Skip to content

<

Långe Erik - Earthcache

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/17/2017
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Press here for English!

[SVE]Om kalkstenen
Kalksten är en bergart som består av Kalkspat som är en mineral. Kalksten bildas vanligen ifrån fosiler med skal. (Exempel Snäckor.) När Kalkstenen utsätts för höga temperaturer så kan den omvandlas till marmo.
Kalksten är klassad som en sedimentär bergart, dvs den består av sediment eller bitar och rester av material från olika bergarter, oavsett om de är vulkanisk, metamorf eller andra sedimentära bergarter. De andra bergarter har urholkats och sedan samman till nya stenar.Olika typer
Efter den första kompaktering, alla kalkstenar upplever någon form av förändring process. Cementation, recrystalization och packning är bara ett par exempel på förändringar som skulle kunna inträffa. Följaktligen finns det många varianter av kalksten, vars namn finns angivna baseras på några av dess egenskaper. En typ av kalksten krita. Krita är en kalksten med en mjuk konsistens och finns vanligtvis i marina vatten som härrör från resterna av mikroorganismer som innehåller kalciumkarbonat eller från olika typer av marina alger. Coquina är en annan typ av kalksten. Coquina består huvudsakligen av trasiga skal sediment. Travertin bildas genom avdunstning nederbörd och finns ofta i grottor. Den kalksten som fyren är byggd av är ölandskalksten.

Ölandskalksten
Den kalksten som fyren är byggd av är ölandskalksten. På Öland, men även Gotland, är kalkberggrunden den viktigaste orsaken till att öarna i så många avseenden skiljer sig från resten av landet. Den har gett förutsättningar för den rika floran av orkidéer och andra kalkgynnade arter, sällsynta naturtyper som sjömarker, alvar och raukområden, men även stenindustrin och ett odlingslandskap med få motsvarigheter i världen. Den öländska kalkstenen är avsatt under ordovicium, medan den Gotlänska bildades under silur. Den öländskalkstenen består till mestadels av kalkspat men den innehåller också små mängder av kvarts (som består av mineralet kiseldioxid) och även pyrit (som består av ämnerna järn och svavel, ofta små inslag av nickel, kobolt, koppar, tenn och arsenik). Den gotländska kalkstenen består också mestadels av kalkspat men också även små mängder av lera och sand. Denna skillnad gör att fossilsammansättningen delvis är olika, men den påverkar även dagens växt- och djurliv.

I skiffrarna och kalskstenen finner man flera olika fossil. En vanlig fossilgrupp är ortoceratiterna. De är i själva verket så vanliga att de gett ölandskalkstenen dess geologiska namn, ortocerkalksten. Ortoceratiterna var ett slags bläckfiskar med yttre skal. I kalkstenen finner man också ett nästan runt litet fossil som Linné benämnde ”kristalläpplen”. Fossilet representerar en utdöd grupp tagghudingar, dvs den är en avlägsen släkting till våra nutida sjöborrar. Fossila snäckor, musslor och armfotingar är inte helt ovanliga och inte heller spåren av små, kolonibildande havsdjur, graptoliter är inte heller så ovanliga i den öländska kalkstenen. Den gotländska kalkstenen är rik på korall fossiler som exekpelvis lågo (som linne själv kallar den) och Madrepora. Berggrunden berättar även om jordens utveckling långt före det att människan fanns till. Fossil har fascinerat människor under lång tid. De berättar inte bara om vilka djur som fanns här för flera hundra miljoner år sedan utan även om viktiga geologiska processer och klimatförändringar samt utnyttjas vid åldersbestämning av geologiska lager.

Området har en komplex uppbyggnad där den underliggande kalkstensgrunden spelar stor roll. På kalkstenens uppstickande ryggar har moräner från inlandsisen avsatts och senare påverkats av Östersjöns vatten. En lång rad samverkande processer har alltså byggt upp landskapet och format den märkliga kustlinjen.


Vittring

Ibland kan Ölands kalksten utsättas för vittring. Frostsprängning eller frostvittring är benämningen på den vittring som sker när vatten i bergets sprickor fryser. Vatten expanderar ungefär nio procent vid frysning och denna expansion ger ett uttryck på sprickans sidor som kan vidga den, när vattnet i sprickan tinar är sprickan större, och vid nästa frostcykel kan den åter vattenfyllas och vidgas mer. Efter ett antal frostcykler kan delar av berget brytas loss helt. Detta är en av dessa yttre krafter. När en bergssida under lång tid utsatts för frostsprängningar bildas en taluskon vid bergssidans fot. En talus är en slänt av vittrat material som brutits loss och fallit ned, de partiklar som brutits loss kan variera kraftigt i storlek, från små korn till stora block. Ju större partiklarna är desto längre ned längs slänten rullar de, därför återfinns grövre material i talusens botten, medan finare material finns längre upp.

