Skip to content

<

Långe Jan [Erosion] - Earthcache

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/24/2017
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[SVE]Press here for English!

Ölandskalksten
Den kalksten som fyren är byggd av är ölandskalksten. På Öland, men även Gotland, är kalkberggrunden den viktigaste orsaken till att öarna i så många avseenden skiljer sig från resten av landet. Den har gett förutsättningar för den rika floran av orkidéer och andra kalkgynnade arter, sällsynta naturtyper som sjömarker, alvar och raukområden, men även stenindustrin och ett odlingslandskap med få motsvarigheter i världen. Den öländska kalkstenen är avsatt under ordovicium, medan den Gotlänska bildades under silur. Den öländskalkstenen består till mestadels av kalkspat men den innehåller också små mängder av kvarts (som består av mineralet kiseldioxid) och även pyrit (som består av ämnerna järn och svavel, ofta små inslag av nickel, kobolt, koppar, tenn och arsenik). Den gotländska kalkstenen består också mestadels av kalkspat men också även små mängder av lera och sand. Denna skillnad gör att fossilsammansättningen delvis är olika, men den påverkar även dagens växt- och djurliv.

I skiffrarna och kalskstenen finner man flera olika fossil. En vanlig fossilgrupp är ortoceratiterna. De är i själva verket så vanliga att de gett ölandskalkstenen dess geologiska namn, ortocerkalksten. Ortoceratiterna var ett slags bläckfiskar med yttre skal. I kalkstenen finner man också ett nästan runt litet fossil som Linné benämnde ”kristalläpplen”. Fossilet representerar en utdöd grupp tagghudingar, dvs den är en avlägsen släkting till våra nutida sjöborrar. Fossila snäckor, musslor och armfotingar är inte helt ovanliga och inte heller spåren av små, kolonibildande havsdjur, graptoliter är inte heller så ovanliga i den öländska kalkstenen. Den gotländska kalkstenen är rik på korall fossiler som exekpelvis lågo (som linne själv kallar den) och Madrepora. Berggrunden berättar även om jordens utveckling långt före det att människan fanns till. Fossil har fascinerat människor under lång tid. De berättar inte bara om vilka djur som fanns här för flera hundra miljoner år sedan utan även om viktiga geologiska processer och klimatförändringar samt utnyttjas vid åldersbestämning av geologiska lager.

Området har en komplex uppbyggnad där den underliggande kalkstensgrunden spelar stor roll. På kalkstenens uppstickande ryggar har moräner från inlandsisen avsatts och senare påverkats av Östersjöns vatten. En lång rad samverkande processer har alltså byggt upp landskapet och format den märkliga kustlinjen.


Erosion

Erosion är den nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av en mekanisk eller kemisk påverkan. Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, glaciärer, gravitationsrörelser, levande organismer, men även genom massrörelsernas materialtransport nedför sluttningar. Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en bortförsel. Erosion är en naturlig process. Den har tillsammans med de tektoniska processerna format jordytan. På många ställen har människan påverkat den (jordbruk, avskogning, överbetning, väg- och järnvägsbygge), vilket oftast inneburit en högre erosionstakt, speciellt ökad vinderosion. Jorderosion kan leda till igenslamning av vattendrag vilket skadar fisk och korallrev, att odlingsytan och näringsämnen försvinner och risk för översvämningar ökar.

Fyren vid koordinaten

Källa: Wikipedia

Långe Jan, officiellt namn Ölands södra udde, är en fyr i Ås socken på Öland. Den tändes första gången den första november 1785 efter en byggnadstid på nästan två år. Fyren är belägen längst ned på Ölands södra udde och är en angöringsfyr. Fyren var vid uppförandet 60 alnar hög (ca 36 meter) med en diameter av cirka 12 meter och 197 trappsteg upp till toppen. Fyren är i dag 41,6 meter och därmed Sveriges högsta fyr. Sedan den 5 juni 2008 är fyren ett statligt byggnadsminne. Tidigare var fyren lagskyddad som byggnadsminnesmärke från den 25 januari 1935.

Loggnings instruktioner

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Har fyren vid koordinaten utsatts för erosion? Hur kan du se det? Beskriv hur det ser ut. När du besvarar frågan titta i sprickan på fyren. Titta också där det lossnat små bitar från fyren.

2. Om fyren utsatts för erosion, hur skulle kalkstenen då föras bort? Har det förts bort olika beroende på storlek? Beskriv utförligt hur du tror.

3. Ta en bild på dig eller något personligt obejekt med fyren i bakrunden och ladda upp till din logg.

4. Se dig omkring på platsen, bedömer du platsen som ett utsatt läge för erosion? Varför/vaför inte? Motivera!

5. Kan du se något erosionsmaterial nedanför fyren? Varför/varför inte? Motivera!

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


När du loggat cachen kan du infoga denna unika banner under din profil, det är helt frivilligt!
 

