Skip to content

Cape Kolka / Kolkasrags EarthCache

Hidden : 06/19/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

EN: You can log immediately after answers are sent to me. Logs without answers will be deleted.
LV: Savas atbildes sūtiet uz manu e-pastu. 'Found It' ieraksti bez tā tiks dzēsti.
RU: Вы можете отметить тайник, как найденный, сразу как отправите ответы по этому адресу. 'Found It' записи без ответов будут удалены.

 About 

Cape Kolka / Kolkasrags / Мыс Колка
EN: Cape Kolka (Livonian: Kūolka nanā, Latvian: Kolkasrags, Old German name - Domesnes, Russian - Колка or мыс Домеснес) is the cape on the Baltic Sea, near the entry to Gulf of Riga, in Livonian coast, in the Courland historical region of Latvia. The cape is surrounded by the Irbe Strait (Irbes šaurums) which serves as the natural border with Estonia. Cape Kolka represents the north-western limit of the Gulf of Riga. East of the cape is the island of Ruhnu (Estonia) that lies in the middle of the Gulf.

Cape Kolka is located on the territory of Slītere National Park (SNP). This park is a specially protected nature territory and it is included in the Natura 2000 network of Special Areas of Conservation of Eureopean Union.

Geological surveys show that before the Pleistocene, instead of the Baltic Sea, there was a wide plain around a great river paleontologists call the Eridanos. Several Pleistocene glacial episodes scooped out the river bed into the sea basin. By the time of the last, or Eemian Stage (MIS 5e), the Eemian Sea was in place. Instead of a true sea, the Baltic can even today also be understood as the common estuary of all rivers flowing into it. From that time the waters underwent a geologic history summarized under the names listed below. Many of the stages are named after marine animals (e.g. the Littorina mollusk) that are clear markers of changing water temperatures and salinity.

The factors that determined the sea's characteristics were the submergence or emergence of the region due to the weight of ice and subsequent isostatic readjustment, and the connecting channels it found to the North Sea-Atlantic, either through the straits of Denmark or at what are now the large lakes of Sweden, and the White Sea-Arctic Sea.
 • Eemian Sea, 130,000–115,000 (years ago)
 • Baltic Ice Lake, 12,600–10,300
 • Yoldia Sea, 10,300–9500
 • Ancylus Lake, 9,500–8,000
 • Mastogloia Sea 8,000–7,500
 • Littorina Sea, 7,500–4,000
 • Post-Littorina Sea 4,000–present
The high biological diversity is derived by the history and habitat diversity of SNP. In the territory of SNP 50% of vascular plant species and 60% of bryophyte species of Latvia have been recorded.

Along the major part of the coastal areas, the bedrock surfaces lies beneath sea level; hard rock cliffs outcrop only in Devonian sandstone and clay on the eastern shore of the Gulf of Riga. The bedrock is covered with Quaternary sedimentary deposits up to 60 m thick. These consist, mainly, of moraine and outwash deposits covered and in some places, replaced by silt, sand and gravel from the Baltic Ice Lake (average thickness of 2-8 m) and Yoldia Sea; Ancylus Lake and Littorina Sea sediments cover them. The most widespread (almost along the entire coastline) are Littorina Sea sediments, often exposed at the surface and involved in present day coastal processes. Significant volumes of Post-Littornia period coastal are deposits are found in the northern Kurzeme on the shoreline of the Strait of Irbe, where these, along with more ancient sediments (in particular, those of Littorina period) form accumulation terraces. A major depositional headland occurs at Kolka on the Kurzeme peninsula's tip, whose morphology has changed numerous times; today, coastal retreat occurs at the headland.

Littorina Sea stage and Post-Littorina dunes are present along the major part of the coastline (approximately 80 per cent), reaching up to 30-40 m above the sea level. Lagoons, separate from the sea during the Littorina Sea stage, have been transformed into shallow, actively overgrowing remnant lake (Pape, Liepāja, Babīte, Engure, erc.), or have been partially eroded while the coastal system adapts to new conditions. Sand also drifted north from eroding cliffs of glacial drift in Kaliningrad and Lithuania to the beaches of south-west Latvia, eventually forming the depositional foreland at Cape Kolka.

The ancient shoreline of the Baltic Sea can be traced at SNP - at Zilie kalni (the Blue Hills), the complex of linear dunes (kangari) and marshy depressions (vigas), the coastal dunes.

