Skip to content

THOS - Tarstaborg Traditional Geocache

Hidden : 05/17/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


THOS - The Heart Of Sweden
Tarstaborg är Örebro läns största och bäst bevarade fornborg, och den ligger på ett berg som har ett brant stup ner mot väster. På de andra sidorna omges borgen av en stenvall som är över 300 meter lång. Vallen är det enda som finns kvar av den stenmur som höll ovälkomna utanför. På yttersidan av stenvallen finns resterna av ytterligare två murar. De yttre murarna hade bara en ingång medan den inre muren hade fyra öppningar. Man vet inte med säkerhet hur det såg ut, men man tror att det ovanpå den innersta stenmuren rests träpålar för att öka skyddet. På ett flertal ställen är muren så pass välbevarad att man kan se att den varit kallmurad, vilket innebär att stenarna lagts på varandra utan murbruk. Inuti borgen har det troligtvis funnits minst ett hus på den naturliga terrass som berget skapar. Det sägs att på Tarstaborg och den närliggande Omhällsborg (som ligger på andra sidan av riksväg 51) bodde två kungar, bröderna kung Åmund och kung Sigge. Kungarna finns nu begravda i varsin hög i Kånsta .

Utsikten från borgen är storslagen och man kan se långt över Närkeslätten. I nordlig riktning slutar slätten där Kilsbergen börjar, och mot väster ser man Kvarntorpshögen i Kumla.


Tarstaborg is the largest and best preserved ancient fortress in Örebro county, and it’s located on a hill that plunges down to the west. An over 300 meters long wall surrounds the castle on the other sides. The mound is what's left of the stone wall that kept unwelcome outside. On the outer side of the mound are the remains of two other walls. The outer walls had only one entrance each, while the inner wall had four openings. No one knows for sure what it looked like, but it is believed that on top of the inner wall wooden poles were erected for increased protection. At several places the wall is so well preserved that one can see that it was made out of dry stone. It means that the stones are put on each other without mortar. Inside the castle, there has probably been at least one house on the natural terrace on the hill.

Most ancient castles are built either by religious reasons or as a fortification. What function Tarstaborg has had, no one can not determine with certainty. It is said that on Tarstaborg and on the nearby Omhällsborg (which is on the other side of Highway 51) two kings used to live. The kings were brothers, king Åmund and king Sigge, and they are now buried in one tumulus each in Kånsta.

The view from the castle is magnificent and you can see far over Närkeslätten. In a northern direction the plain ends where Kilsbergen begins. In the west you can see Kvarntorpshögen in Kumla.

Additional Hints (No hints available.)