Skip to content

AGT 62: Poklicky EarthCache

Hidden : 11/24/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Pokličky nejznámější skalní útvary Kokořínska 62

Vítejte na šedesátém druhém pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour, největší české série keší věnovaných vzniku a vývoji Země. Místa earth-cache se dají hodnotit do čtyřech kategorií.
Kategorie A - místa, která jsou v každém průvodci, kategorie B - místa o kterých jste pravděpodobně někdy slyšeli, kategorie C - místa která jsou zajímavá ale neznámá a kategorie D - místa, která nejsou ani zajímavá, ani hezká, ale pravidla EC tam umožňují keš udělat. Místo, na které se dnes zaměříme je bez diskuze kategorie A a nejen, že je v každém průvodci oblastí, můžete jej často vídat na titulních stranách knih, byla k nim vydána turistiká vizitka i poštovní známka. Vítejte na dalším pokračování AGT.


Pokličky - základní informace

Poklice či poklička je běžný předmět praktické denní potřeby obvykle plochého kruhového tvaru. Jedná se vlastně o kryt nějakého předmětu kruhového tvaru. Poklice umístěné na hrnci během vaření izolují obsah hrnce od okolního prostředí, omezují únik látek ven z hrnce a omezují odvod tepla z hrnce ven, zabraňují také nechtěnému průniku nežádoucích látek dovnitř do hrnce. U kuchyňských poklic je důležitá tepelná odolnost, proto jsou obvykle vyráběny z plechu. Pro lepší manipulaci bývají opatřeny uchem.

A dost - teď už pojďme tu geologii brát trochu vážně...

Pískovcové sloupy s tzv. poklicemi jižně a západně od obce Vojtěchov, při ústí Kokořínského a Vojtěšského dolu. Jedná se o známé útvary selektivního zvětrávání pískovců vznikaly vyluhováním železa z třetihorních vyvřelin podzemními vodami a vysrážením limonitu na nepropustných slepencových polohách. Při zvětrávání jednotlivých pískovcových bloků erozi lépe odolávají horní vrsty železitého pískovce než spodní měkčí polohy s příměsí jílu. Tím vzniká hřibovitý tvar s pevným kloboukem posazeným na mnohem užší noze.
 

Nejznámější útvary se zvedají nad Kokořínským dolem, při vyústění rokle Močidla. Z nich nejmohutnější Poklička stojí jako první při vystupu po dřevěných schodech, klobouk má rozměry 6 x 5 x 1,5 m. Celková výška nohy i s kloboukem je 12 m. - Jiné tzv. Jestřebické pokličky se nacházejí 1 km západně od obce Vojtěchov, nad Vojtěšským dolem. - Pokličky, stejně jako všechno v přírodě, vznikají a zase zanikají. Je jen otázkou času, kdy horní část skály odpadne. V okolí však postupně vznikají další pokličky, dnes ještě tzv. zárodečné tvary.

Mšenské pokličky Takzvané "pokličky" jsou nejnápadnější tvary selektivního zvětrávání pískovců. Jejich vznik je dán výskytem železitých až slepencových poloh, které tvoří až 1 m silné "poklice" kryjící nepravidelné komolé kužele z méně odolných pískovců. Nejvýraznější pokličky najdeme nad Kokořínským dolem při vyústění rokle zvané Močidla.
 


Útvary podobné pokličkám nalezneme i poblíže Vojtěchova, kde se nacházejí Jestřebické pokličky. K nejznámějším pokličkám v ČR přichází modře značená turistická značka od Mšena pokračující dále k Jestřebicím a Vidimi.

 

Geologická charakteristika

Skalní věže v středně zrnitých až hrubozrnných pískovcích jizerského souvrství jsou překryty rezistentní vrstvou železitých pískovců až slepenců, které tvoří tzv. pokličky. Tyto skalní objekty jsou výsledkem selektivního zvětrávání pískovců. Nejhrubší sedimenty ve svrchních partiích pískovcových věží s bohatými inkrustacemi sloučenin železa více odolávají erozním vlivům než pískovce pod nimi. Zdrojem proželeznění hrubozrnných pískovců a slepenců jsou proniky třetihorních vulkanitů dále na východ – v okolí Sedlece a horní části rokle Močidla. Během vulkanické aktivity v terciéru došlo k aktivní cirkulaci podzemních vod bohatých železem v těchto hrubozrnných sedimentech. Zdrojem železa byly samotné bazické vulkanity, v nichž došlo k rozkladu minerálů Fe (magnetit, biotit), ale horniny hlubších pater zemské kůry. Výška skalních věží s pokličkami na lokalitě je cca 15 m, mocnost proželeznělé desky v rokli Močidla dosahuje místy až 6 m. Asi 200 m východně od "Pokliček" po turistické cestě procházíme pískovci, které se nalézají v nadloží proželeznělého horizontu. V těchto pískovcích se vytvořily četné dutiny a skalní okna jako následek selektivní eroze nesourodého pískovcového materiálu. Vrstva bohatší vápnitou složkou podléhala při diagenezi snáze rozpukání než okolní, relativně plastičtější křemenný pískovec. Vápnitý tmel se nakonec v obvodu dnešních dutin zcela rozpustil a nesoudržný písek byl odstraněn.

Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní hřib, selektivní eroze, skalní dutina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
 

Zvětrávání

Jedná se o soubor změn, které prodělávají horniny na zemském povrchu vlivem vnějších geologických činitelů (např. působením atmosféry, vody, ledu, kolísající teploty a činností organismů). Jde o určité přizpůsobování se hornin povrchovým podmínkám, zejména nízkým teplotám a tlakům, dostatku kyslíku a vody. Výsledkem uvedených procesů jsou četné zvětrávací produkty, kterými mohou být minerály, úlomky hornin, ionty a plyny. Má povahu fyzikálních nebo chemických procesů, které mohou probíhat za spoluúčasti živých organismů. Zvětrávání může v průběhu času (často velmi rychle, stačí se podívat na stav řady městských fasád), vést k rozpadu hornin a následné erozi, které vede k celkovému přetvoření tváře krajiny.


Druhy zvětrávání podle příčin

Rozlištujeme 3 základní druhy zvětrávání:


Zde se jednoznačně setkáváme s chemickým zvětráváním. Chemické zvětrávání je proces, při kterém se mění minerální a chemické složení hornin. Intenzita těchto pochodů je závislá především na klimatických podmínkách, zejména na množství srážek a teplotě. Značný podíl na chemickém zvětrávání má voda, obsahující rozpuštěné organické i anorganické látky. Účinnost pochodů bývá zvyšována také předcházejícím fyzikálním navětráním dané horniny. Základní formy chemického zvětrávání představují chemické procesy: rozpouštění, hydrolýza, oxidace, hydratace a karbonatizace. Na chemickém zvětrávání mají svůj podíl také rostliny a živočichové. Z rostlin přispívají zejména lišejníky, mechy a vyšší rostliny svými kořeny. Velký význam mají také bakterie. Z živočichů mají větší význam vrtavé houby a mlži, kteří svými výměšky naleptávají pobřežní skály.

Zvětrávání hornin je neustále probíhající proces, který je značně závislý na klimatických poměrech oblasti, vlastnostech matečných hornin, tvaru georeliéfu a stavu rostlinného pokryvu povrchu.


Selektivní zvětrávání

Různá odolnost hornin vůči zvětrávání se projevuje tzv. selektivním zvětráváním, při kterém rychleji vyvětrávají z okolních měkčích hornin horniny více odolné. Např. vypreparované žíly magmatických žil, sopouchy, různé římsy odolných hornin uvnitř souboru sedimentů, pokličky, zemní pyramidy. Zvětrávací procesy podmiňují také pochody, které vedou ke vzniku půdotvorného substrátu. Produkty fyzikálního a chemického zvětrávání, které zůstávají ležet na místě, označujeme jako eluvia. Eluvia jsou typická tím, že postupně přecházejí do neporušené horniny v podloží.


Zajímavosti

Pokličky se staly častým námětem malířů, fotografů a umělců. Jejich výjev můžete vidět na přebalech knih, mnoha pohledech, ale např. i na poštovní známce.
 

 

K poklíčkám se dostanete po modré turistické trase. Prosím, mějte na paměti, že se nacházíte CHKO.
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Domácí příprava (listing): Čím je způsobem unikátní tvar pokliček? Prosím - vysvětlete vlastními slovy.

2) Odhadněte šířku solitérní pokličky.

3) Prohlédněte si škálu barev na skalním masivu Pokliček. Co způsobuje červenou barvu a jaký to má vliv na další vývoj.

4) Až na toto místo dorazíte za miliony let, již zde pokličky nenajdete, jelikož bude pokračovat proces (na který chci odpověď v první otázce). Co zde naši potomci najdou. Nápověda: Odpověď je jedno slov začínající na "V". Pokud stále nevíte - mrkněte na AGT 5.

5) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Web: Kokorin.cz
Web: Eluc.kr-olomoucky.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)