example for one of those two special forms of kettles – the “Ingegerds Kammare”! Have a closer look at the wall and the ground. Describe the form and try to explain, how this form evolved?
 3. Reaching waypoint 2 you can see some more small kettles. By how many swirls were they created so closely together? And how are they related? Can you imagine, how the melting water flowed off at this place?
 4. Kettles can give you a clear hint about the flow direction of the meltwater from the glacier. At waypoint 3 you can find a clear trace about the floating direction of the meltwater. In which direction did it float during this time? Is there a difference to the flow direction compared to the litte river “Stenebyälven” in the valley?
 5. These kettles at Steneby already evolved over 10.000 years ago. Which conditions would be needed to start a similar process, which would create new kettles?
 6. Take a picture of yourself, your team and/or a personal item (for example your GPS) in/or in front of the “Ingegerds Kammare” and add it to your log!
Please send your answers via mail or message-center via my profile (*click*). After(!) you have sent the answers to me, you can directly log the cache as found. If there are any problems, I will contact you. Logs without a photo and/or answers are deleted without warning!


Additional information:
 • You don’t have to leave the official paths during the walk along the waypoints!
 • When it rains it can be slippery here! Please pay attention to appropriate footwear!
 • This isn’t a night cache! For your own safety please take the path only during daylight!




Das Naturreservat Steneby liegt westlich, unterhalb der Kirche des gleichnamigen Örtchens und ist ungefähr 3 Hektar groß. Entlang eines Wanderpfades kann man das Gebiet, welches sich entlang eines steilen Hangs, bis hinab zum Fluß „Stenebyälven“ erstreckt, auf befestigten Wegen erkunden. Während des Spaziergangs kann man an vielen Stellen Spuren des eiszeitlichen Erbes entdecken, denn das Gletscherschmelzwasser hat die Landschaft hier auf eigene Weise gestaltet und geformt. Dabei fallen besonders die runden Vertiefungen im anstehenden Gneiss-Gestein auf – hierbei handelt es sich um sogenannte Gletschertöpfe. Wie diese hier vor ca. 10 bis 12.000 Jahren entstanden sind, soll im Folgenden näher erklärt werden.

Gletschertöpfe – Spuren glazialer Vergangenheit


Damit die charakteristische Form eines Gletschertopfs (auch Riesentopf genannt) entstehen kann, bedarf es schmelzendem Gletscherwasser, welches durch Gletscherspalten und Gletschermühlen zum Gletscherbett hinabfließt. Hier kann das wirbelnde und mit Steinen beladene Wasser Schwächezonen im Untergrund ausnutzen und in Klüfte im Gestein eindringen (1). Die Schmelzwasserwirbel, die mit Geröllen von verschiedener Größe beladen sind, greifen das Gestein an und beginnen es langsam auszuhöhlen (2). Die kantigen Gesteinsfragmente und Gerölle erweitern nun im Laufe der Zeit mit Hilfe des wirbelnden Wassers die Vertiefung im Gestein und ähneln so natürlichen Bohrköpfen (3). Umso länger der Schmelzwasserstrom den Wirbel aufrechterhält, desto tiefer werden die kesselförmigen Vertiefungen ausgehöhlt. Dabei wird durch die sich konstant im Strudel befindenden Gesteinsfragmente, die Innenseite des Kessels langsam aber sicher glattgeschliffen. Und auch die Steine selber, welche man oft am Grund eines Gletschertopfs findet, sind zumeist glatt poliert (4).

Entstehung eines Gletschertopfs

„Ingegerds Kammare“ – Eine Gletschertopf Legende


Seit jeher beschäftigen sich Mythen und Sagen mit dem Phänomen der Gletschertöpfe. Eben dies gilt auch für den größten hier zu findenden Gletschertopf – die „Ingegerds Kammare“, was übersetzt „Ingegerds Kammer“ bedeutet. Der Legende nach verliebte sich Ingegerd, die Tochter eines Priesters, in einen Adeligen. Das Paar traf sich heimlich an den Gletschertöpfen von Steneby. Aber als Ingegerd schwanger wurde, verließe sie der Grafen. Aus Verzweiflung erwürgte sie das Neugeborene und warf es in einen Spalt des Topfes. Aber das Gewissen ließ ihr keine Ruhe, so wanderte sie oft des Nachts entlang der Töpfe von Steneby. Bis sie in einer Mondnacht vom Geist ihres Kindes erschrocken, den Halt verlor und in denselben Kessel fiel und starb. Wie weit Realität und Legende zusammenliegen, kann man nicht wissen, jedoch den alten Kirchunterlagen nach gab es hier 1681 eine Priestertochter mit Namen Ingegerd Johannesdotter, die ein uneheliches Kind mit einem verheirateten Mann hatte und nur 20 Jahre alt wurde.

