Skip to content

AGT 53: Draci vejce EarthCache

Hidden : 11/11/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Dračí vejce stvořené v žáru a ohni 53

Během putování Rabštejnskými hvozdy, narazil jsem onehdá na zvláštní místo. Kousek od lesní cesty směrem ke Sklárně nalézá se v lesích Rabštejnských místo dosti podivné. Několko velkých kamenných balvanů pravidelného tvaru - nalézá se zde. Všechny vejcovitého tvaru a ve velikostech vyších než postava statného jinocha. Když na valoun ruku jsem položil, cítil jsem zvláštní teplo, jež mě do ruky hřálo. Bez nejmenších pochyb se jedná o dračí vejce. Vítejte na trochu netradičním pokračování Alkeho Geo-Earth-cache Tour.


Draci - základní informace

Draci, mocná, majestátní, ale i velice hrůzostrašná stvoření.

Kdysi bylo draků mnoho. Původním domovem těchto tajuplných bytostí je kontinent Essos, ale za doby Valyrianského impéria byli rozšíření a zneužíváni jako zbraň. Valyrijané začali s ochočováním draků již před pěti tisíci lety. Během drastického pádu této mohutné velmoci se dračí populace snížila na poslední tři draky, kteří sloužili rodu Targaryenů jako mocná zbraň. Díky tomu mohli vládnout neomezeně po celé stovky let. Targeryeni měli pro chod draků skutečné nadání. Díky moci, kterou díky drakům získali se drak dostal do jejich rodového znaku. Drak má tři hlavy, jelikož i Targeryeni měli tři draky.
 

Jak století ubíhala, rostla nespokojenost obyvatel Targeryenského obyvatelstva, která se zvrhla až v občanskou válku, která vedla k hromadnému vyvražďování draků. Tato válka se nazývá “Tanec s draky”. Mnoho Targeryenů se pokusilo vypěstovat další draky. Mnozí z nich přišli o rozum. První komu se to povedlo byla Daenerys Targeryen za bouře zrozená. Nejslavnější draci historie jsou Balerion, Meraxes a Vhagar. Balerion je největší a nejstarší ze všech tří Targerynských draků. Je mnohdy přezdíván “Černý děs”. Jeho zuby byly velké jako meč dospělého muže a jeho tlama dokázala na jedno kousnutí pozřít dospělého mamuta. Jeho oheň byl černý jako samotná smrt a jeho křídla byla tak obrovská, že jejich stín zakrýval celé vesnice. Meraxes, druhý z draků Aegona Targeryena. Byl pojmenován podle Valyrijského boha. Na Meraxesovi létala Visenya Targeryen, sestra Aegona. Jeho velkolepá lebka je k nalezení v Rudé baště Králova Přístaviště. Vahgar, nejmladší a nejmenší drak z “Velké trojky”. Je také pojmenován po jednom z Valyrijských bohů. Létala na něm sestra Aegona, Visenya Targeryen. Jeho dech byl tak žhavý, že dokázal roztavit zbroje rytířů, a za živa je dokonce upéct. Tito velcí draci bojovali po boku jen v jediné bitvě. Tato bitva se nazývá bitva u Ohnivého pole. Kvůli těmto drakům zahynulo přes 4000 mužů.

Další ukázky vajec v místě výchozích souřadnic - pozor nedotýkat se, mohou být horké

Jediný z rodu Targeryenů, kterému se podařilo vypěstovat draky ze zkamenělých vajec je Daenerys Targeryen.

Té se podařilo vypěstovat hned tři draky. Jejich jména jsou Drogon, Rhaegal a Viserion. Drogon je největší a nejagresivnější ze všech draků. Tento drak je pojmenován po zemřelém manželovi Khalu Drogovi. Má černé šupiny, ale rohy a křídla jsou rudá. Věří se, že je reinkarnací samotného Baleriona. Rhaegal je drak pojmenovaný podle bratra Daenerys, který zemřel rukou Roberta Baratheona v bitvě o Trojzubec. Rhaegar je zelený s bronzovými šupinkami. Jeho oheň je zbarvený do odstínů oranžové s odlesky zelené. A konečně poslední z draků Viserion, pojmenovaný po zesnulém bratru Daenerys, po Viserisovi. Má krémovou až bílou barvu a jeho rohy a křídla jsou zlatá, jeho zuby jsou jako černé dýky. I když je jeho kůže spíše krémová, je považován za bílého draka.

Draci jsou nedílnou součástí světa, je v nich skryta tajemná magie a síla. Mnozí věří, že od doby vyhynutí draků jsou zimy mnohem silnější. Je tomu již sto padesát let, co Západozemí spatřilo poslední draky, a jak se zdá znovu se navrátí.
 

Z Geologického hlediska, aneb přeměna vejce ve vyvřelou horninu

Podle jedné z teorií dračí vejce v průběhu staletí zkamení. Jelikož se jedná o přeměnu, můžeme očekávat, že se bude jednat o horninu přeměněnou, ale draci jsou přeci jen draci a jejich hlavním znakem je oheň. V případě přeměny dračích vajec jde o horninu vulkanického typu, geology označenou jako hornina magmatická.


Horniny magmatické

Magmatická nebo též vyvřelá hornina je termín z geologie. Používá se pro označení horniny, která vzniká krystalizací z magmatu. Vznik struktury magmatické horniny se řídí posloupností krystalizace, která je spojena s postupným klesáním teploty taveniny, což vyúsťuje ve vznik zárodečných krystalů pevné fáze. Následná krystalizace se řídí podle Bowenova reakčního schématu.

