Skip to content

Woda od Cyryla EarthCache

Hidden : 11/02/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


WODA OD CYRYLA
WATER FROM CYRIL


[PL]

U podnóża Kalinowej Góry (dawniej: Schlossberg) znajduje się źródło. Nazwa źródła ma związek z miejscową legendą, która mówi, że w czasach wprowadzania chrześcijaństwa z inicjatywy polskiego króla Bolesława na górze położonej na północ od Ziębic został zbudowany zamek-klasztor. Zamek ten nazywany był „Góra Klasztorna” (niem. Münsterberg) i taką nazwę nadano Ziębicom w czasie ich lokacji na prawie niemieckim w poł. XIII w. W zamku tym mieszkali pobożni misjonarze, którzy głosili słowiańskim, pogańskim mieszkańcom okolic Ewangelię i chrzcili w źródle okoliczną ludność. Jednym z nich był Cyryl. Ta nie oparta na żadnych dokumentach legenda, odżyła w 1811 r. (początek zagospodarowania źródła) kiedy to w okolicy źródła przy plantowaniu gruntu natrafiono na stare mury, wskazujące na istnienie tam kiedyś jakichś budynków. Wówczas to leśnik Rössner u stóp góry zamkowej  postawił tzw. „starą altanę” (lub „Rösners-Ruhe”). Miejsce to było tradycyjnym celem sobotnio-niedzielnych spacerów. Na przełomie XIX/XX w. altana została zmodernizowana a najprawdopodobniej jeszcze w 1913 roku na wzgórzu powstała restauracja, którą odwiedzali mieszkańcy pobliskich miejscowości. Na początku lat trzydziestych XX wieku wybudowano większe schronisko, którego pozostałością są jeszcze fundamenty. Przez jakiś czas oba obiekty funkcjonowały jednocześnie.


 Źródło Cyryla na pocztówce z datą obiegu: 1901 r. (źródło: fotopolska.eu)

Źródło wypływa na wysokości 225 m z kamiennego muru oporowego z rzeźbioną konchą, czyli półkolistym sklepieniem nad wnęką w kształcie połowy kopuły, przypominające kształtem muszlę. Obudowa źródła została wykonana zarówno z miejscowego kamienia, występującego na Wzgórzach Strzelińskich, jak i zrobiono ją z materiału przywiezionego z dalszych okolic. Od źródła na Kalinową Górę, prowadzą stare, kamienne stopnie. Woda ze źródła cieszy się ogromną popularnością, w ciepłe, weekendowe dni ustawiają się po nią kolejki.

Miejscowi ludzie są przekonani, że woda jest bardzo zdrowa i wpływa korzystnie na samopoczucie. Niestety z przeprowadzonych badań wynika, że pod względem bakteriologicznym woda nie jest bezpieczna, gdyż niekiedy nieznacznie przekracza tzw. "miano Coli", czyli nie jest przydatna do picia w stanie surowym.

Źródła to miejsca, gdzie wody podziemne naturalnie wypływają na powierzchnię ziemi. Występują one przede wszystkim w miejscach odsłonięcia warstwy wodonośnej, powstałego wskutek jej przecięcia lub nacięcia przez powierzchnię terenu. Źródła mogą wypływać z różnego rodzaju skał. Biorąc pod uwagę rodzaj przewodów wyprowadzających wodę podziemną wyróżnia się źródła warstwowe, szczelinowe, krasowe i uskokowe. Wydajność źródeł szczelinowych jest bardzo zmienna i w dużej mierze uzależniona od opadów atmosferycznych. Wiele z nich wysycha podczas dłuższych okresów bezopadowych. Źródła warstwowe cechują się natomiast większą stabilnością wydajności. Najczęściej źródła występują w górach i na wyżynach, natomiast na Niżu Polskim są one znacznie rzadsze.

Pod względem geomorfologicznym Przedgórze Sudeckie wyróżnia się wyspowym występowaniem wyniesionych obszarów, zbudowanych ze skał podłoża krystalicznego (magmowych i metamorficznych), pomiędzy którymi rozciągają się obszary płaskie lub faliste, podścielone luźnymi skałami (osadami) wieku neogeńskiego i czwartorzędowego, z podłożem krystalicznym zalegającym na głębokości od kilkunastu do ponad 100 m Wyróżniającym się elementem krajobrazu są Wzgórza Strzelińskie zbudowane są ze staropaleozoicznych skał metamorficznych – gnejsów, łupków łyszczykowych, kwarcytów, łupków kwarcowych, amfibolitów, marmurów, poprzecinanych licznymi żyłami karbońskich kwaśnych skał magmowych, tzw. granitoidów (granity, granodioryty, tonality), a także neogeńskich bazaltów.  Częściowo przykrywają je skały osadowe, wieku mioceńskiego (iły) i plejstoceńskiego (gliny, lessy). Większość źródeł pomiędzy Strzelinem a Ziębicami, tak jak źródło Cyryla, charakteryzują się niewielką wydajnością najczęściej poniżej 0,1 l/s.