Earthcache


Im Rahmen dieses Earthcaches bekommt man einen Einblick in einen Bereich von Dalsland, welcher stark vom schmelzenden Inlandeis geprägt wurde. Besonders die zahlreichen Gletschertöpfe, welche es hier zu entdecken gibt, ermöglichen Rückschlüsse auf die glaziale Vergangenheit und die landschaftliche Prägung durch den Gletscher. Entlang des offiziellen, ca. 1 km langen Wanderweges erkundet man die verschiedenen Wegpunkte, um die folgenden Fragen anhand von Beobachtungen vor Ort (und mit Hilfe des Listings) zu beantworten.

Fragen & Aufgaben:
 1. Der Spaziergang entlang der Wegpunkte führt entlang einer große Anzahl verschiedener Gletschertöpfe. Bei näherer Betrachtung kann man jedoch zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen erkennen. Versuche diese beiden Formen zu beschreiben!
 2. An Wegpunkt 1 kann man ein Beispiel für eine dieser besonderen Formen finden – die “Ingegerds Kammare”. Werfe einen Blick auf das Gestein und den Boden des Topfs. Beschreibe die Form und versuche zu erklären, wie sie sich entwickelt hat!
 3. An Wegpunkt 2 kann man mehrere kleine Töpfe entdecken. Wieviele Strudel müssen hier einst auf so engem Raum tätig gewesen sein? Und wie sind sie zu einander angeordnet? Wie kann man sich den Ablauf des Schmelzwassers an dieser Stelle vorstellen?
 4. Gletschertöpfe können einen eindeutigen Hinweis auf die Fließrichtung des Schmelzwassers eines Gletschers geben. Am Wegpunkt 3 kann man solch eine eindeutige Spur der Fließrichtung im Gestein entdecken. In welche (Himmels-)Richtung floss dieses zu damaliger Zeit? Gibt es einen Unterschied im Vergleich zur Fließrichtung des kleinen Flusses, „Stenebyälven“, im Tal?
 5. Die Gletschertöpfe von Steneby entstanden vor mehr als 10.000 Jahren. Welche Bedingungen müssten gegeben sein, um einen ähnlichen Prozess zu starten, bei dem neue Töpfe entstehen würden?
 6. Mache ein Foto von Dir, Deinem Team und/oder einem persönlichen Gegenstand (z.B. Deinem GPS) in oder vor der “Ingegerds Kammare” und hänge es an Deinen Log!
Bitte sende die Antworten in einer Email über mein Profil (*click*). oder via dem Message-Center an mich. Natürlich sind auch weitere selbstgemachte Fotos gerne im Log gesehen! Nach(!) dem Senden der Antworten kann der Earthcache direkt geloggt werden. Bei fehlerhaften Antworten melde ich mich! Logs ohne Foto und/oder Antworten werden ohne Vorwarnung gelöscht.


Zusätzliche Informationen:
 • Die offiziellen Pfade müssen für den Earthcache nicht verlassen werden!
 • Bei Regen kann es hier rutschig werden! Bitte achtet auf angemessenes Schuhwerk!
 • Dies ist kein Nachtcache! Bitte begeht den Pfad zur eigenen Sicherheit nur bei Tageslicht!


Sources
Åshede, Ulla; Steneby, Västkuststiftelsen, Naturvard Friluftsliv, 2014
Goudie, Andrew; Physische Geographie, Spektrum, 1995
Leser, Hartmut; Wörterbuch Allgemeine Geographie, 1997
Yarham, Robert; Landschaften lesen, 2010
Own graphics and photos

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.