Skip to content

Fången på Kägleholm Multi-cache

Hidden : 06/03/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
OBS! JUST PÅ EVENTDAGEN, DEN 3 JUNI 2017 NÄR DENNA CACHE PUBLICERAS, HÅLLS KYRKAN ÖPPEN KL 14:30-17:00, GUIDE PÅ PLATS. PASSA PÅ ATT GÅ IN DÅ!

NOTE! ON THE PUBLISHING DAY, JUNE 3RD, 2017, THE CHURCH WILL BE OPEN AT 2.30-5 PM, A GUIDE WILL BE THERE. TAKE THE CHANCE TO ENTER!
Kägleholm avbildat 1694 av Dahlberg/Swidde, ur Suecia antiqua et hodierna, publicerat med tillstånd från Kungliga biblioteket. Bilden möjligen något förskönad av konstnären?

Året är 1708. Det är ännu svensk stormaktstid och ett år kvar till nederlaget i Poltava. Karl XII och den karolinska armén är större och mer skräckinjagande än någonsin och har satt av mot Moskva för att möta sin enda kvarvarande fiende: Peter den Stores Ryssland. Den 4 juli vinner Karl XII sin favoritseger i slaget i Holowczyn och svenskarna driver ryssarna på neslig flykt i sitt eget land med tusentals döda och sårade. Alla kommer inte undan och några väljer att frivilligt följa med svenskarna. Ett antal ryska krigsfångar inkvarteras så småningom på det tjusiga Kägleholms slott.

Stepka och hans kamrater måste såklart arbeta, men får lön för sin insats och kan röra sig ganska fritt. Utan internet och smartphones, inte ens geocaching, får man roa sig analogt, kanske med lite kägelspel? De arbetar hårt, lär känna bygdens folk och dansar på lördagen och en dag gifter sig Stepka med den vackraste flickan i byn. Bröllopet ståndar i Ödeby kyrka och några generationer senare märks det inte längre vem som är rysk eller vem som är svensk. Alla är människor, alla vill väl, alla gör sitt bästa och alla hör hemma i landet som ingen äger.

Kägleholms slott på Kägleholmsön i sjön Väringen var mycket påkostat och hade sin storhetstid på 1600-talet, men totalförstördes i en brand 1712. Slottet byggdes aldrig upp igen. Läs mer om Kägleholms spännande historia här. Det är fritt att besöka slottsruinen och smyga runt i källarvalvens skrymslen och vrår. Respektera markering av privat område och visa hänsyn till de boende i huset bredvid!

Knappt 200 m norr om Kägleholm ligger Ödeby kyrka med ursprung i medeltiden, troligen från 1100-talet. En förmögen adelsman räddade undan ovärderliga konstskatter från reduktionen på 1600-talet genom att skänka dem till kyrkan och dessa finns ännu kvar. Läs mer om den unika Ödeby kyrkas spännande historia och konst här. Den värdefulla konsten och de gamla utsmyckningarna kan ses vid någon av de guidade visningarna i juli. Efter överenskommelse med vaktmästare kan kyrkan öppnas även på andra tider, i första hand kontorstid, kontaktuppgifter finns här. Får du inte till något besök när kyrkan är öppen kan du se den inifrån via denna 360-bild.

Du ska nu söka spår efter den ryske krigsfången Stepka. Han och hans kamrater har spelat kägel. Men hur många poäng har de fått ihop? De fem spelarna i kägellaget har gjort varsitt kast med klotet. Varje spelares resultat finns präglat på en bricka. Den första brickan (A) sitter bakom infoskylten vid ruinens ”entré” (startkoordinaterna). Resterande brickor (B-E) hittas inne i och på utsidan av ruinen. De kommer i tur och ordning, B i första rummet (södra), E utanför. DU SKA INTE OCH FÅR INTE FLYTTA PÅ NÅGOT i eller vid ruinen, alla brickor kan hittas utan att man rör något. Var försiktig så inga stenar eller murbruk flyttas eller skadas. Du ska inte klättra på några träkonstruktioner. Däremot kan en spegel/kamera vara bra att ha. Lampa är nog ett måste. Spoilerbilder finns som hjälp. OBS! Det har visat sig att placeringen av bricka B har upplevts som problematisk. Strunta tillsvidare i att leta efter den och titta istället direkt på den temporära spoilerbilden som visar själva brickan för att skydda ruinen. Använd dessa regler för att räkna ut hur många poäng Stepkas lag fått ihop med sina fem kast.

Använd följande formel för att beräkna nordkoordinaten till finalgömman:

(A*B*C*D*E) + 850 = X.XXX

Gå sedan vidare till kyrkan och hämta uppgifter för att få fram finalgömmans östkoordinat (Är kyrkan låst, kan du använda denna 360-bild för inomhusfrågorna):
 • F) På kyrkogården finns en gravplats som tillhört tre släkter som verkat på Kägleholms säteri, se skylt. Under hur många år verkade de? Ta det senare årtalet och minska med det tidigare. Antalet år = FF
 • G) Hur många svarvade stolpar finns i den främre raden i den fyrkantiga altarringen från 1680 (ej sidorna, ”halv” stolpe räknas inte)? Antalet stolpar = GG
 • H) Hur många ljus finns det plats för i den smidda takkronan från 1700-talet i kyrkans norra sidoskepp? Antalet ljushållare = H
 • I) Den mekaniska orgeln från Erik Adolf Zetterquist i Hallsberg installerades 1856. Hur många metallpipor syns i fronten på kyrkorgeln? Titta extra noga på mittsektionen, det är samma antal i alla sektioner. Antalet pipor = II
 • J) På trappan upp till predikstolen och runt själva "korgen" finns ett bibelord citerat med guldbokstäver. Vilken är den andra versen i citatet? Versnumret = JJ
 • K) På kyrkogården finns en enda stenbänk. Nära bänken ligger K A Norgren begravd. Vilket år föddes Norgren? Födelseåret = KKKK