Dělení

Hlubinné (abyssální) vyvřeliny – Magma se vlivem své vysoké viskozity (která je způsobená vysokým obsahem SiO2 a následnou kyselostí hornin) není schopno pohybovat. To vede ke vzniku hlubinných těles několik kilometrů pod zemským povrchem. Tato tělesa mohou dosahovat značných velikostí, u kterých často neznáme spodní ohraničení. Vzniklá tělesa nazýváme odborně plutony, batolity, či pně. Těleso v podzemí může chladnout (krystalizovat) až po několik miliónů let. Dlouhá doba krystalizace se projevuje ve všesměrné hrubozrnné struktuře vzniklých hornin. Typickým příkladem abyssálních hornin je granitická řada hornin.

Žilné vyvřeliny (známé také pod názvy hypoabyssální, podpovrchové) – Ty jsou představovány tělesy o mocnosti od několika decimetrů po stovky metrů a s délkou až do několika kilometrů. Žilné vyvřeliny jsou obrovskými tlaky vtlačovány do puklin, prasklin a elastických částí zemské kůry nedaleko povrchu, což zapříčiňuje rychlejší chladnutí taveniny a zjemňování struktury. Často se setkáváme s porfyrickou strukturou. Vzniklá tělesa nazýváme pravé a ložní žíly.

Výlevné horniny (zvané extruzivní, efuzivní) – To jsou horniny, které jsou díky nízké viskozitě dobře pohyblivé a dosáhnou rychle zemského povrchu. Tam se rozlévají v podobě lávy. Je pro ně typické rychlé chladnutí, způsobené okolním chladným prostředím (voda, vzduch atd.). Vznikají tak typické jemnozrnné až sklovité struktury.
Struktura magmatických hornin se posuzuje na základě tří faktorů:

Podle schopnosti rozlišit krystal:
holokrystalické
hemikrystalické
sklovité

Podle poměru vyrostlic a matrix:
rovnoměrně zrnité
porfyrické

Podle pravidelnosti krystalického omezení:
idiomorfní – krystaly mají dobře vyvinuté plochy, nebyly během svého růstu ničím omezovány. Synonyma: euhedrální, automorfní.
hypidiomorfní – krystaly mají částečně vyvinuté plochy, byly během svého růstu omezovány dříve vzniklými krystaly. Synonyma: subhedrální, hypautomorfní.
alotriomorfní – není možno rozeznat hranici jednotlivých krystalů, neboť krystalovaly v prostoru zbylém mezi dříve vzniklými minerály. Synonyma: anhedrální, xenomorfní.

Pomocí těchto rozpoznávacích znaků byla vypracována následující stupnice struktury pro magmatické horniny (uvedeny jsou i příklady nejznámějších a nejdůležitějších magmatických hornin, krystalizujících podle uvedené struktury).

Identifikace horniny, na kterou se dračí vejce přeměnily

Jakožto zodpovědný tvůrce earth-cache jsem na místě odebral odlomené vzorky. Jedná se nepochybně o skořápky již vylíhnutých vajec. Tyto vzorky v současné době zkoumá Český geologický ústav. Osobně jsem na vzorky aplikoval výše uvedené postupy dělení a nadevší pochybnost lze říci, že dračí vejce se v průběhu staletí přeměnilo v horninu s označením žula.


Odebrané vzorky skořápek dračích vajec
 

Žula - základní informace

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Žuly jsou stejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfně zrnitá.

Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm³. Odlučnost žuly je kvádrovitá někde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlučnost, nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti.

Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit.
 

Další teorie vzniku kulovitého tvaru (se kterou owner keše zásadně nesouhlasí!)

Podle teorie některých geologů se na místě nenechází žádné dračí vejce, ale jedná se o bloky žuly, které vlivem selektivního zvětrávání změnili svůj tvar na oblé balvany. Se selektivním zvětráváním se setkáváme nejčastěji u pískovců a vápenců, ale je možné jej pozorovat prakticky u všech druhů hornin. Vyvřelé horniny jsou proti selektivnímu zvětrávání výrazně odolnější, než výše jmenované, a tak tvary, kterých dosahují jsou právě oválné tvary. Žulové valouny nejčastěji tvoří "viklany", kameny, které se vlivem selektivního zvětrávání uvolnili ze skalního bloku a je možné jimi bez obtíží pohybovat - viklat.

Tuto teorii však uvádím jen pro úplnost, aby má práce na této keši byla úplná a plně objektivní. Nic méně jsem hluboce přesvědčen, že každý, jen trochu rozumný člověk, tuto teorii o selektivním zvětrávání zavrhne a přikloní se k mé - téměř prokázané teorii dračích vajec.

Děkuji Vám za pozornost.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Kolik se v místě výchozích souřadnic nachází zkamenělých dračích vajec (valounů)?

2) Jaká je výška největšího z valounů?

3) Definujte, jaký má dračí vejce povrch.

4) Jakou horninu v současné době tvoří valouny?

5) V listingu zmiňuji dvě teorie vzniku. Ke které se přikláníte vy a proč? Jaký argument Vás přesvědčil?

6) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Web: Game of thrones
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy
Foto: Aleš Novák, František Kocmich, Josef Šálek.
Animace: Sliderplayer.cz
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)