Skip to content

Pegmatittganger/Pegmatites EarthCache

Hidden : 02/09/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The focus for this earth cache are some beautiful pegmatites easily accessible.

Fokuset for denne earth cachener noen flotte pegmatittiske ganger let tilgjengelig. 


Pegmatitt er en betegnelse på meget grovkornet  dyp- eller gangbergart. Mesteparten av pegmatitter består av kvarts, alkalifeltspat og mica dvs de samme mineralene som granitt består av. Vi sier gjerne at pegmatitten er granittisk i karakter. Det som kjennetegner pegmatitter er de store krystallene den består av. Disse kan ofte være større en 1 cm.

En pegmatittgang med alkalifeltspat. A pegmatite ore of alkali feldspar.

Pegmatitt er en intrusiv gangbergart hvor lava har trengt inn i sprekker eller gangveier i berget og størknet. Pegmatittergangene er tydelige i farge og tekstur i forholde til det omkringliggende berget og kan variere fra cm til flere meter brede. Man kan tydelig se at den omkringliggende bergarten har vært størknet og betydelig kaldere enn lavaen som danner gangbergarten ved å studere overgangsssonen mellom pegmatitten og bergarten rundt.

Ved GZ kan man tydelig se hvordan den rødlige alkalifeltspaten har trengt inne i ganger og sprekke i den omkringliggende gneisike matrisen.

Pegmatitt er vanligvis dannet ved krystallisasjon av vandige restløsninger som blir tilbake ved størkningen av et magma. Pegmatitt har størknet på store dyp og har derfor hatt god tid til å utvikle større, synlige krystallstrukturer. Krystallisering er navnet på den prosessen der et stoff danner en fast ordnet repeterende gitterstruktur mellom flere molekyler, eller atomer. Dette skjer når et stoff går over fra gass eller væske til fast form. Vanligvis vil molekylene danne en ordnet gitterstruktur, men hvis avkjølingen skjer for raskt eller stoffet er i kontakt med et annet stoff som hindrer krystalliseringsprosessen, vil stoffet størkne uten at det er blitt dannet en indre krystallstruktur. Dette kan skje når lava kommer i kontakt med vann eller luft og vi får en brå avkjøling av smelten. For at krystallisasjon skal komme i stand, må konsentrasjonen av stoffet i løsning overskride løseligheten, dvs. løsningen må overmettes. Løseligheten av de fleste stoffene øker med temperaturen slik at krystallisering av mineraler opptrer i dypere lag. Selve krystalldannelsen foregår i to trinn, først kimdannelse, dernest kornvekst. Kornveksten foregår så lenge løsningen er overmettet og er avhengig av b.a. tid, trykk, temperatur. Krystallet vil vokse inntil metningen ikke lengre er overmettet eller at andre kimdannelser kommer til og starter et nytt krystall. Krystallstrukturen avgjøres av molekylet eller atomet egenskaper og vil variere i størrelse og form samt om de er regulære eller irregulære. 

 

Gelogisk kart over området hvor Bergensbuen er tydelig. Geological map of the Bergen area where the Bergen arc complex is clearly visible.

Pegmatitter opptrer ofte i belter med metamorfiske bergarter av granittisk eller gneisisk karakter innen soner som har vært utsatt for strekk; Bergensbuen dvs det geologiske området rundt Bergen er et godt eksempel på hvor man kan forvente å finne pegmamitter.  

Pegmatitter kan være av økonomisk betydning da de kan inneholde sjeldne jord metaller og edelstener. Eksempelvis er pegmatitter en vanlig kilde for å utvinne litium.

Please email me any suggestions for improvements, corrections or additions to the text of this cache.

Vennligst email meg forslag til korreksjoner og forbedringer til denne cachen.

Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com. You can log immediately after you have emailed me your answers.

Send svarene på spørsmålene via min email. Du kan logge straks etter at du emailet meg svarene på spørsmålene.

Logs without answers emailed to CO or with pending questions from CO will be deleted without any further notice.

Logger uten at jeg har mottatt svar på spørsmålene blir sletter uten forvarsel.

Spørsmål/Questions  (Gjør ditt beste – innsats teller mer enn rette svar/ do your best – effort counts more than correct answers):

 

Area of interest for question 3 visible from the pavement. Området av interesse for spørsmål to synlig fra fortauet.

Gå til WP BUS bak bussholdeplassen og studer berget og se om du finner rødlige årer av pegmatittisk alkalifeltspat i det omkringliggende mørkere (svart/mørk grå) gneisiske (stripete) fjellet?

Position you selves at WP BUS, behind the bus stop and study the rock and see if you can locate alkali feldspar pegmatites as red(ish) ores in the darker (black/dark gray) foliated gneiss.

Question 1. Hvor stor vil du anta at krystallene i pegmatitten er?  How large in mm do you estimate the size of the crystals in the pegmatites ?

Question 2. Hva sier størrelsen på krystallene i pegmatitten om dybden den er dannet i ? What does the size of the crystals in the pegmatite tell you about the depth the pegmatites are formed in?

Question 3. Er overgangen mellom pegmatitt og gneisen gradvis eller klar og tydelig – forklar hvorfor. Study closely the transition phase between the pegmatite and the darker gneiss. Is it a gradual transition between pegmatite or is there an abrupt transition between the pegmatite and the gneiss ? Explain the reason for your observation.  

Walk to WP PAVE and follow the pavement south-west and study the rock on the other side of the road on your right hand side.

Gå til WP PAVE og følg fortauet sør-vestover mens du studerer fjellet på andre siden av veien dvs din høyre side.

Question 4. Hvor brede ganger (i m) kan du observer av pegmatitten I fjellet. How wide is the largest pegamtite ore you can observe (in m) ?

Optional question: Include a picture of you or your GPS at the site. Inkluder et bilde av deg eller din GPS ved GZ. Please do not include pictures in your log that may answer the questions above.

Sources : wikipedia, grind.no

Additional Hints (No hints available.)