The Blue Hills is the geologically oldest part of SNP. It is covered with old, relatively intact broadleaf deciduous forests with high biodiversity. Geologically newer is a distinctive landform - kangari and vigas (dunes and depressions) complex. Kangari are long, linear dunes that have formed about 6000 years ago. They alternate with narrow marshy depressions, which are called vigas. Between Kolka and Bažu bog there are a plenty of kangari and vigas alternate parallel to the shoreline. Nowhere else in the world such a complex of so large extent can be found. In kangari-vigas complex lies the biggest bog in SNP - Bažu Bog (1880 ha). The newest geomorphologic formations are coastal dunes. They have remained relatively intact due to sparse population and former inaccessibility of the territory.

In order to log this cache you should find the following answers:
 1. What is the number used to mark Cape Kolka on the map near the parking place near Kolka Pine Path?
 2. How many linear dunes (kangari) and marshy depressions (vigas) can be found between Kolka and Bažu bog?
 3. During what period of time linear dunes (kangari) and marshy depressions (vigas) have formed?
 4. ISO 14688 grades sands as fine, medium, and coarse. Please, attend the West coast and examine the sand there. What grade of sand you can find there?
LV: Kolkasrags ir Kurzemes pussalas tālākais ziemeļu punkts Dundagas novada Kolkas pagastā. Zemesrags atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča. No Kolkasraga uz ziemeļaustrumiem stiepjas aptuveni 6-7 kilometrus gara un 2 metrus dziļa sēre, kuras pamatā ir dolomīta sēklis. Sēres galā atrodas Kolkas bāka, kura uz mākslīga paaugstinājuma tika uzcelta 1884. gadā, bet kopš 1985. gada šī bāka darbojas automātiski.

Kolkasrags atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Slīteres nacionālajā parkā. Slīteres Nacionālais parks (SNP) ir viena no vecākajām aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā. SNP ir iekļauts Natura 2000 teritoriju tīklā. Tas ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas vieno aizsargājamās dabas teritorijas visās Eiropas Savienības valstīs.

Pirms pleistocēna Baltijas jūras vietā atradās plašs līdzenums, kam cauri plūda liela, vairs neeksistējoša upe, kas tiek dēvēta par Eridanu. Pleistocēnā bija vairāki ledus laikmeti, kuru laikā Baltijas jūras apvidū veidojās lieli apledojumi. Ledus kustību rezultātā Eridanas upes ieleja tika paplašināta un padziļināta, pārvēršot to jūras gultnē. Jau pirms pēdējā ledus laikmeta, pirms 130—115 tūkstošiem gadu tagadējās Baltijas jūras vietā eksistēja jūra — Ēmas jūra.

Kopš pēdējā ledus laikmeta beigām Baltijas jūras baseinā vairākkārt notikušas būtiskas izmaiņas. No ledus masas atbrīvotā Zemes garoza tagadējās jūras teritorijā cēlās uz augšu un tagadējā Baltijas jūra rezultātā brīžiem bija atdalīta no pārējā Pasaules okeāna un kļuva par ezeru. Izdala šādas pēcleduslaikmeta Baltijas jūras attīstības stadijas (dažādos avotos jūru pastāvēšanas datējums atšķiras):
 • Baltijas ledus ezers (eksistēja pirms 12 600—10 300 gadiem)
 • Joldijas jūra (10 300—9 500)
 • Ancilus ezers (9 500—7 500)
 • Litorīnas jūra (7 500—4 500)
 • Pēclitorīnas jūra, mūsdienu Baltijas jūra — pastāv pēdējos 4 500 gadus.
Lielākajā daļā piekrastes zonu pamatieži atrodas zem jūras līmeņa; cietie ieži atsedzas tikai devona smilšakmenī un mālā Rīgas jūras līča austrumu krastā. Pamatieži ir pārklāti ar kvartāra nogulumiem līdz 60 m biezumā. Tie galvenokārt sastāv no morēnas un izskalojuma nogulsnēm un dažās vietās tās nomaina Baltijas ledus ezera un Joldijas jūras smilts un grants (vidējais biezums 2-8 m); Ancilus ezera un Litorīnas jūras nogulumi pārklāj tos. Visizplatītākie (gandrīz visā krasta līnijā) ir Litorīnas jūras nogulumi, kas bieži ir redzami virsmā un iesaistīti mūsdienu piekrastes procesos. Ziemeļkurzemē, Irbes jūras šauruma krastā, kopā ar senākiem nogulumiem (jo īpaši Litorīnas perioda krastiem), ir vērojams ievērojams daudzums pēc-Littorīnas perioda piekrastes nogulumu. Lielākā nogāze atrodas Kolkas pussalas galā, kuras morfoloģija ir mainījusies vairākas reizes; šobrīd piekrastes atkāpšanās notiek pie virszemes.