<div style="text-align:center;"><a href="https://coord.info/GC7657T"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/aa409251-ef5d-413a-9e35-932754e1ec43.png" alt="I Have visited Långe Jan [Erosion] - Earthcache!" title="I Have visited Långe Jan [Erosion] - Earthcache!" width="450" height="400"></a></div>

 

I Have visited Långe Jan [Erosion] - Earthcache!

[ENG]


(google translate)

Öland Limestone
The limestone that the lighthouse is built of is the island limestone. In Öland, but also in Gotland, the lime berth is the most important reason why the islands differ in many respects from the rest of the country. It has provided the conditions for the rich flora of orchids and other limestone-like species, rare natural habitats such as lakes, grains and ravines, but also the stone industry and a cultivation landscape with few counterparts in the world. The Austrian limestone is deposited under Ordovicium, while the Gotland was formed under silage. The eastern limestone consists mostly of calcareous but also contains small amounts of quartz (consisting of mineral silica) and also pyrite (which consists of iron and sulfur, often small pieces of nickel, cobalt, copper, tin and arsenic). The Gothic limestone also consists mostly of calcareous but also small amounts of clay and sand. This difference makes the fossil composition partly different, but it also affects today's plant and wildlife.

In the skiffs and the calcareous stone there are several different fossils. A common fossil group is the orthoceratites. In fact, they are so common that they gave the archipelago its geological name, orthodox church. The orthoceratites were a kind of squid with outer shell. In the limestone there is also an almost small fossil that Linnaeus called the "crystal apples". The fossil represents an extinct group of goats, ie it is a distant relative to our present-day seabirds. Fossil shells, mussels and elephants are not entirely unusual, nor are the traces of small colony-forming marine animals, graptolites, either unusual in the Eastern limestone. The Gotland limestone is rich in coral fossils, such as lowo (like the linen itself calls it) and Madrepora. The bedrock also tells the earth's development long before humanity existed. Fossil has fascinated people for a long time. They not only tell us about the animals that were found hundreds of millions of years ago, but also about important geological processes and climate change, as well as utilizing age determinations of geological stocks.

The area has a complex structure where the underlying limestone foundation plays a major role. On the limestone backs of the limestone, moraine from the inland ice has been deposited and subsequently affected by the Baltic waters. A wide range of collaborative processes have thus built up the landscape and form the strange coastline.


Erosion

Erosion is the downsizing and transport of rock, earth or other material due to mechanical or chemical impact. Erosion can, for example, be caused by wind, running water, waves, glaciers, gravity movements, living organisms, but also through the mass movements of material movements down slopes. Unlike vitality, the concept of erosion presupposes that there is also an abduction. Erosion is a natural process. Together with the tectonic processes it has shaped the earth's surface. In many places, man has affected it (agriculture, deforestation, overgrading, road and rail), which usually resulted in a higher erosion rate, especially increased winion erosion. Soil erosion can lead to igna llamation of watercourses, which damages fish and coral reefs, eliminates the growing surface and nutrients and increases the risk of floods.

The lighthouse

Source: Wikipedia

Långe Jan, official name Öland's southern embassy, ​​is a guy in Ås parish on Öland. It first appeared on the first of November 1785 after a building period of almost two years. The lighthouse is located at the bottom of the southern tip of Öland and is an angling fire. The lighthouse was 60 years high (about 36 meters) with a diameter of about 12 meters and 197 steps up to the top. The lighthouse is today 41.6 meters and thus Sweden's tallest lighthouse. Since June 5, 2008, the lighthouse is a state-of-the-art monument. Previously, the lighthouse was law-protected as a building memorial from January 25, 1935.

Logging instructions

To log the cache, answer the following questions:

1. Has the lighthouse at the coordinate been exposed to erosion? How can you see it? Describe what it looks like. When answering the question look in the crack of the lighthouse. Also look where small pieces have been released from the lighthouse.

2. If the lighthouse was exposed to erosion, how would the limestone be removed? Has it been removed differently depending on size? Describe in detail how you think.

3. Take a picture of yourself or a personal item with the lighthouse in the backround and upload to your log.

4. Look around the site, do you consider the site as an exposed location for erosion? Why / why not? Motivate!

5. Can you see any erosion material below the lighthouse? Why / why not? Motivate!

To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!Once you have logged in, you can insert this unique banner under your profile, it's completely optional!
 

<div style="text-align:center;"><a href="https://coord.info/GC7657T"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/aa409251-ef5d-413a-9e35-932754e1ec43.png" alt="I Have visited Långe Jan [Erosion] - Earthcache!" title="I Have visited Långe Jan [Erosion] - Earthcache!" width="450" height="400"></a></div>

 

I Have visited Långe Jan [Erosion] - Earthcache!

Additional Hints (Decrypt)

[SWE]Fxvpxn va qvan fine! [ENG]Cyrnpr fraq va lbhe nafjre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.