Skip to Content

<

#07 Památné stromy Horažďovicka

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cz: Památné stromy - Lípy u Mlýnského rybníka
En: Memorial Tree's - Linden tree near the Mill Pond

Památné stromy

Lípy u Mlýnského rybníka

Lípy u Mlýnského rybníka jsou sedmým místem, který Vám chceme představit.
Jedná se o dvě příbuzné, lípu srdčitou nebo též zvanou lípu malolistou (Tilia cordata) a o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), v obou případech se jedná o statný opadavý listnatý strom dosahující výšky přes 25 m, z čeledi slézovitých. Stromy jsou v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod číslem 105036. Přirozeně se vyskytují po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Rostou také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. V naší republice rostou tyto lípy roztroušeně po celém území od pahorkatin do podhůří.
Stromy naleznete po obou stranách křížku umístěného na staré cestě vedoucí od hráze Mlýnského rybníka směrem na Chrast v nadmořské výšce 470 m n. m. Mlýnský rybník leží nedaleko malé vesničky Horažďovická Lhota, části města Horažďovice, tu nalezneme asi 4 km severně od samotných Horažďovic. Stáří stromů se dá jen odhadovat, ale lípa velkolistá je s obvodem kmene 350 cm a výškou stromu 20 m větší než vedlejší lípa malolistá dosahující obvodu kmene 337 cm a stromové výšky celých 18 m dle měření z roku 2007. Lípy jsou chráněny od roku 2007 protože vytvářejí výrazně esteticky, historicky a krajinářsky hodnotné místo, a jsou zde výraznou dominantou s ochranným pásmem o poloměru 10,7 - 11 m. Zdravotní stav je dobrý a lípy byli v roce 2008 ošetřeny řezem. Za nejstarší živou lípu malolistou v České republice je považována Žeberská lípa odhadované stáří je přes 700 let. Lípa velkolistá patří k dlouhověkým stromům a nejstarším žijící na našem území je asi Klokočovská lípa (1000 let).

  

Keš

Keš je umístěna až za ochranným pásmem památného stromu, proto u stromu nehledejte a hlavně strom v žádné části nepoškozujte. Z parkoviště P1 se vydáte po cestě, která vás dovede až na zmiňované místo. Odtud se již můžete vydat k nedaleké schránce rovnou za šipkou.

Nezapomeňte si opsat indicii potřebnou k odlovu bonusu!

Památné stromy

Linden tree near the Mill Pond

Linden tree near the Mill Pond are the seventh place that we want to introduce to you.
These are two relatives, a heart-shaped linden, or also called the small-leaved linden (Tilia cordata) and a large-leaved linden (Tilia platyphyllos), both of which are a deciduous deciduous tree reaching over 25 m in height, of the family of mallows. The trees are in the records of the Memorial Trees of the Nature Conservation and Landscape Protection Agency of the Czech Republic under the number 105036. They are naturally occurring all over Europe, with the exception of the northern half of Scandinavia and the southernmost corners of Europe. They also grow in Corsica, the Caucasus and the Crimean peninsula. In our country, these lizards grow scattered across the entire area from hillsides to foothills.
The trees can be found on either side of the cross on the old road leading from the Mill Pond dam to Chrast at an altitude of 470 m above sea level. Mill Pond is located near the small village Horazdovicka Lhota, parts of the town Horazdovice, here we find about 4 km north of Horazdovice. The tree age can only be estimated, but the large-leaved lime is 350 cm tall and the tree height is 20 m larger than the minor lime tree, reaching the circumference of the tribe 337 cm and the tree height of 18 m as measured from 2007. Linda is protected since 2007 Create a very aesthetically, historically and landscape-valuable place and are a significant dominant feature with a protection zone with a radius of 10.7 - 11 m. The state of health is good and the limes were cut in 2008. As the oldest live lilac in the Czech Republic, the Zebreska linda is considered to be over 700 years old. Large-leaved meadow belongs to long-lived trees and the oldest living on our territory is about Klokocovská linda (1000 years).

Cache

If the cache is located behind the protection zone of the memorable tree, so do not look for the tree and do not damage the tree in any way. From the P1 parking lot, take the road that will take you to the place. From here, you can go to the nearby mailbox directly behind the arrow

Do not forget to write down the indices needed to catch the bonus!

Památné stromy

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Additional Hints (Decrypt)

araí cbgeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

83 Logged Visits

Found it 82     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.