Litorijas jūras posms un pēc-Litorīnas kāpas atrodas pie lielākās piekrastes daļas (aptuveni 80%), sasniedzot 30-40 m virs jūras līmeņa. Lagūnas, kas atdalītas no jūras Litorīnas jūras posmā, ir pārveidotas par sekliem, aktīvi aizaugošiem lagūnu ezeriem (Pape, Liepāja, Babīte, Engure, utt.) vai daļēji izskalotas, kamēr piekrastes sistēma pielāgojas jauniem apstākļiem. Smiltis arī pārvietojās uz ziemeļiem no Kaliningradas un Lietuvas ledus dreifēšanas klintīm uz dienvidrietumu Latvijas pludmalēm, kas galu galā veidoja nogulsnes Kolkas zemesragā.

Parkā atrodami visi Latvijas dabai raksturīgie meža tipi, puse no Latvijā augošajām augu un 60% Latvijas sūnu sugu. SNP mēdz uzskatīt par Baltijas jūras veidošanās brīvdabas vēstures muzeju. Ne velti, jo ikvienu tā pēdu savulaik apskalojusi jūra. Baltijas jūras veidošanās 10 tūkstošus gadus senās vēstures liecinieks ir parka savdabīgais, unikālais reljefs. SNP dienvidu robežu iezīme Šlīteres Zilie kalni jeb Baltijas ledus ezera senkrasts, kas atrodas 5 kilometru attālumā no Baltijas jūras krasta un slejas 70 metrus virs jūras līmeņa. Starp Šlīteres Zilajiem kalniem un jūru plešas unikālā kangaru un vigu ainava, kuru pirms 6000 gadiem veidojuši jūras viļņi un vējš. Kangari ir senas, kilometriem garas vaļņveida kāpas. Vigas ir šauras, bieži vien pārpurvotas ieplakas starp kangariem. Starp Kolku un Bažu purvu paralēli jūrai savstarpēji mijas daudz kangari un vigas. SNP lielākais purvs ir Bažu purvs (1880 ha), tas atrodas kangaru-vigu ainavā. Kāpas jūras krastā ir jauni reljefa veidojumi. Cilvēku darbība tās maz pārveidojusi.

Lai reģistrētu šo slēpni, jums būs jāizlasa teksts, jāapmeklē koordinātas un jāatbild uz tālāk minētajiem jautājumiem:
 1. Ar kādu numuru ir atzīmēts Kolkas rags kartē netālu no autostāvvietas, netālu no Kolkas priežu dabas takas?
 2. Cik daudz kāpu (kangaru) un pārpurvoto ieplaku (vigu) atrodas starp Kolku un Bažu purvu?
 3. Kādā periodā veidojās vigas un kangari, kuri atrodas Slīteres Nacionālajā parkā?
 4. ISO 14688 pakāpes smiltis ir smalkas, vidējas un rupjas. Lūdzu, apmeklējiet Rietumu krastu un apskatiet smiltis. Kāda smilšu pakāpe ir tām?
RU: Колка (также Ко́лкасрагc, устар. Домеснес; латыш. Kolkasrags, лив. Kūolka nanā) — мыс, расположенный у крайней северной оконечности Курземского полуострова в историко-географической области Курземе (Курляндия), в Дундагском крае Латвии. Имеет стратегическое расположение у входа в Рижский залив Балтийского моря. От острова Сааремаа (Эстония) мыс отделяет Ирбенский пролив. Название в переводе с ливского означает «острый угол» (по форме мыса).

Мыс Колка является частью национального парка «Слитере». Национальный парк «Слитере» является одним из самых ценных природных заповедников Латвии. «Слитере» входит в список Natura 2000, который объединяет наиболее уникальные природные зоны Европейского Союза.

Примерно 40 миллионов лет назад, когда контуры северной, центральной и восточной Европы уже сложились на близких к современным широтах, на месте будущего Балтийского моря возникла долина реки Эридан (англ.), протекавшей в юго-западном направлении параллельно Скандинавским горам — то есть приблизительно так же, как будет расположено Балтийское море: исток брала в Лапландии, а сильно ветвистая дельта в районе современных Нидерландов впадала в древнее Северное море, и в области нынешнего Финского залива располагался крупный приток. С наступлением четвертичного оледенения, примерно 700 тыс. л. н. Эридан прекратил существование, поскольку его долина, как и вся северная Европа, скрылась под ледниковым щитом. По берегам Эридана росла тайга. После образования ледника смола хвойных деревьев превратилась в янтарь.

