Skip to content

Lounske kostely Multi-cache

Hidden : 07/03/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vítejte na malé procházce po královském městě Lounech a jeho kostelích! Ačkoli je to město středně velké, bodů vycházky tu máme dost, takže se nechte pozvat k troše chůze, kapce historie, něco málo přemýšlení... a když najdete nějaký kostel otevřený, rozhodně se nestyďte vstoupit.

Takže připraveni? Můžeme tedy vyrazit...


Stage 1: Evangelický kostel

Architektem tohoto kostela, který byl dostavěn roku 1932, byl Pavel Bare, lounský rodák. Prostorové uspořádání se blíží kostelu církve československé, pouze fasáda je podstatně více strohá. Budova se obešla bez říms, věž je bez oken a bez nástavby. Areál českobratrského kostela byl v roce 1936 rozšířen o obydlí duchovního správce.

Otázka: Jak zní nápis nad vchodem do kostela?

a) Já jsem cesta, pravda a život. A = 4
b) Nestydím se za evangelium Kristovo. A = 5
c) Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím. A = 3

Stage 2: Kostel Panny Marie

Vznikl na tehdejším Pražském předměstí mezi lety 1491 – 1493 díky odkazům bohatých obyvatel a za pomoci města. Spravovali jej kněží z lounské fary. Stavba byla zamýšlena od začátku jako prosté gotické jednolodí s pětibokým presbytářem a sanktusníkovou věžičkou. Přístavba větší věže se datuje do počátku 17. století, konkrétně k roku 1612, architektem byl lounský kamenický mistr Mikuláš Renkvic. Kostel obklopuje malý bývalý hřbitov. Kostel byl zrušen roku 1789 a inventář odvezen. Koncem 19. století do stavby zasáhl stavitel Josef Mocker, který provedl zaměření kostela roku 1874 – nově vyřešil přístup do věže, když vybudoval jižní vnější schodiště.

Otázka: Který svatý stojí na podstavci před vámi?

a) Svatý Mikuláš (vždyť je to patron hlavního kostela…?) B = 0
b) Svatý Josef (a kdo jiný u kostela Panny Marie…?) B = 3
c) Svatý Jan Nepomucký (má kříž a oblečení jako farář…?) B = 9

Stage 3: Husitský kostel

Kostel je dílem místního architekta Otakara Poláka z roku 1932. Polák kostel pojal jako polyfunkční stavbu. Objekt obsahuje prostory pro administrativní činnost, místa pro neformální setkávání a víceúčelový sál pod kostelní lodí. Hlavní těleso svatyně tvoří kvádr, před nějž je představena terasa se schodištěm a třemi sloupy podloubí. Třicet metrů vysoká kostelní věž je členěna prostými okny, nástavbou se žaluziovými okny a zakončena kalichem s křížem. Loď kostela má rozměry 19x17 metrů, v presbytáři je reliéf Krista od Josefa Štíbra.

Otázka: Vystoupejte po schodech před vchod – co se skrývá za dveřmi po vaší levé ruce (konzultujte tabulku vedle dveří)?

a) Farní kancelář C = 2
b) Kolumbárium C = 8
c) Vstup na kůr kostela C = 1

Stage 4: Kostel sv. Mikuláše

Kostel je součástí první lokace města Loun a byl postaven v 80. letech 13. století pod patrociniem Povýšení svatého Kříže v nejvyšším bodě tehdejšího městského osídlení. Později dnešní patrocinium sv. Mikuláše pochází z 80. let 14. století. Patronátní právo ke kostelu měl král. Jedinou dnešní památkou na předhusitský kostel je spodní část věže, kde byl i byt hlásného a městská pokladnice. První záznam o ní je z roku 1347, kdy se v městských knihách zachovaly náklady na opravu. Kostel roku 1517 zcela vyhořel při požáru, který zničil prakticky celé vnitřní Louny. V letech 1520-1538 byla realizována stavba nové kostelní lodi v pozdně-gotickém slohu - pravděpodobně dle projektu královského architekta Benedikta Rieda z Piestingu (u nás známějšího jako Rejt z Pístova, či Beneš z Loun). Tento velikán byl také jako první v lounském kostele roku 1534 pohřben. Bylo to právě v době, kdy se nad již hotovými, poměrně tenkými obvodovými zdmi s opěrnými pilíři budovala proslulá stanová střecha, kterou Ried zakryl i Vladislavský sál Pražského hradu a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Jedině v Lounech se však dochoval původní krov střechy (v 70. letech 20. století byl opraven a vyztužen ocelovou konstrukcí). Významný podíl na stavbě měli i Riedovi žáci, mistr Pavel z Pardubic a parléř Filip z Wimpfen. Z původního vybavení se dnes dochovala jen cínová křtitelnice od Václava Klatovského z roku 1518, kazatelna a náhrobník Jana Hrušky z Března. Kostel má podobu síňového trojlodí s klenbou podpíranou šesti osmibokými pilíři, které osvětlují vysoká hrotitá okna se stejnými kružbami. Invenční je hlavní, jižní vchod do kostela; stejný byl i dnes zazděný západní portál.