Geologi Öland

På Öland, från norr till söder, kan besökaren få fantasifulla tittgluggar in i öns spännande geologiska historia. I bergbrotten med dess mäktiga bergkanter kan man betrakta utvecklingen och tiden då lerkorn och kalkslam började bygga upp den öländska lagerföljden med dess innehåll av bläckfiskar och andra urtidsdjur. Varje millimeter kalksten representerar 1 000 år! På flera platser vittnar små ytliga bergbrott, skurvandringar och skurverk om stenens betydelse för ölänningen genom tiderna. När Linné besökte ön 1741 bekymrades han över att allmoges arbete i "berg och flisa" tog tid från andra viktiga sysslor. Än idag bryts och förädlas kalkstenen vid flera industrier på ön och stenhanteringen räknas som en av öns basnäringar.

Fyren vid koordinaten

Källa: Wikipedia

Fyren Långe Erik, officiellt namn Ölands norra udde, belägen på Ölands norra udde är en 32 meter hög fyr byggd av kalksten. Det är 138 trappsteg upp till balkongen som är belägen på ca 28 meters höjd. Härledningen till namnet "Långe Erik" är okänd; det antas ha bildats i analogi med "Långe Jan", fyren på Ölands södra udde. Fyren är statligt byggnadsminne sedan 25 januari 1935.

Långe Erik stod färdig 1845. När fyren först tändes var den utrustad med spegellinser och en rovoljelykta. På 1880-talet installerades en fotogenlampa, och 1906 installerades luxlampa. Samma år byggdes lanterninen om och en urverksdriven roterande lins av fabrikatet Barbier Bernard ersatte den tidigare utrustningen. På 1940-talet blev fyrplatsen elektrifierad, och 1976 blev fyren helt automatiserad. Fyrens stora lins är tagen ur drift sedan 1990-talet och övertäckt med ett skydd. Den är ersatt av en mycket liten fyrlykta på fyrbalkongens räcke. Fyrlyktan uppdaterades 2010. Det gamla urverket med lod som förr drev linsapparaten finns fortfarande kvar i tornet.

Loggnings instruktioner

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:
1. Kolla närmare på kalkstenen, varför är kalkstenen så ljus på vissa ställen och mörkare på andra? Hur kommer det sig att det kan vara så? Är den övervägande ljust eller mörk, alltså är den mest ljus eller mörk? När tror du den fått sin färg?

2. Är kalkstenen vid koordinaterna grovkornig eller finkornig? Är den någorlunda lika överallt eller skiljer den sig åt?


3. Det finns beläggningar ett par beläggningar på fyren, beskriv hur de ser ut samt vad du tror att det är.


4. På platsen kan du se vittring tydligt, både mekanisk och kemisk. Observera kalkstenen på platsen och ge minst ett konkret exempel på hur man kan se spår och bevis av de båda typerna från platsen för EarthCachen.5. Kalksten kan innehålla fossil, kan du se några fossil på kalkstenen vid koordinaterna? Vilken typ av fossil sådana fall? Vad kan du dra för slutsats över vilken geologisk tidsålder den har bildats i?6. Den Öländska kalkstenen innehåller mestadels Kalcit, beskriv hur man kan se vid koordinaterna att den innehåller ett överskott av Kalcit.


7. Ladda upp en bild på dig eller något personligt föremål med fyren i bakrunden till din logg.

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig. Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!

[ENG]


(google translate)

About the limestone
Limestone is a rock composed of Kalkspat which is a mineral. Limestone is usually formed from fossils with shell. (Example Snäckor.) When the limestone is exposed to high temperatures, it can be converted to marmo. Limestone is classified as a sedimentary rock, ie it consists of sediments or pieces and remains of materials from different rocks, whether they are volcanic, metamorphic or other sedimentary rocks. The other rocks have been drained and then joined to new rocks.Different types
After the first compaction, all limes experience some form of change process. Cementation, recrystallization and packing are just a few examples of changes that could occur. Consequently, there are many varieties of limestone, whose names are listed based on some of its properties. A kind of limestone chalk. Krita is a limestone with a soft consistency and is usually found in marine waters derived from the residues of microorganisms containing calcium carbonate or from various types of marine algae. Coquina is another type of limestone. Coquina consists mainly of broken shell sediment. Travertine is formed by evaporation rainfall and is often found in caves. The limestone that the lighthouse is built of is the island limestone.

Öland Limestone
The limestone that the lighthouse is built of is the island limestone. In Öland, but also in Gotland, the lime berth is the most important reason why the islands differ in many respects from the rest of the country. It has provided the conditions for the rich flora of orchids and other limestone-like species, rare natural habitats such as lakes, grains and ravines, but also the stone industry and a cultivation landscape with few counterparts in the world. The Austrian limestone is deposited under Ordovicium, while the Gotland was formed under silage. The eastern limestone consists mostly of calcareous but also contains small amounts of quartz (consisting of mineral silica) and also pyrite (which consists of iron and sulfur, often small pieces of nickel, cobalt, copper, tin and arsenic). The Gothic limestone also consists mostly of calcareous but also small amounts of clay and sand. This difference makes the fossil composition partly different, but it also affects today's plant and wildlife.

