Skip to content

Мраморная пещера (Marble Cave) EarthCache

Hidden : 02/19/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(EN) Marble Caves is a cave in Crimea, at the lower plateau of Chatyr-Dag, mountainous massif. It is a popular tourist attraction being one of the most visited caves in Europe. Due to its uniqueness, the Marble Cave became famous worldwide. Speleologists consider it among the top five most beautiful caves of the planet, and one of the Seven Natural Wonders of Ukraine. In 1992, it was included in the International Association of equipped caves. .Limestone or calcium carbonate is a sedimentary rock, organogenic dominant, white, gray or yellow. The rock is composed mainly of calcite and aragonite minerals both chemical formula (CaCO3). Generally limestone is formed from biogenic sediments, but may have a genesis of chemical reactions or processes forming clusters. Limestones have a significant economic importance, being used as a raw material in the construction industry, are natural reservoirs for storage of petroleum, natural gas, or rock in karst processes that occur with the formation of caves which are places of tourist attraction. These calcareous rocks passing through the calcium carbonate and enriched with them, reach the surface they percipate from the salt solution in stratisfied or fine needle shaped crystals forms. Based on the Mohs hardness scale hardness of 3.4 to 4, it can be easily grinded stone. The rich color scale is given by iron oxides, sulfides, the presence of sulfur and various clay minerals. Schist is a medium-grade metamorphic rock with medium to large, flat, sheet-like grains in a preferred orientation (nearby grains are roughly parallel). It is defined by having more than 50% platy and elongated minerals, often finely interleaved with quartz and feldspar. Travertine is a form of limestone deposited by mineral springs, especially hot springs. Travertine often has a fibrous or concentric appearance and exists in white, tan, cream-colored, and even rusty varieties. It is formed by a process of rapid precipitation of calcium carbonate, often at the mouth of a hot spring or in a limestone cave.

To claim this earthcache please send me via profile e-mail the answer to the following questions:
1) What can form stalactites, stalagmites, and other speleothems?
2) How is formed the cave?
3) Why the limestone schists are colored?
Uploaded photos with you and/or your GPS in the cave are welcome!

Prices are from 350 rubles per adult it is about 6€, hiketime in cave ~1.5 hours, humidity in caves up to 90%.
Contact Person: (0652) 25-63-48.

(UA) Мармуровий Печери знаходиться печера в Криму, на нижньому плато Чатир-Даг, гірський масив. Це популярний туристичний атракціон є одним з найбільш відвідуваних печер Європи. Завдяки своїй унікальності, Мармурова печера стала відомою в усьому світі. Спелеологи вважають це входить в п'ятірку найкрасивіших печер планети, і один з семи природних чудес України. У 1992 році він був включений до складу Міжнародної асоціації обладнаних печер. Вапняк або карбонат кальцію є осадова гірська порода, органогенний домінантою, білий, сірий або жовтий. Порода складається в основному з кальциту і арагоніта мінералів як хімічна формула (CaCO3). Як правило, вапняку утворюється з біогенних відкладень, але може мати генезис хімічних реакцій або процесів, що утворюють кластери. Вапняки мають істотне економічне значення, яка використовується в якості сировини в будівельній галузі, є природні резервуари для зберігання нафти, природного газу, або породи в карстових процесах, які відбуваються з утворенням печер, які є місцями туристичного тяжіння. Ці карбонатні породи, що проходять через карбонат кальцію і збагачені з ними, досягають поверхні вони percipate з сольового розчину в stratisfied або тонких голчастих кристалів форми. На підставі шкалою Мооса твердість твердості від 3,4 до 4, вона може бути легко шліфується камінь. Багата колірна гамма визначається оксидами заліза, сульфідів, в присутності сірки і різних глинистих мінералів. Schist є середнього класу метаморфічна гірська порода з середніх і великих, плоских, пластинчастих зерен в переважної орієнтації (близько зерна приблизно паралельні). Вона визначається наявністю більш ніж на 50% Platy і подовжені мінерали, часто тонко перемежовуватися кварцу і польового шпату. Травертин є однією з форм вапняку, зданий на зберігання мінеральних джерел, особливо гарячими джерелами. Травертин часто має волокнисту або концентричний зовнішній вигляд і існує в білий, коричневий, кремовий, і навіть іржаві сорти. Він утворюється в результаті процесу швидкого осадження карбонату кальцію, часто в гирлі гарячого джерела або у вапняковій печері.

Для того, щоб претендувати на цю earthcache ласка, надішліть мені за профілем електронній пошті відповідь на наступні питання:
1) Що можуть утворювати сталактити, сталагміти та інші натічних?
2) Яким чином формується печеру?
3) Чому вапнякові сланці пофарбовані?
Завантажені фотографії з вами і / або вашої GPS в печері вітаються!

Ціни від 350 рублів за дорослого близько 6 €, hiketime в печері ~ 1,5 години, вологість в печерах до 90%.
Контактна особа: (0652) 25-63-48.

(RU) Мраморные пещеры - это пещера в Крыму, на нижнем плато Чатыр-Дага, в горном массиве. Это популярная туристическая достопримечательность, являющаяся одной из самых посещаемых пещер в Европе. Благодаря своей уникальности, Мраморная пещера стала известной во всем мире. Спелеологи считают его одним из пяти самых красивых пещер планеты и одним из семи природных чудес Украины. В 1992 году он был включен в Международную ассоциацию оборудованных пещер. . Известняк или карбонат кальция - осадочная порода, органогенная доминанта, белая, серая или желтая. Скала состоит в основном из минералов кальцита и арагонита как химической формулы (СаСО3). Обычно известняк образуется из биогенных осадков, но может иметь генезис химических реакций или процессов, образующих кластеры. Известняки имеют важное экономическое значение, будучи использованными в качестве сырья в строительной промышленности, являются естественными резервуарами для хранения нефти, природного газа или горной породы в карстовых процессах, которые происходят с образованием пещер, которые являются местами для туристов. Эти известковые породы, проходящие через карбонат кальция и обогащенные ими, достигают поверхности, которую они перципируют из солевого раствора в форме стратифицированных или тонкоигольчатых кристаллов. Основываясь на твердости по шкале твердости по Моосу от 3,4 до 4, ее можно легко измельчить. Богатая цветовая гамма представлена ​​оксидами железа, сульфидами, присутствием серы и различных глинистых минералов. Schist - это среднеразвитая метаморфическая порода со средними и большими плоскими листовидными зернами в предпочтительной ориентации (близлежащие зерна примерно параллельны). Он определяется наличием более 50% пластинчатых и удлиненных минералов, часто тонко чередующихся с кварцем и полевым шпатом. Травертин - форма известняка, отложенная минеральными источниками, особенно горячими источниками. Травертин часто имеет волокнистый или концентрический внешний вид и существует в белых, коричневых, кремовых и даже ржавых разновидностях. Он образуется в результате процесса быстрого осаждения карбоната кальция, часто в устье горячего источника или в известняковой пещере.

Чтобы заявить на этот земной кэш, пришлите мне по электронной почте в профиле ответ на следующие вопросы:
1) Что могут образовывать сталактиты, сталагмиты и другие виды спелеотемов?
2) Как образуется пещера?
3) Почему известковые сланцы окрашены?
Приветствуются загруженные вами фотографии и / или ваш GPS в пещере!

Цены от 350 рублей на взрослого около 6 €, время в пещере ~ 1,5 часа, влажность в пещерах до 90%.
Контактное лицо: (0652) 25-63-48.

Additional Hints (No hints available.)