Obok źródła przechodzi czerwony szlak turystyczny z Ziębic na górę Gromnik – najwyższe wzniesienie Wzgórz Strzelińskich i dalej do Strzelina.

Aby zalogować znalezienie musisz odwiedzić miejsce i odpowiedzieć na pytania:
(potrzebna będzie linijka)

 1. Jak myślisz czy źródło Cyryla jest źródłem szczelinowym czy warstwowym? Postaraj się uzasadnić swoją odpowiedź.
 2. Dlaczego w obszarach górskich występuje więcej źródeł niż w obszarach nizinnych?
 3. Spróbuj rozpoznać jedną skałę osadową i jedna metamorficzna, z której wykonana jest obudowa źródła Cyryla
 4. Zmierz i podaj wysokość litery „l” w napisie „Cyrillus Brunnen” znajdującym się na obudowie źródła.
 5. Opcjonalnie: Do swojego logu dołączyć fotografie siebie albo swojego GPS.

Odpowiedzi proszę wysyłać na adres mailowy dostępny przez profil. Logować można po wysłaniu odpowiedzi nie czekając na odpowiedź z naszej strony. Logi bez podesłanych odpowiedzi będą kasowane w ciągu 14 dni!

[EN]

There is a spring at the foothills of the Kalinowa Hill (formerly Schlossberg). The spring name is associated with a local legend, which says that in the time of the introduction of Christianity, by the initiative of the Polish King Bolesław, on the mountain located to the north of Ziębice, a castle-monastery was built. The castle was called ‘Monastery Mountain’ (German Münsterberg), and that was the first name of Ziębice in the first half of the 13th century. In this castle pious missionaries lived, who preached the Gospel to the Slavic pagan and baptized them in the spring waters. One of them was Cyril. This legend, not based on any documents, revived in 1811 (the beginning of the development of the spring), when near the spring old foundations were found, suggesting that in that place centuries ago some buildings had existed. A local forester named Rössner built then the ‘Old Arbor’ (or ‘Rösners-Ruhe'), situated at the foot of the castle hill. At the  turn of the 19th and 20th century, the ‘Old Arbor’ has been modernized and probably in 1913 also a restaurant was established. In the early thirties of the 20th century a larger shelter was built.

Spring flows on a height of 225 m from the stone wall with a carved conch, which is a semi-circular vault over the recess in the shape of half dome, resembling the shape of a shell. The casing of the spring has been made of local stone which can be find in the Strzelin Hills region, and has been done with imported material. From the spring to the Kalinowa Hill, run the old stone steps. The water from the spring is very popular in warm, weekend days. Local people believe that the water is very healthy and has a beneficial effect on well-being. Unfortunately, studies show that the water cannot be drunk without boiling.

Springs are places where groundwater naturally rise to the surface of the Earth. They occur mainly in the places where the aquifer has been exposed as a result of cutting  it by the surface area. Springs may outflow from different kinds of rocks. We can differ some types of springs: layer spring, fissure spring, karstic spring or fault spring. Discharge of fracture springs is highly variable and largely dependent on precipitation. Many of them dry out during extended periods without precipitation. Layer spring have a more stable discharge. Springs usually occur in the mountains and highlands, while at the Polish Lowland they are much rarer.

The main part of springs between Strzelin and Ziębice, like the spring of Cyril, they are characterized by low discharge, usually less than 0.1 l/s.

Next to the spring the red tourist trail goes from Ziębice to Strzelin by the Gromnik - the highest hill at the Strzelin Hills.

If you want to log to this cache you need to find this place and answer the questions (a ruler will be needed):

 1. How do you think the Cyril spring is the fissure or layer spring? Try to justify your answer.
 2. Why in the mountain areas there are more springs than in lowland areas?
 3. Try to recognize one sedimentary and one metamorphic rock, which the casing of the Cyril spring is made
 4. Measure the height of the letter ‘l’ in the inscription ‘Cyrillus Brunnen’, located at the top of the spring casing.
 5. Optional: Join photos of yourself during looking for the place or your GPS.

The answers should be sent to the email address available through the profile. You can log on after sending the answers, without waiting for the response from our side. Logs without sent answers will be deleted within 14 days!

Additional Hints (No hints available.)