Ke své největší ozdobě, baroknímu oltáři, přišel kostel v roce 1706, dílo zhotovily pražské dílny truhláře Marka Nonnenmachera a řezbáře a sochaře Jeronýma Kohla a Františka Preisse. Oltář měl být ještě zlacen a polychromován, k tomu však již nedošlo, ale díky tomu je oltář poměrným unikátem a působí velmi monumentálně.

Rekonstrukce sv. Mikuláše byla největší prací Josefa Mockera v Lounech z let 1884-1892. Do interiéru Mocker nezasahoval, omezil se na opravu zdiva, kamenických článků a střešních konstrukcí. Odstranil ale zevnitř všechny postranní barokní oltáře včetně plastické výzdoby a obrazů. Naštěstí se povedlo zachovat oltář hlavní.

Roku 1926 byl kostel uzavřen kvůli sporům o spoluužívání s husity. O dva roky později byla provedena nákladná oprava, renovován krov střechy, položena nová krytina, a roku 1936 desinfikován oltář. Poslední odborně provedená restaurace celého kostela probíhala v letech 1984–1989. Řezbářské práce provedl František Andrys, obrazy restauroval Vladislav Mirvald a kamenické opravy jsou dílem hutě Jiřího Rusého.

Otázka: I zde vystoupejte po schodech ke vchodu. Ale než vstoupíte, co vidíte kromě nástěnky na stěně po své pravé straně?

a) Sochu Panny Marie D = 7
b) Ještě jednu nástěnku D = 9
c) Kříž s ukřižovaným Ježíšem. D = 4

Stage 5: Kostel sv. Petra

Jedná se o pravděpodobně nejstarší lounský kostel, který je umístěn v nejstarším osídlení. Poprvé je zmíněn k roku 1359, ale v západním průčelí se nachází románské zdivo, je tedy podstatně starší, pravděpodobně z druhé poloviny 12. století. Kostel sloužil jako farní až do založení městského farního kostela. V letech 1456–1463 prošel pozdně gotickou přestavbou. Jednalo se o kvalitní pozdně gotickou architekturu, která byla doplněna hodnotnou kamenickou prací, západním průčelím s rozetovým oknem a portálem se znakem pánů z Černčic. Roku 1613 byla dostavěna zvonice, v letech 1725–1726 se opravovala střecha a na hřbitově se stavěla kostnice. Kostel byl zrušen roku 1789 a inventář odvezen.

V roce 1871 od města kostel odkoupil citolibský podnikatel František Hýra, který zde plánoval zřídit rodinnou hrobku. Kostel měl pro tento účel upravit opět Josef Mocker, který v letech 1873–1874 dostavěl střechu se sanktusníkem a schodišťovou věž na jižní straně. František Hýra ale zkrachoval a kostel městu vrátil. Oprava proběhla ve 30. letech 20. století, zároveň zde byl zřízen urnový háj. Kostel dnes slouží městu jako lapidárium a příležitostná koncertní síň.

Otázka: Kolik hvězd vidíte na erbu nad vchodem do kostela?

a) Dvě E = 6
b) Tři E = 9
c) Čtyři E = 3

Stage 6: Kostel Čtrnácti sv. pomocníků

Je to nejmladší z lounských katolických kostelů; první příslib stavby kaple Nejsvětější Trojice a 14 svatých pomocníků na morovém hřbitově se datuje do roku 1713. Morový hřbitov byl vybudován už za prvního moru roku 1680; kaple souvisí s druhou morovou vlnou, která naplno vypukla roku 1714. Základní kámen byl položen 15. května 1714, roku 1718 byl hotov a zasvěcen 14 svatým pomocníkům. Stavěl se podle plánu stavitele Pavla Ignáce Bayera, stavbu provedl místní mistr Ludvík Neymayer. Oltář zhotovil lounský řezbář Jakub Chaur, oltářní obraz namaloval Jan Jakub Smicheus. Ve třicátých letech se usadil u kostelíku poustevník, člen řádu ivanitů. Měl za úkol dohlížet na kapli a hřbitov. Schvalovala jej městská rada a od ní též dostával hmotné přilepšení. Postupně se vystřídali čtyři poustevníci a v roce je 1782 poustevna zrušena. Kostel sloužil jako hřbitovní kaple až do roku 1791, kdy byl zrušen a inventář odvezen. Po roce 1926 ho využívali lounští katolíci jako svůj hlavní kostel, když byl chrám svatého Mikuláš uzavřen.

Otázka: Náhrobní deska vpravo vedle dveří patří

a) Dvěma mužům F = 7
b) Muži a ženě F = 4
c) Dvěma ženám F = 1

Finálka

Navštívili jsme šest kostelů, máte v ruce šest čísel - račte je dosadit do vzorce

N 50°21.ABC

E 013°47.DEF.

Lovte opatrně, vzhledem k mudlům, kteří se noří z nečekaných úhlů… Několik míst blízko finálky dává možnost slušného záběru fotoreportérům… A pozor na geokáčata, ať vám někam neodčvachtají... :-)

16. září 2018 změna umístění finálky z důvodů terénních úprav, umístěna krabička a logbook č. 2.

 

Additional Hints (Decrypt)

Fgerží zar xázra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)