Använd följande formel för att beräkna östkoordinaten till finalgömman:
F + (G*H*I) + J - K + 624 = Y.YYY

Cachen finns på N 59 2X.XXX E 015 2Y.YYY

Välkommen till historiefyllda Kägleholms slottsruin och Ödeby kyrka!

Testa gärna ditt resultat i checkern nedan:


The year is 1708. The Swedish Empire is still in great power and there is yet another year to go until the defeat at Poltava. King Charles XII with his Caroline army is bigger and more terrifying than ever and has set off to Moscow to meet the only remaining enemy: Peter the Great of Russia. After the victory in the battle of Holowczyn, some Russian prisoners of war are eventually accommodated at the fancy castle of Kägleholm.

Stepka and his comrades can live quite freely at Kägleholm. Without the Internet, smart phones and even geocaching, fun needs to be had analogously, perhaps with some skittles? Stepka marries the most beautiful girl in the village and the wedding is held in Ödeby church. A few generations later, nobody counts who is Russian or who is Swedish. Everyone is human, everyone does their best and the country is everyone’s home, though nobody owns it.

Kägleholm was a fancy castle and had its heydays in the 1600s. The castle was totally destroyed in a fire in 1712. The castle was never restored, the ruins were only covered by a roof in 1942. Learn more about the exciting story of Kägleholm here. It is free to visit the castle ruins and sneak around in the cellar nooks and crannies. Please, respect the private area next to the ruins.

Less than 200 m north of Kägleholm, you’ll find Ödeby church with its origins in the Middle Ages, probably from the 1100s. A wealthy nobleman donated priceless art treasures to the church in the 1600s, and the art is still there. Learn more about the exciting story of the church here. The valuable art and old decorations can be seen at one of the guided tours in July. In agreement with the janitor, the church can be opened at other times, primarily office hours, contact information here. If the church isn’t open, you can still have a look from inside through this 360-photo.

Your mission now is to find traces of Stepka, the Russian war prisoner. He and his comrades have played skittles. But how many points did they score? The five players in the skittles’ team have made one throw each. Each player's result is engraved on a plastic tile. The first tile (A) is attached on the back of the information sign at the "entry" (start coordinates). The four remaining tiles (B-E) are placed inside and on the outside of the ruins. They are placed in order, B in the first room (south), E outside. DO NOT MOVE ANYTHING inside or outside the ruins, all the tiles can be found without touching anything. Be careful and make sure you don't cause any damage or movement to stones or mortar. You should not climb any wooden constructions. A mirror/camera could be useful. Flashlight almost required. There are spoiler photos available. NOTE! There have been some problems with tile B. At the moment, you don't have to find it, just see the temporary additional spoiler photo until it is moved to a place that doesn't harm the ruin. Use these rules to figure out how many points Stepka’s team scored.

Use the following formula to calculate the northern coordinate for the final hide:
(A * B * C * D * E) + 850 = X.XXX

Move on to the church and find some data to obtain the east coordinate for the final hide (If the church is closed, you can use this 360-photo to find the indoor answers):
 • F) In the cemetery, there is a grave that belonged to three families who worked at the manor of Kägleholm, see the sign. For how many years did they work here? Take the latter year, and reduce with the former. The number of years = FF
 • G) How many poles does the square altar ring have in the front row from 1680 ("half" poles and poles on the sides should not be counted)? The number of poles = GG
 • H) How many candle-holders are there in the forged chandelier from the 1700s in the church's northern wing? The number of holders = H
 • I) The mechanical organ from Erik Adolf Zetterquist was installed in 1856. How many metal pipes are visible on the front of the organ? Look carefully at the middle section. There are as many pipes in all the three sections. The number of pipes = II
 • J) Outside the stairs to the pulpit, and around the "basket", a Bible quote is written with golden letters. Which is the second verse in the quote? Verse number = JJ
 • K) In the cemetery, there is one single stone bench. K A Norgren is buried close to the bench. In what year was Norgren born? Year of birth = KKKK


Use the following formula to calculate the eastern coordinate for the final hide:
F + (G*H*I) + J - K + 624 = Y.YYY

The cache is placed at N 59 2X.XXX E 015 2Y.YYY

Welcome to the historical castle ruins of Kägleholm and to Ödeby church!

Please check your results in the checker below:
Additional Hints (Decrypt)

Frr fcbvyre cubgbf Xöeg snfg gbgnyg? Cebin ngg zrffn ryyre evatn zvt, 070-590 96 22. Zvan nivfrevatne söe TP-zrqqrynaqra xna qeöwn gvzzne Gbgnyyl ybfg? Gel gb grkg zr be pnyy 070-590 96 22. TP zrffntrf fbzrgvzrf arrq ubhef gb ernpu zr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)