Skip to content

<

Någonstans i Parken #7

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/08/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[SVE]


Press here for English!

GnejsGnejs

Gnejs är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan ursprunglig bergart. Den ursprungliga bergarten kan vara antingen en magmatisk bergart (ortognejs) eller en sedimentär bergart (paragnejs) som har omvandlats under höga tryck och temperaturer. Vid platsen här så har den ursprungliga bergarten en sedeminär bergart.

Gnejs är oftast uppbyggd av fältspat, kvarts och en mindre del glimmer. Gnejsen har en tydlig parallellstruktur och skiljer sig därigenom från graniten. Parallellstrukturen är dels skiffrighet, som uppstått genom att glimmerfjällen är inbördes ordnade parallellt, dels en mer eller mindre regelbunden lagerindelning på grund av att bergarten består av lagervis ordnade glimmerrika och glimmerfattiga band.

Vid den gjejs som du finner vid koordinaten har också en diabasgångsskiva somhar trängt upp i gnejsen för minst 1000 miljoner år sedan. En duabas är en annan sorts bergart som är en magmatisk bergart som ofta är vanlig på platåberg i västra götaland. Själva denna stenen som är vid koordinaterna kommer ifrån ett stenbrott i hägghult och transporterades till slottskogen (utanför Naturhistoriska musset) för att det är väldigt ovanligt att diabas förekommer i gnejsen.SandstenSandsten bildas genom hopcementering av sandkorn (främst av kvarts), som kan ha avsatts i ett floddelta eller nära en strand. Vissa sandstenar kan i stället vara avsatta i ökenmiljö. Undersökning av olika sedimentära strukturer i sandstenen (korsskiktning, böljeslagsmärken, torksprickor, regndroppsmärken, stora dynstrukturer, etc.) ger information om sandstenens avsättningsmiljö. Den brunröda färgen hos många sandstenar (även den vid koordinaten) beror på oxidering av mikroskopiska järnpartiklar i sedimentet.

Vid koordinaten ovan finns det två typer av sandsten, Kambrisk sandsten, denna stenen har bildats ur grus- och sandavlagringar under en yngre geologisk period, nämligen den kambriska tidsperioden, ca 540 miljoner år gammal. Denna sandstenen har hittats i Slottskogen och iomed Naturhistoriska museet skulle öppna så flyttade de den till utsidan museet och Dalasandsten.

Den andra typen av sandsten du finner vid koordinaten är en så kallad Dalasandsten, denna typ av sandsten som namnet säger är främst vanlig i dalarna. Sandstenen är hittad och fraktad från dalarna till Slottskogen också ihop med öppningen av museet.

Vid koordinatenVid koordinaten finner du gnejs med en diabasgångsskiva i denna har trängt upp i gnejsen genom små sprickor för ca1000 miljoner år sedan. Denna gnejsen kommer ifrån ett stenbrott i Hägghult och bildades för ca1100 miljoner år sedan. Den flyttades till utsidan naturhistoriska museet för att det är väldigt ovanligt att diabas förekommer i gnejs.
Det finns två typer av sandsten vid koordinaten (waypoint 2). Den ena är så kallad kambrisk sandsten. Var denna sandsten kommer ifrån vet man inte riktigt men det man vet är att den hittades i Slottskogen år 1922 år sedan. År 1923 flyttades den upp till utsidan Naturhistoriska museet ihop med öppningen.
Bredvid den kambriska sandstenen så står en så kallad Dalasandsten. Denna sandsten bildades i dalarna och år 1923 flyttades den till Göteborg, närmare bestämt Slottskogen och naturhistoriska museet ihop med öppningen. Den sandsten har en form av ett halvt klot och är räfflad på framsidan.
Dalasandstenen (vid koordinaten) är mera finkornig medan den kambriska sandstenen är mera grovkornig. Den kambriska sandstenen är mera grovkornig. Dalasandstenen har bildats genom att sand fördes ut till stenblock i haven runt dalarna som stenen kommer ifrån. Vågor har bildat avlagringar på havets botten. Dessa avlagringar är nu en sedimentstruktur i sandstenen vid koordinaten. Den kambriska sandstenen har skapats i att grunt hav i början av den kambriska perioden, för ca 535–520 miljoner år sedan. Dalasandstnen (vid koordinaten) skapades för ca 1,4 miljader år sedan

Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Titta närmare på gnejsen vid koordinaten hur många procent (ungefär) består av mörka mineral?

