Skip to content

Jezerina Multi-cache

Hidden : 03/16/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SLO

Jezerina

Jama Jezerina je znana tudi kot Pečina v Borštu ali kot Jama v Jezerini. Jamarji so večino jamskih raziskovanj opravili v prvi polovici 70. let prejšnjega stoletja.

Za Jezerino jamarji pravijo, da je majhna, a ima vse kar imajo velike jame. Vhod v jamo je manjši udor. Na vhodu se na levo stran odcepi okoli 20 m dolg enostaven rov, na desno pa približno 240 m dolg rov, sestavljen iz več zaporednih dvoran. Dvorane so zasigane, v njih so kapniki in stebri. V prvi izmed štirih dvoran se na tleh nahajata tudi grušč in zemlja, ki ju najdemo tudi v levem rovu. Jamo krasijo številne jamske kraške tvorbe in je vredna ogleda.

Jamske tvorbe v Jezerini
Foto: Simon Primožič

Naloga
Na objavljenih koordinatah najdite micro vsebnik. V njem boste dobili koordinate vhoda v jamo in nadaljnja navodila kako do zaklada.
Zaklad in njegova prvotna vsebina
Zaklad je 0,35l Lock & Lock škatlica in je ob postavitvi vseboval:
• vpisni dnevnik,
• GeoCoin.
Opozorilo
Upoštevajte dejstvo, da Jezerina ni turistična jama urejena za voden ogled. Prehodi med dvoranami so relativno enostavni, a kljub temu bo potrebno tudi na kolena in malce lažjega plezanja. Upoštevajte oceno težavnosti terena. Ne vstopajte v jamo sami ali če imate klavstrofobijo. Če se že podajate vanjo sami, o svoji nameri obvestite bližnje ali prijatelje.
V jamo vstopate na lastno odgovornost!
V jamo ne vstopajte brez dobre svetilke in rezervnih baterij. Obuto imejte dobro visoko pohodno obutev in dovolj topla oblačila, ki pa naj jih ne bo škoda. Iz jame boste verjetno prišli nekoliko blatni. Priporočljiva je uporaba čelade.
Marsikje v jami so vidni ostanki številnih človekovih obiskov. Prosim, poskrbite, da jih po vašem obisku ne bo še več.
V zakladu ni pisala, zato ga prinesite s seboj.
Vse internetne Found it vpise brez fizičnega vpisa v dnevnik bomo striktno brisali.

 

ENG

Jezerina Cave

Jezerina Cave is also known as the Pečina v Borštu (eng. Cave in Boršt) or as Jama v Jezerini (eng. Cave in Jezerina). Cavers most cave surveys conducted in the first half of the 70s.

For Jezerina Cave cavers say that is small but it have all the characteristics of the big caves. The entrance is a small collapse. At the entrance, the cave splits in the two passages. The left passage is about 20 m long and simple. The right one is 240 m long and it's consisting of several successive chambers. Chambers are calcified so there are a lot of stalactites and columns. On the ground of the first of the four chambers is rubble and soil, which can also be found in the left tunnel.
The cave is adorned with numerous karst cave formations and is worth to visit it.

The Jezerina Cave
Photo: caver_jolly

Task
On the published coordinates find the micro container. Inside you will get the coordinates of the entrance of the cave and further instructions how to find the cache.
Geocache and its initial content
The geocache is 0,35l Lock & Lock box and it's initial content was:
• logbook,
• GeoCoin.
Warning
Please note that Jezerina is not a touristic cave arranged for guided tours. The passes between the cave chambers are relatively simple, but to reach the cache will be necessary to go on knees and a little easy climbing. Consider the rate of the terrain. Do not enter into the cave alone or if you are claustrophobic. If you already plan to visit the cave alone, please inform in advance someone about your intention.
You enter in the cave at your own risk!
Please, enter in to the cave only with a good flashlight and spare batteries. You have to wear good trekking boots and warm clothes, which shouldn't be too "good". From the cave you'll return probably a bit muddy. It is recommended to wear a helmet.
In many places in the cave are visible remains of many human visitors. Please make sure that after your visit will not be more of them.
Bring your own pen.
All Found it logs without log in cache logbook will be strictly deleted.

 


 

Additional Hints (Decrypt)

Fgntr 1: cbq xnzabz / haqre gur ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)