Skip to content

AGT 69: Hutsky vodopad EarthCache

Hidden : 12/02/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Huťský vodopád vodopád v srdci Krkonoš 69

Vítejte na šedesátém devátém pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour. Od roku 2010 pravidelně jezdíme lyžovat do Pasek nad Jizerou, dnes se kousek od nich vypravíme společně - i když nemusí být zrovna sníh. Huťský vodopád patří díky svému velkému průtoku a snadné dopravní dostupnosti k nejnavštěvovanějším vodopádům Krkonoš. Najdete jej na Huťském potoce, vydáte-li se po modrém turistickém značení z Rokytnice nad Jizerou na Dvoračky. Právě pod nimi pramení Huťský potok, který nejprve necelé dva kilometry prudce stéká zalesněným údolím a posléze kaskádovitě padá. Po dalších několika kilometrech se potok vlévá pod Rokytnicí do Jizery, je jejím levým přítokem.


Základní informace o vodopádu

Tato přírodní památka je dostupná z několika směrů. Popíši vám dva z nich. Asi nejjednodušší je vydat se autem přes Horní Rokytnici a za fotbalovým hřištěm odbočit doleva. Držet se modré turistické značky KČT a stále do vrchu po úzké asfaltce. Až silnice skončí, jste asi 300 metrů pod vodopádem. Takže tato cesta je vhodná pro auta, cyklo a pěší (i kočárky). Další možná cesta je vyjet sedačkovou lanovkou Horní Domky a po vrstevnici opět po modré, přes rozcestí Nad Světlankou k rozcestí Huťský potok, kde se modrá dělí. Dáte se doprava a budete klesat zhruba necelý kilometr a jste u vodopádu. Je na vás jakou cestu zvolíte.

 


Huťský vodopád je napájen vodou z Huťského potoka, který pramení pod horskou boudou Dvoračky. Byl pojmenován podle první sklářské huti v Krkonoších. Cesta k tomuto tekoucímu a padajícímu přírodnímu útvaru je zakončená zábradlím z masivní kulatiny a informační tabulí. Vodopád se nachází přibližně v 787 m.n.m. v západních Krkonoších.

Dost často se uvádí, že má výšku až 20 metrů, avšak výška úseku, kde voda padá pod úhlem větším než 45° je jen 6,8 metru. Dojem této spodní části je opticky zvětšen dvoumetrovou kaskádou, která navazuje hned pod vodopádem. Nad hlavním vodopádem je soustava kaskád až vodopádů, která je celkově téměř 7 metrů vysoká a při čelním pohledu celému vodopádu dává dvojnásobnou výšku.

Název: podle Huťského potoka, na kterém se nachází a jehož název je odvozený podle historické, zaniklé sklářské huti v Rokytnici n. J. Potok má ještě druhý název Rokytnice, shodný s obcí, ale v souvislosti s vodopádem se nepoužívá. Původní a nepochybně starší německý název stejného významu měl podobu Hüttenbachfall.
 

Geologie vodopádu

Horninové podloží: úzká vložka sericitických kvarcitů, protínající napříč údolí a prostupující svory krkonošského krystalinika

Geomorfologický typ: pravý sekundární strukturní vodopád na rozhraní tvrdších kvarcitů a měkčích svorů směrem po proudu, situovaný ve strmě spadajícím svahovém údolí. Tvrdší kvarcity tvoří ve shodě s příčným průběhem mrazové skalní sruby v obou svazích údolí

Geologické faktory: výrazná břidličnatost (plochy břidličnatosti), šikmo příčné, strmé až svislé pukliny a puklinové plochy

Vodopádový typ: nejednotný – v horní části peřejová kaskáda, v dolní úklonný vodopád. Na horní hraně je navíc ucpávka z nanesených balvanů (1–1,5 m vysoká), přes níž potok padá nepravými skoky

Horizontální typ: svazkovitý, popř. až nevýrazně vějířovitý

Výška: poněkud problematická, podle pojetí: celý vodopádový stupeň 16,6 m, část na skalním podloží 15,6 m, hlavní část bez úpatní peřeje 13,6 m, nejstrmější „vodopádová“ část jen 6,8 m
Šířka: mezi 0,5–3 m
Sklon: celkový 30–35 °, hlavní spodní část 50 °

Hydrologické poměry: stálý vodopád s průměrným průtokem okolo 45 l /s
(odvozeno), s povodím 1,2 km2

Velký sklon údolí a příčný průběh pruhu kvarcitů nejsou příhodné pro vznik amfiteátru, proto vodopád spadá pouze do krátkého zářezu se strmými svahy, rozvírajícího se směrem po toku.
 

Horninové podloží vodopádu

Jednoznačně nejdominantnější horninou, kterou vodopád prochází je kvarcit.

Kvarcit (také křemenec, křemenný arenit nebo ortokvarcit) je metamorfovaná hornina regionálního vzniku vyznačující se jemnou až středně hrubou zrnitostí. Na první pohled je možné si kvarcit splést s mramorem.
 

 

Kvarcity patří mezi zralé sedimenty, velikost jejich velmi dobře opracovaných zrn se pohybuje od 2 do 0,05 mm. Obsahují až 95 % křemenných zrn. Barva je světlá od bílé a šedivé po nažloutlou až načervenalou. Struktura bývá zubovitá až mozaikovitá. Tmel bývá křemitý. Díky svému složení je kvarcit odolná hornina. Může obsahovat i příměsi jako jsou pyrit, slída, živec, magnetit.
Kvarcit vzniká regionální metamorfózou jiných hornin jako např. pískovec či slepenec. U této přeměny dochází k rekrystalizaci zrn křemene, která následně rostou a zaklesávají se do sebe. Tímto procesem vzniká velmi tvrdá, avšak křehká hornina.