In the skiffs and the calcareous stone there are several different fossils. A common fossil group is the orthoceratites. In fact, they are so common that they gave the archipelago its geological name, orthodox church. The orthoceratites were a kind of squid with outer shell. In the limestone there is also an almost small fossil that Linnaeus called the "crystal apples". The fossil represents an extinct group of goats, ie it is a distant relative to our present-day seabirds. Fossil shells, mussels and elephants are not entirely unusual, nor are the traces of small colony-forming marine animals, graptolites, either unusual in the Eastern limestone. The Gotland limestone is rich in coral fossils, such as lowo (like the linen itself calls it) and Madrepora. The bedrock also tells the earth's development long before humanity existed. Fossil has fascinated people for a long time. They not only tell us about the animals that were found hundreds of millions of years ago, but also about important geological processes and climate change, as well as utilizing age determinations of geological stocks.

The area has a complex structure where the underlying limestone foundation plays a major role. On the limestone backs of the limestone, moraine from the inland ice has been deposited and subsequently affected by the Baltic waters. A wide range of collaborative processes have thus built up the landscape and form the strange coastline.weathering

Sometimes Öland's limestone can be subjected to weathering. Frost cracking or frost wetting is the name of the weathering that occurs when water in the crevices of the rock is freezing. Water expands approximately nine percent on freezing and this expansion gives an expression on the sides of the crack that can widen it, when the water in the crack tears the crack is larger, and in the next frost cycle it can be waterfilled and widened more. After a number of frostbikes, parts of the mountain can be completely broken. This is one of these external forces. When a mountain side has been exposed to frostbite for a long time, a talus king is formed at the foot of the mountain side. A talus is a slurry of vitreous material that has been broken and fallen, the fractured particles can vary widely in size, from small to large blocks. The larger the particles, the further down the wheel they roll, therefore, the larger the material in the bottom of the talus, while finer materials are further up.

Geology Öland

On Öland, from north to south, visitors can get imaginative viewing windows into the island's exciting geological history. In the mountain cliffs with its mighty mountain edges, one can consider the development and time when clay and lime sludge began to build the island stockpile with its contents of octopus and other reindeer animals. Every millimeter limestone represents 1,000 years! In several places, small superficial mountain crashes, sculptures and sculptures testify of the importance of the stone for the islanders throughout the ages. When Linnaeus visited the island in 1741, he was worried that all work in "mountain and tile" took time from other important tasks. Even today, limestone is broken and processed at several industries on the island, and stone management is considered one of the island's core industries.

The lighthouse

Source: Wikipedia

The lighthouse Långe Erik, the official name of Öland's northern oceans, located on the northern tip of Öland, is a 32-meter tall lighthouse built of limestone. There are 138 steps up to the balcony which is located about 28 meters high. The deduction of the name "Långe Erik" is unknown; It is believed to have been formed in analogy with "Långe Jan", the lighthouse on Öland's southern embankment. The lighthouse is state building memorial since January 25, 1935.

Långe Erik was completed in 1845. When the lighthouse first turned on, it was equipped with mirror lenses and a rovoljika netta. In the 1880s a photogen lamp was installed, and in 1906 the lamp was installed. The same year, the lantern was built and a clockwise rotating lens made by Barbier Bernard replaced the previous equipment. In the 1940s the lighthouse was electrified, and in 1976 the guy became fully automated. The lighthouse's large lens has been put into operation since the 1990s and is covered with a shelter. It has been replaced by a very small fog lamp on the king's railing. The lightning was updated in 2010. The old clockwork that had previously driven the lens device is still in the tower.

Logging instructions

To log the cache, answer the following questions:
1. Take a closer look at the limestone, why is the limestone so light in some places and darker in others? How come it can be so? Is it predominantly light or dark, ie is it most light or dark? When do you think it sought its color?

2. Is the limestone at the coordinates coarse or fine grained? Is it nowadays the same everywhere or does it differ?


3. There are spots on the lighthouse, describe how you look and what you think it is.


4. On site you can see weathering clearly, both mechanically and chemically. Observe the limestone in places and give at least one concrete example of how to see traces and evidence of the different types from sites for the EarthCache.5. Limestone can contain fossils, can you see any fossil on the limestone at the coordinates? What kind of fossil such cases? What can you conclude from what geological ages it was formed?6. The Öland limestone contained mostly Kalcit, describe how to look at the coordinates to find an excess of Kalcit.


7. Upload a picture of you or any personal item with the lighthouse in the backround to your log.

To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (Decrypt)

[SWE]Fxvpxn va qvan fine! [ENG] Cyrnfr fraq va lbhe nafjre!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.