Skip to Content

<

Prirodni park Libotin

A cache by lumis66 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/21/2017
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Přírodní památka Libotín


Přírodní lokalita Libotín je tak trochu moje srdeční záležitost a jen čirou náhodou jsem se dozvěděl, že ji Obecní úřad v Rybí navrhl na ochranu jako přírodní památku. Tu oblast mám prošlapanou dost důkladně a vím, že se tam dají najít hodně zajímavé rostliny, živočichové, ale i houby, které jsou na červeném seznamu. Proto tuto aktivitu vítám a doufám že se tato oblast stane přírodní památkou a bude tak ochráněno to co se tam nachází. Libotínské vrchy Libotínské vrchy jsou členitá vrchovina budovaná flyšovými horninami slezské jednotky vnější skupiny příkrovů. Hřbetní části tvoří horniny těšínsko–hradišťského souvrství godulského vývoje s četnými výchozy hornin vulkanické těšínitové asociace (těšínit, pikrit, diabas). Svahy a podsvahové polohy jsou překryty kamenitohlinitými eluvii a písčitohlinitými nebo hlinitokamenitými (svahovými) deluviálními sedimenty. Ve hřbetu Libhošťské hůrky (493 m) vystupují horniny horniny bašského souvrství bašského vývoje, místy doprovázené horninami chlebovické facie těšínsko–hradišťského souvrství bašského vývoje. Libotínské vrchy leží ve střed. části Štramberské vrchoviny. Skládají se ze tří samostatně vzájemně dosti izolovaných vyvíšenin budovaných převážně paleovulkanickými magmatity. Reliéf má charakter příkrovové trosky budované na odolnějších horninách se zbytky třetihorních zarovnaných povrchů. Při úpatích svahů se nacházejí kryopedimenty a soliflukční pokryvy. Významnými body jsou Hlásnice (558 m), Holivák (483 m) a Libhošťská hůrka (493 m). Navržená přírodní památka Libotín se nachází JV od Štramberku, v nejkratší vzdálenosti cca 2,5 km. Je tvořena lesem s pasekami protékaným vodotečemi Nadmořská výška studované lokality se pohybuje mezi 376–475 m n m. Území je odvodňováno Libotínkou a jejími přítoky pod její pramennou oblastí – několik zařezaných koryt drobnějších vodotečí, Libotínka má kaskádovité koryto (nejvyšší stupeň – asi 3 m vysoký vodopád), v území více pramenišť (na dolním okraji JZ paseky i 2 pěnovcová); Libotínka se vlévá do Sedlnice a ta do Odry – území tedy náleží do povodí Odry. Flóra je poměrně bohatá.


ROSTLINY


Jedle bělokorá .....................Abies alba elata................................................... cca 200 - C4a
Kozí pysk vyšší ....................Aethusa cynapium subsp ................................ cca 5 - C4a
Áron východní ....................Arum cylindraceum ........................................... stovka - C4a
Ostřice převislá.................. Carex pendula ..................................................... cca 1000 - C4a
Okrotice bílá....................... Cephalanthera damasonium ........................... 1 O C3
Okrotice dlouholistá ........Cephalanthera longifolia.................................... 2 O C3
Kyčelnice devítilistá.......... Dentaria enneaphyllos ....................................... tisíce - C3
Kyčelnice žláznatá .............Dentaria glandulosa............................................ tisíce - C3
Kapraď Borrerova............. Dryopteris borreri ................................................1 - C3
Vrbovka malokvětá.......... Epilobium parviflorum ......................................... cca 20 - C3
Pyšec mandloňovitý........ Euphorbia amygdaloides..................................... cca 100 - C4a
Lilie zlatohlavá ...................Lilium martagon..................................................... cca 15 O C4a
Měsíčnice vytrvalá............ Lunaria rediviva .............................................. Několik tisíc O C4a
Hístník hnízdák................. Neottia nidus-avis.................................................... cca 10 - C4a
Vmeník dvoulistý..............¨ Platanthera bifolia................................................... cca 5 O C3
Karadina laločnatá............ Polystichum aculeatum......................................... cca 30 - C4a
Čistec alpínský................... Stachys alpina........................................................... cca 20 - C3
Klokoč zpeřený.................. Staphylea pinnata.....................................................cca 100 - C3
Kýchavice bílá Lobelova.. Veratrum album subsp. Lobelianum................... cca 200 O C4a
Rozrazil horský................... Veronica montana.................................................. cca 10 - C4a
Vikev křovištní.................... Vicia dumetorum...................................................... cca 5 - C4a
Jmelí bílé jedlové ................Viscum album subsp. abietis.................................. cca desítky - C3
Slizečka chlupatá ................Oudemansiella melanotricha ednotlivě............ KO EN


KO kriticky ohrožený druh
SO silně ohrožený druh
O – ohrožený druh

Stupeň ohrožení je u rostlin uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin České republiky :
C3 – ohrožené druhy
C4a – vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené.
Ohrožení hub EN – ohrožený druh.

Z hlediska zachovalosti lesních porostů je třeba zmínit zcela výjimečný porost – jedná se o porostní skupinu s výměrou 1,21 ha, která má pralesovitý charakter (včetně přirozené dřevinné skladby a významného objemu tlejícího dřeva nebo provádění melioračních úprav.

A ke keši samotné?Tahle keš je trošku těžší než obyčejně dělám. Často slyším, že moje keše podhodnocuji, nevím, možná to tak je, možná ne, to je na uvážení každého jednotlivého lovce jak mu sedne. A tak jsem se na rady geokolegů rozhodl, že udělám něco co já sám považuji za těžké, keš s nejvyšším hodnocením náročnosti a tak to tedy máte za 5
A to jak terénem tak i obtížností luštění. Vše co potřebujete vědět je v listingu., buď v textu, nebo v obrázcích., kdo ví. Věnujte pozornost hlavně detailům, smyslu toho co čtete nebo na co koukáte. Ověřovač vám potvrdí nebo vyvrátí vaše úsilí.

A pamatujte si, na strom lezete na vlastní nebezpečí, za případné zranění nenese owner ani groundspeak geocaching žádnou odpovědnost. K odlovu používejte proto doporučené pomůcky, kterými je lezecká výbava nebo žebřík o minimální délce 5 metrů. Bez nich to opravdu nejde a riskujete zranění nebo i smrt


Přeji vám hodně štěstí jak při luštěná tak i při odlovu.Additional Hints (Decrypt)

1 ) Qrw fv cbmbe an qrgnvyl i yvfgvath 2) ppn qehun gergvan fgebzh an irgiv frfuben

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.