Skip to content

<

Diabas vid Burgårdsplatsen

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[SVE]Press here for English!

Diabas vid Burgårdsplatsen

Platsen där Skånegatan, Sten Sturegatan, Berzeliigatan och Valhallagatan möts var länge namnlös. När den skulle namnsättas år 2000 fanns två namnförslag: Europaplatsen eller Berzelii Plats/Plan. Det blev det något stockholmsbetonade Berzelii Plan.

Burgården var ett landeri, som fått sitt namn efter den förste arrendatorn på platsen holländaren Johan (Jan) de Buur. Han gick även under namnet Johann van Buren och kom till Göteborg i samband med stadens uppbyggnad och tillverkade ost av leerdammertyp.


Diabas gynnar kalkkrävande växtarter, återfinns oftast inte som synliga gångar utan är för det mesta täckta av vittringsmaterial och sediment. Diabasen kommer ifrån en diabasgång i Hägghult. Diabas är en magmatisk mafisk gångbergart där det mineralogiska innehållet består av pyroxen, olivin och plagioklas (Strahler & Strahler). Gångarna bildades på grund av att kraftiga spänningar byggdes upp i samband med att vår kontinent kolliderade.

Vad är diabas?
Diabas, ibland benämnd svart granit, är en mörk basisk magmatisk bergart. Huvudmineralen i diabas är plagioklas (labradorit) och pyroxen (augit), med mindre mängder av olivin, magnetit och ilmenit. Den svarta färgen orsakas av pyroxen och ytterst små korn av järn- och titanoxid i den annars ljusa plagioklasen.

Diabas i Sverige

En berömd, helt svart, diabas bryts i Hägghult i Lönsboda i Skåne. Diabasens höga kvalitet i detta område har gjort den eftertraktad av konstnärer över hela världen (den vid koordinaten kommer därifrån). En av de mer namnkunniga är Takashi Naraha från Japan. Empire State Building är delvis dekorerad med diabas från detta område och US Marine Corps Memorial har en sockel gjord av diabasen från Göingebygden.


Grovkornig / Finkornig

Grovkorniga har kristalliserat långsamt; med en hög temperatur i omgivningen. Denna miljö återfinns på stort djup i jordskorpan, och ger mineralkristallerna tid att växa sig så stora att de lätt kan ses med blotta ögat. Finkorniga magmatiska bergarter, å andra sidan, har stelnat nära, eller på markytan. På markytan är temperaturskillnaden mot omgivningen stor och avkylningen blir därför så snabb att inga stora mineralkorn hinner utvecklas.


Vad är vittring?

Frostsprängning eller frostvittring är benämningen på den vittring som sker när vatten i bergets sprickor fryser. Vatten expanderar ungefär nio procent vid frysning och denna expansion ger ett uttryck på sprickans sidor som kan vidga den, när vattnet i sprickan tinar är sprickan större, och vid nästa frostcykel kan den åter vattenfyllas och vidgas mer. Efter ett antal frostcykler kan delar av berget brytas loss helt. Detta är en av dessa yttre krafter. När en bergssida under lång tid utsatts för frostsprängningar bildas en taluskon vid bergssidans fot. En talus är en slänt av vittrat material som brutits loss och fallit ned, de partiklar som brutits loss kan variera kraftigt i storlek, från små korn till stora block. Ju större partiklarna är desto längre ned längs slänten rullar de, därför återfinns grövre material i talusens botten, medan finare material finns längre upp i berggrunden.

Loggnings instruktioner

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:
1. Är diabasen vid koordinaten grovkorning eller finkornig?

2. Hur ser ser du att diabasen utsatts för vittring? När tror du att det har hänt?

3. Ladda upp en eller flera bilder i din logg från besöket. [frivilligt, men uppskattas!]


För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


[ENG](google translate)
Diabas at Burgårdsplatsen

The site where Skånegatan, Sten Sturegatan, Berzeliigatan and Valhallagatan meet were long after. When it was named in 2000, there were two nomination proposals: the European Parliament or Berzelii Place / Plan. It became something Stockholm-Berzelii Plan.

Burgården was a landery, named after the first arrendor at the place of the Dutchman Johan (Jan) de Buur. He also went under the name of Johann van Buren and came to Gothenburg in connection with the city's construction and made cheese of the leather frame type.


The diabase comes from a diabas walk in Hägghult. Diabas is a magmatic mafic walkway where the mineralogical content consists of pyroxen, olivin and plagioclass (Strahler & Strahler). The passage was formed due to the fact that strong tensions were built in the collision of our continent.

What is diabas?
Diabas, sometimes referred to as black granite, is a dark basic magmatic rock species. The main mineral in diabas is plagioclasm (labradorite) and pyroxis (augit), with smaller amounts of olivine, magnetite and ilmenite. The black color is caused by the pyroxis and extremely small grains of iron and titanium oxide in the otherwise bright plagioclasa.

Diabas in Sweden

A famous, completely black diabase is broken in Hägghult in Lönsboda in Skåne. Diabasen's high quality in this area has made it sought after by artists all over the world (the coordinator comes from there). One of the more famous is Takashi Naraha from Japan. The Empire State Building is partially decorated with diabas from this area and the US Marine Corps Memorial has a socket made of the Diabase from Göingebygden.


Coarse / Fine-grained

Coarse-grained have crystallized slowly; With a high temperature in the surroundings. This environment is found at great depths in the earth's crust, and gives the minerals crystals time to grow so that they can easily be seen with the naked eye. Fine-grained magmatic rocks, on the other hand, have stiffened near, or on the ground. On the ground surface, the temperature difference to the surrounding area is high and the cooling is therefore so fast that no large mineral grain can develop.


What is vibration?

Frost cracking or frost wetting is the name of the weathering that occurs when water in the crevices of the rock is freezing. Water expands approximately nine percent on freezing and this expansion gives an expression on the sides of the crack that can widen it, when the water in the crack tears the crack is larger, and in the next frost cycle it can be waterfilled and widened more. After a number of frostbikes, parts of the mountain can be completely broken. This is one of these external forces. When a mountain side has been exposed to frostbite for a long time, a talus king is formed at the foot of the mountain side. A talus is a slurry of vitreous material that has been broken and fallen, the fractured particles can vary widely in size, from small to large blocks. The larger the particles, the further down the sled they roll, therefore, the larger ones are found in the bottom of the talus, while finer materials are further up in the bedrock.

Logging instructions

To log, answer this questions:
1. Is the diabase at the coordinate coarse or fine-grained?

2. How do you see that the diabase has been exposed to weathering?

3.Upload one or more pictures in your log from the visit. [Optional]

To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.