Skip to Content

<

#06 Památné stromy Horažďovicka

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cz: Památný strom - Valachoc lípa
En: Memorial Tree - Valachoc Linde Tree

Památné stromy

Valachoc lípa

Valachoc lípa je šestým památným stromem, který Vám chceme představit.
Jedná se o lípu srdčitou nebo též zvanou lípu malolistou (Tilia cordata), jedná se o statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou, který dorůstá 30 a více metrů z čeledi slézovitých. Strom je v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod číslem 105035 . Přirozeně se vyskytuje po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Roste hojně v listnatých a smíšených lesích od nížin do nižších horských poloh, v horách nad 900 m n.m. však většinou zcela chybí.
Strom naleznete u vsi Těchonice, severozápadně od Horažďovic. Tato lípa roste za obcí u křížku vedle cesty z Těchonic do Strážovic. Rozměr obvodu kmene je 473 cm, průměr koruny 8 m a celková výška 14 m, údaje jsou z měření z roku 2005. I přes své rozměry patří lípa k mladým stromům, sama byla zasazena v roce 1920 dědou rodiny Valachů jako jedna ze dvou lip u křížku. Lípa je chráněna od roku 2007 jako významná krajinná dominanta s ochranným pásmem o poloměru 15 m. Zdravotní stav je dobrý v roce 2009 došlo k ošetření, zastřešení dutiny a stažení kovovými lany a následné měření obvodu kmene ukázalo hodnotu 478 cm. Za nejstarší živou lípu malolistou v České republice je považována Žeberská lípa odhadované stáří je přes 700 let.

  

Keš

Keš je umístěna až za ochranným pásmem památného stromu, proto u stromu nehledejte a hlavně strom v žádné části nepoškozujte. Z parkoviště P1 vidíte přímo na památný strom a ke schránce je to pár kroků za šipkou.

Nezapomeňte si opsat indicii potřebnou k odlovu bonusu!

Památné stromy

Valachoc Linde Tree

Valachoc lime is the sixth memorial tree we want to introduce.
It is a lily of the valley, or also called a small-leaved linden(Tilia cordata), a deciduous deciduous tree with a coffin, a high arched crown that grows 30 or more meters from the family of the mallow. The tree is a record of the memorable trees of the Nature Protection Agency of the Czech Republic under the number 105035 . It naturally occurs all over Europe with the exception of the northern half of Scandinavia and the southernmost corners of Europe. It also grows in Corsica, the Caucasus and the Crimean peninsula. It grows abundantly in deciduous and mixed forests from the lowlands to the lower mountain ranges, in the mountains above 900 m above sea level. Most of the time, however, is missing.
You can find the tree at the village of Techonice, northwest of Horazdovice. This lime grows behind the village at the cross next to the road from Techonic to Strazovice. The size of the trunk circumference is 473 cm, the diameter of the crown is 8 m and the total height is 14 m, the data are from the measurements of 2005. Despite its dimensions, the linden belongs to the young trees, itself was planted in 1920 by the family of the Valach family as one of the two lips at the cross . Since 2007, Lípa has been protected as an important landscape dominant with a protection zone with a radius of 15 m. The state of health is good in 2009, the cavity roofing and the metal wire rope, followed by a measurement of the circumference of the trunk showed a value of 478 cm. As the oldest live lilac in the Czech Republic, the Zebreska linda is considered to be over 700 years old.

Cache

If the cache is located behind the protection zone of the memorable tree, so do not look for the tree and do not damage the tree in any way. From the parking lot P1, you can see directly on the memorable tree and the box is a few steps behind the arrow.

Do not forget to write down the indices needed to catch the bonus!

Památné stromy

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Additional Hints (Decrypt)

arav cbgeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

84 Logged Visits

Found it 83     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.