2. Kolla närmare på den kambriska sandstenen, varför tror du att den är så mycket ljusare än Dalasandstenen?

3. Känn på båda sandstenarna, hur käns de? Finns det några skillnader?

4. Ladda upp en bild på dig vid stenarna (frivilligt).

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


[ENG]


(google translate)

GneissGneiss

Gneiss Gnejs is a metamorphic rock species. This means that the rock is formed by conversion of another original rock. The original rock can be either a magmatic rock (orthogonism) or a sedimentary rock (paragnetic) that has been transformed under high pressures and temperatures. At the site here, the original rock has a sedimentary rock.

Gnejs is usually made up of feldspat, quartz and a small amount of mica. Gnejsen has a clear parallel structure and is thus distinguished from the granite. The parallel structure is partly discrepancy, which arises because the mica mountains are mutually arranged parallel, and partly a more or less regular stock division due to the fact that the rock consists of layered, mica-rich and gloss-proof bands.

At the gorge found at the coordinate, there is also a diabase slider that has penetrated the gnosis for at least 1000 million years ago. A duabas is another type of rock species that is a magmatic rock species that is often common on plateau mountain in western götaland. The very stone that is at the coordinates comes from a quarry in Hägghult and is transported to the castle forest (outside the Natural History Mussel) because it is very unusual for diabas to occur in the gnosis.SandstoneSandstone is formed by solidification of sand grains (mainly quartz), which may have been deposited in a river or near a beach. Certain sandstones may instead be destined for desert environments. Survey of various sedimentary structures in the sandstone (crossbathing, blemish marks, crackers, rain drop marks, large dune structures, etc.) provides information on the sandstone disposal environment. The brownish color of many sandstones (including the co-ordinate) is due to the oxidation of microscopic iron particles in the sediment.

At the coordinates above, there are two types of sandstone, combustrian sandstone, which has been formed from gravel and sand deposits during a younger geological period, namely the Cambrian period, approximately 540 million years old. This sandstone has been found in the castle forest and iomed the Natural History Museum to open so they moved to the outside museum and the Dalas sandstone.

The other type of sandstone found at the coordinate is a so-called sandstone, this type of sandstone as the name says is mostly common in the valleys. The sandstone is found and transported from the valleys to Slottskogen together with the opening of the museum.

At the coordinatesAt the coordinate you will find gnejs with a diabas gangway, which has penetrated the gnejs through small cracks about 1,000 million years ago. This gnejs comes from a quarry in Hägghult and was formed about 1100 million years ago. It was moved to the outside natural history museum because it is very unusual for diabas to occur in gnejs. There are two types of sandstone at the coordinate (waypoint 2). One is so-called Cambrian sandstone. Where this sandstone comes from, you do not really know, but what you know is that it was found in the castle forest in 1922 years ago. In 1923 it was moved to the outside of the Natural History Museum together with the opening. Next to the Cambrian sandstone, there is a so-called Dalas sandstone. This sandstone was formed in the valleys and in 1923 it was moved to Gothenburg, more specifically the Castle Forest and the Natural History Museum together with the opening. The sandstone has a shape of half a spine and is ribbed on the front. The valley sandstone (at the coordinates) is more fine-grained while the Cambrian sandstone is more coarse. The Cambrian sandstone is more coarse. The sand dunes have been formed by sanding out to the stone blocks in the garden around the valleys from which the stone comes from. Waves have formed deposits on the bottom of the ocean. These deposits are now a sediment structure in the sandstone at the coordinate. The Cambrian sandstone has been created in shallow seas at the beginning of the Cambrian period, about 535-520 million years ago. The Dalas sandstone (at the coordinates) was created about 1.4 million years ago.

Logging instructionsTo log the cache, answer the following questions:

1. Look closely at the joke at the coordinate how many percent (about) consists of dark minerals?

2. Look closer at the Cambrian sandstone, why do you think it is so brighter than the sandstone?

3. Feel both sandstones, how do they feel? Are there any differences?

4. Upload a picture of you at the rocks (optional).

To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (Decrypt)

Fxvpxn va qvan fine gvyy zvt bz qh ivyy oruåyyn qva ybtt!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.