Skip to Content

<

#10 Památné stromy Horažďovicka

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cz: Památný strom - Dub Šternberk
En: Memorial Tree - Oak Sternberk

Památné stromy

Dub Šternberk

Dub Šternberk je zatím posledním památným stromem, který Vám chceme představit.
Jedná se o dub letní (Quercus robur), je to statný listnatý, opadavý a pomalu rostoucí strom, až 45 metrů vysoký s nepravidelnou korunou z čeledi bukovitých. Strom je v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod číslem 105595. Přirozeně se vyskytuje v Evropě a Malé Asii, na Kavkaze a v některých lokalitách severní Afriky. Roste od nížin do podhůří, kde může vytvářet doubravy nebo růst jako solitér. Dub letní roste velmi pomalu, zralého věku dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký, může se dožít i 2000 let.
Strom naleznete přímo v Horažďovicích. Tento velikán roste v severozápadní části areálu Panské zahrady, který slouží jako vycházkové místo a pěší koridor k parku Ostrov. Stáří stromu je odhadováno na 250 až 300 let, s obvodu kmene 430 cm ve výšce 130 cm a celková výška 20 m údaje jsou z měření z poloviny roku 2010. Dub je chráněn od roku 2010 pro svoji výjimečnou estetickou hodnotu solitérně rostoucího jedince, který patří mezi původní kosterní dřeviny Panské zahrady, ochranné pásmo nebylo vyhlášeno vzhledem k umístění stromu. Zdravotní stav stromu je velmi dobrý, jen v roce 2011 byly odstraněny bezpečnostním řezem suché větve. Stáří stromu je odhadována na 250 - 300 let. Za nejstarší žijící dub České republiky je považovaný Žižkův dub v Náměšti, jehož věk dendrochronologická metoda určila na více než 1000 let.
Pojmenován je po rodu Šternberků, kteří v období baroka navázali budováním parků v této části města na již založené zahrady z dob panování rodu Švihovských z Rýzmberka. O vznik tzv. Panské zahrady se podle historických zdrojů nejvíce zasloužil Václav Vojtěch ze Šternberka, kolem roku 1690.

 

Keš

Keš je umístěna až za ochranným pásmem památného stromu, proto u stromu nehledejte a hlavně strom v žádné části nepoškozujte. Z parkoviště P1 obdobně jako z parkoviště P2 se dostanete cestou do tzv. Panské zahrady kde roste památný strom. K samotné schránce se dostane pokud budete pokračovat za strom směrem k vodě, stačí jít za šipkou.

Nezapomeňte si opsat indicii potřebnou k odlovu bonusu!

Památné stromy

Oak Sternberk

Oak Sternberk is the last memorable tree that we want to introduce you.
It is a summer oak (Quercus robur), a sturdy, deciduous, deciduous and slowly growing tree up to 45 meters tall with an irregular crown of the beech family. The tree is in the register of memorable trees of the Nature Conservation Agency of the Czech Republic under number 105595. It is naturally occurring in Europe and Asia Minor, the Caucasus and some North African locations. It grows from the lowlands to the foothills, where it can form oak forests or grow as a solitaire. The summer oak tree grows very slowly, mature age reaches up to 100 years, but it is long-lived, it can also be 2000 years.
The tree is located directly in Horazdovice. This giant grows in the northwest part of the Pannyard Garden area, which serves as a walking and pedestrian corridor to the Island Park. The age of the tree is estimated to be 250 to 300 years, with a trunk circumference of 430 cm at a height of 130 cm and a total height of 20 m data are from the mid-2010 measurements. Oak is protected since 2010 because of its exceptional aesthetic value of a solitaireous individual, Between the original skeletal woods of the Pannyard Garden, the protection zone was not declared due to the location of the tree. The health status of the tree is very good, only in 2011 were removed by a safety cut of dry branches. The age of the tree is estimated at 250-300 years. As the oldest living oak of the Czech Republic is Zizka's oak in Namest, whose dendrochronological method has been established for more than 1000 years.
Named after the family of Sternberks who, during the Baroque period, built the parks in this part of the town on the already established gardens of the reign of the Svihovské family of Rzmberk. Vaclav Vojtech of Sternberk was the most deserving of the origin of the so-called "Panska zahrada" (Pannyard Garden), according to historical sources, around 1690.

Cache

If the cache is located behind the protection zone of the memorable tree, so do not look for the tree and do not damage the tree in any way. From the parking lot P1 similarly as from the car park P2 you will get to the so called Pannyard Garden where a memorable tree grows. If you continue along the tree towards the water, it is enough to walk behind the arrow.

Do not forget to write down the indices needed to catch the bonus!

Památné stromy

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Additional Hints (Decrypt)

araí cbgeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

267 Logged Visits

Found it 261     Write note 4     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 28 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.