Skip to content

Järn i garpa EarthCache

Hidden : 03/29/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:




Järn har den kemiska beteckningen Fe från latinets Ferrum. Det är den vanligaste mineralen på jorden viktmässigt och jordens kärna bestårr till huvuddelen av järn. "Färskt" järn har en silver-grå yta medan oxiderat järn har en röd-brun yta. Oxideringsprocessen bryter ner järnet till järnoxid när det kommer i kontakt med vatten. Järn används sällan rent, utan oftast i blandningar bl.a stål, gjutjärn, rostfritt stål osv. Järn finns naturligt på många platser på jordens yta och strax där under. I området mellan Åmme (norr om Åmmeberg) och Zinkgruvan finns ca 340 gruvschakt och brott, detta visar att området är rikt på mineraler. Järn, koppar, zink, silver, bly, kobolt och fältspat är de vanligaste mineralerna. Gruvorna har varit aktiva i olika omgångar beroende på när just det mineralet behövdes. Det finns några olika teorier om varför det är en så stor mineralisering inom just detta område. Vulkaniska aktiviteter är en teori.

Iron has the chemical symbol Fe from the Latin Ferrum, it is the most common mineral on earth weight-bearing. The Earth's centercore is iron. "Fresh" iron has a silver-gray surface, while oxidized iron has a red-brown surface. The oxidation process breaks down the iron to ironoxide when it comes into contact with water. Iron mixes are the main applications, steel, stainless steel, cast iron, etc. Iron is found naturally in many places on Earth's surface and immediately below. In the area between Åmme (north of Åmmeberg) and the Zinkgruvan mine, there are about 340 mineshafts and diggings, which shows that the area is rich in minerals, not just iron but also copper, zinc, silver, lead, cobalt, feldspar are the most common minerals. The mines have been active in different periods depending on what was needed and when. There are some different theories why there is such a great mineralization in this area, volcanic activities is one.

Gruvorna Garpa och Västerby hittades förmodligen p.g.a att gruvans ena gavel syntes i den förkastning som skär genom området.

The mines at Garpa and Västerby were probably found due to the fact that the mine seam was found in the fault line on the surface.

  

Järn finns i några olika varianter;

Hematit eller blodsten är en rödaktig järnoxid. Den finns på många platser i bergslagen. Hematit är omagnetiskt på grund av antiferromagnetism. Kvartsbandad blodstensmalm kan bl a hittas i Norberg och Noratrakten och är landskapet Västmanlands landskapssten. Namnet blodsten kommer från att om man repar den får den en röd färg. Blodsten används som färgpigment i bland annat falu rödfärg.

Magnetit kallas även svartmalm och bildas under högt tryck och temperatur. Magnetit finns på många platser i landet, bland annat i Kiruna och Malmberget. Magnetit är naturligt magnetiskt (ferromagnetiskt), vilket gör den lätt att skilja ut från övriga mineraler.

Iron is available in a few different variants;

Hematite or bloodstone is a reddish iron oxide found in many places in the Bergslagen area. Hematite is non-magnetic due to its anti-ferromagnetism. Quartz-banded bloodstone ore can be found in Norberg and in the Nora-area, and is the provincial stone of Västmanland. The name Bloodstone is from that if you scratch it, it turns to a red color especially if you add water. Hermatite is used as a color pigment, it’s included in the world famous in Sweden falu-red color.

Magnetite is also called black-ore, formed under high pressure and temperature. Magnetite is found in many places in the country, Kiruna and Malmberget are Magnetite deposites. Magnetite is naturally magnetic (ferromagnetic), which makes it easy to distinguish from other minerals.

Järnmalm

Är malm som innehåller det metalliska grundämnet järn. En järnmalms mineralisering betecknas malm om det är lönsamt att bryta den. I Fyledalen i Skåne finns en mineralisering av chamosit och siderit där totala järninnehållet är mycket stort men där halten är för låg (30%) för att klassas som malm.

Idag bryts det järnmalm i Sverige i bland annat Kiruna och Malmberget. I Kiruna är det magnetit som bryts och i Malmberget är det magnetit och hematit. 

Idag är Sverige är en av Europas största järnmalmsproducenter.

Iron ore

Defined as an ore containing the metallic element iron. An iron mineralization is called ore if it is profitable to mine it. In Fyledalen in Skåne there is a mineralization of Chamosite and Siderite where total iron content is very large but the grade is too low (30%) to be classified as ore.