Kvarcity vznikají v mělkém mořském - pobřežním nebo říčním prostředí s vysokou dynamikou nebo jde o eolické sedimenty. Podstatné je i intenzivní prokřemenění – vylouhování nestabilních zrn, vápnitých, jílovitých a křemitých sedimentů. Při prokřemenění dochází ke spojení křemitého pojiva se zrny křemene, takže je výsledný materiál opticky kontinuálně orientovaný. Při silné litifikaci křemenců dochází k intersticiálnímu rozpouštění zrn na místech jejich vzájemného styku. Petrologická zralost je důsledkem velmi dokonalé chemické nebo mechanické eroze, pravděpodobně i vícenásobného přepracování během transportu. K jejich vzniku mohlo dojít vícenásobným zvětráváním a opětovným usazením na jiném místě ve více cyklech.


Vodní eroze

Samotný vodní proud je na skalní stěně pouze slabě erozně zahloubený (ponejvíce 0,5–1 m), pouze vlevo dole po výrazných puklinách výjimečně až 2 m. Balvany erozně transportované korytem z výše položených částí údolí tvoří na hraně vodopádu drobnou akumulaci vysokou 1–1,5 m, v níž se potok dělí na 4–5 nepravých ramen téže výšky, dopadajících však již na horninové podloží. Původní pravá horní hrana na skalním podloží je povlovná a je vidět pouze zčásti jen v pravé části koryta. Nejmírněji ukloněná, horní část vodopádu je ukončená zhruba uprostřed vodopádu 4 m dlouhým mezistupněm se skalní tůní (1,3 × 0,8 × 1,5 m) na podélné puklině, která jeví i znaky evorze. Erozí a evorzí vyhlazený žlab dlouhý 1 m je i na dolním okraji mezistupně. Na formování nerovností hlavní, nejstrmější vodopádové stěny se podílejí jak břidličnatost horniny, tak šikmo příčné, strmé až svislé pukliny, které tok stáčejí k levému skalnímu břehu a v dolní části tak způsobují jeho podemílání boční erozí. Některé plošky této stěny jsou také erozně ohlazené. Vodopádová stěna je nesouvisle porostlá vodními mechorosty, vegetace na okolních stěnách je však překvapivě velmi sporadická.
 


Na úpatí hlavní stěny se sklon zmírňuje a v zářezu se v některých obdobích hromadí ucpávka kamenů a větví, nanesených tokem. Následují ještě 2 m vysoké, strmější peřeje, jejichž příslušnost k vodopádu je problematická. Pod nimi pokračuje další kamenitá ucpávka v korytu, pod níž je ještě další, 8 m dlouhý úsek mírně ukloněných peřejí, které již k vodopádu jednoznačně nepatří, ale přesto teprve pod nimi následuje hlavní koncové vývařiště (2,5 × 3 × 0,5 m) s kamenitým dnem, ale i nanesenými větvemi a listím. U něj se již zářez rozvírá a sklon toku výrazně zmenšuje.
 

Závěr

Huťský vodopád patří k nejvýznamnějším a často navštěvovaným vodopádům Krkonoš, k čemuž jistě přispívá jak nedaleká Rokytnice nad Jizerou, tak i bezprostřední blízkost frekventované, modře značené turistické cesty na Dvoračky. Jeho atraktivita je však vzhledem k menšímu sklonu nižší ve srovnání s ostatními hlavními krkonošskými vodopády. Přístup je s ohledem na zmíněnou cestu velmi snadný. Přímo k vodopádu je kratičká odbočka, zakončená vyhlídkovou terasou se zábradlím a nepříliš obsažnou informační tabulí, kde je navíc nadsazený údaj o výšce vodopádu (20 m).

Přestože dnes patří vodopád mezi nejznámější v Krkonoších, v 19. století byl ještě většinou pramenů i turistických průvodců opomíjený. Jako jeden z prvních autorů ho zmiňuje až „vodopádově“ pečlivý V. Durych (1898), který ho však na rozdíl od všech ostatních jím zmiňovaných vodopádů uvádí pouze německým názvem; z toho lze vyvodit, že český název se v té době ještě nepoužíval. Současně však o něm píše, že je „pěkný a hledaný“. Ze všeobecných prací o českých vodopádech ho uvádí pouze Vítek (1987) a nejnověji i Janoška (2008), ale bohužel jako v mnoha jiných případech s některými mylnými údaji, včetně nesprávné výšky. Naopak správně ho uvádějí všechna pojednání přímo o krkonošských vodopádech (Pilous 1971, 1979, 1980, Toulavá kamera I, 1985) a také většina novějších krkonošských turistických průvodců a map, včetně předválečných německých (pod jménem Hüttenbachfall).

 


 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jaká je výška vodopádu v místě, kde je sklon větší než 45°?
Rada: Odpověď 20 metrů, jenž je na internetu je špatně.

2) Jaká hornina tvoří podloží vodopádu?

3) Hornina má vliv i na stupeň eroze vodopádu. Vodopád si dobře prohlédněte a napište mi, jaká je hloubka koryta a vysvětlete, proč je tak malá.

4) Kdybyste místo navštívili na začátku třetihor, jakou horninu byste zde pravděpodobně našli?

5) Jaký letopočet najdete na nedaleké ceduli? Též upozorňuji, že na internetu je neaktuální cedule a že odpověď z té neaktuální budu brát jako podvod a na případné opravy nebudu brát zřetel.

6) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Web: Mistopis.eu
Web: Vodopády.info
Web: Krnap.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)