Skip to Content

<

#03 Památné stromy Horažďovicka

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/26/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cz: Památný strom - Lípa u Sv. Anny
En: Memorial Tree - Linde Tree at St. Anne

Památné stromy

Lípa u Sv. Anny

Lípa u Sv. Anny je třetím památným stromem, který Vám chceme představit.
Opět jde o lípu srdčitou nebo též zvanou lípu malolistou (Tilia cordata), jedná se o statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou, který dorůstá 30 a více metrů z čeledi slézovitých. Strom je v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod číslem 102434 . Přirozeně se vyskytuje po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Roste hojně v listnatých a smíšených lesích od nížin do nižších horských poloh, v horách nad 900 m n.m. však většinou zcela chybí.
Strom naleznete u vsi Břežany, severozápadně od Horažďovic. Tuto lípu najdete růst na východ při výjezdu z obce směrem na Malý Bor odbočit doleva po cestě až u barokní kaple sv. Anny, v nadmořské výšce 500 m. Stáří stromu je odhadováno na 250 let, s obvodem kmene 430 cm a celkovou výškou 24 m, údaje jsou z měření z roku 1992. Lípa je chráněna od roku 1992 pro svůj vzrůst a věk s ochranným pásmem o poloměru 10 m. Zdravotní stav je dobrý a při měření v roce 2012 byl obvod kmene 432 cm a celková výška 25 m. Za nejstarší živou lípu malolistou v České republice je považována Žeberská lípa odhadované stáří je přes 700 let.
Podle vyprávění jezuity Alberta Chanovského žila v polovině 17. století ve vesnici Břežany žena, kterou manžel bil, až oslepla. Před velkým trápením utekla do lesa, kde si pod dohledem anděla hlínou umývala obličej. Když ze země náhle začala proudit voda, tak dlouho s ní ošetřovala své oči, až částečně uviděla. U zázračného pramene pak postavili kapličku a zasvětili ji sv. Anně. Voda ze studánky prý léčila všechny neduhy, zejména oční, a lidé si ji odnášeli domů. Při poslední přestavbě kaple v polovině 18. století vysadili před kaplí dnes již památnou lípu, která kapličku již několik století ochraňuje. Původně u kaple rostly lípy dvě, dochovala se však jen jedna.

  

Lípa u Sv. Anny je obcí Břežany přihlášena do 16. ročníku celostátní ankety Strom roku 2017

Keš

Keš je umístěna až za ochranným pásmem památného stromu, proto u stromu nehledejte a hlavně strom v žádné části nepoškozujte. Z parkoviště P1 dojděte po silnici až k P2 a odtud lesní cestou vzhůru k památnému stromu. Od samotného stromu je to ke schránce kousek za šipkou.

Nezapomeňte si opsat indicii potřebnou k odlovu bonusu!

Památné stromy

Linde Tree at St. Anne

St. Anne's Linda is the third memorable tree that we want to introduce to you.
Again, it is a lily of the valley or also called small linden (Tilia cordata), a deciduous deciduous tree with a coffin, Which grows 30 or more meters from the family of the mallow. The tree is a record of remarkable trees of the Nature Conservation and Landscape Protection Agency of the Czech Republic under the number 102434 . It naturally occurs all over Europe with the exception of the northern half of Scandinavia and the southernmost corners of Europe. It also grows in Corsica, the Caucasus and the Crimean peninsula. It grows abundantly in deciduous and mixed forests from the lowlands to the lower mountain ranges, in the mountains above 900 m above sea level. But most of the time it is completely missing.
You can find the tree at the village Brezany, northwest of Horazdovice. You can find this linden to the east when leaving the village towards Maly Bor turn left on the way to the baroque chapel of St. Anny, at an altitude of 500 m. The age of the tree is estimated at 250 years, with a trunk circumference of 430 cm and a total height of 24 m, data are from 1992 measurements. Linda is protected since 1992 for its growth and age with the protection zone Radius 10 m. The state of health is good and in 2012, the trunk was 432 cm and the total height was 25 m. The Zelberská linda is considered to be the oldest live lilac of Malolist in the Czech Republic with an estimated age of more than 700 years.
In the mid-17th century, according to the story of Alberto Chanovsky's Jesuit, a woman in the village of Brezany lived to blind herself. She had fled to the forest before she was very troubled, washing her face under the watch of an angel. When the water suddenly began to flow, she had been treating her for so long until she had seen it. At the miraculous spring, they built a chapel and dedicated it to St. Anne. The water from the well said to have treated all the ailments, especially the eye, and the people took her home. At the last rebuilding of the chapel in the middle of the 18th century, the monumental linden was laid out in front of the chapel, which has protected the chapel for several centuries. Originally at the chapel grew limes two, but only one survived..

Cache

If the cache is located behind the protection zone of the memorable tree, so do not look for the tree and do not damage the tree in any way. From P1, drive down the road to P2 and then up the forest path to the memorable tree. From the tree itself, it's a little behind the arrow.

Do not forget to write down the indices needed to catch the bonus!

Památné stromy

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Additional Hints (Decrypt)

arav cbgeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

80 Logged Visits

Found it 77     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.