Today iron ore is mined in Sweden in, among other places, in Kiruna and Malmberget. Magnetite in Kiruna and in Malmberget it is magnetite and hematite. 

Sweden is one of Europe's largest iron ore producers today.

 

Garpagruva

Järnmalmsgruva från 1100-talet. En av Sveriges mest sevärda lämningar av en järngruva från den tiden.

Historik

Man började med enkel gruvdrift (vittrad malm, som grävdes fram i jorden eller sjöbottnar) och järnframställning i dessa trakter för mer än 1000 år sedan. En kunglig skattebok från år 1413 tar upp “Stålberget” i södra Närke. Man hade då börjat med att bearbeta fast berg. Järnmalmen i området har en järnhalt på 40-45 % och är impregnerade av magnet- och svavelkis, samt koppar, zink, bly och grafit. Gustav Vasa klagar i ett brev 1550 till allmogen i Lerbo (Lerbäck), Askersunds och Hammars socknar "falskt stålsmide" och hotar med straff. Orsaken var naturligtvis den höga svavelhalten i malmen.

Av järngruvor, som bearbetats kan nämnas: Västerby, Garpa, Åmme och Nyhytte. Garpa Gruva bröts liksom Västerby gruva redan på Medeltiden. Namnet tyder på att tyskar (garpar) ha varit med i början. Bergsmännen i Hammar hade på 1600-talet tvister med brukspatron Anton von Boij om gruvrättigheter i Garpa. Brytning har skett i olika omgångar under århundraderna, för att upphöra slutet av 1800-talet. Garpa Gruva har levererat malm till masugnarna i Dalby, Forsa, Rönne, Dammen, Släte och Västra Å. Dagöppningen ligger på 30m djup.

Garpagruva

Iron ore mine from the 1100s. One of Sweden's most spectacular remains of an iron mine from that time.

History

Simple iron production (broken ore, excavated in the soil or seabed) began in these areas more than 1,000 years ago. A royal tax book from 1413 tells us about "Stålberget" ("The steel mountian") in southern Nerke and the process of solid iron ore. The iron ore in the area has an iron content of 40-45% and is impregnated with magnetic and sulfur cisterns, as well as copper, zinc, lead and graphite. Gustav Vasa complains in a letter in the year 1550 to the township of Lerbo (Lerbäck), Askersund and Hammar's parishes "false steel" and threatens with punishment. The reason, of course, was the high sulfur content of the ore.

Of the iron ore mines that have been processed in the area are also mentioned: Västerby, Åmme and Nyhytte. The Garpa Mine as well as the Västerby mine were already in production in the Middle Ages. The name suggests that Germans (garps) were involved in the beginning. The mine owners of Hammar had disputes with Anton von Boij about the mining rights in Garpa in the 17th century. Mining had been taking place during different times over the centuries, up until the end the late 1800's. Garpa Mine has delivered ore to the blast furnaces in Dalby, Forsa, Rönne, Dammen, Släte and Västra Å. The entrance opening is 30m deep from the original height.

Uppgift

För att kunna logga den cache måste du genomföra följande övningar och skicka svaren till CO.

1) Är malmen i garpagruvan Magnetit eller Hematit? För att kunna göra denna måste du ha med magnet och något hårt. Leta fram några svarta stenar och prova med magnet eller skär stenen med något hårt. Fastnar magneten är det magnetit eller såg du en röd linje när det skrapade stenen då är det hematit.

2) Beskriv med egna ord utseendet av järnmalmen som finns i gruvan:

· Kornstorlek
· Ser du annat än likfärgade korn

3) Vilken färg har brottets väggar? Beskriv med egna ord vad du ser. Varför skiljer färgen från beskrivning ovan? Hittar du annat än järnmalm?

4) Utanför ingången finns det några stenhögar, varför tror du dessa finns?


Task

In order to log this cache, you must complete the following exercises and send the answers to the CO.

1) Is the ore in the Garpagruvan Magnetite or Hematite? To do this you must have a magnet and something hard. Look for some black stones and try a magnet on them or rub the stone with something hard. Did the magnet stick? then its magnetite or did you see a red line? Then the stone is hematite.

2) Describe in your own words the appearance of the iron ore contained in the mine:

· Grain size
· Do you see anything other than simular coloured grains

3) What colour do the walls of the pit have? Describe in your own words what you see. Why does the colour differ from the description above? Can you find anything other than iron ore?

4) Outside the entrance there are some stone piles, why do you think they exist?


Additional Hints (No hints available.)