Тяжесть льда вызвала значительный прогиб земной коры, часть которой оказалась ниже уровня океана. С окончанием последнего ледникового периода эти территории освобождаются ото льда, и образованная прогибом коры впадина заполняется водой:
 • Балтийское ледниковое озеро — образовалось на месте современной южной Балтики около 14 тыс. лет назад, после отступления ледника.
 • Иольдиевое море — образовалось 10 300 лет назад, после того как морские воды хлынули в Балтийское ледниковое озеро через пролив в районе центральной Швеции.
 • Анциловое озеро — существовало в период 9—7,5 тыс. лет назад, когда Иольдиевое море утратило связь с океаном в результате подъёма суши.
 • Литориновое море — образовалось в результате повышения уровня мирового океана и появления около 7,5 тыс. л. н. Датских проливов[2], соединивших Анциловое озеро с мировым океаном.
 • Собственно Балтийское море — когда береговая линия, режим солёности и другие параметры Литоринового моря стали близки к современным — начинается около 4 тысяч лет назад.
Вдоль основной части прибрежных районов поверхность коренных пород лежит ниже уровня моря. Твердые породы выходят на поверхность из Девонского песчаника и глинистых отложений только на востоке Рижского залива. Основная порода покрыта четвертичными осадочными отложениями толщиной до 60 м, которые, в основном состоят из ледниковых отложений, покрытых в некоторых местах илом, песком и гравием периода Балтийского ледяного озера (средняя толщина 2-8 м) и Иольдиевое море, которые, в свою очередь, покрыты отложениями периода Анцилового озера и Литоринового моря. Наиболее распространенными (почти вдоль всей береговой линии) являются морские отложения Литоринового моря, которые часто выходят на поверхность и участвуют в современных геологических процессах. Значительные объемы прибрежных отложений геологического периода следующего за Литориновым морем обнаружены в северной части Курземе на береговой линии Ирбенского пролива, где они, наряду с более древними отложениями (в частности, периода Литоринового моря), образуют наносные террасы. Крупная осадочная коса Курземского полуострова находится в районе Колки.

Дюны присутствуют вдоль большей части береговой линии территории Литоринового моря и дюн более позднего периода (приблизительно 80 процентов), достигая до 30-40 м над уровнем моря. Лагуны, отделенные от моря на этапе Литоринового моря, превратились в мелкие, активно зарастающее остаточные озера (Папе, Бабите, Энгуре и др.) или исчезли в период, когда прибрежная система адаптировалась к новым условиям. Песок также дрейфовал к северу от разрушающихся скал ледниковых отложений на территории Калининградской области и Литвы до пляжей юго-западной части Латвии, в конечном итоге формируя массив осадочных пород на мысе Колка.

Национальный парк славится своими широколиственными лесами, покрывающих древнюю береговую линию и уникальный комплекс дюн (так называемые kangari по-латышски) и междюнные понижения (vigas), частично занятые болотами. Большая часть широколиственных лесов расположена на «Залие Кални» (или Зелёных холмах), которые с точки зрения геологии являются одной из самых известных достопримечательностей парка. Тысячи лет назад «Залие Кални» являлись древней береговой линией Балтийского ледникового озера.

Около 30% площади парка покрыта хвойными лесами. Флора парка насчитывает сотни видов высших растений и мхов. 29 видов из них не встречаются больше нигде в Латвии. Национальный парк «Слитере» лежит вдоль Балтийского пути миграций птиц. Благодаря этому парк — одно из самых лучших мест в Латвии для наблюдения за птицами. Практически все виды птиц, найденные в Латвии были обнаружены и в «Слитере». Во время весенних и осенних миграций удаётся наблюдать до 60 тысяч мигрирующих птиц в час.

Чтобы оставить 'Found It' запись вам надо ответить на следующие вопросы:
 1. Под каким номером мыс Колка отмечен на карте недалеко от стоянки рядом с Сосновой тропой Колки?
 2. Как много дюн (kangari) и междюнных понижений (vigas) находится между Колкой и болотом Бажу?
 3. В какой из периодов образовались дюны (kangari) и междюнных понижения (vigas), которые находятся на территории национального парка «Слитере»?
 4. ISO 14688 классифицирует пески как мелкие, средние и грубые. Пожалуйста, посетите западное побережье и осмотрите там песок. Какой тип песка там можно найти?Flag Counter


 Congratulations! / Apsveikums!

FTF: GreenLandia34

STF: Bralis34


 Special thanks! / Liels paldies!

Meijo13

Additional Hints (No hints available.)